Фінансово-господарський контроль Друк
Четвер, 07 червня 2018, 09:48

070618 127 364

Верига Ю. А.

Фінансово-господарський контроль : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» ступеня бакалавра ПУЕТ / Ю. А. Верига, А. Ж. Пшенична, Г. О. Соболь. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 232 с.

Навчальна дисципліна «Фінансово-господарський контроль» включає 8 тем, об’єднаних у два змістовних модулі. Націленості на навчальну діяльність студента сприяє наведення начальної програми й тематичного плану курсу, термінологічного словника, новітніх інформаційних джерел.

За кожною темою навчальної дисципліни для її самостійного опрацювання подано основні компетентності студента, конспект теорії навчального матеріалу, завдання для виконання на практичних заняттях, ситуаційні завдання для індивідуально-консультативної та самостійної роботи. Для здійснення студентом самоконтролю якості вивчення навчального матеріалу з кожної теми наводяться тести. Для поглибленого вивчення матеріалу запропоновано теми рефератів, що передбачають опрацювання додаткових фахових джерел. У межах вивчення навчальної дисципліни запропоновано напрями науково-дослідної роботи студентів.

Результатом вивчення навчального матеріалу окремого модуля є виконання поточної контрольної роботи, структура й орієнтовний зміст якої наводиться в навчально-методичному посібнику. Для складання підсумкового контролю наводяться перелік питань та орієнтовний зміст ситуаційних завдань.