Управління фінансовою санацією підприємств Друк
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:28

   Терещенко О. О.

   Управління фінансовою санацією підприємств:  Підруч­ник. К.: КНЕУ, 2006. — 552 с.

   У пропонованому підручнику комплексно розкрито теоретичні та методичні основи антикризового управління фінансами підприємств. Висвітлено актуальні питання, пов'язані з організацією управління фінансовою санацією та ризик-менеджменту. Розглянуто інструментарій діагностики фінансової кризи на під­приємстві, місце конфолінгу та санаційного аудиту в анти кризовому менеджме­нті, найважливіші екоиоміко-правовІ аспекти санації та банкрутства. Па конкре­тних прикладах показано порядок практичного використання різних інструментів антикризового управління, а також досліджено тактику кредиторів та власників у відносинах з фінансово неспроможними підприємствами. Значну увагу приділено механізмам зменшення інформаційної асиметрії між учасника­ми фінансових відносин, розробленню плану санації та контролю за його реалі­зацією.

   Для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів. Буде ко­рисний для бізнесменів, фінансових директорів, арбітражних керуючих, фінан­сових контролерів, внутрішніх аудиторів, менеджерів з управління ризиками, працівників банків, страхових компаній та консалтингових фірм.

Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:28