28 | 09 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Володимир запитує: Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти будь-який матеріал, для написання магістерської (дипломної роботи) з теми: Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства (будь-якої галузі).

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Володимир запитує: Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти будь-який матеріал, для написання магістерської (дипломної роботи) з теми: Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства (будь-якої галузі).

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
3578

Відповідь

Володимир запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти будь-який матеріал (чим більше і різноманітнішого: електронний, монографії, статті, реферати, і тп. - тим краще), для написання магістерської (дипломної роботи) з теми: Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства (будь-якої галузі). Вельми дякую!!!

Наша відповідь:
Доброго дня, Володимир! За Вашою темою пропонуємо переглянути наступні джерела:


Книги
 1. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Вип. 1. Ч. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О.I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2009. – 616 с. : іл. 
 2. Журавльова Ю. Ю. Платоспроможність підприємства та шляхи її забезпечення : монографія / Ю. Ю. Журавльова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 73 с. 
 3. Лігоненко Л. О. Управління дебіторською заборгованістю підприємства : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Н.М. Новікова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 275 с. 
 4. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : підручник / П.Я. Попович. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 630 с. – (Вища освіта XXІ століття). 
 5. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств: підручник / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.
 6. Фінансовий облік : навч. посібник / М.С. Орлів, С.В. Хома ; за ред. В.К. Орлова. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 510 с. 

Статті
 7. Баліцька В. В. Вплив боргів підприємств України на організаційно-правове структурування бізнесу / В.В. Баліцька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2008. – N7. – С.77-90. 
 8. Барышников А. Оценка влияния задолженностей на финансовое состояние компании / А. Барышников // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – N12. – С.30-34. 
 9. Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості / О.С. Бондаренко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. – N4. – С.17-23. 
 10. Боровик О. А. Дебіторська та кредиторська заборгованість і прогнозування її структури за системним підходом / О.А. Боровик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – N7-8. – С.3-8. 
 11. Боярко І. М. Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства / І.М. Боярко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – N9. – С.19-25. 
 12. Бражникова Л. Н.Классификация дебиторской задолженности коммунального предприятия для целей управления / Л.Н. Бражникова // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – N3. – С.140-144 . 
 13. Бурганов Р. Теория несостоятельности (банкротства): термины, трактовка, сущность / Р. Бурганов // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – N12. – С.112-118. 
 14. Вітлінський В. В. Комерційний кредитний ризик виробничого підприємства / В.В. Вітлінський, В.I. Скіцько // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N7. – С.106-115. 
 15. Вітлінський В. Планування обсягу реалізації продукції та дебіторської заборгованості підприємства в умовах невизначеності / В. Вітлінський, В.I. Скіцько // Фінанси України. – 2006. – N5. – С.127-133. 
 16. Власюк Г. В. Проблеми класифікації та оцінки дебіторської заборгованості, шляхи їх вирішення / Г.В. Власюк // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 131-135. 
 17. Григоренко Ю. Факторинг как инструмент управления дебиторской задолженностью / Ю. Григоренко // Справочник экономиста : Довідник економіста. – 2007. – N11. – С.82-87. 
 18. Гриценко В. В. Факторинг як ефективний інструмент підтримки бізнесу / В.В. Гриценко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – N3. – С.248-261. 
 19. Дубровська Є. В. Дослідження сутності поняття "Дебіторська заборгованість" / Є.В. Дубровська // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – 2009. – N2. – С.202-205. 
 20. Єдинак В. Ю. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи / В.Ю. Єдинак // Держава та регіони. – 2009. – N3. – С.54-58. 
 21. Євлаш Т. О. Удосконалення обліку рефінансування дебіторської заборгованості шляхом проведення факторингових операцій / Т.О. Євлаш // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 319-324. 
 22. Іванілов О. С. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства / О.С. Іванілов, В.В. Смачило, Є.В. Дубровська // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007. – N1. – С.156-163. 
 23. Ільяшенко Н. С. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю / Н.С. Ільяшенко // Держава та регіони. – 2009. – N5. – С.73-78. 
 24. Каріка І. М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок механізму поповнення оборотних коштів / І.М. Каріка // Держава та регіони. – 2009. – N6. – С.106-111. 
 25. Кияшко О. М. Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства / О.М. Кияшко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2009. – N3. – С.190-196. 
 26. Казмирчук В. Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность / В. Казмирчук // Справочник экономиста : Довідник економіста. – 2008. – N9. – С.51-56. 
 27. Казмирчук В. Отражение сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности. Часть 1 / В. Казмирчук // Справочник экономиста : Довідник економіста. – 2008. – N8. – С.70-76. 
 28. Казмирчук В. Сомнительная и безнадежная задолженность / В. Казмирчук // Справочник экономиста : Довідник економіста. – 2008. – N10. – С.47-50. 
 29. Лищенко О. Г. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством / О.Г. Лищенко, Г.М. Бескоста // Держава та регіони. – 2009. – N1. – С.114-117. 
 30. Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О.Г. Лищенко, І.С. Середа // Держава та регіони. – 2010. – N3. – С.84-89. 
 31. Логутова Т. Г. Алгоритм реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства / Т.Г. Логутова, Д.О. Дресвянніков // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N5. – С.89-96. 
 32. Малицкая В. Б. Оценка и анализ рисков дебиторской задолженности / В.Б. Малицкая // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2008. – N1. – С.46-51. 
 33. Масловська Л.Ц. Операції факторингу в управлінні дебіторькою заборгованістю сільськогосподарських підприємств / Л.Ц. Масловська // Фінанси України. – 2010. – N6. – С.100-108. 
 34. Новицька Н. В. Теоретичні аспекти понять "дебіторська заборгованість" і "кредиторська заборгованість" / Н. В. Новицька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 2. – С. 286-290. 
 35. Носач Л. Л. Розрахункові відносини та управління дебіторською і кредиторською заборгованостями підприємства / Л.Л. Носач // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі.ім. М. Туган-Барановського Серія. Економічні науки. – 2005. – N3. – С.163-169. 
 36. Пак С. А. Политика кредитования предприятия как элемент управления дебиторской задолженностью / С.А. Пак // Проблемы современной экономики. – 2009. – N1. – С.217-221. 
 37. Панченко Я. Разработка системы управления дебиторской задолженностью / Я. Панченко // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – N2. – С.26-32.
 38. Пронишин А.Управление дебиторской задолженостью / А. Пронишин // Дистрибуция и логистика. – 2009. – N3. – С.15-21. 
 39. Резоглазова О. Должники под присмотром... : Управление дебиторской задолженностью / О. Резоглазова // Управленческий учет и бюджетирование. – 2008. – N6. – С.44-49. 
 40. Роганова Г. О. Актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств / Г.О. Роганова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2009. – N3. – С.247-258. 
 41. Самсонова С. Пути оптимизации задолженности . Дебиторская задолженность / С. Самсонова // Справочник экономиста : Довідник економіста. – 2007. – N2. – С.52-54.
 42. Скоморовская C. Погашение кредиторской задолженности за товары, работы, услуги в условиях денежного дефицита / C. Скоморовская // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – N12 – С.36-41. 
 43. Скоморовская C. Привести в чувство долга [Текст] [Електронний ресурс] : кредитная политика предприятия / C. Скоморовская // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – N7. – С. 52?58. 
 44. Сліпачук О.Управління дебіторською заборгованістю [Текст] / О. Сліпачук // Контроль. – 2010. – N1-2. – С. 37-56. 
 45. Смачило В. В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні / В.В. Смачило, Є.В. Дубровська // Фінанси України. – 2007. – N7. – С.35-45. 
 46. Смолякова Н. О. Управление дебиторской задолженностью : учет и контроль / Н.О. Смолякова // Проблемы современной экономики. – 2011. – N1. – С.423-426. 
 47. Сторожук Т. Контроль дебіторської заборгованості у системі стратегічного обліку / Т. Сторожук // Фінансовий контроль. – 2011. – N8. – С. 48?50. 
 48. Черненко Л. В. Контроль у системі управління дебіторською заборгованістю / Л.В. Черненко // Економіка АПК. – 2006. – N6. – С.85-90. 
 49. Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованості на підприємстві[Текст] // Економіст. – 2008. – N5. – С.58-61. 

Електронні ресури
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vodt/2009_10/16_Udoskonalenna_upravlinna_debitorskou_.pdf
http://pidruchniki.ws/17280924/finansi/upravlinnya_debitorskoyu_zaborgovanistyu
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2011_3/77.pdf
http://ua-referat.com/Управління_дебіторською_заборгованістю_підприємства

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера
10 заповедей, которые должен нарушить бизнес-лидер
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки