25 | 02 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Володимир запитує: Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти будь-який матеріал, для написання магістерської (дипломної роботи) з теми: Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства (будь-якої галузі).

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Володимир запитує: Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти будь-який матеріал, для написання магістерської (дипломної роботи) з теми: Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства (будь-якої галузі).

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
3213

Відповідь

Володимир запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти будь-який матеріал (чим більше і різноманітнішого: електронний, монографії, статті, реферати, і тп. - тим краще), для написання магістерської (дипломної роботи) з теми: Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства (будь-якої галузі). Вельми дякую!!!

Наша відповідь:
Доброго дня, Володимир! За Вашою темою пропонуємо переглянути наступні джерела:


Книги
 1. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Вип. 1. Ч. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О.I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2009. – 616 с. : іл. 
 2. Журавльова Ю. Ю. Платоспроможність підприємства та шляхи її забезпечення : монографія / Ю. Ю. Журавльова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 73 с. 
 3. Лігоненко Л. О. Управління дебіторською заборгованістю підприємства : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Н.М. Новікова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 275 с. 
 4. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : підручник / П.Я. Попович. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 630 с. – (Вища освіта XXІ століття). 
 5. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств: підручник / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.
 6. Фінансовий облік : навч. посібник / М.С. Орлів, С.В. Хома ; за ред. В.К. Орлова. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 510 с. 

Статті
 7. Баліцька В. В. Вплив боргів підприємств України на організаційно-правове структурування бізнесу / В.В. Баліцька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2008. – N7. – С.77-90. 
 8. Барышников А. Оценка влияния задолженностей на финансовое состояние компании / А. Барышников // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – N12. – С.30-34. 
 9. Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості / О.С. Бондаренко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. – N4. – С.17-23. 
 10. Боровик О. А. Дебіторська та кредиторська заборгованість і прогнозування її структури за системним підходом / О.А. Боровик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – N7-8. – С.3-8. 
 11. Боярко І. М. Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства / І.М. Боярко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – N9. – С.19-25. 
 12. Бражникова Л. Н.Классификация дебиторской задолженности коммунального предприятия для целей управления / Л.Н. Бражникова // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – N3. – С.140-144 . 
 13. Бурганов Р. Теория несостоятельности (банкротства): термины, трактовка, сущность / Р. Бурганов // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – N12. – С.112-118. 
 14. Вітлінський В. В. Комерційний кредитний ризик виробничого підприємства / В.В. Вітлінський, В.I. Скіцько // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N7. – С.106-115. 
 15. Вітлінський В. Планування обсягу реалізації продукції та дебіторської заборгованості підприємства в умовах невизначеності / В. Вітлінський, В.I. Скіцько // Фінанси України. – 2006. – N5. – С.127-133. 
 16. Власюк Г. В. Проблеми класифікації та оцінки дебіторської заборгованості, шляхи їх вирішення / Г.В. Власюк // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 131-135. 
 17. Григоренко Ю. Факторинг как инструмент управления дебиторской задолженностью / Ю. Григоренко // Справочник экономиста : Довідник економіста. – 2007. – N11. – С.82-87. 
 18. Гриценко В. В. Факторинг як ефективний інструмент підтримки бізнесу / В.В. Гриценко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – N3. – С.248-261. 
 19. Дубровська Є. В. Дослідження сутності поняття "Дебіторська заборгованість" / Є.В. Дубровська // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – 2009. – N2. – С.202-205. 
 20. Єдинак В. Ю. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи / В.Ю. Єдинак // Держава та регіони. – 2009. – N3. – С.54-58. 
 21. Євлаш Т. О. Удосконалення обліку рефінансування дебіторської заборгованості шляхом проведення факторингових операцій / Т.О. Євлаш // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 319-324. 
 22. Іванілов О. С. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства / О.С. Іванілов, В.В. Смачило, Є.В. Дубровська // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007. – N1. – С.156-163. 
 23. Ільяшенко Н. С. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю / Н.С. Ільяшенко // Держава та регіони. – 2009. – N5. – С.73-78. 
 24. Каріка І. М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок механізму поповнення оборотних коштів / І.М. Каріка // Держава та регіони. – 2009. – N6. – С.106-111. 
 25. Кияшко О. М. Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства / О.М. Кияшко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2009. – N3. – С.190-196. 
 26. Казмирчук В. Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность / В. Казмирчук // Справочник экономиста : Довідник економіста. – 2008. – N9. – С.51-56. 
 27. Казмирчук В. Отражение сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности. Часть 1 / В. Казмирчук // Справочник экономиста : Довідник економіста. – 2008. – N8. – С.70-76. 
 28. Казмирчук В. Сомнительная и безнадежная задолженность / В. Казмирчук // Справочник экономиста : Довідник економіста. – 2008. – N10. – С.47-50. 
 29. Лищенко О. Г. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством / О.Г. Лищенко, Г.М. Бескоста // Держава та регіони. – 2009. – N1. – С.114-117. 
 30. Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О.Г. Лищенко, І.С. Середа // Держава та регіони. – 2010. – N3. – С.84-89. 
 31. Логутова Т. Г. Алгоритм реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства / Т.Г. Логутова, Д.О. Дресвянніков // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N5. – С.89-96. 
 32. Малицкая В. Б. Оценка и анализ рисков дебиторской задолженности / В.Б. Малицкая // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2008. – N1. – С.46-51. 
 33. Масловська Л.Ц. Операції факторингу в управлінні дебіторькою заборгованістю сільськогосподарських підприємств / Л.Ц. Масловська // Фінанси України. – 2010. – N6. – С.100-108. 
 34. Новицька Н. В. Теоретичні аспекти понять "дебіторська заборгованість" і "кредиторська заборгованість" / Н. В. Новицька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 2. – С. 286-290. 
 35. Носач Л. Л. Розрахункові відносини та управління дебіторською і кредиторською заборгованостями підприємства / Л.Л. Носач // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі.ім. М. Туган-Барановського Серія. Економічні науки. – 2005. – N3. – С.163-169. 
 36. Пак С. А. Политика кредитования предприятия как элемент управления дебиторской задолженностью / С.А. Пак // Проблемы современной экономики. – 2009. – N1. – С.217-221. 
 37. Панченко Я. Разработка системы управления дебиторской задолженностью / Я. Панченко // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – N2. – С.26-32.
 38. Пронишин А.Управление дебиторской задолженостью / А. Пронишин // Дистрибуция и логистика. – 2009. – N3. – С.15-21. 
 39. Резоглазова О. Должники под присмотром... : Управление дебиторской задолженностью / О. Резоглазова // Управленческий учет и бюджетирование. – 2008. – N6. – С.44-49. 
 40. Роганова Г. О. Актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств / Г.О. Роганова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2009. – N3. – С.247-258. 
 41. Самсонова С. Пути оптимизации задолженности . Дебиторская задолженность / С. Самсонова // Справочник экономиста : Довідник економіста. – 2007. – N2. – С.52-54.
 42. Скоморовская C. Погашение кредиторской задолженности за товары, работы, услуги в условиях денежного дефицита / C. Скоморовская // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – N12 – С.36-41. 
 43. Скоморовская C. Привести в чувство долга [Текст] [Електронний ресурс] : кредитная политика предприятия / C. Скоморовская // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – N7. – С. 52?58. 
 44. Сліпачук О.Управління дебіторською заборгованістю [Текст] / О. Сліпачук // Контроль. – 2010. – N1-2. – С. 37-56. 
 45. Смачило В. В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні / В.В. Смачило, Є.В. Дубровська // Фінанси України. – 2007. – N7. – С.35-45. 
 46. Смолякова Н. О. Управление дебиторской задолженностью : учет и контроль / Н.О. Смолякова // Проблемы современной экономики. – 2011. – N1. – С.423-426. 
 47. Сторожук Т. Контроль дебіторської заборгованості у системі стратегічного обліку / Т. Сторожук // Фінансовий контроль. – 2011. – N8. – С. 48?50. 
 48. Черненко Л. В. Контроль у системі управління дебіторською заборгованістю / Л.В. Черненко // Економіка АПК. – 2006. – N6. – С.85-90. 
 49. Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованості на підприємстві[Текст] // Економіст. – 2008. – N5. – С.58-61. 

Електронні ресури
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vodt/2009_10/16_Udoskonalenna_upravlinna_debitorskou_.pdf
http://pidruchniki.ws/17280924/finansi/upravlinnya_debitorskoyu_zaborgovanistyu
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2011_3/77.pdf
http://ua-referat.com/Управління_дебіторською_заборгованістю_підприємства

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Політична географія світу
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки