05 | 04 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Катерина запитує: Добрий день! Допоможіть з підбором статей та монографій на курсову роботу з менеджменту: "Математичні моделі й методи обгрунтування управлінських рішень". Дякую

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Катерина запитує: Добрий день! Допоможіть з підбором статей та монографій на курсову роботу з менеджменту: "Математичні моделі й методи обгрунтування управлінських рішень". Дякую

Додано:
Вівторок, 11 грудня 2012
Переглядів:
856

Відповідь

Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! На Ваш запит пропонуємо переглянути наступні джерела:


Книги
Монографії

 1. Економіко-математичні моделі економічного зростання : монографія / О. О. Бакаєв, В. I. Гриценко, Л. I. Бажан, [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2005. – 189.
 2. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці : Монографія / В. Р. Кігель. – К. : Центр учб. л-ри, 2003. – 202 с. 
 3. Юхимчик С. В. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень : монографія / А. О. Юхимчик, С. В. Азарова. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 188 с. — 3-50.
Підручники та навч. посібники
 4. Белінський П. I. Менеджмент виробництва та операцій : підручник / П. I. Белінський. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 624 с.
 5. Бєсєдін М. О. Основи менеджменту : Оцінно-ситуаційний підхід: Підручник: Модульний варіант / М. О. Бєсєдін. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 496 с. 
 6. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 420 с.
 7. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2011. – 187 с. 
 8. Прийняття управлінських рішень : навч. посібник / за ред. Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид . – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 216 с. 
 9. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посібник / В. Ф. Ситник. – К. : КНЕУ, 2004. – 614 с. 
 10. Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений: учебник / Пер. с англ. – М.: Дело и сервис, 2003. – 432 с.
 11. Хомяков В. I. Менеджмент підприємства : навч. посібник / В. I. Хомяков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2005. – 434 с. 
 12. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе : Учеб. пособие / С.И. Шелобаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 367 с. 
 13. http://pidruchniki.ws/00000000/menedzhment/metodi_obgruntuvannya_upravlinskih_rishen
Статті, публікації
 14. Борзых Д. А. Модель жизненного цикла с "близоруким" принятием решений / Д. А. Борзых, А. Г. Шоломицкий // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2011. – № 3. – С. 383?398. 
 15. Вербицька Г. Моделювання прийняття управлінських рішень в умовах невизначенності / Г. Вербицька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – N3. – С.116-129. 
 16. Волков В. Э. Теория принятия решений как основа управления сложными системами / В. Э. Волков // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2010. – N1. – С.6-10. 
 17. Загорна Т. О. Механізм прийняття узгоджених рішень : взаємодія й адаптивність / Т. О. Загорна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 186 ? 195. 
 18. Кобицкий Д. А. Применение математических методов и моделей в качестве инновационного инструмента для повышения конкурентоспособности предприятия / Д. А. Кобицкий // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – С. 152-157. 
 19. Коваленко О. Є. Мультиагентна модель колективного прийняття рішень / О. Є. Коваленко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 279?285. 
 20. Лесидренска С. К. Контролінг як комплексна система раннього попередження та забезпечення процесу розробки та прийняття управлінських рішень в умовах кризи / С. К. Лесидренска, А. Б. Мірчев, К. А. Мірчева-Луч // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 1. – С. 137 ? 143. 
 21. Ляшенко О. М. Концептуальна модель комерціалізації трансферу технологій / О. М. Ляшенко // Економіка та держава. – 2011. – N10. – С.24-26. 
 22. Макарюк О. В. Моделювання альтернатив прийняття управлінських рішень / О. В. Макарюк, К. В. Савельєва // Інформатика, математика, механіка : матеріали та програма IV Міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів (Суми, 19-23 квітня 2010 року) / Відп. за вип. С. І. Проценко. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 66-67.
 23. Меркулов Н. Н. Анализ и оценка финансовых рисков при принятии инвестиционных решений / Н. Н. Меркулов // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2 (52). – С. 92?100. 
 24. Намлієва Н. В. Розробка екноміко- математичної моделі оцінювання процедур при прийнятті інвестиційних рішень / Н. В. Намлієва // Економіка та держава. – 2009. – N3. – С.11-15. 
 25. Пятигін А. С. Використання аналітичних моделей для оцінювання середовища прийняття управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємств / А. С. Пятигін // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 308?320. 
 26. Теребух А. А. Складові механізму формування господарських рішень / А. А. Теребух // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 49?57. 
 27. Ус М.Ф. Агентна модель групової системи підтримки прийняття рішень в економіці / М.Ф. Ус, Г.О. Ус, З.М. Гадецька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2004. – N7. – С.185-191 .

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч1
Туристичні ресурси України
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки