28 | 09 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Вероніка запитує: Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для виконання роботи з предмету "Маркетинг" на тему: "Дослідження маркетингового комплексу підприємства".

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Вероніка запитує: Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для виконання роботи з предмету "Маркетинг" на тему: "Дослідження маркетингового комплексу підприємства".

Додано:
Вівторок, 11 грудня 2012
Переглядів:
2231

Відповідь

Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для виконання роботи з предмету "Маркетинг" на тему: "Дослідження маркетингового комплексу підприємства".
Мені потрібні матеріали про:
1. загальна характеристика конкретного реально існуючого підприємства; 
2. дослідження маркетингового комплексу підприємства: - постачальники, - споживачі, - конкуренти, - торговельні посередники, - маркетингові посередники, - контактні аудиторії тощо;
3. пропозиції щодо вдосконалення системи засобів маркетингу на підприємстві.
Дякую Вам дуже!!!

Наша відповідь:

Доброго дня, Вероніко!
Для виконання Вашої роботи пропонуємо переглянути подані нижче матеріали. Для виконання 3-го пункту необхідно на основі вже написаного Вами матеріалу скласти пропозиції. (Готових робіт ми не надаємо).

 1. Балабанова Л. В. Маркетинг : підручник / Л. В. Балабанова. – 3-те вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2011. – 543 с. 
 2. Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. А. Бриндіна. – К. : Професіонал, 2006. – 336 с. 
 3. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : учеб. пособие / И. К. Беляевский. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 320 с. : ил. 
 4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження : підручник/ А. В. Войчак, А. В. Федорченко; за наук. ред. А. В. Войчака. – К. : КНЕУ, 2007. – 408 с.
 5. Дубровин И. А. Маркетинговые исследования : учеб. пособие / И. А. Дубровин. – М. : ИТК "Дашков и К", 2008. – 276 с.
 6. Зюкова І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посібник / І. О. Зюкова. – Львів : Магнолія-2006 , 2010. – 386 с. 
 7. Ілляшенко С. М. Маркетингові дослідження : навч. посібник / С. М. Ілляшенко, М. Ю. Баскакова. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 192 с. 
 8. Інфраструктура товарного ринку : теоретичні засади : підручник / за ред. О. О. Шубін. – К. : Знання, 2009. – 379 с. 
 9. Каменева Н. Г. Маркетинговые исследования : учеб. пособие / Н. Г. Каменева, В. А. Поляков. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 439 с. 
 10. Комерційна діяльність : підручник / С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук, [та ін.] ; за ред. В.В. Апопій. – 2-ге вид., перероб., доп. – К. : Знання, 2008. – 558 с. 
 11. Ковальчук С. О. Дослідження ефективності маркетингових товарних стратегій швейних підприємств / С. О. Ковальчук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007 . – N1. – С.34-39. 
 12. Ковшова І. О. Формування процесу маркетингових досліджень на підприємстві / І. О. Ковшова, І. А. Гриджук // Економіка та держава. – 2011. – N2. – С.62-65. 
 13. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг : підручник / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук, Я. М. Антонюк, П. Ю. Балабан, А. А. Дудла. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2002. – 458 с. 
 14. Крикавський Є. В. Маркетингова політика розподілу : навч. посібник / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, А. Чубала. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 232 с. 
 15. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія. – К.:КНЕУ, 2002. – 245 с.
 16. Організація торгівлі : підручник / І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. I. Рудницький, [та ін.] ; за ред. В.В. Апопій. – 3-тє вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 632 с. 
 17. Парсяк В. Н. Маркетингові дослідження : навч. посібник / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 200 с. 
 18. Тєлєтов О. С. Маркетингові дослідження : навч. посібник / О. С. Тєлєтов. – К. : Знання України, 2010. – 299 с. 
 19. Трубей О. Трансформаційні процеси в торговельному посередництві на споживчому ринку України / О. Трубей // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – N3. – С.40-49. 
 20. Федорченко А. В. Система маркетингових досліджень : монографія / А. В. Федорченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с. 
 21. Хаг Пол Маркетинговые исследования : руководство по планированию, методологии и оценке: Пер. с англ / Пол Хаг. – М. : Знання-Прес, 2005. – 418 с. : ил. 

Інтернет- ресурси
http://conf-cv.at.ua/forum/52-458-1
http://pidruchniki.ws/12980108/marketing/marketingovi_doslidzhennya
http://www.refine.org.ua/pageid-5745-1.html

Матеріали про ТМ «АТБ-маркет»

1. http://www.atbmarket.com/about/history/
2. http://www.biz.kr.ua/news/2007-10-06-85.html
3. Денисенко Л. "АТБ" - дискаунтер по-українськи / Л. Денисенко // Полтавський вісник. – 2009. – 6 лют. – С.7.
4. Кацадзе Н. В компаниях : Компания недели "АТБ-Маркет" использовала для своих розничных магазинов собственный формат "украинский дискаунтер". В результате ее сеть стала самой крупной в Украине - 100 магазинов / Н. Кацадзе // КомпаньоН. – 2004. – N44. – С.10.
5. Марков Б. Правильный формат : конкурентным преимуществом сети дискаунтеров, к которым относится "АТБ-маркет", является низкая стоимость товаров, завязанная на технологичность и изначальную экономию на издержках / Б. Марков // Продукты & ингредиенты : производство, переработка, хранение, реализация. – 2009. – N1. – С.50-52.
6. Рудниченко В. "АТБ... работает с поставщиками достаточно жестко" / В. Рудниченко ; Беседу вел М. Дикаленко ; Беседу вела Э. Московчук // Бизнес. – 2006. – N44. – С.144-147.

Матеріали про підприємство СП ТОВ "Світловодськпобут"
http://pobut.svetlovodsk.com.ua/history.html

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч2
Інформаційний працівник
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки