27 | 09 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Соціологія PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:56
 
Соціологія: Підручник / За ред. В. Г. Городяненка. — К.: ВЦ «Академія», 2008. — 544 с. (Альма-матер).

Це — третє видання популярного серед студентів під­ручника, який розкриває сутність, структуру і функції со­ціології, основні етапи становлення її як науки, розвитку соціологічної теорії і практики в Україні, а також характер­ні особливості суспільства як соціальної системи, специфіку різноманітних галузей соціологічного знання, основні заса­ди емпіричних соціологічних досліджень, інтерпретування їх результатів. Містить біографічні відомості про видатних соціологів, короткий термінологічний словник, запитання, завдання для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 
Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:56

 
Калитчак Р. Г.
Регіоналізм у європейських інтеграційних проце­сах. — К.: Знання, 2007. — 303 с.


Проаналізовано особливості трактування поняття "ре­гіон", розкрито сутність регіоналізму засобами політичної науки, систематизовано і класифіковано концептуально-теоретичні підходи та практичні політичні форми реаліза­ції регіоналізму. Визначено теоретичні засади європейсь­кого регіоналізму і детально розглянуто його інституційний вимір. Проаналізовано розвиток регіоналізму на тлі євро­пейських інтеграційних процесів на прикладі Італійської Республіки.

 Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

 
Продовольчий ринок PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:55
 
О.В. Березін
Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку: Монографія. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 184 с.

У монографії розглядаються особливості сільськогосподарського виробництва, їх вплив на формування потоків продовольчих ресурсів, умови та чинники форму­вання національного продовольчого ринку, соціально-економічна результативність його функціонування. Подається широкий аналіз структури та стану розвитку агропродовольчого ринку України, ефективності побудови організаційно-економічного механізму його насичення.

Монографія розрахована на широке коло як науковців, так і практиків, усіх, кому не байдужі проблеми формування та ефективного функціонування національ­ного продовольчого ринку, розвитку джерела його товарного забезпечення - агро-продовольчого виробництва.

 
Безопасность PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:54

Донченко Л. В., Надыкта В. Д.
Безопасность пищевой продукции: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ДеЛи принт, 2007. — 539 с.: ил. 60: табл. 85.

В учебнике системно изложены экологические аспекты пита­ния в историческом развитии. Особое внимание обращено на нор­мативно-законодательную основу безопасности пищевой продук­ции в РФ. Показаны основные виды и пути загрязнения продуктов питания соединениями из внешней среды и токсинами природного происхождения. Обсуждены потенциальные риски применения, генномодифицированных организмов. Рассмотрены способы сни­жения отрицательного воздействия токсинов на организм челове­ка, описаны основные пищевые и биологически активные добавки.

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также специалистов НИИ, организаций и предприятий АПК.

 
Харчові технології PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:54

 Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Капустенко П.О., Арсеньєва О.П., Орлова Є.І.
Харчові технології у прикладах і задачах: Підручник. — К.: Центр учбо­вої літератури, 2008. — 576 с.

Викладено основи технології харчових виробництв, її фізико-хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристика сировини, асортимент харчо­вих продуктів, апарати і технологічні процеси їх виготовлення. Наведено різні типи сучасних пластинчастих теплообмінників та їх конструкції, представлено метод енер­гозбереження — пінч-аналіз. Велику увагу приділено прикладним аспектам застосу­вання теплообмінників у харчовій промисловості. Приведені розрахунки норм вит­рат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв'язання прикладів і контрольних задач.

Призначено для студентів харчових спеціальностей технічних вищих навчаль­них закладів, викладачів, інженерно-технічних та наукових працівників.

 
« ПочатокПопередня281282283НаступнаКінець »

Сторінка 283 з 283