15 | 07 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.ВИТРАТИ І РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ у 2007 році PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:14
Image

   ВИТРАТИ І РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ у 2007 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)

   Статистичний збірник. Державний комітет статистики України.

   У публікації наведені підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2007 році.

   Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також - дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками.

   У збірнику наведені показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту із застосуванням різних критеріїв (грошових та сукупних). В основу дослідження диференціації домогосподарств за рівнем матеріальної забезпеченості покладені показники витрат, як більш надійні порівняно з даними щодо доходів, які респонденти схильні занижувати. Стан добробуту окремих верств населення висвітлюється як у групуваннях домогосподарств за рівнем середньодушових показників матеріальної забезпеченості, так і за децильними (10%-ми) групами. Наводиться характеристика споживчих і неспоживчих грошових та сукупних витрат, грошових та сукупних витрат в цілому, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи.
  
Дані, наведені в публікації, містять інформацію вибіркового обстеження, розповсюджену на генеральну сукупність - все населення України. Основні показники подаються як в цілому по Україні, так і за місцем проживання домогосподарств (велике, мале місто, сільська місцевість), за регіонами, за економічними районами, за типами домогосподарств тощо.

   У збірнику наведені стислі методологічні пояснення щодо програми обстеження та системи показників, які характеризують життєвий рівень населення, а також - визначення основних понять і термінів.

   Починаючи з 2007 року запроваджується на постійній основі підготовка для користувачів системи стандартних звітів з якості щодо якості результатів вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Програма цих звітів враховує рекомендації Євростату з питань звітування щодо якості статистичної продукції та регламентується Методологічними положеннями з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затвердженими наказом Держкомстату України від 05.06.2008 № 178. Зазначені звіти за підсумками 2007 року будуть розміщені на офіційному сайті Держкомстату.

   Статистичний збірник підготовлено колективом департаменту обстежень домогосподарств Держкомстату України; окремі розділи методичних пояснень - за участю завідувача відділу соціально-демографічної статистики Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України д.т.н. В.Г. Саріогло.

   Відповідальний за випуск I.І. Осипова.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:14
 
Фінанси PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:02
Image

   Фінанси: Підручник / За ред. СІ. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008.— 611с.

   У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до ви­мог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і під­приємництво". Розкрито історичні етапи становлення і розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтво­рення. Розглянуто особливості функціонування фінансової, бюджетної та податкової сис­тем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Ґрунтовно висвітлено зміст і призначення фінансів суб'єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансо­вого і страхового ринків, фінансів домогосподарств. По-новаторськи охарактеризовано фінансову безпеку держави, механізм державного кредиту та функціонування соціальних позабюджетних фондів. Значну увагу приділено характеристиці фінансових систем за­рубіжних країн. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причинно-на-слідкові зв'язки радикальних змін, що відбувалися і відбуваються в економіці України.

   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів і установ, всіх, хто бере активну участь у зміц­ненні економічної могутності держави Україна.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:03
 
Международная финансовая система PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:00
Image

   Шевчук Д.А.

   Международная финансовая система: Учебное посо­бие / Д.А. Шевчук. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 384 с. (Среднее профессиональное образование).

   В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные государственным обра­зовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Международная финансовая система». Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно под­готовиться к зачету и экзамену.

   Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих курс «Международ­ная финансовая система», аспирантам, преподавателям, сотруд­никам банков, финансистам и всем интересующимся данной те­матикой. Пособие представляет собой своеобразный краткий кон­спект курса. Его цель — помочь студентам систематизировать учебный материал, лучше подготовиться к семинарским занятиям и экзаменам. Благодаря форме построения он дает общую канву изучаемого курса, помогает вычленить узловые положения и про­блемы, проследить их внутреннюю связь, уяснить логическую по­следовательность.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:01
 
Ринок фінансових послуг PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 11:59
Image

   Черкасова С. В.

   Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. -Львів: "Магнолія 2006", 2008 р. - 496 с

   Навчальний посібник з дисципліни "Ринок фінансових послуг" призна­чений для забезпечення ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів.

   Посібник включає теоретичний виклад тем курсу, завдання для самостійної роботи, тестові завдання, питання підсумкового контролю знань, словник основних термінів, список літератури. До тем практичного спрямування додаються навчальні завдання.

   Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Фінанси і кредит", аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансових послуг.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 11:59
 
Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 11:55
Image

   Дудяк Р.П., Бугіль С.Я.

   Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене. —Львів: "Магнолія 2006", 2009.-360 с

   Навчальний посібник містить теоретичні питання з основ біржової діяль­ності товарного і фондового ринків, розглянуто види і особливості діяль­ності професіоналів біржової торгівлі на основі світового досвіду, подано завдання для самоконтролю.

   Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дис­ципліну «Організація біржової діяльності».

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 11:56
 
« ПочатокПопередня261262263264265266267268269270НаступнаКінець »

Сторінка 266 з 283