01 | 10 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Психологія і педагогіка PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 04 червня 2009, 11:06
Image

   Шадських Ю. Г.

   Психологія і педагогіка: Навчальний посібник. - 2-ге вид., виправ. - Львів: "Магнолія 2006", 2008. - 320 с

   Посібник допоможе сформувати у студентів систему знань про психіку особистості як найвищу цінність суспільства, усвідомити сутність механізмів психічних процесів, станів, якостей особистості як підвалин її формування в процесі виховання, навчання та освіти.

   Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Останнє оновлення на Четвер, 04 червня 2009, 11:07
 
Основи комп'ютерних технологій для економістів. PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 04 червня 2009, 11:03
Image

    Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф., Струков В. М.

   Основи комп'ютерних технологій для економістів. Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2006. — 672 с

   Робота призначена для студентів економічних спеціальностей, які вивчають сучасні інформаційні технології в рамках дисципліни «Економічна інформатика», викладачів, які забезпечують навчальний процес із даної дисципліни, та спеціалістів-економістів, що підвищують свою кваліфікацію в галузі сучасних інформаційних технологій.

   В роботі розглянуті основні інформаційні технології та програмні засоби, які застосовуються в економічних розрахунках, приведені способи найбільш ефективного підходу до розв'язування виникаючих практичних задач.

Останнє оновлення на Четвер, 04 червня 2009, 11:05
 
Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 04 червня 2009, 10:58
Image

   Делявський М. В., Жмуркевич А. Є., Одрехівський М. В., Чаповська Р. Б.

   Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навчальний посібник / За заг. ред. к. т. н., доц. Р. Б. Чаповської. -Чернівці: Книги - XXI, 2006. - 430 с

   Посібник знайомить з середовищем програмування VBA, яке входить до складу пакета офісних програм MS Office. У першій частині посібника викладено основні принципи алгоритмізації та базові поняття об'єктно-оріентованого програмування, а також описано можливості середовища програмування VBA. Процедури, наведені у другій частині, ілюструють основні прийоми програмування з використанням можливостей програм пакета MS Office. У третій частині описано приклади створення конкретних додатків, які можуть використовуватися для обробки інформації.

   Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які вивчають основи алгоритмізації та програмування. Він сприятиме засвоєнню окремих тем дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка", яка входить до нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів з усіх економічних спеціальностей. Окремі розділи посібника можна використовувати і при вивченні дисциплін "Алгоритмізація та програмування" і "Технології програмування", які входять до навчального плану підготовки бакалаврів напряму "Економіка і підприємництво" за спеціальністю "Економічна кібернетика".

Останнє оновлення на Четвер, 04 червня 2009, 10:58
 
Історія економічних вчень PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 04 червня 2009, 10:56
Image

   Лшовицькии В. М.

   Історія економічних вчень: 3-тє вид. випр. та доп. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 240 с

   В навчальному посібнику в історичній послідовності простежується процес розвитку економічної думки з стародавніх часів до наших днів.

   Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напрямів економічної науки, з'ясовується внесок представників різно­манітних наукових течій у формування і розвиток економічної теорії. Особливої уваги приділено аналізу сучасних економічних концепцій.

   Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів та всіх, хто цікавиться історією економічної науки.

Останнє оновлення на Четвер, 04 червня 2009, 10:57
 
Бухгалтерський облік у споживчій кооперації PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 28 травня 2009, 17:30
Image

   В. Озеран, П. Куцик, А. Волошин.

   Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: Навч. посіб - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008 -260 с.

   У навчальному посібнику висвітлені аспекти методики та організації бухгалтерського обліку за книжково-журнальною формою в підприємствах та організаціях системи споживчій кооперації України.

У першій частині посібника розглянуті питання документального оформлення та обліку основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, власного капіталу і забезпечення зобов'язань, грошових коштів, розрахунків та позик банків, розрахунків за виплатами працівникам і за страхуванням, доходів, витрат і фінансових результатів, методики та організації складання фінансової звітності.

   У другій частині розглянуті питання документального оформлення та бухгалтерського обліку в галузях діяльності споживчої кооперації: на підприємствах сфери обігу (оптова та роздрібна торгівля, заклади харчування, заготівлі, ринки); на промислових (хлібопекарних) підприємствах; на сільськогосподарських підприємствах (тваринництво, рослинництво, звірівництво); у будівництві; в автогосподарствах; у сфері платних послуг; на підприємствах невиробничої сфери.

   У кожній темі посібника приведені назви нормативних документів, якими регламентується облік, форми первинних документів та облікових регістрів, перелік можливих господарських операцій, їх документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік, схематичне зображення на рахунках бухгалтерського обліку основних господарських операцій.

   Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю "Облік і аудит", аспірантів, викладачів, бухгалтерів та інших фахівців підприємств і організацій системи споживчої кооперації України. Він може бути також використаний для поглибленого вивчення окремих тем і для підготовки студентами курсових та дипломних робіт.

Останнє оновлення на Четвер, 28 травня 2009, 17:32
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 260 з 283