20 | 01 | 2021
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Статистичний збірник. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2008 році PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 26 лютого 2010, 16:09
Статистичний збірник. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2008 році

   Статистичний збірник. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2008 році [Текст]. Ч. 1 : за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України : стат. зб. / відповід. ред. I.I. Осипова . – К. : Держкомстат України, 2009 . – 433 с. : 230.00 .
   У публікації наведені підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2008 році.
   Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також - дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками.
   У збірнику наводяться показники диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту. Починаючи з І кварталу 2007 року в дослідженнях питань нерівності в якості критеріїв застосовуються показники грошових та загальних доходів (грошових доходів з урахуванням вартісної оцінки надходжень з особистого підсобного господарства, а також сум безготівкових пільг та субсидій, отриманих від держави, допомог від родичів та інших осіб) на відміну від показників грошових та сукупних витрат, які використовувалися у 1999-2006рр. Наводиться характеристика споживчих і неспоживчих грошових та сукупних витрат, грошових та сукупних витрат в цілому, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи.
   Дані, наведені в публікації, містять інформацію вибіркового обстеження, розповсюджену на генеральну сукупність - все населення України. Основні показники подаються як в цілому по Україні, так і за місцем проживання домогосподарств (велике, мале місто, сільська місцевість), за регіонами, за економічними районами, за типами домогосподарств тощо.
   У збірнику наведені стислі методологічні пояснення щодо програми обстеження та системи показників, які характеризують життєвий рівень населення, а також - визначення основних понять і термінів.
   Починаючи з 2007 року запроваджена на постійній основі підготовка для користувачів система стандартних звітів з якості щодо якості результатів вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Програма цих звітів враховує рекомендації Євростату з питань звітування щодо якості статистичної продукції та регламентується Методологічними положеннями з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затвердженими наказом Держкомстату України від 05.06.2008 №178. Зазначені звіти за підсумками 2008 року будуть розміщені на офіційному сайті Держкомстату.
   Статистичний збірник підготовлено колективом департаменту обстежень домогосподарств Держкомстату України, окремі розділи методичних пояснень - за участю завідувача відділу соціально-демографічної статистики Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України д.т.н. В.Г. Саріогло.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 лютого 2010, 16:10
 
Товароведение и экспертиза потребительских товаров PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 26 лютого 2010, 16:07
Товароведение и экспертиза потребительских товаров

   Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учеб­ник. - М.: ИНФРА-М, 2007. — 544 с. — (Высшее образование).

   ISBN 5-16-002202-3

   В учебнике изложены предмет и задачи, теоретические основы товароведения, классификация, химический состав, пищевая ценность отдельных групп товаров. Даны современные особенности технологии отечественных и импортных продуктов. Особое внимание уделяется сертификации и проведению экспертизы товаров растительного и животного происхождения.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 лютого 2010, 16:07
 
Психология в рекламе PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 26 лютого 2010, 14:44
Психология в рекламе

   Психология в рекламе / Под ред. кандидата психологических наук П.К. Власова / 2-е издание, дополненное, переработанное, исправ­ленное. - X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007, - с. 320

   В книге представлен оригинальный подход к такой важной и часто обсуждае­мой в настоящее время теме как психология в рекламе. Авторы часто совмещают строгую научность своего подхода и ориентацию на решение практических задач. Содержание может быть прямо использовано для формирования подхода к рекламному влиянию, для создания рекламных концепций, стратегий и продуктов, анализа эффективности различных типов рекламы. В этой работе мы имеем тот редкий случай, когда организационные и управленческие психологи, имеющие современную практику в консультировании по рекламному поведению организаций, передают результаты своего опыта читателям. Несомненно, эта книга найдет живой отклик у тех, кто непосредственно связан с принятием решений в области рекламы.

   Книга адресована предпринимателям, руководителям и специалистам рекламных служб и агентств, преподавателям и студентам соответствующих дисциплин. Л также всем тем, кто интересуется проблемами рекламы.

   This book presents an original approach to such an important and now often discussed theme as psychology in advertisement. The authors combine strict scientific character of their approach and orientation toward practical tasks solutions. The content can be used direct for building an approach to advertising influence, for creation of conceptions, strategies and products, for an analysis of effectiveness or different advertisement types. In this book we have that uncommon case, when organisational and management psychologists with actual practice in consulting in advertising behavior of organisations hand over the results of their experience to the readers. Undoubtedly this book will find its comments by those who is concerned with decision making in the field of advertisement directly.

   The book is destined for entrepreneurs, leaders and experts of advertising agencies, lecturers and students of corresponding disciplines. And also for everybody who is interested in advertisement problems

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 лютого 2010, 14:46
 
Моя професія - бухгалтер, фінансист PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 26 лютого 2010, 14:37
Моя професія - бухгалтер, фінансист

   Моя професія - бухгалтер, фінансист. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальностей 7.050106 "Облік і аудит" та 7.050104 "Фінанси" / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця, І.А. Панченко. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 156 с

   ISBN 966-683-119-8

   У посібнику в доступній і цікавій формі викладаються ази майбутньої професії-бухгалтера та фінансиста. Основна мета посібника - ознайомити студентів з навчанням у ВНЗ, розказати йому про його майбутню професію та надати поради щодо професійного становлення.

   Основна увага приділяється організації навчального процесу у вищому навчальному закладі за спеціальностями "Облік і аудит" та "Фінанси", ознайомленню студентів з основами бухгалтерського обліку, контролю та фінансів, професійними вимогами до цих спеціалістів та надаються поради щодо пошуку роботи і працевлаштування.

   Матеріал логічно систематизовано у відповідні теми, що робить посібник цікавим і корисним для всіх, хто вивчає основи бухгалтерського обліку і фінансів.

   Призначений для старшокласників, студентів спеціальності "Облік і аудит" та "Фінанси".

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 лютого 2010, 14:37
 
Сучасні теорії менеджменту PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 26 лютого 2010, 14:36
Сучасні теорії менеджменту

   Туленков М. В.

   Сучасні теорії менеджменту: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. -304 с.

   Пропонований посібник присвячений аналізу концептуальних засад сучасного менеджменту і є першою в Україні узагальненою і концептуальною науково-методичною працею, у якій з системних позицій висвітлено сутність і зміст основних теорій, концепцій і моделей організації управління, що задіяні в реалізації державної соціальної й економічної політики та широко застосовуються у світовій управлінській практиці.

   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасного наукового менеджменту.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 лютого 2010, 14:36
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 259 з 294