16 | 12 | 2019
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Управління діловою PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:08
 

Савельева B.C., Єськов О.Л.
 Управління діловою кар'єрою. Навч. пос. — К.: Центр учбової літе­ратури, 2007. — 176 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи розвитку кар'єри працівника на підприємстві. Визна­чаються й уточнюються основні поняття в галузі кар'єрного розвитку, досліджу­ються фактори й цінності, Ідо впливають на становлення кар'єри персоналу. Об­ґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації кар'єрної стратегії розвитку.

Посібник призначений для студентів економічних факультетів, слухачів систе­ми післядипломної освіти.

 
Мерчандайзинг и сэмшганг PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:07
  

Федько В. П., Бондаренко В. А.
Мерчандайзинг и сэмшганг: Учебное пособие. — М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. — 304 с. (Серия «Новые технологии»)

Учебное пособие, предлагаемое читателям, является одним из первых в данной области изучения маркетинга, а именно его торго­вого ответвления. В нем рассмотрены вопросы происхождения, раз­вития и особенностей мерчандайзинга и сэмплинга в сопряжении с общими принципами, методами и формами продаж, применения маркетинговых исследований и выборок.

Мерчандайзинг и сэмплинг в торговле являются определяю­щими категориями, формирующими модели поведения потребите­лей при совершении покупок. В работе наряду с рассмотрением основ организации мерчандайзинга и сэмплинга раскрыты пробле­мы практического внедрения данных коммуникационных элемен­тов в практику продаж товаров и услуг на отечественном рынке.

Книга адресована студентам торгово-экономических вузов и фа­культетов, изучающих основы маркетинга в рамках специальности «Маркетинг», «Коммерция», «Торговое дело», а также практичес­ким работникам, интересующимся проблемами коммуникаций и технологий продаж.

 
Фінансові основи підприємництва PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:06
 

Кузьмін В.В.
Фінансові основи підприємництва: Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.

Головна мета навчального посібника полягає в обґрунтуванні послідовних кроків майбутнього підприємця щодо створення влас­ної справи, ефективному застосуванні фінансових знань при веденні підприємницької діяльності.

Навчальний посібник орієнтований на впровадження активної методики навчання. З цією метою використовується повний ком­плекс основних методів навчання: словесний, наочний і практичний. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних за­кладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підго­товки бакалаврів з напрямку 05.01 "Економіка та підприємництво" та спеціалістів, котрі професійно займаються підприємницькою діяльністю.

 
Моббинг PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:05
  

Колодей Криста.
Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и методы его преодоления / Пер. с нем. — X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. — 368 с.

Моббинг — это отнюдь не новшество, это просто описание старого факта эскалации конфликтов на работе новым термином, что позволяет по-новому взглянуть на проблему. Формы моббинга разнообразны: постоянная критика, игнорирование вплоть до полной изоляции, завышенные или заниженные требования, бессмысленные или вредные для здоровья задания, угрозы и сексуальные домогательства па рабочем месте... Обо всем этом рассказывает данная книга: от истоков конфликтов - до их последствий, от способов предотвратить моббинг — до возможностей его преодолеть. Примеры из жизни показывают атмосферу, в которой оказываются жертвы моббинга, и выявляют те переживания и мысли, которые помогают им, в конце концов, выйти из замкнутого круга.

Книга будет полезна психологам и социологам, социальным работникам и практикам, и, прежде всего, менеджерам и специалистам по персоналу.

 
Вища освіта і Болонський процес PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:04
  

Корсак К. В.
Вища освіта і Болонський процес: Навч. посіб. / К. В. Кор­сак, І. О. Ластовченко. — К.: МАУП, 2007. — 352с.: іл. — Бібліогр.: с. 342-346.

У посібнику нестандартно і ґрунтовно проаналізовано еволюцію і до­сягнення систем вищої освіти країн Європи та України в минулому, їх стан на початку XXI ст. і перспективи розвитку. Зазначено причини добровільного об'єднання держав Старого світу навколо ідеї гармонізації структури і змісту вищої освіти, підписання ними Болонської декларації, де містяться заходи і кроки, сприятливі для створення вільного європейського простору вищої ос­віти і науки, ліквідації бар'єрів щодо мобільності студентів, викладачів І нау­кових працівників, формування вигідних умов для співробітництва у сфері фундаментальних природничих і гуманітарних наук, підвищення якості та світової привабливості європейської вищої освіти.

Для науковців, викладачів, а також студентів, які навчаються за програ­мами, передбаченими для спеціалістів і магістрів.

 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 258 з 262