20 | 01 | 2021
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Управління фінансами підприємств і об'єднань PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 23 березня 2010, 16:27
Управління фінансами підприємств і об'єднань

   Бланк I.O., Ситник Г.В.

   Управління фінансами підприємств і об'єднань: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 183 с

   У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні питання з курсу "Управління фінансами підприємств і об'єднань", сформульовано сутність, мету та завдання управління фінансами підприємств, методологічні аспекти побудови систем забезпечення фінансового менеджмент)', стисло висвітлено основні теоретичні засади управління активами, капіталом, грошовими потоками, інвестиціями, фінансовими ризиками, а також антикризового фінансового управління; наведено типові задачі з фінансового менеджменту з алгоритмами їх вирішення, тестові завдання та контрольні запитання. Посібник дозволить підвищити якість та ефективність самостійної роботи студентів, що сприятиме набуттю ними практичних навичок у сфері управління фінансами підприємств і об'єднань.

   Видання призначене для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фінансових менеджерів і керівників підприємств.

Останнє оновлення на Вівторок, 23 березня 2010, 16:28
 
Економіка підприємства, Г. О. Швиданенко PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 23 березня 2010, 16:25

Економіка підприємства

Економіка підприємства : підручник / за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. — [вид. 4-те, перероб. і доп.]. — К. : КНЕУ,2009.~816,[8]с.

ISBN 978-966-483-211-0

У підручнику авторського колективу викладачів Київського національного еко­номічного університету імені Вадима Гетьмана комплексно і послідовно викладено теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування, функціонування й розвитку економіки підприємства. Розкрито сучасні теорії та різновиди підприємств як суб'єктів господарювання. Докладно висвітлено суть та особливості середовища господарювання підприємств, його товарної та цінової політики, маркетингових технологій. Особливу увагу приділено структурі та менеджменту підприємства, прогнозуванню та плануванню його діяльності. Розглянуто складові ресурсного забезпечення функціонування суб'єктів господарювання — персонал, інтелектуальний, основний та оборотний капітал, реальні і фінансові інвестиції. Розкрито витоки інноваційної, виробничої діяльності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Особливу увагу приділено діагностиці фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності суб'єктів господарювання, а також моделям розвитку, трансформації та реструктуризації підприємств, оптимізації їх бізнес-процесів, економічній безпеці та антикризовій діяльності.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм, центрів перенавчання, підвищення кваліфікації та широкого загалу слухачів, які цікавляться проблемами економіки підприємств.

Останнє оновлення на П'ятниця, 29 листопада 2019, 11:11
 
Управління конкурентоспроможністю підприємства PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 23 березня 2010, 16:24
Управління конкурентоспроможністю підприємства

   Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб. / С М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, О. С Дуброва, А. В. Вакуленко. Вид. 2-ге, без змін. К.: КНЕУ. 2009. — 520 с

   TSBN 978-966-483-036-9

   Посібник є істотним внеском у комплекс навчально-методичного забезпечення щодо вивчення дисциплін «Управління конкурентоспроможністю під­приємства» бакалаврського та магістерського рівнів підготовки студентів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

   У посібник)' послідовно розглядаються питання: сутність конкурентоспроможності як категорії і як властивості підприємства ринкової економіки; конкурентне середовище підприємства, його конкурентні переваги та конкурентні стратегії; конкурентоспроможність товару та методи її оцінки; система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства; розробка та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності суб'єкта господарювання; менеджмент якості як фундамент забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства.

   Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, бізнесменам, менеджерам.

Останнє оновлення на Вівторок, 23 березня 2010, 16:24
 
Основи експертизи продовольчих товарів PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 22 березня 2010, 17:37
Основи експертизи продовольчих товарів

   Основи експертизи продовольчих товарів: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л. В. Породіна, Г. О. Лихоніна, Н. Т. Лазарева, О. Ю. Холодова. К.: Кондор, 2009. — 296 с

   ISBN 978-966-351-285-3

   Сьогодні, виходячи на вільний ринок в Україні, товар здобув нову властивість, про яку в умовах державного монополізму було не прийнято говорити. Мова йде про конкурентоспроможність товару, тобто здатність товару конкурувати серед собі подібних. Конкуруючі між собою фірми намагаються якомога повніше задовольнити потреби споживачів і забрати у них більше грошей. Всесвітньо відомі фірми намагаються отримати максимум грошей споживачів за свій якісний товар, але на ринку є й фірми, що шляхом обдурювання споживачів бажають отримати з покупців гроші за неякісний, а іноді і фальсифікований товар.

   Посібник може бути використаний студентами, що вивчають дисципліну «Фальсифікація споживчих товарів».

Останнє оновлення на Понеділок, 22 березня 2010, 17:37
 
Технологія та товарознавство ковбасних оболонок PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 22 березня 2010, 17:36
Технологія та товарознавство ковбасних оболонок

   Онищенко В. М.

   Технологія та товарознавство ковбасних оболонок : навчаль­ний посібник / Онищенко В. М.,ШубінаЛ.Ю., ЯнчеваМ. О. - Суми : Університетська книга, 2009. - 224 с

   ISBN 978-966-680-472-6

   У посібнику розглянуто наукові і практичні аспекти бар'єрних технологій у стабілізації якості ковбасних виробів та роль оболонки як однієї зі складових у формуванні якості ковбас. Висвітлено основні напрямки в розробці захисних покрить і способів для обробки м'ясних продуктів та оболонок з метою підвищення їх бар'єрних властивостей. Узагальнено технологічні основи виробництва, товарознавчі аспекти, досвід використан­ня, переваги та недоліки, а також сучасний стан ринкових пропозицій оболонок, що використовуються м'ясопереробними підприємствами. Наводяться чинники, що зумовлюють захисні властивості та безпечність натуральних і штучних оболонок на. всіх етапах життєвого циклу ковбас­них виробів.

   Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» (спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса»), а також може бути корисним для підготовки фахівців за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво», науковців, аспірантів відповідного профілю та широкого кола фахівців м'ясопереробної галузі.

Останнє оновлення на Понеділок, 22 березня 2010, 17:36
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 257 з 294