01 | 10 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Управління витратами PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 03 грудня 2009, 16:38
Управління витратами

   Давидович I. Є.

   Управління витратами: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

   ISBN 978-966-364-7623

   У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи управління витратами як складника комплексної системи менеджменту підприємств і організацій в умовах ринкової економіки. Дана детальна характеристика витрат стосовно сьогоднішніх у мов господарювання та їх класифікація. Розкрито суть і особливості планування, нормування, прогнозування витрат та калькулювання собівартості як найважливіших складових елементів системи управління витратами.

   Висвітлено практичні аспекти методики управління витратами в розрізі їх окремих видів. Показано вилив на управління витратами вітчизняних і зарубіжних систем і методів обліку затрат на виробництво. Охарактеризовані сучасні способи контролю за формуванням собівартості продукції.

   Посібник розрахований па студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Менеджмент організації», «Економіка підприємства» та практичних працівників, сферою діяльності яких є витрати виробництва.

Останнє оновлення на Четвер, 03 грудня 2009, 16:42
 
Асортимент і якість кондитерських виробів PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 03 грудня 2009, 16:35
Асортимент і якість кондитерських виробів

   Сирохман I. В., Лебединець В. Т.

   Асортимент і якість кондитерських виробів. К.: Центр учбової літератури, 2009. — 636 с

   ISBN 978-966-364-899-6

  Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику асортименту кондитерських виробів. Розглянуто формування асортимент, вимоги до якості та правила приймання кондитерських виробів. Виділено основні групи і підгрупи, типові представники, їх споживні властивості і відмінні особливості та ілюстрації. Це допоможе студентам і фахівцям краще орієнтуватись у складному асортименті кондитерських виробів. Вимоги до якості відповідних груп базуються па діючих державних стандартах, частина матеріалу узагальнена за результатами досліджень різних авторів.

   Матеріал посібника викладено відповідно до програми дисципліни «Товаро­знавство продовольчих товарів». Він розрахований на підготовку бакалаврів за напрямом «Товарознавство і торгівельне підприємництво», магістрів і для підвищення кваліфікації відповідних фахівців. Частину матеріалу можна адресувати і широкому колу читачів.

Останнє оновлення на Четвер, 03 грудня 2009, 16:35
 
Политическая концептология: обзор повестки дня PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 26 листопада 2009, 16:56
Политическая концептология: обзор повестки дня

   Макаренко В. П.

   Политическая концептология: обзор повестки дня. - М.: Праксис, 2005. - 368 с. - (Серия «Новая наука политики»)

   ISBN 5-901574-48-6

   Книга известного российского ученого-политолога является ре­зультатом его многолетней работы в области современной поли­тической теории. При помощи методов и выводов аналитичес­кой философии рассматриваются такие базовые политические понятия как свобода, суверенитет, неравенство, права человека, собственность. Книга будет полезна политологам, философам, а также всем, кому интересны проблемы современной политичес­кой науки.

Останнє оновлення на Четвер, 26 листопада 2009, 16:57
 
Правила дискуссии и уловки спора PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 26 листопада 2009, 16:54
Правила дискуссии и уловки спора

   Валерий Родос.

   Правила дискуссии и уловки спора. М.: Идея-Пресс, 2006. — 232 с.

   О чем мы спорим? Да обо всем! Спорят не за награду — за радость живого активного общения, за восьмое индивиду­альное чудо света — слушать и самому быть услышанным.

   Живой спор незаметно, ненавязчиво учит видеть, самому находить проблему, формулировать ее в ясных словах, выдвигать гипотезы, делать правильные умозаключения, находить изъяны в рассуждениях соперника.

   Однако спор, полемика — это не только тренировка ума, но и интенсивный обмен знаниями. Прежде всего, о мире вокруг нас. Знание множественности критериев, ракурсов и аспектов принципиально расширяет кругозор.

Останнє оновлення на Четвер, 26 листопада 2009, 16:55
 
Вузовский формат речевых умений. Дидактический потен­циал рефлексии PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 26 листопада 2009, 16:51
Вузовский формат речевых умений. Дидактический потен­циал рефлексии

   Мещеряков В.Н., Федорова Е.В.

   Вузовский формат речевых умений. Дидактический потен­циал рефлексии: Монография. - Сумы: ИТД «Университетс­кая книга», 2008. - 178 с.

   ISBN 978-966-680-391-0

   Рефлексия - сложное явление нашей психики и сознания. Обраща­ясь к истокам учения о рефлексии (Аристотель, Декарт, Локк и др.), а также к ее пониманию в современных научных трактовках (В. Лефевр и др.), авторы исходят из общепринятого понимания рефлексии как про­цесса сосредоточения индивида на том, что происходит в его сознании.

   В чем суть, функции, значение рефлексии? Каковы ее виды и фор­мы? Каков ее дидактический потенциал? Ответам яа эти вопросы и по­свящается предлагаемое издание, в котором проблемы рефлексия рас­сматриваются не в психологической парадигме, а в дидактическом и ре-чемыслительном измерениях. Это позволяет квалифицировать рефлек­сию как способность человека к восхождению от «пересказывательного» типа мышления (опирающегося ва чужие мнения, оценки, мысли и при­оритеты) к незаемному, самостоятельному мышлению и от него - к спо­собности продуцировать свои мысли, свои оценки и, как следствие, «свои» тексты.

   Адресуется преподавателям и студентам вузов гуманитарного про­филя, учителям-словесникам и учащимся старших классов средних об­щеобразовательных школ, гимназий и лицеев.

Останнє оновлення на Четвер, 26 листопада 2009, 16:52
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 255 з 283