10 | 04 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Історія економічних учень PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 14:08

   Леоненко П.М., Юхименко П.І.

   Історія економічних учень: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 639 с. — (Вища освіта XXI століття).

   У підручнику вперше у вітчизняній літературі за новою струк­турою курсу висвітлюються питання становлення і розвитку еко­номічних учень від найдавніших часів до сучасності. Підручник устаткований контрольними запитаннями і завданнями для пере­вірки знань студентів, словником основних термінів, списком рекомендованих першоджерел і додаткової літератури. За струк­турою і змістом підручник повністю відповідає нормативній про­грамі курсу "Історія економічних учень".

   Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспі­рантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання історії економічних учень.

Останнє оновлення на Середа, 14 січня 2009, 14:08
 
Релігієзнавство PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 14:07

   Кислюк К.В., Кучер О.М.

   Релігієзнавство: Підручник для студентів вузів / Народ, укр. акад.— 5-є вид., виправ, і доп.— К., 2007. —636 с.

   У книзі представлено великий і цікавий фактичний матеріал з теоретичних проблем і основних напрямів академічного релігієзнавства, історії, віровчення, культової практики, релігійної організації первісних, етнічних і регіональних, світових, нових релігійних рухів, а також язичницьких вірувань давніх слов'ян і християнства в Україні. До кожної теми дібрано уривки зі священних текстів, карти й ілюстрації, складені питання, проблемні завдання, тести. У книгу вміщено короткий релігієзнавчий словник та короткі відомості про найбільш поши­рені релігії минулого і сучасності.

   Книга розрахована на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, широке коло читачів, які цікавляться питаннями виникнення, розвитку і сучас­ного стану релігій.

Останнє оновлення на Середа, 14 січня 2009, 14:07
 
Сенсорний аналіз PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 14:04

   Жук В.А.

   Сенсорний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих нав­чальних закладів. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. - 206 с

   Оцінка якості товарів в сучасних умовах значною мірою залежить від рівня знань фахівців, що цим займаються. Тому зростає популярність сен­сорної оцінки як для продуктів харчування так і для непродовольчих товарів. Автор розкриває особливості сенсорної оцінки для різних товарів, як нового асортименту, так і традиційних виробів. Досить повно розглянуті основні види оцінки залежно від особливостей сучасних систем оцінки. Значна увага приділена основним групам, функціям, властивостям і правовим аспектам оцінювання якості.

   Навчальний посібник «Сенсорний аналіз» підготовлено з урахуванням змін у підготовці фахівців вищої школи на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти.

   Підготовлений навчальний посібник с важливим предметним внеском у поглибленні вивчення товарознавства продовольчих і непродовольчих това­рів, і може бути рекомендований для студентів вищих навчальних закладів Ш і IV рівнів акредитації, а також широкого кола спеціалістів.

Останнє оновлення на Середа, 14 січня 2009, 14:05
 
Макроекономіка та макроекономічна політика PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 14:03

   Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський, О.В. Панухник; Наук. ред. А.Ф. Мельник. К.: Знання, 2008. — 699 с. (Вища освіта XXI століття).

   Навчальний посібник складається із двох частин: "Макроекономіка" та "Макроекономічна політика", у яких розкриваються теоретико-методологічні, органі­заційно-правові аспекти макроаналізу, макромоделювання, особливості реаліза­ції макроекономічної політики. Посібник містить велику кількість аналітичних, графічних, пояснювальних моделей, статистичних матеріалів, покликаних спри­яти ефективному засвоєнню основних положень макроекономіки та макроеконо­мічної політики. Моделі та методи макроекономічного аналізу і моделювання наближені до безпосереднього використання у практичній роботі працівників дер­жавних установ. У кінці кожного розділу посібника наводиться навчальний тренінг.

   Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою під­готовки магістра за спеціальностями "Державна служба" та "Адміністративний менеджмент".

Останнє оновлення на Середа, 14 січня 2009, 14:03
 
Роздрібна торгівля України у 2007 році PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 14:01

   Статистичний збірник "Роздрібна торгівля України у 2007 році"/ Державний комітет статистики України - К. 2008. - 173 стор. Вих. № 08/1-20/170.

   Під загальним керівництвом В.О. Піщейка

   Збірник пропонується широкому колу читачів. При використанні даних збірника посилання на джерело інформації є обов'язковим.

Останнє оновлення на Середа, 14 січня 2009, 14:02
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 252 з 266