01 | 10 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2010, 13:37
Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення

   Сонько С. П., Жупінас С. І., Пліщенко С. С, Янчевський А. С, Віннік Н. В., Голубкіна О. М.

   Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навчальний посібник / За редакцією С. П. Сонько. - Львів: «Магнолія 2006». - 2009, 232 с.

   ISBN966-8340-71-X

   В навчальному посібнику узагальнений досвід викладання у вищих навчальних закладів України таких дисциплін, як "Цивільна оборона", "Безпека життєдіяльності", "Охорона праці". Визначальною рисою по­сібника є орієнтація авторів на вимоги Болонського процесу щодо структури, змісту і обсягу викладеного матеріалу.

   Навчальний посібник, незважаючи на своє регіональне спрямування буде корисним широкому колу читачів - студентів вищих навчальних закладів, викладачів, школярів та учителів відповідних валеологічних дисциплін.

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2010, 13:38
 
Основи психологічної діагностики PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2010, 13:30
Основи психологічної діагностики

   В.Ф.Моргун, І.Г.Тітов.

   Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 464 с.

   ISBN 978-966-194-022-1

   У навчальному посібнику розглянуто історичні етани становлення психодіагностики та її специфіку як теоретико-практичної дисципліни. Спираючись на фундаментальні праці Б.Г. Ананьева, Л. Анастазі, Л.С. Виготського, Л.Ф. Бурлачука, Ю.З. Гільбуха, К.М.Гуревича, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьева, С.Д. Максименка, С.Л. Рубінштейна, О.Г. Шмельова та ін., особливу увагу приділено типології методів, психометричним основам психологічної діагностики, а також розгляду основних методик, розроблених у межах об'єктивного, суб'єктивного та проективного підходів. Подано математико-статистичні процедури обробки діагностичних даних за допомогою пакету комп'ютерних програм SPSS. У додатку наведено інструктивно-методичні матеріали для семінарських і лабораторних занять та самостійної роботи.

   Навчальний посібник розрахований на студентів-бакалаврів освітнього напряму "Психологія", а також може бути корисний викладачам, науковцям, практичним психологам.

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2010, 13:35
 
Цивільна оборона (цивільний захист) PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2010, 13:27
Цивільна оборона (цивільний захист)

   Кучма М. М.

   Цивільна оборона (цивільний захист): Навчальний посібник. - 3-тє видання, виправлене і доповнене -Львів: "Магнолія плюс", 2009. - 360 с

   Посібник відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих закладів освіти І - IV рівнів акредитації, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Особливу увагу приділено питанням структури цивільної оборони України, її удосконаленню і розвитку, запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації, антитерористичній готовності населення, засобам індивідуального захисту. Окремим розділом подано основні нормативно-правові матеріали з цивільної оборони України.

   Може бути використаний як підручник на курсах підвищення кваліфікації вчителів, представників галузевих міністерств.

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2010, 13:28
 
Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2010, 13:25
Економіко-магемагичне моделювання фінансового стану підприємства

   Куліков П. М., Іващенко Г, А.

   Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства: Навчальний посібник.- X.: ВД «ІНЖЕК» 2009.- 152 с. Укр. мова

   ISBN 978-966-392- 247-8

   На основі концептуальних підходів розкрито особливості побудови економіко-математичних моделей та метолів фінансового стану підприємства, що включає формуван­ня системи показників і розробку методик та методичних підходів до використання методів багатовимірного статистичного аналізу: кластерного га факторного аналізу; простої га множинної регресійної економіко-математичної моделі; економіко-математичної моделі з лаговими незалежними змінними; мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду.

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2010, 13:26
 
Судебная бухгалтерия PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2010, 13:17
Судебная бухгалтерия

   Захарченко В.Ю., Лазуренко В.И.

   Судебная бухгалтерия: Учебник / Под общ. редакцией В. И. Лазуренко. — 2-е изд., переработ, и дополн. — Донецк: Каштан, 2009. — 730 с.

   ISBN 978-966-427-143-8

   В этом учебнике авторы рассмотрели основы бухгалтерского учета, ревизии, аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы современного бизнеса: государственного и частного предприятия, товарищества, акционерной компании и т. д. Рассматриваемые проблемы изложены с законодательной точки зрения, а также в дискуссионном аспекте. Освещены вопросы, связанные с использованием бухгалтерского учета, экономического анализа в юридической практике, а также рассматриваются основные положения и практика производства судебно-бухгалтерской экспертизы и ревизий в следственной, досудебной и судебной работе. Одновременно сочетается подача материала для сотрудников налоговой администрации, которые должны владеть специальными бухгалтерскими и экономическими знаниями на практике «проверяющего» с учетом требований законодательства. С помощью полученных знаний обучающийся (чи­татель) сможет четко представлять себе логику построения бухгалтерского учета как универсальной системы отраже­ния хозяйственных операций и их технологии, изучит его методические особенности, вооружится методическими приемами финансового контроля и анализа (от расчета финансово-экономических показателей и текущих оценок состояния активов и пассивов хозяйствующего субъекта — до методов выявления наиболее узких звеньев в этих операциях, вскрытия и предупреждения злоупотреблений). Достаточно подробно рассмотрены методики проверки активов и пассивов предприятия. Раскрыты особенности проведения оперативных проверок контролирующими орга­нами и службами. Классифицированы нарушения и злоупотребления в практике хозяйствующих объектов. Архивные данные экспертиз взяты из материалов исследований за 1996-2006 гг., которые не индексировались.

   Учебник рассчитан для студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации экономических и юридических специальностей. Кроме того, учебник рассчитан на достаточно широкий круг читателей, которые интересуются проблемами учета, контроля и экономического анализа с точки зрения проверяющего и проверяемого в условиях функционирования современного законодательства Украины.

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2010, 13:21
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 252 з 283