Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

 

Виставка має наступні розділи:

 

 

І. Державне регулювання ринку праці

ІІ. Проблеми зайнятості та напрями їх вирішення

ІІІ. Безробіття в Україні та напрями його подолання

ІV. Міжнародна трудова міграція і світовий ринок праці

 

 

 

 

І. Державне регулювання ринку праці

 

Трудове право України

67.9(4Укр)305я73 Т78

Трудове право України [Текст] : підручник / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, В. А. Прудников. – 5-те вид., доповн. – Харків : Право, 2014. – 760 с.

 

Підручник покликаний дати студентам і слухачам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації знання з теорії трудового права й нормативних актів, що регулюють відносини у сфері праці. Коментарі до чинного трудового законодавства, наведені авторами, мають на меті не тільки зорієнтувати читача в широкому колі нормативно-правових актів, а й сприятимуть підвищенню рівня правової культури всіх тих, хто цікавиться проблемами трудового права.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, практичних працівників, суддів, адвокатів, спеціалістів із кадрових питань, а також усіх, хто цікавиться проблемами трудового права.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України

67.9(4Укр)305 Н34

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України [Текст] : станом на 20 січ. 2016 р. / В. В. Цюра, Ю. В. Корнєєв, Н. В. Малярчук, [та ін.]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 232 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю України з урахуванням останніх змін і доповнень.

Коментар призначений для практичного застосування і зацікавить керівників підприємств, установ, організацій, працівників профспілкових організацій, практикуючих працівників, студентів юридичних факультетів та всіх, хто цікавиться трудовим правом.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Економіка праці та соціально-трудові відносини

65.24я73 К17

Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / А. В. Калина. – Київ : Персонал, 2014. – 498 с. : іл.

 

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці. Зокрема розглядаються питання управління персоналом, його організації, мотивації, формування й оплати праці у контексті основних техніко-економічних показників діяльності суб’єктів ринку, основні положення, підходи і прийоми економічної статистики, проблеми в галузі трудових ресурсів, соціальної політики і соціального партнерства, динаміки населення і трудових ресурсів, регулювання попиту та пропозиції на робочу силу, управління чинниками виробництва з метою підвищення продуктивності на різних рівнях управління економікою.

Для студентів-бакалаврів і спеціалістів економічних вищих навчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять проблеми економіки праці на сучасному етапі.

 

 

Примірників: 1 (навчальний абонемент),

                       1 (читальний зал)

 

 

 

Економічна активність населення України, 2014

ББК 65.051.524(4Укр) Е45

Економічна активність населення України, 2014 [Текст] : стат. зб. / відповід. ред. І. В. Сеник. – Київ : Держ. служб. стат. України, 2015. – 207 с.

 

У збірнику наведено інформацію щодо робочої сили та її характеристик на ринку праці України у 2014 році. Дані щодо основних показників економічної активності населення отримані за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

Збірник містить методологічні та організаційні засади проведення зазначеного обстеження, визначення та поняття показників, методів побудови вибірки домогосподарств та оцінки надійності даних. Також у публікації представлено дані щодо попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, які базуються на інформації державної служби зайнятості.

Видання призначене для фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, профспілок, наукових установ і організацій, інших користувачів, які займаються питаннями розробки соціальної політики та ринку праці.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

                       1(читальний зал для науковців)

 

 

Теоретико-методологічні імперативи державного регулювання ринку праці в контексті реформування економіки України

Бандур С. І. Теоретико-методологічні імперативи державного регулювання ринку праці в контексті реформування економіки України [Електронний ресурс] / С. І. Бандур, О. А. Ковенська // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. – № 2. – С. 9–13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_2_3 (30.05.2016). – Назва з екрана.

Масштабні соціально-економічні перетворення, що здійснюються в Україні, вимагають від науковців і практиків перегляду домінуючих точок зору щодо державного впливу на розвиток її господарського комплексу, механізм взаємодії його структурних елементів, розбудову якісно нової системи влади, трансформацію соціально-трудових відносин, які склалися на вітчизняному ринку праці, тощо.

У статті висвітлено ряд проблем регулювання ринку праці, що виникають або поглиблюються внаслідок здійснення системних реформ в Україні; запропоновано авторське трактування змісту державного регулювання ринку праці та визначено загальні принципи формування механізму його здійснення; охарактеризовано ключові імперативи регулюючого впливу держави на перебіг подій на ринку праці.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку

Бариннікова О. Є. Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2015. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4668 (30.05.2016). – Назва з екрана.

 

Ринок праці є складовою частиною економічної системи країни, відповідно він відображає більшість політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються у державі. Сучасний стан ринку праці формується під впливом політико-економічної ситуації, яка характеризується триваючим спадом виробництва, фінансовою розбалансованістю економіки, недостатнім реформуванням господарського механізму, збільшенням обсягів внутрішньої міграції в умовах військового конфлікту на сході країни та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим. 

У статті за  матеріалами державної статистичної звітності України розглянуто тенденції на ринку праці; проаналізовано динаміку та регіональну варіацію середніх рівнів працевлаштування незайнятого населення та середньої тривалості безробіття; оцінено структурні зрушення в складі чисельності  безробітних за тривалістю безробіття.

 

 

Джерело: архів електронного наукового фахового видання «Ефективна економіка»

 

 

Регулювання соціально-трудових відносин методами соціального партнерства

Білоус, М. О. Регулювання соціально-трудових відносин методами соціального партнерства [Текст] / М. О. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 152156. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Однією із складових соціальної політики є соціальне партнерство – особлива система відносин, що виникають між найманими робітниками та роботодавцями за посередницької ролі держави з узгодження інтересів у соціально-трудовій сфері та врегулювання соціально-трудових конфліктів.

У статті розглядаються системи заходів громадського та державного регулювання соціально-трудових відносин. Досліджується соціальне партнерство як ефективний метод регулювання соціально-трудових відносин, організації соціального ринкового господарства і одного із суттєвих аспектів партнерства між людьми у процесі виробництва і суспільного життя.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

 

Міграція робочої сили як показник неефективності державного управління розвитком трудового потенціалу в Україні

Дорошенко, Г. О. Міграція робочої сили як показник неефективності державного управління розвитком трудового потенціалу в Україні [Текст] / Г. О. Дорошенко, І. М. Абрамова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. "Економічні науки". – 2015. – № 2. – С. 214–221. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті проаналізовано сучасний стан і причини трудової міграції українців.

Найбільший вплив на прийняття рішення про працевлаштування за кордоном відіграють такі фактори, як низька заробітна плата, високий рівень безробіття та відповідно низька якість життя, ускладнення з професійною самореалізацією, неналежна якість системи освіти та умови праці, а також культурні, політичні і екологічні чинники. Особливістю вітчизняної трудової міграції є перетворення її у спосіб та мету життя для суттєвої частини працездатного населення віком від 20 років. Тому метою цієї статті була розробка пріоритетних заходів по запобіганню руйнування трудового потенціалу нашої країни. В ході роботи було запропоновано заходи, спрямовані на скорочення масштабів еміграції, перетворення безповоротної еміграції в поворотну, забезпечення гідних умов прийому іммігрантів і політичних біженців, усунення причин, що штовхають людей до нелегальної міграції, захист за кордоном прав мігрантів, у тому числі тих, хто знаходиться там незаконно.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

Сучасний ринок праці України: проблеми та тенденції

Легомінова С. В. Сучасний ринок праці України: проблеми та тенденції  [Електронний ресурс] / С. В. Легомінова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 39–43. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2015/9.pdf (31.05.2016). – Назва з екрана.

 

У сучасних умовах входження України до Європейського Союзу, складних економічних та політичних структурних перетворень, які відбуваються в Україні, необхідним є зміцнення конкурентних позицій на світовому ринку, які за умов володіння потужною ресурсною базою та ефективною системою управління національною економікою мають допомогти представити країну на міжнародному рівні. Виробництво конкурентоздатної продукції обумовлює економічне зростання, розширення експортних позицій, а тим самим забезпечує стійкий ріст зайнятості на ринку праці. Однак загострення протиріч як глобального економічного характеру, так і більшою мірою виникненням деструктивного впливу геополітичних чинників: анексія Криму, бойові дії в Луганській та Донецькій областях призвели до значних втрат в економіці і, як наслідок, позначились на погіршенні ситуації на ринку праці.

У статті досліджено основні тенденції зайнятості населення національної економіки в залежності від демографічних та економічних тенденцій, що мають місце на ринку праці. Окреслено необхідність формування інноваційних кластерів як інструмента підвищення зайнятості, виявлено організацію основних форм нестандартної зайнятості як проявлення самоорганізаціі ринку праці, що в цілому позитивно вплине на процеси активізації економічного розвитку України.

 

 

Джерело: електронний архів наукового видання «Інвестиції: практика та досвід»

 

 

Макроекономічні стимули збалансування ринку праці

Руснак А. В. Макроекономічні стимули збалансування ринку праці [Текст] / А. В. Руснак // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 116–120.

 

У статті досліджено вплив макроекономічних чинників на розвиток ринку праці в умовах нестабільності та виявлено стимули державного впливу для досягнення збалансованості ринку праці. Встановлено та проаналізовано головні проблеми ринку праці такі, як: структурна нерівновага ринку праці; структурні диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці; занижені стандарти оплати праці; слабкість державного регулювання; неефективні інститути трудового права та визначено важливі причини для невідкладного реформування таких напрямів: створення нових робочих місць в інноваційних і високотехнологічних секторах економіки; реформування професійної підготовки та освіти; реформування інституту оплати праці; удосконалення державного регулювання зайнятості; здійснено реформування стратегічного планування, прогнозування та моніторингу. Здійснено аналіз впливу макроекономічної нестабільності на ситуацію, яка склалася на ринку праці та необхідність зміни пріорітетів впровадження першочергових заходів державної політики задля досягнення збалансованого розвитку ринку праці.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

ІІ. Проблеми зайнятості та напрями їх вирішення

 

Працевлаштування бездомних осіб – шлях від соціального виключення до реінтеграції

Болюбах, В. Працевлаштування бездомних осіб шлях від соціального виключення до реінтеграції [Текст] / В. Болюбах // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 3. – С. 44–51.

 

Неефективне функціонування соціально-економічного комплексу, криза інституту сім’ї та політичні наслідки в країні призвели до значного майнового розшарування населення, поширення бідності та розвитку такого соціального явища, як бездомність. Наслідком структурних змін в галузях економіки, збитковості багатьох підприємств виробничої сфери, недосконалості фінансово-кредитних механізмів, збільшення наявного та прихованого безробіття тощо стало різке зниження доходів та рівня життя населення і, як наслідок, збільшення такої вразливої категорії населення, як бездомні особи.

У статті висвітлено проблему працевлаштування такої соціально ізольованої та вразливої категорії громадян, як бездомні особи. Визначено причини обмеженості їх можливостей на ринку праці в звязку із  соціальною ізоляцією та виключністю. З урахуванням світового досвіду запропоновано шляхи подальшого вирішення проблеми працевлаштування незахищених верств населення.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

 

 

 

Сучасний стан інноваційної зайнятості в Україні (на прикладі ІT- зайнятості)

Гук, Л. Сучасний стан інноваційної зайнятості в Україні (на прикладі ІT- зайнятості) [Текст] / Л. Гук // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 18–25. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті досліджено процес формування інноваційної зайнятості, проведено оцінювання її масштабів в Україні на прикладі ІТ-зайнятості. Розглянуто питання становлення ІТ-зайнятості в сучасних умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Виокремлено особливості використання нестандартних форм зайнятості при формуванні інноваційного ядра зайнятих в Україні, як потенціалу інноваційного розвитку національного ринку праці.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

Визначення впливу різноманітних видів, форм зайнятості та безробіття населення на стан національного ринку праці

Кір'ян, Т. М. Визначення впливу різноманітних видів, форм зайнятості та безробіття населення на стан національного ринку праці [Текст] / Т. М. Кір'ян, М. С. Шаповал // Вісник економічної науки України. – 2015. – № 1. – С. 72–81. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Головною рисою сучасного етапу економічного розвитку є те, що обсяги виробництва зростають набагато швидше, ніж кількість робочих місць. А оскільки чисельність населення планети і, зокрема, чисельність його трудоактивної частини невпинно зростає, то відповідно збільшується розрив між потребою в робочій силі та її пропозицією. Водночас спостерігається загальна криза існуючої системи робочих місць, системи, орієнтованої на жорсткий режим роботи і масове виробництво.

У статті досліджено вплив видів і форм зайнятості та безробіття на стан національного ринку праці. Показано, що зайнятість населення за формами захищеності підрозділяється у першу чергу на захищеність самих зайнятих, захищеність трудових функцій та захищеність на ринку праці.

Основними напрямами боротьби з безробіттям є розширення сфери докладання праці, система навчання та перенавчання протягом життя, створення стимулів для безробітних щодо пошуку робочих місць та багато іншого.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Зайнятість населення: сутність, форми, механізми державного регулювання

Мельниченко О. А. Зайнятість населення: сутність, форми, механізми державного регулювання [Електронний ресурс] / О. А. Мельниченко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. – 2016. – Вип. 1. – С. 78–85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2016_1_14 (02.06.2016). – Назва з екрана.

 

Згідно ст. 43 Конституції України "кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. В свою чергу, держава повинна створити умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантувати рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовувати програми професійно-технічного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб". Але недостатньо дієва державна підтримка окремих галузей та сфер діяльності національної економіки, макроекономічна нестабільність, проведення антитерористичної операції на Донбасі, скорочення експорту через тривалу рецесію економік розвинених країн та інші чинники створюють для України "нові умови розвитку сфери застосування праці. Усе вищевикладене й обумовлює актуальність даного дослідження.

У статті уточнено сутність поняття "зайнятість населення". Вдосконалено класифікацію форм зайнятості. Охарактеризовано активну та пасивну політику зайнятості. Конкретизовано перелік специфічних засобів (у межах традиційних механізмів) державного регулювання зайнятості населення.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Інституціональний механізм регулювання нестандартної зайнятості в Україні

Перегудова, Т. Інституціональний механізм регулювання нестандартної зайнятості в Україні [Текст] / Т. Перегудова // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 4. – С. 24–33.

 

У статті проаналізовано тенденції ринку праці України, які вказують на проблемні аспекти в системі використання трудового потенціалу, серед яких: підвищення рівня безробіття, рівня вивільнення; збільшення навантаження на одне робоче місце, фонду часу відпусток за власний рахунок, поширення неповного робочого дня, тижня. Одночасно зазначено, що зайнятість є соціальним індикатором концепції економіки знань, рівень якої вказує на соціально-економічний розвиток країни. Також досліджено роль нестандартних форм зайнятості в системі зменшення соціально-трудового відторгнення населення. Проаналізовано світові та вітчизняні масштаби нестандартної зайнятості. З метою об’єктивного дослідження зазначено як позитивні, так і негативні аспекти використання нестандартної зайнятості. На основі дослідження зарубіжного досвіду обґрунтовано можливі напрями зменшення прекарізації при застосуванні нестандартних форм зайнятості в Україні, а саме: шляхом реалізації концепції флексік’юріті, моніторингу соціально-оптимальної гнучкості ринку праці, нормативно-правового регулювання графіку роботи, тривалості робочого часу, рівня заробітної плати та умов звільнення.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Трансформація зайнятості і проблеми реалізації конкурентних переваг молоді на ринку праці

Семикіна, М. В. Трансформація зайнятості і проблеми реалізації конкурентних переваг молоді на ринку праці [Електронний ресурс] / М. В. Семикіна, О. М. Петіна, Н. В. Гончарова // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – С. 165–171. – Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2015/InnEco_3-58-2015.pdf (31.05.2016). – Назва з екрана.

 

Визначено, що трансформації зайнятості відбуваються в результаті кардинальних змін попиту на працю під впливом глобалізації, інформатизації, конкуренції, зумовлюючи поширення низки нетрадиційних форм занятості. Запропоновано розуміти сутність конкурентних переваг працівників на ринку праці як переваги у затребуваній якості людського капіталу та можливостях її реалізації на ринку праці. Визначено здобутки світового досвіду щодо підтримки конкурентоспроможності молоді в умовах інноваційних змін на ринку праці. Проаналізовано проблеми молодіжного безробіття в Україні. Визначено специфіку трансформацій зайнятості в Україні. Виявлено протиріччя нестандартної зайнятості, яка межує з трудовими відносинами в «тіні», не передбачаючи соціальних гарантій. Визначено перешкоди реалізації конкурентних переваг молоді на ринку праці. Запропоновано напрями заходів щодо їх подолання. Визначено, що мінімізація безробіття молоді і реалізація нею конкурентних переваг на ринку праці України неможливі без структурної перебудови економіки, формування інноваційного сегменту ринку праці, соціальної взаємодії.

 

 

Джерело: електронний архів науково-виробничого журналу «Інноваційна економіка»

 

 

Продуктивна зайнятість та соціальний розвиток України: стан та перспективи

Черкасов А. В. Продуктивна зайнятість та соціальний розвиток України: стан та перспективи [Електронний ресурс] / А. В. Черкасов, О. В. Родіонов // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 1. – С. 25–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_1_7 (03.06.2016). – Назва з екрана.

 

Соціальна стабільність та продуктивна зайнятість населення є індикаторами, що визначають стійкість країни до зовнішніх кризових явищ та спроможність забезпечувати довгостроковий економічний розвиток. Соціальна деградація, у свою чергу, є деструктивним чинником, що підсилює негативні явища в економіці та державних фінансах, спричиняє міграційний відтік населення, руйнує існуючі соціальні інститути та у підсумку призводить до матеріалізації політичних ризиків. Соціальна деградація країни супроводжується зниженням зайнятості та реальних доходів населення, економічним падінням та закриттям підприємств, погіршенням рівня і якості послуг в освіті та охороні здоров’я. Підсумком означених процесів є погіршення демографічних індикаторів та посилення тенденцій в галузі міграції економічно активного населення.

У статті наведено результати дослідження поточного стану та перспектив забезпечення продуктивної зайнятості та соціального розвитку в Україні. Проаналізовано демографічні показники України та східних регіонів, здійснено дослідження ключових макроекономічних показників та показників розвитку ринку праці в Україні.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Напрями удосконалення механізму сприяння розвитку суб'єктів малого підприємництва

Ольвінська, Ю. О. Напрями удосконалення механізму сприяння розвитку суб'єктів малого підприємництва [Текст] / Ю. О. Ольвінська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 3. – С. 117–123. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У сучасних складних умовах кризи та тривалих воєнних дій, коли збільшується чисельність безробітних, у тому числі за рахунок внутрішньо переміщених осіб з Луганської та Донецької областей, продовжується спад виробництва, знижується інвестиційна активність, знижується життєвий рівень населення, збільшується показник навантаження на одне вільне робоче місце, особливої актуальності набувають питання розвитку малого та середнього бізнесу.

У статті проаналізовано стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, основні проблеми та надано пропозиції для розвитку малого та середнього бізнесу як основи створення робочих місць для різних категорій громадян.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

ІІІ. Безробіття в Україні та напрямки його подолання

 

Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти

Бріль М. С. Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти [Електронний ресурс] / М. С. Бріль, І. В. Пивавар // Бізнес Інформ. – 2016. – № 2. – C. 208–213. – Режим доступу: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-2_0-pages-208_213.pdf (02.06.2016). – Назва з екрана.

 

Стаття присвячена дослідженню особливостей прояву безробіття в Україні. Розглянуті основні види безробіття, які представлені класифікаційними групами, що охоплюють декілька їх різновидів. Акцентовано увагу на головній проблемі для країни – зростання безробіття серед молоді як жіночої, так і чоловічої статі у віці до 35 років. Показано проблему збільшення навантаження зареєстрованих безробітних на вільні робочі місця і зменшення потреби роботодавців у робочій силі. Визначено масштаби безробіття серед різних вікових груп економічно активного населення в умовах кризового стану економіки в Україні. Обґрунтовано основні складові базового, оптимістичного та песимістичного сценаріїв розвитку виробництва як передумови підвищення зайнятості економічно активного населення, у тому числі молоді. Запропоновано створити державний комітет з працевлаштування молоді.

 

 

Джерело: електронний архів наукового журналу «Бізнес-інформ»

 

 

Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України

Добренко, О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України [Текст] / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 11. – С. 166–171.

 

Структурні зрушення, що відбуваються на сучасному етапі розвитку національної економіки, призводять до суттєвих негативних змін на ринку праці, зокрема до достатньо значних обсягів і рівня безробіття економічно активного населення і, як наслідок, до неефективного використання робочої сиди. При цьому розвиток підприємництва, малого і середнього бізнесу та інші ринкові перетворення не в змозі на належному рівні вирішити проблеми забезпечення ефективної зайнятості населення, створення нових робочих місць, підвищення якості життя населення тощо. Одним із негативних наслідків цих процесів є формування значного рівня безробітного населення та посилення таких тенденцій в період ринкових перетворень.

У статті досліджуються соціальні процеси, які відбуваються на ринку праці України, в тому числі проблеми зайнятості, безробіття та причини, які вплинули на виникнення певних негативних тенденцій.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

Проблема безробіття молоді України

Іваницька С. Б. Проблема безробіття молоді України [Електронний ресурс] / С. Б. Іваницька, І. О. Мороховець // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/56.pdf (02.06.2016). – Назва з екрана.

 

Ринкові перетворення в Україні супроводжуються багатьма відчутними соціально-економічними наслідками для суспільства, в тому числі й безробіттям населення. Безробіття молоді на сьогоднішній день є дуже актуальною проблемою. Щорічно на ринок праці виходить велика кількість випускників шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Юнакам і дівчатам після закінчення навчання, як правило, дуже важко влаштуватися на роботу.

У статті розглянуто актуальні проблеми безробіття серед молоді, досліджено причини його виникнення. Проаналізовано рівень зайнятості та безробіття молоді України. Розглянуто основні напрями регулювання молодіжної зайнятості на державному та регіональному рівні. Сформовані завдання щодо покращення процесу працевлаштування молодих спеціалістів. Визначені основні напрями зниження рівня безробіття молоді на ринку праці та підвищення рівня працевлаштування.

 

 

Джерело: архів електронного наукового фахового видання «Ефективна економіка»

 

 

Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості його застосування в Україні

Ільїч Л. М. Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості його застосування в Україні [Текст] / Л. М. Ільїч, Н. С. Якимова // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 82–86.

 

Сучасний ринок праці України характеризується збереженням високої частки низькопродуктивних робочих місць та значних обсягів вимушеної неповної зайнятості, поширенням безробіття та зростанням його тривалості, обмеженою пропозицією високопродуктивних робочих місць та низькими темпами росту заробітної плати, що у підсумку сприяє розширенню контингенту осіб, які формують додаткове навантаження на ринок праці через потребу працевлаштування. За таких умов регіональні центри зайнятості потребують перегляду існуючих підходів щодо сприяння працевлаштуванню безробітних та розробки принципово нових стратегій, спрямованих на запобігання довготривалого безробіття. У цьому контексті все більшої актуальності набуває необхідність вивчення світового досвіду в цій сфері та розробки національної методики профілювання безробітних за групами ризику.

У статті запропоновано рекомендації щодо визначення методів і форм роботи з незайнятими, які мають різні можливості працевлаштування, та заходи щодо удосконалення технологій роботи Державної служби зайнятості України з різними категоріями зареєстрованих безробітних.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

Ризик безробіття у розрізі професійних груп [Текст] / В. Надрага

Надрага, В. Ризик безробіття у розрізі професійних груп [Текст] / В. Надрага // Економічна теорія. – 2014. – № 1. – С. 7684. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Стаття присвячена розробці методологічних підходів до оцінки ризику безробіття за групами професій. Обґрунтовано необхідність управління ризиком безробіття, що включає в себе якісний аналіз, кількісну оцінку та врахування його динаміки та ймовірності при прийнятті рішень. Наведено основні чинники ризику безробіття та його ймовірнісне моделювання. Доведено, що використання ймовірнісного підходу до моделювання ризику безробіття дозволяє розробляти прогнозні оцінки зміни його стану і обирати найбільш прийнятні заходи регулювання соціальних ризиків.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

Аналіз рівня безробіття в України та напрямки його подолання

Ярова Л. Г. Аналіз рівня безробіття в України та напрямки його подолання [Електронний ресурс] / Л. Г. Ярова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/159.pdf (02.06.2016). Назва з екрана.

Однією з основних проблем сучасного розвитку економіки країни є безробіття, яке становить реальну загрозу для державного та суспільного благополуччя та набуло масового характеру. Сьогодні спостерігається порушення рівноваги з боку попиту і пропозиції, поширення соціальної нестабільності та бідності у суспільстві, нераціональне використання суспільних ресурсів, зростання злочинності, збільшення чисельності соціально незахищених верств населення та інших негативних соціально-економічних чинників, які спричинені відсутністю достатньої кількості робочих місць в Україні.

Визначено причини та фактори, які формують рівень безробіття в Україні. За статистичними даними проведено аналіз динаміки рівня безробіття та причини незайнятості за останні роки. На основі проведеного аналізу запропоновано основні напрями вдосконалення регулювання безробіття в Україні.

 

 

Джерело: архів електронного наукового фахового видання «Глобальні та національні проблеми економіки»

 

 

 

ІV. Міжнародна трудова міграція і світовий ринок праці

 

Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків

Безрукова, Н. В. Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків [Електронний ресурс] / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Бізнес Інформ. – 2016. – № 2. – С. 21–27. – Режим доступу: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-2_0-pages-21_27.pdf (30.05.2016). – Назва з екрана.

 

Метою статті є аналіз особливостей міграції робочої сили з України до Європейського Союзу та оцінка можливих наслідків цього процесу, а також визначення майбутніх тенденцій розвитку еміграції з України. Досліджено основні напрями трудової міграції з України. Проведена оцінка обсягів трудової міграції. Наведено дані про соціально-демографічні характеристики мігрантів. Наголошено, що процес еміграції має як позитивні, так і негативні наслідки для нашої країни. Окрема увага в статті приділена аналізу сфер працевлаштування мігрантів у країнах – членах Європейського Союзу. Виділено основні причини еміграції з України, серед яких безробіття та низький рівень заробітної плати. Авторами показано, що середньомісячна заробітна плата українських мігрантів у країнах – членах ЄС набагато вища, ніж в Україні. На основі проведеного дослідження зроблено висновки, що трудова міграція з України до країн ЄС має важливе соціально-економічне значення для нашої держави. А підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами- членами, з іншої сторони, а також введення безвізового режиму сприятиме збільшенню кількості трудових мігрантів.

 

 

Джерело: електронний архів наукового журналу «Бізнес-інформ»

 

 

Соціально-економічні складові трудової міграції

Близнюк, В. Соціально-економічні складові трудової міграції [Текст] / В. Близнюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 4. – С. 2032.

 

На сучасному етапі глобалізації дедалі більше розширюється обмін людськими ресурсами на міждержавному рівні, основною компонентою якого є трудова міграція. Відтак, актуальне завдання сьогодення – реальна оцінка наслідків міграційних рухів, що має сприяти досягненню адекватності структури міграційних потоків потребам економіки і суспільства, розробці відповідних соціально-правових заходів, які запобігатимуть негативному впливу міграції на економічний розвиток.

У статті здійснено аналіз та структурування основних економічних та соціальних наслідків трудової міграції для країн-донорів та країн-реципієнтів робочої сили. Досліджено обсяг міжнародних переказів від трудових мігрантів та обґрунтовано вплив цих грошових потоків на економічний розвиток.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

Ринок праці ЄС: досвід для України

Боков, О. Ринок праці ЄС: досвід для України [Текст] / О. Боков, Т. Біденко, С. Бокова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1/2. – С. 46–52.

 

Важливою передумовою стійкого економічно-соціального розвитку країни є підвищення рівня зайнятості населення, покращення її якісних характеристик. У розвинених країнах Європи проблеми зайнятості та безробіття населення відносять до тих, вирішення яких впливає на забезпечення соціально-економічного розвитку та стабільності суспільства. В умовах євро інтеграційних процесів регулювання зайнятості населення в Україні потребує вивчення особливостей формування й розвитку загальноєвропейського ринку праці, що буде визначати розвиток національного ринку праці в майбутньому.

У статті розглянуто основні тенденції та перспективи розвитку європейського ринку праці, виявлено проблемні питання в системі його функціонування, окреслено пріоритетні напрями політики ЄС, спрямованої на розв’язання проблемних питань у сфері зайнятості.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

Ринок праці в Європейському Союзі

Павлюк Т. І. Ринок праці в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Т. І. Павлюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/183.pdf (02.06.2016). – Назва з екрана.

 

Одним з найважливіших і не менш важких завдань будь-якої держави є регулювання ринку праці. На сучасному етапі у країнах Європейського Союзу (ЄС) найбільш актуальними стають проблеми ринку праці. Це пов’язано зі зміною структури загальноєвропейського ринку праці, а також із глобалізацією економіки світу. На разі в Європейському Союзі найболючішим є питання щодо безробіття. Його причинами є негативний міграційний й демографічний напрямок, спад економічного зростання і повільний розвиток структурних змін економіки. Таким чином, в ЄС нагальним питанням є подолання безробіття і підвищення рівня зайнятості.

Ринок праці в Європейському Союзі – це певні відносин, які виникли в результаті узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов оплати праці, захисту населення, створення робочої сили, виникнення яких спричинене нерівномірним розподілом робочої сили в різних країнах світу та розбіжностями в національних підходах до її відтворення. У статті зроблено аналіз та проведено узагальнення особливостей ринку праці в країнах Європейського Союзу.

 

 

Джерело: архів електронного наукового фахового видання «Глобальні та національні проблеми економіки»

 

 

Особливості формування та розвитку світового ринку праці

Петренко К. В. Особливості формування та розвитку світового ринку праці [Електронний ресурс] / К. В. Петренко, В. В. Пігуль // Бізнес Інформ. – 2015. – №12. – C. 37–42. – Режим доступу: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-12_0-pages-37_42.pdf (02.06.2016). – Назва з екрана.

 

Метою статті є комплексне дослідження процесів формування світового ринку праці. Розглянуто теоретичні аспекти формування світового ринку праці, вивчено теорії розвитку ринку праці в контексті міграції робочої сили та з точки зору різних економічних шкіл, наведено сегменти сучасного ринку праці та фактори впливу на нього. Також проаналізовано стан сучасного ринку праці світу, а саме – досліджено основні тенденції щодо рівня зайнятості та безробіття за останні роки. Встановлено, що існує ряд проблем, які негативно впливають на функціонування світового ринку праці, включаючи зростання рівня безробіття та зменшення зайнятості. Досліджено тенденції до збільшення зайнятості населення у сфері послуг та «відпливу умів». Виявлено, що задля кращого функціонування ринку праці потрібно створювати нові робочі місця та стимулювати діяльність економічно активного населення, що сприятиме економічному розвитку країн світу.

 

 

Джерело: електронний архів наукового журналу «Бізнес-інформ»

 

 

Міжнародна трудова міграція як форма міжнародних економічних відносин

Січко С. М. Міжнародна трудова міграція як форма міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] / С. М. Січко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/10-2016/24.pdf (03.06.2016). – Назва з екрана.

 

У сучасних умовах домінуючою тенденцією в міжнародних відносинах є глобалізація, одним із проявів якої виступає міжнародна міграція робочої сили. Важливість дослідження міграційних процесів, їх причин та мотивів зумовлена також стрімким зростанням обсягів, нарощуванням інтенсивності, вагомим впливом на економічний та соціальний розвиток країн.

У статті проаналізовано обсяги міграційних потоків, окреслено вектори міжнародного руху мігрантів, які визначили виникнення феномену європейської міграційної кризи. Проаналізовано міжнародні трудоміграційні потоки, визначено стимулюючи мотиви виникнення трудової міграції. Доведено, що міграція робочої сили допомагає згладжувати нерівномірність розподілу доходів населення у всьому світі.

 

 

Джерело: архів електронного наукового фахового видання «Глобальні та національні проблеми економіки»

 

 

Формування глобального ринку праці в умовах глобалізації світової економіки

Стаканов Р. Д. Формування глобального ринку праці в умовах глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] / Р. Д. Стаканов // Глобальні та національні проблеми економіки. –  2016. – Вип. 9. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/9-2016/14.pdf (02.06.2016). – Назва з екрана.

В умовах глобальної лібералізації руху товарів, послуг та капіталу обмеження, які існують при міжнародній трудовій міграції, не дозволяють сформуватись повноцінному глобальному ринку праці, що призводить, у тому числі, і до різних трактувань самого терміну «глобальний ринок праці» та навіть його ототожнення з міжнародним ринком праці або ж міжнародною трудовою міграцією. Водночас існує цілий ряд секторів глобальної економіки, де відсутність регулятивних обмежень, у силу різних причин, дозволяє глобальному попиту та глобальній пропозиції праці вільно взаємодіяти, максимально ефективно використовувати цей один із базових факторів виробництва. Важливість формування вільного від обмежень та повноцінно функціонуючого глобального ринку праці послугувало чинником написання даної роботи, яка може розглядатись в якості одного з етапів теоретичного дослідження та обґрунтування зародження єдиного ринку праці на глобальному рівні.

Статтю присвячено теоретичному аналізу та практичному обґрунтуванню перспектив формування повноцінного глобального ринку праці в умовах існування взаємовиключних тенденцій у світовій економіці, зокрема всезагальній лібералізації руху більшості форм міжнародних економічних відносин, з одного боку, і значного рівня регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному та міжнародному рівнях, з іншого.

 

 

Джерело: архів електронного наукового фахового видання «Глобальні та національні проблеми економіки»

 

 

Використання трудового потенціалу в умовах глобалізації світового ринку праці

Старостенко Г. Г. Використання трудового потенціалу в умовах глобалізації світового ринку праці [Електронний ресурс] / Г. Г. Старостенко, В. В. Козар // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 21–27. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2015/5.pdf (03.06.2016). – Назва з екрана.

 

У статті досліджено основні тенденції використання трудового потенціалу України в умовах розвитку ринкових механізмів у системі соціально-трудових відносин. Визначено основні принципи та фактори участі вітчизняної робочої сили в світовому ринку праці умовах посилення глобалізаційних процесів. Досліджено потенціал та структуру міграційних процесів та визначено напрями їх державного регулювання у відповідності з уніфікованими світовими стандартами. Проаналізовано взаємозв'язок між відкритими ринками праці країн світу та регулюванням внутрішнього безробіття. Виявлено зв'язки між рівнем розвитку економіки країни та ступенем активності вітчизняного трудового потенціалу у системі світових трудоресурсних зв'язків глобалізованого світу. Окреслено перспективні напрями державної політики в сфері ринків праці в умовах інтеграційних процесів як один з чинників регулювання соціально-економічної кризи країни.

 

 

Джерело: електронний архів наукового видання «Інвестиції: практика та досвід»

 

 

Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці

Столярчук, Я. Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці [Текст] / Я. Столярчук, С. Поручник // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 12–17.

 

Економічна глобалізація на початку ХХІ ст. набуває все більших масштабів і охоплює всі сфери суспільного життя: власне економіку, науково-технічну сферу, фінансово-банківську діяльність, соціальну сферу. Основними індикаторами глобалізації соціально-трудових відносин є наступні: посилення соціальної орієнтації світової економіки; демократизація трудових відносин; інтернаціоналізація вимог до відтворення робочої сили; стандартизація умов життя і праці людей у різних країнах; координація, узгодження та зближення соціальної політики держав світу; лібералізація умов міждержавного обміну трудовими ресурсами. Враховуючи згадані тенденції, актуальним завданням є наукове обґрунтування сегментації світового ринку праці з виокремленням його базових структурних елементів, з’ясування умов і факторів трансформаційних змін, що відбуваються на цьому ринку в умовах глобалізації.

У статті на основі системи сучасних критеріїв представлена сегментація світового ринку праці та сформульовано основні тенденції його розвитку в умовах глобалізації. На базі статистичних матеріалів проаналізовано форми і напрями трансформаційних змін на цьому ринку у контексті визначених тенденцій.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)