Шановні читачі!

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

1. Державна та наукова підтримка аграрного сектору економіки України

2. Стратегічні вектори сільськогосподарського розвитку

3. Сільськогосподарські підприємства: можливості та проблеми

 

 

 

 

 

1. Державна та наукова підтримка аграрного сектору економіки України

Забловський, А. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування [Текст] / А. Забловський, С. Петруха, Н. Назукова // Економіст. – 2015. – № 7. – С. 6–12.

 

У статті здійснено критичне діагностування концептуальних напрямів реформування податкової системи для сільськогосподарських товаровиробників, ініційованого Мінагрополітики в рамках виконання стратегічних документів вищого рівня. Експертування відбувалося  у контексті досягнення стратегічної мети -  розробити просту, раціональну  та справедливу систему оподаткування, яка гарантуватиме низький рівень адміністративного тиску і дозволятиме місцевим виробникам ефективно конкурувати на внутрішньому та зовнішніх ринках відповідно до угоди СОТ.

Також проведено оцінку відповідності пропонованих дороговказів  податкового реформування прийнятим Україною в рамках підписання Меморандуму з МВФ зобов’язанням щодо скасування з 2016 року спеціального режиму оподаткування ПДВ агровиробників.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

ОниськоСМ. Вдосконалення механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / СМ. Онисько, МВКіц. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 208 с.

ББК 65.321 О-58

В монографії обґрунтовано науково-теоретичні положення та розкрито практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Проведено аналіз впливу обсягів державної підтримки на ефективність сільськогосподарського виробництва. Запропоновано моделі розрахунку потреби та розподілу державних коштів між сільськогосподарськими товаровиробниками.

Підтримка товаровиробників, незважаючи на додаткові витрати держави, створює умови для зростання виробництва, сприяє розвитку інфраструктури, знижує безробіття, підтримує рівновагу цін, а загалом – соціальну стабільність.

Сьогодні в умовах фінансово-економічної кризи та обмеженості бюджетних коштів, які виділяють на підтримку села, найбільш  актуальною є проблема вдосконалення механізму державної підтримки сільського господарства.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал); 1 (науковий абонемент)

 

 

 

Духневич, А. В.Нормативно-правове регулювання забезпечення Україною екологічної безпеки сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ [Текст] / А. В. Духневич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 1. – С. 93100.

Актуальність цього дослідження  підтверджується ступенем нерозкритості теми – на сьогодні фактично немає жодної фундаментальної праці щодо нормативно-правового регулювання забезпечення Україною екологічної безпеки сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ.

Метою цієї статті є дослідження і формування методологічних принципів  національної агропродовольчої стратегії, питання перебудови  національного АПК, зокрема, підвищення рівня стандартів виробництва та управління в агропродовольчому секторі.

У статті проводиться аналіз чинних нормативно-правових актів України, які регулюють забезпечення  в нашій державі  екологічної безпеки сільськогосподарської продукції відповідно до вимог Світової організації торгівлі. Досліджено роль та значення міжнародної торгівлі для сучасних міжнародних відносин, форми її регулювання і значення. Пропонується ряд заходів щодо вдосконалення розвитку АПК.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Коваленко, С. Кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва як предмет регулювання аграрного права [Текст] / С. Коваленко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 7. – С. 28–31. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Від правильного визначення сутності відносин у сфері кадрового забезпечення сільськогосподарського виробництва як важливої сфери матеріального виробництва  в Україні залежить розуміння значення та місця  в системі аграрного права України правових норм , якими регулюються відповідні відносини, належне правове забезпечення  підготовки кадрів для аграрного виробництва нормами зазначеної  галузі права. Практика свідчить, що відсутність науково обґрунтованого та закріпленого на законодавчому рівні визначення поняття того чи іншого правового явища створює загальний стан  правової невизначеності.

У статті на основі аналізу наукових джерел досліджується сутність відносин щодо підготовки кадрів для сільськогосподарського виробництва, визначені ознаки  та сформульоване поняття «кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва».

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Лушпаєв, С. Правове регулювання відносин з виробництва тваринницької продукції в аспекті продовольчої безпеки України [Текст] / С. Лушпаєв // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 4. – С. 2427. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В аспекті продовольчої безпеки України слід зясувати, що є правовим регулюванням для дослідження правового регулювання відносин з виробництва тваринницької продукції.

Тваринництво – це галузь сільського господарства, повязана з діяльністю по утриманню  та розведенню сільськогосподарських тварин для одержання  продуктів харчування і сировини для промисловості.

Слід зазначити, що аналіз правового регулювання відносин з виробництва тваринницької продукції  слід здійснювати відповідно до певних ознак продовольчої безпеки держави, а саме – фізичної й економічної доступності для населення продуктів харчування; відповідності продуктів харчування  критеріям якості та безпечності  для життя і здоров’я населення; забезпечення  продовольчої незалежності держави  на рівні 90% задоволення попиту на продовольство за рахунок власного ресурсного потенціалу.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Лузан, Ю Я. Інституціоналізмнаукова платформа для удосконалення державної аграрної політики [Текст] / Ю. Я. Лузан, О. Ю. Лузан // Економіка АПК. – 2016. – № 2. – С. 29–37.

Інтеграція аграрного сектору України до світової продовольчої системи дедалі більше вказує на недостатньо сформоване інституційне середовище, що не забезпечує його подальший конкурентний розвиток.

Нині функціонування аграрного сектору  супроводжується недосконалою й застарілою системою управління, великою залежністю від сировинного експорту, згортанням ємності внутрішнього ринку через зниження купівельної спроможності населення та цінової інфляції, переважно декларативним дерегулюванням аграрного підприємництва, деградацією сільського населення. Одночасно аграрна економіка характеризується наявністю неефективних інститутів – викривленою поведінкою чиновництва, високим рівнем тінізації, корупції, монополізму, неплатежів тощо.

Мета цієї статті – конкретизувати основні проблеми та запропонувати авторське бачення  шляхів удосконалення державної аграрної політики на основі теорії інституціоналізму.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Павлик, П. В. Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва [Текст] / П. В.Павлик, Л. Л. Ткач, О. П. Дендебера // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 75–83.

 

У науково-інноваційній діяльності в сукупності чинників, які охоплюють  інноваційний процес «наука – інновації - виробництво», чільне місце відводиться створенню та впровадженню інновацій, завдяки чому забезпечується  висока конкурентоспроможність товарів і послуг на ринках, поліпшується структура та якість виробництва – з одного боку, з іншого – широке запровадження їх у виробництво забезпечує його зростання та підвищення ефективності. У цьому зв’язку дослідження науково-виробничого процесу, починаючи від пошуку ідеї і до практичного використання, одержання конкретних результатів з оцінкою ефективності окремих етапів має важливе значення у забезпеченні та підвищенні результативності наукових досліджень і поліпшенні їх організації використання у сільськогосподарському виробництві

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Онисько, С. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств [Текст] / С. М. Онисько, М. В. Кіц // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 86–95. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сьогодні потрібно створити сприятливі умови для ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств. Як показує досвід, обсяги їх державної підтримки є недостатніми для отримання  очікуваних позитивних результатів. Метою статті є дослідження  шляхів удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств, визначення їх найдієвіших форм і напрямів з урахуванням особливостей регіону. Оскільки пріоритетні заходи державної підтримки підприємств повинні відрізнятися в кризовий і післякризовий періоди, на різних стадіях циклічного розвитку  економічної системи країни має бути сформована відповідна державна політика.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

[Вгору]

2. Стратегічні вектори сільськогосподарського розвитку

Чорна, Н. П. Стратегічні вектори інноваційного розвитку сільського господарства України [Текст] / Н. П. Чорна // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 22–25.

 

Оскільки сільське господарство є основною сировинною базою сфери виробництва продуктів харчування, то саме на цьому рівні відбувається розробка та впровадження базових для функціонування сучасного агропромислового комплексу інновацій. Саме інновації в сільське господарство здатні стати одним з основних заходів виведення економіки України з кризи та її подальшого розвитку.

У статті розглянуто сучасну структуру та тенденції виробництва сільськогосподарської продукції та стратегічні вектори інноваційного розвитку сільського господарства. Визначено основні види інновацій та сфери їх застосування для отримання максимального ефекту такого розвитку. Серед основних інновацій, які мали б максимальний вплив на розвиток сільського господарства визначено впровадження енергозберігаючих технологій, біотехнологій та запровадження екологічного виробництва.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Шубравська, О. В. Сільськогосподарське виробництво України: нові можливості та виклики розвитку [Текст] / О. В. Шубравська // Економіка України. – 2015. – № 5. – С. 40–51.

 

У статті йдеться про те, що Україна може і повинна зміцнювати свої позиції потужного виробника та експортера аграрної продукції. Причому цілком очевидно, що покладати особливі сподівання на будь-яких зовнішніх союзників – недалекоглядно, адже ніхто й ніколи у світовому бізнесі, щонайменше, не радий появі конкурентів та ймовірній перспективі їх домінування. Можливості, ризики і наслідки розвитку вітчизняного сільськогосподарського виробництва визначальною мірою формуються як результат реалізації тих чи інших ініціатив українського аграрного бізнесу, які, у свою чергу, повинні регламентуватись аграрною політикою держави.

Здійснено аналітичну оцінку основних сучасних проблем і перспектив розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні. Виокремлено інвестиційні пріоритети у сільському господарстві та суміжних з ним виробництвах агропромислового комплексу.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Попрозман, Н. В. Основні методологічні аспекти моделей стратегії розвитку агропромислового виробництва [Текст] / Н. В. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С. 126–130. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Стратегічне управління є важливою підсистемою системи управління та відповідно володіє рядом специфічних особливостей розробки та реалізації стратегії економічного розвитку агропромислового виробництва. При формуванні стратегії економічного розвитку агропромислового виробництва мають місце такі фактори, які відображають особливості функціонування АПК, значення його для розвитку національної економіки, екологічної безпеки, забезпечення населення продуктами харчування, промисловість сировиною, надходження валютних ресурсів тощо, що визначають агропромислове виробництво як стратегічне і життєво необхідне для функціонування суспільства в цілому.

У статті розглядаються та аналізуються базові моделі стратегічного управління. Акцентується увага на особливостях  функціонування агропромислового виробництва, підкреслюється необхідність формування сучасної стратегії його економічного розвитку.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

 

Скиба, Т. В. Соціально-економічне та інституційне середовище розвитку сільського підприємництва [Текст] / Т. В. Скиба // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2015. – № 3. – С. 74–79.

 

Ключовою передумовою розвитку економіки за ринковими законами є активізація та вдосконалення підприємницьких процесів як особливого виду господарської діяльності. Підприємництво є передумовою інноваційного типу економічного зростання, який базується  на підприємницькій ініціативі в сфері науково-технічної  та організаційно-економічної діяльності. Концентруючи в собі найбільш характерні властивості ринкових відносин, сфера підприємництва виступає рушійною силою життєдіяльності і розвитку ринкової економіки, а тому проблема  розвитку такої діяльності , ідентифікація факторів її стимулювання  та стримування, побудови дієвої системи управління є однією з ключових у контексті забезпечення сталого сільського розвитку.

У статті подано результати дослідження  щодо визначення соціально-економічного й інституційного середовища розвитку сільського підприємництва. Визначено показники, які характеризують поточний стан  та тенденції розвитку сільського підприємництва.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Молдаван, Л. В. Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку агропромислового виробництва України та механізми їх реалізації [Текст] / Л. В. Молдаван, О. В. Шубравська // Економіка України. – 2015. – № 4. – С. 78–87. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Оцінено сучасний стан і проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва України. Виокремлено «точки зростання» у вітчизняному АПК і на цій основі - ключові напрями інвестиційно-інноваційного процесу у сфері сільськогосподарського виробництва та  у суміжних з ним галузях (переробки, виробництва засобів виробництва для сільського господарства, інфраструктури). Доведено, що реалізація такого підходу вимагає нової стратегії інвестиційної політики на засадах сталого та інноваційного розвитку. Обгрунтовано очікуваний ефект від реалізації викладених пропозицій у розрізі економічних, соціальних і екологічних вигід.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Буга, Н. Розвиток біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподаоської продукції [Текст] / Н. Буга, Н. Кулик, Л. Зуякова // Економіст. – 2014. – № 2. – С. 2730.

 

У дослідженні висвітлено проблеми розвитку біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Розглянуто системи формування науково-технічного й виробничого забезпечення виконання державних програм і законів України з комплексної біологізації. Встановлено, що одним з напрямів успішної реалізації цілей органічного виробництва є створення екологічно безпечних промислових біотехнологій та обладнання для виробництва й застосування препаратів біологічного захисту рослин. Визначено регіональну структуру мережі біовиробництва та розроблено типовий проект біолабораторії  з виробництва ентомофагів. Акцентовано увагу на необхідності розробки та впровадження  нової моделі розвитку аграрного сектору економіки України, що передбачає поєднання інтересів споживачів і виробників сільськогосподарської продукції, збереження навколишнього середовища та покращення екологічної ситуації.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

[Вгору]

3. Сільськогосподарські підприємства: можливості та проблеми

Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика [Текст] : монографія / К. В. Васьківська, Н. Є. Ціцька, А. І. Бурак, Г. В. Брик. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 185 с.

ББК 65.321 О-64

 

Розвиток ринкових відносин, посилення конкурентної боротьби за ринки збуту сільськогосподарської продукції вимагають від аграрних підприємств нових підходів до забезпечення покращання показників їх функціонування, породжують потребу поглиблених досліджень теоретико-методологічного характеру.

В монографії розглядаються теоретико-методологічні основи організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств. Досліджено сучасний стан розвитку сільського господарства регіону та зясовано вплив ключових чинників на функціонування аграрних підприємств. Обгрунтовано удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування  сільськогосподарських підприємств на основі активізації фінансово-кредитної підтримки агровиробників та їх державного фінансування.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал); 1 (науковий абонемент)

 

 

 

Онисько, С. М. Стан, проблеми і шляхи покращення фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / С. М. Онисько, О А. Біттер, Г. В. Східницька. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 226 с.

ББК 65.321 О-58

Діяльність сільськогосподарських підприємств спрямована на досягнення певних стратегічних і тактичних цілей, які насамперед передбачають покращення фінансово-економічних результатів, зокрема збільшення загального обсягу прибутку. Якісна й достовірна діагностика фінансово-економічних результатів діяльності підприємств спроможна забезпечити основу для обґрунтування заходів із удосконалення управління їх фінансово-господарською діяльністю.

У даній монографії досліджено теоретичні, методичні та прикладні аспекти особливостей формування фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. Проведено аналіз  та подано оцінку загальних тенденцій розвитку фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, систематизовано чинники впливу на їх формування. Запропоновано напрями забезпечення фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Забуранна, Л. В. Оцінювання результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. В. Забуранна, А. М. Зоргач // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 11. – С. 432–443.

 

Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в аграрному секторі є актуальною проблемою сьогодення, розв’язання якої сприятиме виходу сільського господарства з кризи та відродженню села.

У статті досліджено теоретико-методичні та практичні засади оцінювання результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств. Запропоновано методичний підхід, що дає можливість порівнювати окремі сільськогосподарські підприємства за ступенем використання інноваційного та інвестиційного потенціалів, визначати ступінь ймовірності їх переходу до інноваційного типу діяльності

 

Демешкант, Н. А. Модель сталого розвитку сільськогосподарського підприємства з використанням програмного забезпечення Vensim PLE [Текст] / Н. А. Демешкант, К. Л. Тужик // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 11. – С. 422–431.

 

Формуючи нову соціально-економічну систему, світове співтовариство долучається до глобальних інтеграційних процесів. Взаємний звязок економічних, наукових та освітніх систем спонукає до вивчення, освоєння і осмислення  їх позитивного досвіду.

У статті розглянуто проблему моделювання як одного з найбільш пріоритетних методів дослідження законів сталого розвитку сільського господарства. Розроблено спрощений варіант статистичного опису модельованої системи, проведено структурний аналіз обєкта і визначено ключові регулятори моделі. Доведено, що порівняння  варіантів стратегічного управління сприяє кращому оцінюванню прийняття рішень та їх результативності в довгостроковій перспективі. Мета дослідження полягає в описанні імітаційної моделі та представленні процесу її практичного використання для визначення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств за допомогою програмного забезпечення  «Vensim PLE».

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Кузьменко, Л. В. Формування виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства [Текст] / Л. В. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 205211. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Земельні, трудові, матеріальні, технічні ресурси є основними складовими  виробничого потенціалу. Непропорційність розвитку  основних його складових  призводить до неефективного використання  всього виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства. Від формування та ефективного використання виробничого потенціалу залежать не тільки фінансові результати підприємства, а й конкурентоспроможність його продукції , ефективність діяльності новостворених та реформованих  сільськогосподарських підприємств. Отже, складність  забезпечення потенціалом сільськогосподарських підприємств зумовлює необхідність глибшого дослідження практичних, теоретичних та методичних питань щодо розв’язання проблем у створенні сільськогосподарського підприємства.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Гуцуляк, В. Р.Теоретичні засади формування моделі маркетингового механізму розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. Р. Гуцуляк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 7/8. – С. 68–71 (№ 7). – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

На сучасному етапі розвитку суспільства  виникла гостра проблема в розробці  та реалізації механізму управління , адекватного ринковим умовам господарювання. Зростаюча необхідність у радикальному оновленні принципів управління обумовлена курсом на підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського господарства, так і швидкими змінами зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування. Такі умови формують необхідність побудови стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств на основі та з врахуванням засад маркетингового управління.

У статті розкрито зміст поняття «маркетинговий механізм». Акцентовано увагу на нових підходах маркетингового управління, запропоновано модель маркетингового механізму розвитку сільськогосподарських підприємств з метою забезпечення стійкості їхнього розвитку.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Паска, І. М. Ефективність моделей кооперації сільськогосподарських підприємств [Текст] / І. М. Паска // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 33–36. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Формування ринкової економічної системи в Україні зумовлює потребу в розвитку кооперативних відносин як важливої складової здійснення аграрних перетворень. Протягом тривалого часу Україною здійснюються організаційні заходи щодо створення та періодично виділяються бюджетні кошти на розвиток вітчизняних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

У статті розкрито аспекти виробничої кооперації у аграрному секторі економіки У результаті проведених досліджень виявлено сутнісні аспекти взаємодій споживчої кооперації з особистими господарствами населення.

На думку автора, на противагу посередницьким структурам, формуючи свою діяльність, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив має надавати комплексний спектр послуг. Запропоновано концептуальні підходи до удосконалення існуючої в Україні  моделі сільськогосподарського виробничого кооперативу.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Залізнюк, В. Прогнозування експортних можливостей українських підприємств на основі аналізу світових ринків продукції сільського господарства [Текст] / В. Залізнюк // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 2. – С. 46–53.

 

Нарощування експорту є пріоритетним напрямом діяльності українського Уряду. Однак, вирішення цього завдання  потребує як нарощування експорту існуючих, так і створення  нових експортоорієнтованих підприємств, для чого необхідно реалізувати низку масштабних інвестиційних проектів. В той же час, прогнозування маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства повинне передбачати: прогнозування темпу росту ринку; прогнозування темпу росту ринкової частки; прогнозування відносного темпу росту власної ринкової частки відносно темпу росту ринку; Прогнозування відносного темпу росту власної ринкової частки відносно темпів росту ринкової частки лідера ринку (за ринковою часткою); прогнозування темпу росту прибутковості абсолютної і відносної; прогнозування ступеня конкурентності ринку; прогнозування ступеня інтернаціоналізації ринку; прогнозування ступеня експортоорієнтованості підприємства.

У статті підкреслюється, що особливий інтерес для України, з урахуванням її природних можливостей, має світовий ринок продукції сільського господарства , аналізуються основні сегменти цього ринку: ринки продукції тваринництва та рослинництва.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)