Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему :

 

 

ПРАВОВІ ЗНАННЯ – КОЖНОМУ

 

 

 

 

Основи ІТ-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко та ін.; за заг. ред. Т. В. Бачинського. 3-тє вид., допов. і перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 244 с.

ISBN 978-966-667-749-8

 

Посібник побудований на практичному досвіді юридичного супроводу ІТ-компаній в Україні. У ньому висвітлено багато питань, але основну увагу приділено аналізу судової практики та кейсів. З метою порівняння та вивчення зарубіжного досвіду у сфері ІТ-права здійснено аналіз та вивчено досвід США та країн ЄС.

Посібник призначений для підготовки студентів-правників, що цікавляться ІТ-технологіями. Він може бути використаний також і практикуючими ІТ-юристами, доповідачами при розробленні та проведенні тренінгів.

Третє видання оновлено відповідно до останніх новел законодавства, а також доповнено рядом нових тем.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

1 (навчальний абонемент)

 

 

Юридична деонтологія. Від навчання до практики : навч. посіб. / [Л. В. Радовецька, С. П. Лясковська, О. О. Тихомиров та ін.]. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 296 с.

ISBN 978-617-7729-93-7

 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми підготовки юристів. У ньому враховані сучасні досягнення юридичної науки, зокрема в контексті становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні. Поряд із традиційними, він містить теми, зумовлені необхідністю підготовки юристів-фахівців у забезпеченні інформаційної безпеки.

Для студентів, курсантів, котрі вивчають юридичні науки, а також викладачів, аспірантів, науковців та практичних працівників.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

2 (навчальний абонемент)

 

 

 

Васильєв С. В.

Цивільний процес. Підручник. / С. В. Васильєв. К.: Алерта, 2019. – 506 с.

ISBN 978-617-566-511-4

 

Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Цивільний процес» для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. У ньому знайшли висвітлення всі інститути цивільного процесуального права України, які становлять його систему.

Підручник розрахований на студентів-юристів для підготовки до заліків та іспитів з цивільного процесу.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

1 (навчальний абонемент)

 

 

 

Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум / [О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. – 2-ге вид., допов. – Харків : Право, 2019. – 404 с.

ISBN 978-966-937-531-5

 

У виданні розглянуто теоретичні проблеми та проаналізовано практику застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших норм міжнародного права у національному правопорядку. Особливий акцент зроблено на тлумаченні Конвенції Європейським судом з прав людини. Досліджено особливості конвенційного механізму захисту прав людини: питань юрисдикції Європейського суду з прав людини, методів тлумачення Конвенції, виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини. Наведено правові позиції цього Суду щодо прав людини, які захищаються Конвенцією.

Розраховано на викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

1 (навчальний абонемент)

 

 

 

Сироїд Т. Л.

Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини : посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленко, Л. О. Фоміна ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд. – 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2019. – 494 с.

ISBN 978-966-937-667-1

 

У посібнику зосереджено увагу на ключових питаннях сучасного міжнародного публічного права і міжнародного захисту прав людини, що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання студентів, які навчаються за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право». Посібник складається з 2-х частин: «Міжнародне публічне право», що містить 24 теми, і «Міжнародний захист прав людини», що містить 16 тем, викладених у чіткій послідовності відповідно до Програми вступного випробування. У «Міжнародному публічному праві» в легкій та доступній формі висвітлено поняття, юридичну природу та сферу дії сучасного міжнародного права, охарактеризовано систему і структуру міжнародного публічного права та його складові, з'ясовано співвідношення міжнародного публічного і національного права, охарактеризовано основні галузі міжнародного публічного права. У «Міжнародному захисті прав людини» охарактеризовано універсальні й регіональні міжнародні акти в галузі захисту прав людини. Приділено увагу спеціалізованим органам та інституціям універсального й регіонального характеру, до компетенції яких віднесено захист прав означених осіб. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо розгляду конкретних справ та акцентовано увагу на значенні прийнятих ним рішень.

Розраховано на студентів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями міжнародного публічного права та міжнародного захисту прав людини.

 

Примірників: 10 (навчальний абонемент)

 

 

 

Право соціального забезпечення : підручник / [О. М. Ярошенко, А. М. Слюсар, І. А. Вєтухова та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – 376 с.

ISBN 978-966-937-550-6

 

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Викладено основні положення соціального забезпечення в Україні, розглянуто актуальні питання законодавства у цій сфері.

Нормативний матеріал подано станом на 1 грудня 2018 р.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів вищої освіти та юридичних факультетів, а також усіх, хто цікавиться питаннями соціального забезпечення в Україні.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

1 (навчальний абонемент)

 

 

 

Право Європейського Союзу : підручник / [Р. А. Петров (кер. авт. кол.), А. О. Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова. Вид. 9-те, змінене і допов. Харків : Право, 2019. 442 с.

ISBN 978-966-937-748-7

 

Підручник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло й доступно викладені найбільш важливі питання права ЄС. У підручнику віддається перевага вивченню інститутів ЄС, правової системи ЄС, правового регулювання Внутрішнього ринку ЄС, його окремих політик (наприклад, економічний та валютний союз, захист споживачів, конкурентне право та інші) та співробітництву між Україною і ЄС. Також у підручнику розглядаються питання захисту прав людини в ЄС, їх співвідношення з правом ЄС та висловлюються думки щодо можливих перспектив включення європейських конвенцій з прав людини до правової системи ЄС.

Підручник висвітлює обсяг і зміст Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, її вплив на правову систему України. Буде корисний як для студентів, так і для всіх, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

4 (навчальний абонемент)

 

 

 

Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019. 360 с.

ISBN 978-966-937-794-4

 

У підручнику викладено основи правової системи та інституційного механізму Європейського Союзу, розкриваються зміст права ЄС, його принципів і джерел, правова природа і компетенції Європейського Союзу, основи правового положення індивіда в динаміці їх розвитку, аналізуються основні положення Угоди про асоціацію як правової основи співробітництва між Україною і ЄС на сучасному етапі та шляхи її імплементації в правову систему України.

Розраховано на студентів закладів вищої освіти.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

1 (навчальний абонемент)

 

 

 

Екологічне право : підручник / [А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К. Соколова та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2019. 552 с.

ISBN 978-966-937-744-9

 

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі чинного екологічного законодавства і відповідно до програми навчальної дисципліни «Екологічне право». її основу становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням вимог Європейської кредитно-трансферної системи (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних ЗВО і факультетів, науковців, громадськості, а також працівників правничих установ. Також може стати в пригоді всім, хто цікавиться питаннями правового забезпечення вимог екологічної безпеки довкілля, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, реалізації та захисту екологічних прав та інтересів людини, особливостями міжнародно-правової охорони довкілля.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

5 (навчальний абонемент)

 

 

 

Трудове право : підручник / [О. М. Ярошенко, C. M. Прилипко, A. M. Слюсар та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – 544 с. ISBN 978-966-937-651-0

 

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Викладено основні положення Загальної та Особливої частин трудового права, розглянуто актуальні питання застосування законодавства про працю. Нормативний матеріал подано станом на 1 квітня 2019 р.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних закладів вищої освіти та юридичних факультетів.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

1 (навчальний абонемент)

 

 

 

Податкове право України : підручник / [О. О. Головашевич, А. М. Котенко, Є. М. Смичок та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка, Н. А. Маринів. – Харків : Право, 2019. – 440 с.

ISBN 978-966-937-649-7

 

У підручнику на основі системного аналізу розкрито зміст основних понять та категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання діяльності держави та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання оподаткування в Україні. Окрему увагу приділено кожному з інститутів податкового права.

Для викладачів і студентів юридичних і економічних вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів, практичних працівників підприємств та організацій.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

4 (навчальний абонемент)

 

 

 

Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / [Т. М. Слінько, І. І. Дахова, Л. І. Летнянчин та ін.]. – Харків : Право, 2019. – 292 с.

ISBN 978-966-937-705-0

 

Посібник містить відповіді на ключові питання з навчального курсу «Конституційне право України», що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання студентів, які навчаються за спеціальністю «Право» та «Міжнародне право», відповідно до Програми вступного випробування, затвердженої наказом МОНУ від 28 березня 2019 р. №410.

Для студентів усіх форм навчання, які готуються до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

4 (навчальний абонемент)

 

 

 

Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / [О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. – Харків : Право, 2019. – 208 с.

ISBN 978-966-937-685-5

 

Посібник містить відповіді на ключові питання з навчального курсу «Кримінальний процес», що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання студентів, які навчаються за спеціальністю «Право» та «Міжнародне право», відповідно до Програми вступного випробування, затвердженої наказом МОНУ від 28 березня 2019 р. №410.

Для студентів усіх форм навчання, які готуються до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

5 (навчальний абонемент)

 

 

 

Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до складання вступного випробування в магістратуру у форматі ЗНО / [О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 226 с.

ISBN 978-966-937-964-1

 

Посібник містить відповіді на ключові питання з навчального курсу «Кримінальний процес», що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання студентів, які навчаються за спеціальністю «Право» та «Міжнародне право», відповідно до Програми вступного випробування, затвердженої наказом МОН від 7 лютого 2020 р. №152.

Для студентів усіх форм навчання, які готуються до складання вступного випробування до магістратури.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

1 (навчальний абонемент)

 

 

 

Кримінально-виконавче право: підручник / Б. М. Головкін, А. X. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – 288 с.

ISBN 978-966-937-811-8

 

У підручнику викладено предмет, принципи та інститути кримінально-виконавчого права, засадничі положення державної політики у сфері виконання покарань і пробації, систему органів та установ виконання покарань, механізм захисту прав засуджених і осіб, взятих під варту, міжнародні стандарти поводження із засудженими, пробацію в Україні, а також виконання різних видів покарань, здійснення контролю й нагляду за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.

Для здобувачів вищої юридичної освіти, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, працівників кримінально-виконавчої служби України.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

1 (навчальний абонемент)

 

 

 

Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), І. М. Балакарєва, І. В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка. – Харків: Право, 2020. – 392 с.

ISBN 978-966-937-821-7

 

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні питання курсу адміністративного права України.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти, а також наукових і практичних працівників.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

4 (навчальний абонемент)

 

 

 

Конституційне право України : підручник / [Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.] ; за заг. ред. Т. М. Слінько. – Харків : Право, 2020. – 592 с.

ISBN 978-966-937-822-4

 

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Заслуговує на увагу новаторська структура підручника, яка не є простим віддзеркаленням структури Конституції України. Авторський колектив пропонує розпочати вивчення конституційного права з адекватного усвідомлення теоретичних засад і цінностей органічного конституціоналізму, універсальних принципів конституції західного типу, а також конституційного ладу України, прав людини та основоположних свобод, компетенції вищих органів державної влади, територіальної організації Української держави. На рівні сучасних вимог викладені у підручнику також інші важливі питання, що випливають із суті цієї навчальної дисципліни.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних закладів вищої освіти та юридичних факультетів.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

4 (навчальний абонемент)

 

 

 

Шепітько В. Ю.

Юридична психологія : підручник / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – 288 с.

ISBN 978-966-937-737-1

 

Пропонований підручник охоплює розгляд найбільш важливих питань щодо загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі «людина - право». Викладено методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукові основи, психологічні особливості процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.

Для студентів закладів вищої освіти, а також може бути корисним аспірантам, викладачам, науковцям, працівникам судових органів та органів правопорядку.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

2 (навчальний абонемент)

 

 

 

Конституційне право України : посіб. для підгот. до іспитів / [Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін.]. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Харків : Право, 2019. – 388 с.

ISBN 978-966-937-699-2

 

У посібнику висвітлено основні питання, які виносяться на іспит із курсу «Конституційне право України» для студентів бакалаврату юридичних закладів вищої освіти. Ураховано новітнє законодавство (станом на 26 квітня 2019 p.), практику Конституційного Суду України на вказаний період, . а також практику Європейського суду з прав людини.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів вищої освіти, усіх, хто цікавиться конституційно-правовою проблематикою.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Вавженчук С. Я.

Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С. Я. Вавженчук. – X. : Право, 2016. – 560 с.

ISBN 978-966-937-033-4

 

У підручнику на підставі аналізу трудового законодавства з урахуванням сучасної судової практики розкриваються поняття, суб'єкти, об'єкти, зміст превентивно-охоронних та захисних трудових правовідносин. Надано правову характеристику механізму превентивної охорони та захисту трудових прав працівників із виокремленням відповідних стадій та елементів. Розроблено цілісне бачення співвідношення форм, способів, мір превентивної охорони та захисту трудових прав.

Для науковців, аспірантів, юристів-практиків, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами захисту трудових прав працівників.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Лученко Д. В.

Механізм оскарження в адміністративному праві: теоретичні й прикладні аспекти : монографія / Д. В. Лученко. – Харків : Право, 2017. – 440 с.

ISBN 978-966-937-196-6

 

У монографії досліджено механізм оскарження як спосіб захисту прав і законних інтересів приватних осіб у відносинах із суб'єктами публічно-владних повноважень. Розглянуто питання зародження і розвитку ідеї оскарження актів публічної влади у класичних джерелах і сучасній літературі. Проаналізовано суб'єктивно-правовий, об'єктивно-правовий, діяльнісний і функціональний аспекти механізму оскарження. Охарактеризовано європейські стандарти оскарження, висвітлено досвід реформування і розвитку законодавства про судове й адміністративне оскарження в пострадянських країнах. Визначено напрями вдосконалення законодавства і судової практики у досліджуваній сфері.

Для фахівців з адміністративного й конституційного права, загальної теорії права, прав людини, публічного управління, а також усіх, хто цікавиться проблематикою відносин публічної влади і особи в умовах демократичної правової державності.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

#pravoZNO : навч. посіб. / уклад.: М. В. Пономаренко, Л. О. Чернов. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. – 274 с.

ISBN 978-966-937-949-8

 

Посібник укладено відповідно до чинної програми ЗНО з права.

Видання містить матеріали з 8 базових правничих дисциплін та призначене для якісної підготовки бакалаврів до проходження єдиного фахового вступного випробування з права.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Legal English : навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти спеціальності «Право» / В. П. Сімонок, О. І. Зелінська, О. В. Каданер та ін.; за заг. ред. В. П. Сімонок, О. Ю. Кузнецової. – Харків : Право, 2020. – 332 с.

ISBN 978-966-937-938-2

 

Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти спеціальності «Право» і має на меті розвиток мовних, мовленнєвих та лінгвосоціокультурних компетентностей, необхідних для ефективного професійно-орієнтованого усного і писемного спілкування, та формування термінологічного апарату англійської мови в межах загальноюридичних тем, об'єднаних у шість тематичних блоків (Legal Systems, Careers in the Law, Judicial Systems, Criminal Law and Criminal Proceedings, Civil Justice, International and European Law).

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та іп.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Вид. 2-ге, випр. – Харків : Право, 2020. – 174 с.

ISBN 978-966-937-862-0

 

У навчально-довідковому посібнику висвітлено основні питання інституційної будови та права Європейського Союзу.

Посібник «Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях)» розрахований на викладачів, аспірантів та студентів, які навчаються в закладах вищої освіти.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

1 (навчальний абонемент)