Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується

віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Менеджмент в сучасному управлінні людськими ресурсами

 

 

 

Виставка має наступні розділи:

 

1.     Менеджмент як наука та мистецтво управління організацією

2.     Менеджер як лідер та професійний керівник

3.     Інноваційний менеджмент в управлінні людськими ресурсами

4.     Соціально - психологічні аспекти управління персоналом

 

 

 

 

1.   Менеджмент як наука та мистецтво управління організацією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.─3 прим.

Менеджмент [Текст] : навч. посібник / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканєвич, А.С. Соломко, А.В. Семенчук. – К. : Кондор, 2009. – 392 с.

ББК 65.290-21я73 М50

 

У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано сучасні підходи до менеджменту організації вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі управління, детально і в логічній послідовності розглянуто програмні питання фундаментальної дисципліни «основи менеджменту».

Особливістю навчального посібника є те, що він ґрунтується на сучасних літературних джерелах і ресурсах Internet; усі творчі аналітично-розрахункові задачі та кейси підготовлені за матеріалами конкретних підприємств, що дасть змогу студентам наблизитися до реальних умов їх діяльності і набути навичок щодо конкретних технологій управлінської роботи.

 

 

 

 Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.─3 прим.

 

Управление персоналом [Текст] : энциклопедия / под ред. А.Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 554 с.
ББК 65.050.2я2 У67

 

В энциклопедии содержится толкование около 3500 терминов, связанных с вопросами работы с персоналом и управления им, включая механизм управления персоналом в современных российских условиях. Представленный понятийный материал охватывает практически все проблемы управления персоналом – от истории развития труда человека до оценки эффективности его деятельности.

 

 

 

 Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.─3 прим.

 

Рульєв, В.А.
Менеджмент [Текст] : навч. посібник / В.А. Рульєв. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 312 с.

ББК 65.290-21я73 Р85

 

У навчальному посібнику комплексно висвітлені у відповідності до нормативної програми дисципліни «Менеджмент» широке коло проблем сучасного менеджменту: теоретичні основи та історія його розвитку, цілі, задачі, види, функції, основні закони і закономірності менеджменту; основи теорії і методика обґрунтування управлінських рішень; лідерство, а також операційний і стратегічний менеджмент; управління конфліктами, змінами і стресами, ефективність менеджменту організації.

 

 

 

 Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.─3 прим.

 

Адизес, Ицхак Калдерон Стили менеджмента - эффективные и неэффективные [Текст] : пер. с англ. / Ицхак Калдерон Адизес. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 199 с.

ББК 65.290-21 А30

 

Гуру менеджмента Ицхак Адизес считает, что один человек не способен выполнять все четыре роли, необходимые для эффективного руководства организацией: быть и производителем результатов, и администратором, и предпринимателем, и интегратором. Место несуществующего «идеального руководителя» должна занять взаимодополняющая команда менеджеров, каждый член которой умеет выполнять одну из ролей в совершенстве, а остальным владеет на приемлемом уровне. При этом важно, чтобы в команде не было руководителей, которые концентрируются только на одной роли, полностью забывая про остальные. Такие перекосы делают менеджмент неэффективным и ставят под угрозу судьбу организации.

Книга учит оценивать и совершенствовать свой стиль управления, стили менеджмента коллег и подчиненных и понимать, как формировать взаимодополняющую команду лидеров.

 

 

 

 Ч/з № 1─3 прим., навч. аб.─83 прим.

 

Виноградський, М. Д. Управління персоналом [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. Д. Виноградський, А .М. Виноградська, О. М. Шканова. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 502 с.

ББК 65.050.2я73 В49

 

У навчальному посібнику з курсу «Управління персоналом» послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар’єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом.

 

 

 

 Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.─3 прим.

 

Кіндрацька, Г.I.
Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Г.
I
. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2010. – 406 с.

ББК 65.290-21я73 К41

 

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні й практичні основи стратегічного менеджменту організації. Розглянуто формування місії та цілей, стратегічну діагностику середовища, стратегічний аналіз потенціалу ринку й організації, генерацію й аналіз стратегічних альтернатив, вибір і реалізацію стратегії. Розроблений автором навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стратегічний менеджмент» містить методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань студента і критерії їх оцінювання, а також тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи. У додатках розглянуто методику SWOT - аналізу та портфельного аналізу методом Бостонської консалтингової групи на прикладах конкретних організацій.

 

 

 

2.   Менеджер як лідер та професійний керівник

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Аветисян, C.
"Секретное оружие" успешных управленцев [Текст] + [Електронний ресурс] : Менеджмент персоналу / C. Аветисян // Управление персоналом. – 2010. – N16. – С.39-41. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Вряд ли кто возьмется оспаривать тот факт, что делегирование полномочий давно уже стало объективной необходимостью для успешного руководителя. Ведь одна из основных заповедей управленца гласит: «Не я должен подчиняться работе, а работа должна подчиняться мне». Именно поэтому делегирование является одной из ключевых  задач в менеджменте. Осталось только ответить на вопросы: Что делегируем? Кому? И как?

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Орехов, И.В.
Успешное лидерство в любых условиях [Текст] + [Електронний ресурс] / И.В. Орехо; Беседу вела Елена Степурина // Управление персоналом. – 2009. – N24. – С.68-69. Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ . – Управление персоналом.

 

В нынешнее непростое время  яркие проявления лидерских качеств у сотрудников и необходимы и опасны. Необходимы, потому что именно решительные, вовремя предпринятые действия смогу изменить ситуацию для компании, но результат такой деятельности может стать как положительным, так и отрицательным

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Шушляпін, О.
За ким прямує команда однодумців [Текст] + [Електронний ресурс] : Високомотивовані лідери сприяють залученню максимальної кількості учасників команди до виконання спільного завдання / О. Шушляпін // Персонал (Журнал інтелектуальної еліти) : журнал інтелектуальної еліти. – 2009. – N1. – С.47-51. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Високомотивовані лідери сприяють залученню максимальної кількості учасників команди до виконання спільного завдання, виконуючи його з великим ентузіазмом. За допомогою консультування лідери залучають своїх послідовників до виконання тих чи інших завдань до такого ступеня, що вони самі починають просити про подальшу участь в проекті.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Куярова, Л.
Лидерство в организации [Текст] / Л. Куярова, Н. Макатрова // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 1. – С. 113-123. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В настоящее время доля женщин на руководящих постах как небольших, так и крупных компаний растет, что делает актуальным анализ влияния пола на поведение руководителя. В статье рассматривается тема работы женщины-руководителя, особенности становления женщин-лидеров.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Рубцов, Ю.
Иллюзии превосходства [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Рубцов // Управление персоналом. – 2010. – N14. – С.36-40. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.


В журнале «Управление персоналом» однажды прозвучала такая фраза: «Лидер всегда знает, что он хочет». Нет, лидер это тот, который знает, чего хотят люди, которые идут с ним. Это гораздо более важно. Есть люди, которые знают, чего они хотят, но их мало волнуют желания людей, идущих за ними. Такие лидеры никогда не бывают успешными. Намного важнее знать то, что хотят люди.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Белкина, Е.
Лидерство или менеджмент - что нужно современным компаниям? [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. Белкина // Управление персоналом - Украина. – 2011. – N3. – С.55-57. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В чем больше нуждается современный бизнес - в эффективном лидерстве или эффективном менеджменте? Из управленческой литературы, тренингов, программ МБА мы четко знаем отличие между лидерскими и менеджерскими качествами и компетенциями. Тем не менее, снова и снова возвращаемся к вопросу о том, какой тип руководителя лучше для успешного функционирования современной компании - лидер или менеджер?

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Гончарук, Н.
Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Гончарук, I. Сурай // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – N3. – С.5-13. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

 У статті висвітлено сутність поняття «лідерство» як якісної характеристики еліт державного управління. Розкрито сучасні підходи до характеристики керівника-лідера та інституції в державному управлінні.

3.   Інноваційний менеджмент в управлінні людськими ресурсами

 

 

 

 Ч/з № 1─3прим., навч. аб.─7 прим.

 

Дудар, Т.Г. Інноваційний менеджмент [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 256 с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

У навчальному посібнику узагальнено та викладено найважливіші аспекти теорії інноватики: предмет, завдання та концепції інноваційного менеджменту. Охарактеризовано основні складові інноваційного менеджменту та особливості його здійснення суб’єктами господарювання в умовах ринкових відносин: організаційні форми інноваційної діяльності; управління інноваційним розвитком організації та інноваційним проектом; управління ризиками та державна підтримка інноваційної діяльності.

 

 

 

 Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.─3 прим.

 

Захарченко, В. І. Інноваційний менеджмент [Текст] : теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посібник / В. І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 448 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Автори розглядають сучасний механізм управління інноваційними процесами на різних рівнях економіки в нових умовах трансформації ринку і конкуренції. Основні розділи, які містить посібник присвячені характеристики інновацій та інноваційної діяльності, державному регулюванню інноваційного розвитку, управлінню інноваційним розвитком підприємства та ін.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Мильнер, Б. Инновационное развитие и сетевое управление [Текст] + [Елекронний ресурс] / Б. Мильнер // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – N9. – С.25─34. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В инновационной экономике важную роль для обеспечения эконо­мического роста играют сетевые организации, предполагающие широкое использование гори­зонтальных связей в управлении. Осуществляемые в таких организациях крупномасштабные ин­новационные проекты требуют объединения усилий многих ква­лифицированных работников раз­личного профиля при сохранении производственно-хозяйственной самостоятельности их базовых организаций. В условиях объеди­нения организаций в так называе­мые стратегические альянсы сети позволяют поддерживать связи и кооперационные отношения меж­ду территориально разобщенными крупными компаниями и их много­численными поставщиками, потре­бителями, партнерами по произ­водству и инновационным разра­боткам. Подробнее в статье «Инновационное развитие и сетевое управление».

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Тарнавська, Н. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Тарнавська // Україна: аспекти праці. – 2010. – N7. – С.36-43. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються у конкурентному середовищі, зумов­люють перегляд методології управлін­ня конкурентоспроможністю підпри­ємств на принципах нелінійного стратегічного мене­джменту, в першу чергуорієнтації на забезпечен­ня інтелектуального лідерства. Вирішення цього завдання можливе на основі накопичення знань та перетворення їх на конкурентні переваги. За таких умов забезпечення безперервного розвитку персо­налу стає об'єктивною необхідністю для будь-якої організації, оскільки персонал є основним її ресур­сом і джерелом конкурентних переваг.

В статті розглянуто теоретичні і прикладні аспекти розвитку персоналу в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Запропоновано блочно-функціональну модель управління персоналом, яка орієнтована на виявлені ознаки сучасного етапу еволюції систем управління персоналом інтелектуалізацію виробництва і адаптацію до особистості, базується на ідеї соціального партнерства і є основою для створення організацій, що самона­вчаються.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Лозенко, В. На пути к инновационным методам управления, или Как сэкономить время на совещаниях [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Лозенко, В. Козлов // Управление персоналом. – 2010. – N23. – С.39-49. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Эволюционно меняющиеся международные стандарты менеджмента качества и окружающей среды по существу оказались интегрированы в мировую экономику. Сотни тысяч компаний считают своим долгом спроектировать систему менеджмента и внедрить в практику управления международные стандарты, с тем чтобы повысить эффективность своего существования.

Кроме того, успешное прохождение сертификации еще и показатель признания дострижений организации в данной области, и наглядная демонстрация этих достижений ее стейкхолдерам.

 

 

4.   Соціально - психологічні аспекти управління персоналом

 

 

 Ч/з № 1─2 прим.

 

Шуванов, В. И. Социальная психология управления [Текст] : учебник / В. И. Шуванов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 463 с.
ББК 88.5я73 Ш95

 

Освещается широкий круг управленческих проблем российских предприятий т организаций, функционирующих в конкурентной рыночной среде.

Раскрывается суть авторской концепции «девяти управленческих ролей» российского руководителя, позволяющий наиболее эффективно реализовать личностный потенциал каждого работника.

Описываются стили руководства и  личностно-деловые качества отечественного руководителя, обеспечивающие успешное функционирование организации в динамично меняющейся среде. Автор рассматривает инновационную сущность партнерского стиля управления как наиболее эффективного для российских предприятий и организаций.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим., навч. аб.─4 прим.

 

Ходаківський, Є.I. Психологія управління [Текст] : навч. посібник / Є.I. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т.П. Грабар. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 664 с. + Електрон. зміст .
ББК 88.5я73 Х69

 

У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоінтеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджменра, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління. 

З використанням методологічного апарату синергетики, представлено сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гельштапсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології. Висвітлено концепції людино-етичних та гуманістичних засад управління на підставі наукових розробок вчених-людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Збігнева Пщоловського, Вірджинії Сатір та інших, визначено їх роль у психології управління.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Как крепко "держать голубя" в руках? [Текст] + [Електронний ресурс] // Управление персоналом. – 2010. – N24. – С. 35─37. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Основа любого процесса управления состоит в том, чтобы обеспечить баланс между выражением глобальных интересов компании и частными приоритетами сотрудников.  В статье рассмотрены варианты такого баланса.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Мананикова, Е. Н. Психология управления [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Мананикова. – М. : Дашков и К, 2008. – 320 с.
ББК 88.5я73 М23

 

В пособии определяется круг вопросов, предполагающих получение необходимых знаний по курсу «Психология управления». Рассматриваются методологические подходы, специфика, содержание психологии управления, функции управления, проблемы принятия управленческих решений в условиях практической работы организации. Анализируя взаимоотношения руководителя и персонала, способы их продуктивного сотрудничества, методы решения конфликтных ситуаций. Даются рекомендации по актуальным вопросам  подготовки кадров для совместного управления.

 

 

 

 Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.─3 прим.

 

Власова, О.І. Соціальна психологія організацій та управління [Текст] : підручник / О. І. Власова, Ю.В. Никоненко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 398 с.
ББК 88.5я73 В58

У підручнику, написаному з метою формування у користувачів необхідних сучасному спеціалісту - практику знань, умінь і навичок організаційно-дослідницької та управлінської діяльності, представлені матеріали, пов’язані з проблематикою соціальної психології організації  та соціальною психологією управління як прикладних розділів соціальної психології та психології праці. Важливими кроками на цьому шляху є знайомство читачів з особливостями створення, продуктивного функціонування та розвитку соціальних організацій, специфікою практичної роботи психолога в організаціях, сучасним станом наукової розробки питань психологічного забезпечення індивідуальної кар’єри працівника з вищою освітою в аспекті аналізу її основних етапів і кар’єрних орієнтацій.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Ігнатов, Л. М.
Питання взаємоз'вязку мотивації та відповідальності у менеджменті [Текст]
/ Л. М. Ігнатов // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – N3. – С. 39 ─ 42.

У статті проаналізовано підходи до поняття «відповідальність» та «мотивація». Розглянуто окремі аспекти взаємозв’язку між мотивацією та відповідальністю. Пропонуються конкретні форми та методи застосування відповідальності та мотивації як в теоретичному так і практичному аспекті.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Лавринович, А.
Работники с особенностями характера: с кем работать? [Текст] / А. Лавринович // Управление персоналом. – 2011. – N5. – С. 60─64.

Работники очень сильно различаются по своим характеристикам, по своим взглядам и установкам, ценностям и убеждениям и многим другим характеристикам. В руках умелых руководителей это является ресурсом, а в неумелых – проблемой. Но и «умелые руки» должны знать, как отличить потенциальный ресурс от возможной проблемы. Об этом говорится в данной статье.

 

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Бородаченко, К.
Кто на новенького? [Текст] + [Електронний ресурс] : Практика адаптации новых сотрудников : знакомство с топ-менеджментом / К. Бородаченко // Бизнес. – 2009. – N46. – С.39-40. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

«Любой человек, когда приходит в новую компанию, испытывает определенный дискомфорт. Он не знает, соответствует ли реальным запросам организации, правильно ли понимает свои цели, задачи, не уверен в том, что решение о его найме- это «всерьез и надолго», опасается, что должность может оказаться «расстрельной», и вполне обосновано переживает, будут ли лояльны к нему «старослужащие». Практика адаптации новых сотрудников распространена во многих компаниях, но отнюдь не во всех их знакомят с топ - менеджментом. А зря, для персонала среднего уровня это немаловажно…