Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС
ЯК СКЛАДОВА
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

 

Виставка має наступні розділи:

 

 

І. Підприємницька діяльність : основи теорії і практики

ІІ. Державна підтримка малого та середнього бізнесу

ІІІ. Правове забезпечення розвитку підприємництва

ІV. Стан та проблеми малого та середнього бізнесу в Україні

V. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва

 

 

 

І. Підприємницька діяльність : основи теорії і практики

 

65.290я73 А76

Апопій, В. В. Основи підприємництва [Текст] : навч. посібник / В. В. Апопій, С. А. Середа, Н. О. Шутовська. – Львів : Новий світ-2000, 2013. – 323 с.

 

 

Даний посібник охоплює широке коло питань, повязаних із провадженням підприємницької діяльності в Україні на ринку товарів і послуг. Висвітлені основні питання сутності підприємництва та його державного регулювання; теоретико-правові засади підприємництва. Спеціальні теми присвячені висвітленню питань, які пов’язані з моделюванням діяльності суб’єкта господарювання: бізнес-плануванням і особливостями формування ділової стратегії; особливий акцент зроблено на питаннях, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Окремими блоками виділені теми, повязані з провадженням торговельного підприємництва та підприємництва у сфері послуг. У доступній формі висвітлено актуальне питання етичної та соціальної відповідальності підприємництва.

Видання може бути корисним для студентів економічних вищих навчальних закладів, і тих осіб, які вирішили започаткувати власну справу у сфері підприємництва на ринку товарів і послуг.

 

Примірників:14 (навчальний абонемент),

                         1 (читальний зал)

 

 

65.290я73 Г59

Гой, І. В. Підприємництво [Текст] : навч. посібник / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с.

 

У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складові підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єкта підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності. Значну увагу приділено технології заснування власної справи та особливостям організаційно-правових форм підприємництва.

Перевірці знань сприятимуть наведені контрольні питання, тести та практичні завдання.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів та підприємців-початківців.

 

Примірників: 5 (навчальний абонемент),

                        1 (читальний зал)

 

 

 

65.290 Д45

Дикинс, Дэвид. Предпринимательство и малые фирмы [Текст] : пер. с англ. / Дэвид Дикинс, Марк Фрил. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. – 448 с.

 

Книга представляет собой всесторонний анализ процесса предпринимательства – начиная с теоретических основ и идей наиболее выдающихся авторов, исследовавших эту тему, и заканчивая анализом современных реалий, в которых предпринимателям приходится строить бизнес. Авторы рассматривают такие темы: специфика ведения семейного бизнеса; женщины и представители этнических меньшинств в роли предпринимателей; потенциальные источники финансирования малого бизнеса; предпринимательство в международном контексте; специфика электронного бизнеса; пошаговые рекомендации по созданию и презентации бизнес-плана.

Книга прежде всего будет интересна владельцам бизнеса или тем, кто планирует его создать, главам компаний, планирующим усовершенствовать свою деятельность, бизнес-консультантам, студентам экономического направления, а также всем тем, кто так или иначе причастен к предпринимательской деятельности в нынешних сложных экономических условиях.

 

Примірників: 1 (науковий абонемент),

                        1 (читальний зал)

 

 

 

 

 

65.290я73 З-38

Захарчин, Г. М. Основи підприємництва [Текст] : навч. посібник / Г. М. Захарчин. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2013. – 407 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти підприємництва в системі ринкових відносин України. Підприємництво розглядається як процес, що складається із взаємопов’язаних стадій, починаючи від зародження підприємницької ідеї, вибору організаційно-правової форми підприємництва, проходження процедури державної реєстрації та набуття статусу суб’єкта підприємництва, планування підприємницької діяльності та закінчуючи механізмом припинення діяльності підприємця. Розглядаються також питання, що характеризують етичність підприємництва через систему відповідальності та оподаткування. Пропонується широкий спектр творчо-прикладних завдань, спрямованих на розвиток логіко-асоціативного мислення студентів.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним економістам-практикам, менеджерам, керівникам підприємств та організацій.

 

Примірників: 2 (навчальний абонемент),

                        1 (читальний зал)

 

 

 

 

65.290я73 К38

Кібік, О. М. Теорія бізнесу [Текст] : навч. посібник / О. М. Кібік, К. В. Белоус. – Київ : Алерта, 2012. – 256 с.

 

Висвітлено основи функціонування ринкової економіки, поняття, класифікацію, питання конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності, закони функціонування бізнес-структур. Визначено зміст і значення маркетингу. Розглянуто загальні поняття управління та його роль у виробництві, показано природу і сутність управлінських рішень, які ухвалюються на різних рівнях та в різних сферах. Систематизовано сучасні підходи до забезпечення лідерства та підготовки кадрів управління.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що здобувають освіту зі спеціальностей «Правознавство», «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». Корисний також для аспірантів, спеціалістів у сфері економічної та юридичної практики.

 

Примірників: 1 (навчальний абонемент),

                        1 (читальний зал)

 

 

 

Кристиняк, М. Б. Малий бізнес та мале підприємництво як важливий фактор розвитку національної економіки [Текст] / М. Б. Кристиняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 11. – С. 21─26. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Обґрунтування необхідності розробки методичних засад розвитку малих форм бізнесу у час трансформації національної економіки України є досить важливим, адже ґрунтується на тому, що переважна більшість малих підприємств зараз перебувають у нелегкому становищі. Це пов’язано із багатьма факторами, зокрема із негативною політико-економічною ситуацією, що склалася в Україні на даний час.

У статті викладено результати теоретичного дослідження понять «малий бізнес» і «мале підприємництво» як загальнонаукових суміжних понять, що дозволило сформувати методичні засади оцінки економічного розвитку малих підприємств.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

65.290я73 М48

Мельников, А. М. Основи організації бізнесу [Текст] : навч. посібник / А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 200 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Навчальний посібник призначений для вивчення теоретичних засад організації бізнесу, набуття загальнонаукових вмінь, якими повинен володіти студент. В посібнику розглянуті питання організації створення бізнесу, його організаційно-правові форми, фінансове забезпечення бізнесу, організації інфраструктури бізнесу, управління персоналом, організацією роботи з інформацією, організацією укладення угод, захист комерційної таємниці, страхування та управління ризиком в бізнесі, ділову етику в управлінні бізнесом. Детально розглянуто основні завдання індивідуальної роботи студентів при вивченні даної дисципліни.

Посібник направлений на підготовку бакалаврів в галузі знань «Економіка і підприємництво», а також може бути використаний керівним персоналом в малому та середньому бізнесі.

 

Примірників: 2 (навчальний абонемент),

                        1 (читальний зал)

 

 

65.290.31-21я73 С22

Сахно, Є. Ю. Менеджмент малих та середніх підприємств [Текст] : навч. посібник / Є. Ю. Сахно, С. І. Пономаренко, М. С. Дорош. – Київ : Кондор, 2015. – 342 с.

 

У навчальному посібнику наводяться основні принципи організації та управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. Наведено підходи по визначенню розміру підприємства та технології його створення в сучасних економічних умовах. Приводиться структура малого та середнього бізнесу в Україні і за кордоном, та пропонуються шляхи щодо його стимулювання та розвитку.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямком наукових досліджень.

 

Примірників: 1 (навчальний абонемент),

                        1 (читальний зал)

 

 

[Вгору]

ІІ. Державна підтримка малого та середнього бізнесу

 

Глущенко Л. Д. Вітчизняний та світовий досвід підтримки розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями [Електронний ресурс] / Л. Д. Глущенко, М. В. Бальзан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015.  1. С. 139146. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_1_27 (07.04.2016). – Назва з екрана.

 

Масовий розвиток підприємництва та інноваційна спрямованість економік індустріальних зарубіжних країн змушує вітчизняних науковців переглядати підходи до розвитку малих промислових підприємств. Малі промислові підприємства, які розробляють та впроваджують інновації починають конкурувати у таких галузях економіки як електроніка, біотехнологія, фармацевтика і набувати нової ролі, стаючи однією з найважливіших форм реалізації сучасного етапу науково-технічної революції. Малі промислові підприємства починають відігравати важливу роль в сфері розробки і впровадження технологічних інновацій в якості центрального компонента світової економіки. Доступність проведення науково-дослідних розробок сприяє активному розвитку малих промислових підприємств, а впровадження інновацій дає можливість підійматись на нові рівні і забезпечувати технологічні переваги над існуючими конкурентами.

У статті на основі аналізу вітчизняного та світового досвіду обґрунтовано важливість державної підтримки розвитку малих підприємств з технологічними інноваціями та сформовано основні умови їх ефективного розвитку, які включають економіко-правові аспекти.

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Григораш О. В. Оцінка ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс] / О. В. Григораш // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – C. 224–229. – Режим доступу: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-1_0-pages-224_229.pdf (07.04.2016). – Назва з екрана.

 

У статті проаналізовано виконання заходів регіональних програм розвитку і підтримки малого підприємництва за видатками. Дано оцінку ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва шляхом аналізу зв’язку між загальним обсягом фінансування регіональних програм і показниками розвитку малого підприємництва: часткою реалізованої малими підприємствами продукції, рівнем зайнятості у малому підприємництві та часткою підприємств, що впроваджували інновації. Вплив означених бюджетних важелів на розвиток малого підприємництва виявився незначним. В аналізований період мало місце скорочення бюджетних видатків на фінансування регіональних програм, отже, державна підтримка малого підприємництва була зміщена у бік застосування податкових важелів, які і стали детермінантою стимулювання підприємницької активності.

 

Джерело: електронний архів наукового журналу «Бізнес-інформ»

 

 

Житник, Т. П. Проблематика забезпечення ефективної державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості України [Текст] / Т. П. Житник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2015. – № 1. – С. 30–38. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті аналізується комплекс проблем, повязаних з розвитком малого підприємництва в сільській місцевості України. Досліджується вплив економічних перетворень на розвиток підприємницької діяльності і доходи селян. Пропонуються обґрунтовані нові сучасні підходи до формування та реалізації дієвої державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості України.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Кашуба, Я. М. Політика державної підтримки малого підприємництва [Текст] / Я. М. Кашуба // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 4. – С. 10–13.

 

У статті розглядається роль малого підприємництва в економіці, досліджуються причини нестійкості розвитку та проблеми державної підтримки малих підприємств. Надається огляд основних законодавчих актів, які були розроблені і прийняті в Україні щодо державної підтримки розвитку малого підприємництва. Окреслено основні завдання щодо підвищення ефективності створеної системи державної підтримки малого підприємництва.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Ольвінська, Ю. О. Напрями удосконалення механізму сприяння розвитку суб'єктів малого підприємництва [Текст] / Ю. О. Ольвінська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 3. – С. 117–123. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Досвід функціонування вітчизняного малого підприємництва свідчить, що проблеми його розвитку випереджають наявні нормативно-правові акти, теоретичні, методичні та експериментальні розробки з питань підприємницької діяльності. Субєкти малого підприємництва обєктивно за своєю природою знаходяться в нерівних конкурентних умовах порівняно з великими фірмами. Саме тому субєкти малого підприємництва потребують формування сприятливого специфічного середовища для його успішного розвитку.

У статті проаналізовано тенденції, проблемні аспекти та стримуючі фактори розвитку малого підприємництва на прикладі Одеського регіону. Визначено пріоритетні напрями державного регулювання малого підприємництва та запропоновані рекомендації щодо вдосконалення механізмів сприяння його розвитку в Україні.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Ольвінська, Ю. О. Напрями удосконалення механізму сприяння розвитку суб'єктів малого підприємництва [Текст] / Ю. О. Ольвінська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 3. – С. 117–123. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У сучасних складних умовах кризи та тривалих воєнних дій, коли збільшується чисельність безробітних, у тому числі за рахунок внутрішньо переміщених осіб з Луганської та Донецької областей, продовжується спад виробництва, знижується інвестиційна активність, знижується життєвий рівень населення, збільшується показник навантаження на одне вільне робоче місце, особливої актуальності набувають питання розвитку малого та середнього бізнесу.

У статті проаналізовано стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, основні проблеми та надано пропозиції для розвитку малого та середнього бізнесу як основи створення робочих місць для різних категорій громадян.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

[Вгору]

ІІІ. Правове забезпечення розвитку підприємництва

 

Байрамов Е. А. Правовий механізм забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва [Електронний ресурс] / Е. А. Байрамов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 77–80. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2015/17.pdf (08.04.2016). – Назва з екрана.

 

У статті досліджено сучасний стан правового забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва. Визначено основні засади функціонування правового механізму забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва. Проаналізовано чинну нормативноправову базу, яка врегульовує питання функціонування правового механізму забезпечення економічної безпеки підприємницьких структур у науково-технічній та інноваційній сферах. Зазначено, що підвищення ефективності функціонування правового механізму забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва потребує реформування правової системи на основі результаторієнтованого підходу.

 

Джерело: електронний архів наукового видання «Інвестиції: практика та досвід»

 

 

 

Гриняк, А. Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності [Текст] / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 9. – С. 3–7. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. Саме ці положення знайшли своє відображення у галузевому законодавстві. Так, відповідно до п. 4 ст. 3 Цивільного кодексу України однією із загальних засад цивільного законодавства є свобода підприємницької діяльності, що не заборонена законом.

Стаття присвячена визначенню підходів до договірного регулювання підрядних відносин, аналізу істотних умов найбільш поширених підрядних договорів.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Зельдіна, О. Поняття і напрями модернізації законодавства про судовий захист прав суб'єктів підприємництва [Текст] / О. Зельдіна // Право України. – 2015. – № 8. – С. 120–128. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Модернізація – це вдосконалення, поліпшення, оновлення, зміна чого-небудь, приведення його у відповідність до сучасних вимог і норм, показників якості.

Автори статті на основі аналізу наукової літератури і законодавства визначили поняття та запропонували напрями модернізації законодавства про судовий захист прав і законних інтересів субєктів підприємництва.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Кочин ВПравова регламентація як стадія механізму приватноправового регулювання підприємницьких відносин [Електронний ресурс] / В. Кочин // Юридична Україна. 2015. № 45. С. 6165. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_4-5_12 (08.04.2016). – Назва з екрана.

 

У статті аналізується правова регламентація як стадія механізму правового регулювання підприємницьких відносин. Встановлено передумови «запуску» цієї стадії, визначено предмет та метод правового регулювання, межі державного впливу. Окремо звертається увага на необхідність регламентації правового режиму об’єкта відносин та правового статусу суб’єкта відносин як ключових елементів правового регулювання. Доведено, що підприємницькі відносини на сучасному етапі економічного розвитку доречно розглядати як приватноправові відносини з усіма притаманними їм  принципами та моделями.

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

 

 

 

Крупчан, О. Д. Публічно-правове та приватноправове регулювання підприємництва в Україні [Текст] / О. Д. Крупчан // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 3. – С. 150157. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Підприємницька діяльність є основною економічної могутності і, відповідно, безпеки будь-якої держави. Таке твердження вже стало постулатом, оскільки підтверджено багаторічним досвідом держав як у приватноправовій, так і публічно-правовій сферах. Нині виникає необхідність вирішення питань про відповідність правової системи вимогам міжнародних стандартів, у тому числі реальним економічним відносинам. Поняття «економіка», «підприємництво» і визначення системи координат у здійсненні підприємницької діяльності, правове регулювання відносин, що виникають у цій сфері має різноплановий характер. Звідси відносини економічної сфери можна розглядати з позицій приватноправового, публічно-правового або змішаного регулювання.

У статті розглядаються принципи правового регулювання та підстави розмежування публічно-правового та приватноправового впливу на підприємництво. Висловлюються міркування щодо доцільності кодифікації норм, що регулюють підприємницьку діяльність.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Луцяк В. В. Нормативно-правова база регулювання діяльності малого підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Луцяк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2015. Т. 21, № 3. С. 9199. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_3_129 (05.04.2016). – Назва з екрана.

 

У статті систематизовано нормативно-правову базу України з організації та здійснення підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу, зокрема виділено регуляторні та нормативно-правові акти щодо маркетингової діяльності. На основі здійсненої систематизації та дослідження засад формування нормативно-правової бази підприємницької діяльності України визначено основні проблеми та перешкоди, що існують на шляху розвитку малого підприємництва у сфері державного регулювання, а також запропоновано заходи щодо розвитку мікропідприємництва і малих підприємств.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

 

[Вгору]

ІV. Стан та проблеми малого та середнього бізнесу в Україні

 

Гаврилюк Г. Є. Сучасний стан і проблеми розвитку малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Г. Є. Гаврилюк, Н. О. Одрибец // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2015. Вип. 48. С. 1721. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_48_5 (07.04.2016). Назва з екрана.

 

Розвиток недержавного сектора економіки – один із основних напрямків реформ, що відбуваються в економіці України. Значне місце у формуванні механізму саморозвитку ринку посідає мале підприємництво. В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб’єкти підприємництва, які не потребують великих стартових інвестицій, спроможні за певної підтримки найшвидше і найефективніше вирішувати проблеми демонополізації, стимулювати розвиток економічної конкуренції.

В статті охарактеризовано суть підприємництва, вказані особливості малих підприємств, які визначають їх місце та роль в економіці країни. Розглянуті за останні роки основні показники діяльності підприємств, а саме: їх кількість, кількість зайнятих працівників на цих підприємствах, обсяги реалізації та чистий фінансовий результат від фінансово-господарської діяльності за останні роки. Вказані основні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні та окреслені шляхи їх подолання.

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

 

 

65.290.4 Г65

Гончаров, Г. О. Теоретичні і практичні основи вдосконалення системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні [Текст] : монографія / Г. О. Гончаров. – Полтава : Техсервіс, 2014. – 332 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному підході до дослідження системи економічної безпеки малого підприємництва як сектора економіки, її складових, індикаторів виміру рівня економічної безпеки, методології її аналізу, класифікації загроз.

Аналізуються світовий досвід, стратегічні пріоритети державної політики та основні концептуальні підходи до формування системи недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; розглянуто основні види забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; дана оцінка ефективності державної політики, стану недержавного забезпечення в цій сфері, дана оцінка сучасного рівня економічної безпеки цього сектора економіки. Запропоновано шляхи та заходи зміцнення системи економічної безпеки малого підприємництва.

Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам, які не байдужі до проблем економічної безпеки малого підприємництва.

 

Примірників: 2 (науковий абонемент),

                        1 (читальний зал),

                        1 (чит. зал для науковців)

 

 

Кулаковская, Т. А. Сущность украинского предпринимательства, его место в мире и перспективы развития [Текст] / Т. А. Кулаковская, Д. Ф. Дерменжи // Економіка харчової промисловості. – 2015. – № 3. – С. 3–7.  

 

В статье рассмотрены особенности украинского предпринимательства, основные отличия ведения бизнеса в Украине и в западноевропейских странах. Проанализировано отношение людей к самозанятости, степень готовности заняться собственным делом и их прогнозы о будущем предпринимательства. Были выявлены основные проблемы развития бизнеса в Украине и Европе, пути их решения на основе анализа перспектив развития предпринимательства, проведенного компанией «Amway Украина» и при поддержке Украинского союза промышленников и предпринимателей в 2014 году.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Марченко О. І. Розвиток малого бізнесу: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / О. І. Марченко, Р. В. Моткалюк // Фінансовий простір. 2015.  1. С. 190195. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_1_26

 (07.04.2016). – Назва з екрана.

В даний час про розвиток малого бізнесу в Україні говорять дуже багато, але реальних зрушень, щоб допомогти цій галузі економіки розвиватися – не передбачається. Адже малі підприємства забезпечують засобами для існування значну частину населення, і сприяють стабілізації обстановки в суспільстві. Сьогодні малий бізнес в Україні можна сміливо назвати органічною частиною структури економіки. Він збільшує кількість робочих місць, встановлює власний асортимент товару і цінову політику.

В статті визначено місце малого бізнесу в ринковій економіці, розглянуто основні проблеми з якими стикається мале підприємство під час здійснення господарської діяльності, розкрито особливості існування малого бізнесу в зарубіжних країнах, запропоновано шляхи розвитку малого бізнесу в Україні.

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

Паливода О. М. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в контексті європейської економічної інтеграції [Електронний ресурс] / О. М. Паливода, Ю. А. Теміндарова // Бізнес Інформ. – 2015. – №11. – C. 267–271. – Режим доступу: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-11_0-pages-267_271.pdf (06.04.2016). – Назва з екрана.

Метою статті є науково-теоретичний аналіз проблем розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) в Україні з урахуванням його економічного стану та специфіки ринкових змін у контексті європейської економічної інтеграції. Було використано методи статистичного аналізу, кількісного та якісного порівняння, групування та узагальнення. Проведено порівняльний аналіз головних сучасних тенденцій у розвитку МСП України та ЄС, зокрема, таких як: посилення їх ролі в генеруванні доданої вартості та зайнятості; поширення практично в усіх секторах економіки; домінування у сфері виробництва, торгівлі, бізнес-послуг; усвідомлення необхідності інтернаціоналізації господарської діяльності та посилення інноваційності. Практична значимість результатів дослідження полягає у створенні наукового підґрунтя для вироблення механізмів оптимальної адаптації МСП у європейський економічний простір.

Джерело: електронний архів наукового журналу «Бізнес-інформ»

 

 

Сілічєва Н. Є. Малий бізнес в Україні: стан та преспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н. Є. Сілічєва // Економічні інновації. 2015. Вип. 59. - С. 303309. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2015_59_35 (07.04.2016). – Назва з екрана.

Малий бізнес є невід’ємною складовою ринкового господарства будь-якої країни, що надає йому гнучкості, мобілізує фінансові й виробничі ресурси, прискорює темпи науково-технічного прогресу, вирішує проблему зайнятості населення, а також формує економічно самостійний і стабільний середній клас. Таким чином підтримка та розвиток малого бізнесу в Україні є невід’ємною складовою розвитку соціально орієнтованої економіки, побудови сильної держави з високим рівнем життя населення. Дотримання даного напрямку реформ сприятиме процесам інтеграції національної економіки у світове глобальне господарство.

У статті досліджено сучасний стан малого бізнесу в Україні з урахуванням змін у законодавчій сфері. Визначено проблеми та пріоритетні напрямки його розвитку.

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

Сугоняко Д. О. Напрями розвитку менеджменту малих підприємств України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Д. О. Сугоняко // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4321&p=3 (07.04.2016). – Назва з екрана.

Статтю присвячено дослідженню напрямів удосконалення менеджменту національних малих підприємств. Розглянуто законодавчу базу в сфері регулювання державної підтримки та державної політики в сфері малого підприємництва. Зазначено, що для прискорення реалізації євроінтеграційних намірів малі підприємства повинні активізувати внутрішні резерви. В зв’язку з цим визначено вплив мотивації та демотивації на рішення суб’єктів малого підприємництва щодо подальшої діяльності. Запропоновані напрями розвитку менеджменту у сфері малого бізнесу, основними серед яких є розширення взаємодії з великими і середніми підприємствами на основі застосування аутсорсингу, мережевих підходів, підвищення кваліфікаційного рівня персоналу.

Джерело: архів електронного наукового фахового видання «Ефективна економіка»

Тимченко О. І. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах України [Електронний ресурс] / О. І. Тимченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4135&p=4 (07.04.2016). – Назва з екрана.

Активізація підприємництва та зростання масштабів і ефективності функціонування підприємницького сектору є одним з головних чинників позитивних структурних змін та модернізації національного господарства, становлення нових ресурсів економічного пожвавлення, підвищення якості життя населення. Розвиток підприємництва також веде до інституційної перебудови суспільства на основі поширення економічної свободи та становлення «середнього класу» як підґрунтя соціальної стабільності.

У статті досліджуються стан і особливості розвитку малого підприємництва в регіонах України. У процесі дослідження виявлено проблеми та визначено перспективи розвитку малого підприємництва на місцевому та регіональному рівнях. На основі аналізу статистичних даних доведено, що сучасний стан регіонального розвитку суб’єктів малого підприємництва є нестійким і нестабільним. Обґрунтовано пропозиції щодо першочергових заходів ефективної підтримки та визначення головних перспектив розвитку малого підприємництва на регіональному та місцевому рівнях.

Джерело: архів електронного наукового фахового видання «Ефективна економіка»

[Вгору]

V. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва

 

Бутенко, А. I. Посилення кредитно-фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в умовах нестабільності української економіки [Текст] / А. I. Бутенко, І. М. Сараєва // Економіка України. – 2015. – № 1. – С. 70–81.

Сьогодні мале підприємництво бере на себе вирішення багатьох соціальних та економічних проблем, забезпечує необхідну мобільність на ринку, створює поглиблену спеціалізацію та розгалужену кооперацію виробництв, без чого вони не можуть бути високоефективними. Разом з тим малий бізнес дуже уразливий в умовах нестабільного навколишнього середовища, його ефективний розвиток в економіці, схильній до кризових явищ, не можливий без підтримки держави, зокрема кредитно-фінансової.

В статті проаналізовано основні проблеми, з якими стикаються суб’єкти малого підприємництва в умовах прогрішення бізнес-клімату в Україні і виникнення нових ризиків ведення підприємницької діяльності. Запропоновано шляхи посилення кредитно-фінансової підтримки розвитку малого підприємництва з метою створення єдиної цілісної системи з реалізації пріоритетних напрямів політики державної підтримки вітчизняного підприємництва в Україні.

Примірників: 1 (читальний зал)

                        

 

 

 

Вахович І. М.  Аналіз банківського забезпечення розвитку малого підприємництва у регіонах України [Електронний ресурс] / І. М. Вахович, Ю. О. Франчук // Економічний форум. – 2015. – № 2. – С. 261–268. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_2_44 (06.04.2016). – Назва з екрана.

Банківське забезпечення малого підприємництва (МП) є одним із визначальних факторів його стійкого розвитку. Проте, ситуація в Україні характеризується двома несприятливими тенденціями. По-перше, банки надають перевагу великим корпоративним клієнтам, і, по-друге, самі суб’єкти малого підприємництва або не довіряють банкам, або не впевнені у власній спроможності виконувати зобов’язання за кредитами. Незважаючи на таку суперечливість, в умовах обмеженості числа великих корпоративних клієнтів та конкуренції за них, потенційно місткий сегмент малого і середнього підприємництва (МСП), при правильному збалансуванні вигод і ризиків, повинен стати привабливим для банківського сектору, в результаті чого суб’єкти господарювання отримають доступ до недорогого і безпечного кредитування поточної діяльності та капітальних вкладень.

Стаття присвячена аналізу банківського забезпечення розвитку малого підприємництва у регіонах України, виявленню основних тенденцій та проблем, а також можливих шляхів їх вирішення.

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Іванов С. В. Аналіз джерел фінансування малого та середнього бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Іванов, Н. В. Захарченко, А. А. Швецова // Економічний простір. 2015.  104. С. 2027. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_104_4 (07.04.2016). – Назва з екрана.

У статті досліджено сучасний стан джерел фінансування малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні на основі аналізу зарубіжного досвіду фінансування у залежності від етапу розвитку. За даними опитування визначено головні фактори активізації та розвитку діяльності МСБ в Україні. Виявлені основні джерела фінансування малого та середнього бізнесу, аналіз їх дієвості, можливі непрямі засоби фінансової підтримки МСБ державою, проблеми МСБ при отриманні банківських позик. Оцінене бізнес-середовище і ставлення до нього вітчизняних і закордонних інвесторів. Розглянуті джерела фінансування інвестиційно-інноваційних проектів малого та середнього бізнесу у закордонних країнах, джерела для започаткування та розвитку МСБ, та ступінь розвиненості таких джерел в Україні. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу, окремі пропозиції щодо державної інституційної підтримки малого та середнього бізнесу, комплекс заходів фінансової підтримки МСБ в Україні, програма покращення доступу МСБ до фінансових ресурсів.

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

Сироватко, М. С. Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів підприємств малого бізнесу [Текст] / М. С. Сироватко, О. В. Безпаленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С. 176–179. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Забезпечення необхідних умов розвитку малих підприємств в Україні потребує формування та розроблення механізмів використання фінансових джерел для їх ефективного функціонування та економічного зростання, які застосовуються в економічно розвинених країнах. Фінансовий стан більшості малих підприємств України можна охарактеризувати як незадовільний. Проблемою для вітчизняних малих підприємницьких структур є обмеженість їх фінансових ресурсів, що істотно позначається на ефективності їх господарювання. Нестача фінансових ресурсів не дає змоги малим підприємствам здійснювати інвестиційну діяльність у тих обсягах, які відповідали б реальним потребам економічного розвитку.

У статті наведені шляхи фінансової підтримки розвитку малих підприємств у зарубіжних країнах. Розраховано обсяги та структуру фінансування реалізації заходів державної підтримки малого бізнесу в Україні. Наведено недоліки кредитування малих підприємств вітчизняними банками. Дано характеристику переваг і недоліків такої форми фінансування обігових коштів малих підприємств, як факторинг.

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Тимощенко, К. С. Функціонально-орієнтований підхід до забезпечення фінансової безпеки суб'єкта підприємництва [Текст] / К. С. Тимощенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 54–61. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Особливості сучасної соціально-економічної ситуації, експоненціальне збільшення ризиків та загроз діяльності суб’єктів підприємницької діяльності суттєво знижують рівень їх стійкості, можливості із забезпечення подальшого розвитку, створюючи системні передумови для припинення функціонування взагалі. Негативний вплив спричиняють також зменшення активності економічних агентів, деструктивні зовнішні фактори, що призводить до зростання агресивності економічного середовища. Реформування інституційного забезпечення економічної діяльності поки що не дає змоги подолати зазначені негативні впливи.

У статті представлено функціонально-орієнтований підхід до обґрунтування фінансового механізму фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності в умовах агресивного економічного середовища. Наведено стислу характеристику системи стратагем забезпечення фінансової безпеки  суб’єктів підприємництва, що ґрунтуються на типах комбінацій результатів якісного оцінювання їх рівня. Сформовано змінну ієрархію завдань фінансового механізму фінансової безпеки суб’єкта підприємництва, що підлягає трансформації при переході від однієї стратагеми до іншої.

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

65.290.31-93я73 Ф26

Фастовець, А. А. Фінанси малого бізнесу [Текст] : навч. посібник / А. А. Фастовець, І. В. Фісун. – Київ : Кондор, 2013. – 302 с.

У навчальному посібнику визначені особливості фінансів малого бізнесу, розкритий механізм їх державної підтримки та оподаткування. Значна увага приділена питанням оцінки вартості бізнесу, бізнес-планування, фінансового забезпечення, інвестування, управління підприємницькими ризиками й страхування у сфері малого бізнесу. Теоретичні викладки вдало поєднуються з практичним матеріалом, який дозволяє більш глибоко опанувати зміст навчальної дисципліни.

Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям і практикам, що цікавляться проблемами малого бізнесу.

Примірників – 78 (навчальний абонемент),

                           2 (читальний зал), 

                           2 (чит. зал для науковців)

 

Шарова, С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект) [Текст] / С. В. Шарова // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 63–66.

Розвиток малого підприємництва є додатковим вагомим фактором, що позитивно впливає на зростання економіки держави та регіону. Його розвиток сприяє усуненню диспропорцій на окремих товарних ринках, створенню додаткових робочих місць і скороченню безробіття, розвитку конкуренції, швидкому насиченню ринку товарами та послугами. Однією з перспектив розвитку малого підприємництва, як й підприємництва взагалі, є фінансовокредитне стимулювання його розвитку.

У статті розглянуто проблеми фінансово-кредитного стимулювання розвитку малого підприємництва Запорізького регіону. Для цього було впроваджено регіональну Програму розвитку малого підприємництва, окремим пунктом якої передбачається фінансово-кредитне стимулювання. Реалізація Програми сприятиме активному включенню населення в процес покращення життя в містах та районах області, розв'язанню проблем зайнятості населення, створенню нових робочих місць, зменшенню рівня безробіття, насиченню товарних ринків відповідною продукцією, наповненню місцевих бюджетів.

Примірників: 1 (читальний зал)