Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується

віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Інвестиційна діяльність в Україні: стан та шляхи її активізації

 

 

 

 

Виставка має наступні розділи:

 

1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності

2. Активізація інвестиційних процесів в окремих галузях господарства

3. Міжнародна інвестиційна діяльність України

4. Державне регулювання інвестиційного ринку

 

 

 

 

1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності

 

 

 

 Ч/з № 1─3 прим., навч. аб.─7 прим

 

Дука, А.П.
Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування [Текст] : навч. посібник / А.П. Дука. – 2-е вид. – К. :
Каравела, 2008. – 432 с.

65.290-56я73 Д81

 

У навчальному посібнику розглядаються основні категорії, поняття та методи інвестування, особливості управління активами та капіталом. Систематизовано погляди на економічну природу інвестицій, розкрито сутність сучасного інвестиційного вчення, розглянуто особливості реалізації інвестиційного проектування та обґрунтування доцільності інвестиційних проектів за допомогою статичних та динамічних методів, а також методів дослідження ризиків. Спираючись на світову практику у посібнику висвітлюються найважливіші питання організації фінансування інвестиційних проектів на основі системної оцінки інвестиційних можливостей фірми.

 

 Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.─28 прим

 

65.9(4Укр)-56я73 С13
Сазонець, І. Л.
Інвестування [Текст] : підручник / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 312 с.

 

 

Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і присвячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують розширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фінансові та товарні ринки. У роботі розглянуто засади інвестиційної діяльності, міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій, інструментарій аналізу інвестиційного ринку, регулювання інвестиційної діяльності підприємств, установ та банків на інвестиційному ринку.

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Череп, А.В.
Інвестиційна діяльність в Україні: стан та шляхи її активізації [Текст] + [Електронний ресурс] / А.В. Череп, Г. І. Рурка // Держава та регіони. – 2011. –
N3. – С.48─52. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

У ринковій економіці інвестиції відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку національного виробництва. Завдяки їм відбувається технічне переоснащення підприємств, удосконалюється продукція, здійснюється науково - дослідна робота – на рівні підприємства, на рівні держави - поліпшується її інвестиційний клімат, підвищуються показники конкурентоспроможності економіки в цілому.

Вирішальне значення для сталого розвитку суспільства має активізація інвестиційної діяльності, що викликає одночасно збільшення масштабів виробництва та споживання.

 

 

 

 Ч/з № 1─3 прим., навч. аб.─5 прим

 

Скібіцький, О.М.
Інноваційний та інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посібник /
О.М. Скібіцький. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 408 с.

65.290-55-21я73 С42

 

У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення нормативних дисциплін «Управління інноваціями» та «Управління інвестиціями». Базовий професійний курс управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, охоплює проблеми оформлення інноваційних проектів, аналізу попиту на науково - технічну  продукцію, оцінки ефективності інновацій та інвестицій.

 

         

 Ч/з № 1─1 прим.     

 

Скиба, М.

Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності: теоретико - прикладний аспект [Текст] / М. Скиба // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 129─137. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Безальтернативним шляхом реалізації системної та послідовної державної політики, спрямованої на активізацію інноваційних процесів, забезпечення технологічного розвитку  та оновлення національної економіки є формування та забезпечення розвитку національної інноваційної  системи (НІС), що особливо є актуальним в умовах необхідності прискорення темпів економічного зростання а посткризовий період. Функціонування інноваційної інфраструктури як підсистеми НІС неможливо забезпечити без розвитку її елементів, а саме науково - впроваджувальних зон, наукових парків, технопарків, регіональних інноваційних кластерів, центрів трансферу технологій та ін.

У статті класифіковано основні типи С(В)ЕЗ відповідно до мети їх створення, розглянуто преференції, що надаються урядами для їх ефективної діяльності. Вироблено рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення функціонування С(В)ЕЗ в Україні. Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.─3 прим

 

65.290-56-21я73 У67

Управління інвестиціями та інноваціями [Текст] : текст лекцій : навч. посібник / Г.В. Жаворонкова, Л.I. Скібіцька, Т.В. Сівашенко, О.І. Туз. – К. : Кондор, 2011. – 184 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Розкрито сутність і значення інвестиційного та інноваційного менеджменту в антикризовому управлінні підприємствами, економічну сутність інвестицій, фактори та джерела формування інвестиційного потенціалу підприємств, методику оцінки ефективності виробничих інвестицій, бізнес-планування підприємств, правове регулювання інноваційної діяльності.

 

 Ч/з № 1─1 прим.,

 

Харламова, Г.О.

Індикатори інвестиційної привабливості України [Текст] / Г.О. Харламова // Актуальні Проблеми Економіки : журнал. – 2009. – N3. – С.45-56.

 

У статті проведено типізацію найбільш відомих методик оцінки інвестиційної привабливості. Запропоновано авторську систематизацію індикаторів інвестиційної привабливості України як складову методики оцінки інвестиційної  привабливості об’єктів інвестування України на основі оцінювання її індикаторів.

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Бражко, О.В.
Активізація інвестиційного процесу в Україні як механізму соціально-економічних перетворень [Текст] / О.В. Бражко, Т.М. Бейцер // Держава та регіони. – 2011. –
N1. – С.157-161.

 

Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежить стан виробництва, визначається процес економічного зростання в цілому. У сучасних умовах інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - та макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним з найбільш надійних механізмів соціально - економічних перетворень.

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Величко, А. В.
Особенности инвестиционно-инновационного развития экономики Украины [Текст] + [Електронний ресурс] / А. В. Величко, О.
В. Лященко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – N2. – С.199-206. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В статье исследованы особенности формирования инновационной системы Украины, проанализированы динамика и закономерности развития отечественных инвестиций, определены основные приоритеты инвестиционно-инновационной политики в условиях кризиса, предложены рекомендации по оптимизации государственных инвестиций в воспроизводственном процессе. 

 Ч/з № 1─1 прим.

Дрич, А.
Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України [Текст] / А. Дрич // Вісник Національного банку України. – 2010. –
N
4. – С.40-45.

 

Україна дедалі більшою мірою інтегрується у світовий економічний простір. Становлення нових та успішний розвиток діючих фінансових інститутів у процесі цієї інтеграції істотно залежить від інвестиційної привабливості країни. Запорукою цього є насамперед створення передумов для ефективного економічного зростання. Рівень інвестиційної привабливості визначається системою певних критеріїв, які характеризують перспективи економічного розвитку, зокрема у сфері фінансово - господарської діяльності, стан маркетингу, менеджменту й інші фактори. Детальніше про них та про основні способи досягнення інвестиційної привабливості України йдеться у статті.

 

 

2. Активізація інвестиційних процесів в окремих галузях господарства

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

Притула, Н. М.

Особливості інвестиційної привабливості фермерських господарств України [Текст] / Н. М. Притула // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 211─216.

 

У статті розглянуто питання складових інвестиційної привабливості фермерських господарств та фактори впливу. Дано оцінку сучасному стану розвитку фермерських господарств та їх місію в аграрній економіці країни.

 

 

 Ч/з № 1─1 прим., Ч/з № 3-1, наук. аб.─3 прим.

 

Маркіна, І. А.

Управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу Полтавської області [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, І. В. Черниш. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 178 с.

65.9(4Укр-4Пол)433 М27

 

У монографії здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано новий підхід до вирішення актуального наукового та практичного завдання - розробки теоретико - методичних і практичних рекомендацій щодо оптимізації управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу Полтавської області в сучасних умовах. Здійснено узагальнення основних методологічних підходів до функціонування підприємств туристично - рекреаційного комплексу; проведено оцінку туристично - рекреаційного потенціалу Полтавської області; обґрунтовано ефективність моделі управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу. Особливу увагу приділено методики управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу та рекомендаціям щодо подолання дискомфорту його функціонування.

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Сосновська, О. О.

Активізація інвестиційних процесів - шлях до інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва [Текст] / О. О. Сосновська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 2(41). – С. 140─144.

 

Досліджено вплив окремих факторів на здійснення інвестиційної діяльності у сільськогосподарському виробництві. Визначено основні напрями успішного здійснення інвестиційної діяльності в умовах кризового стану аграрних підприємств та запропоновано використання  показників платоспроможності для  визначення  пріоритетних напрямів інвестицій.

 

 Ч/з № 1─1 прим.

Мацибора, Т.

Конкурентоспроможність як фактор інвестиційної привабливості видів економічної діяльності [Текст] / Т. Мацибора // Економіка України. – 2011. – № 9. – С. 38─42.

 

Розглянуто підходи до визначення конкурентоспроможності як економічної категорії та критерії її оцінки з точки зору потенціального інвестора. Визначено рівень конкурентоспроможності окремих видів діяльності в Україні ті їхньої інвестиційної привабливості.

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Ліщинський, М. П.

Формування інвестиційної привабливості аграрних корпорацій України [Текст] / М. П. Ліщинський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 61─64.

 

У статті досліджено стан інвестиційної діяльності в корпоративних структурах АПК України; виявлено основні проблеми, що впливають на обсяг інвестицій, доведено, що Україна має потенційні можливості отримання конкурентних переваг на світовому ринку сільськогосподарської продукції.

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Тарасова, О. В.

Проблеми поліпшення інвестиційного клімату в харчовій промисловості України [Текст] / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 4. – С. 3336. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті досліджено основні проблеми інвестування в харчову промисловість України. Визначено головні чинники підвищення ефективності стратегічних інвестицій, умови й джерела інвестиційного забезпечення технологічного оновлення, реструктуризації та підвищення конкурентоздатності галузі. Розроблено рекомендації щодо удосконалення державної промислової політики з метою сприяння збільшення обсягу й підвищенню ефективності інвестицій в харчовій промисловості України.

 

 

3. Міжнародна інвестиційна діяльність України

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Худавердієва В. А. Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку України / В. А. Худавердієва [Текст] // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С.62─72.

 

Розглянуто проблеми інвестиційної діяльності, інвестиційного клімату, потенціалу, засобів активізації інвестиційних процесів та визначено роль держави у регулюванні інвестиційних процесів у національній економіці.

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Бережна, І. Ю.

Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Ю. Бережна // Економіка та держава. – 2011. – № 2. – С.50─54.

 

У статті проаналізовано інвестиційну діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів. Висвітлено значення та роль іноземних інвестиційних ресурсів. Досліджено структуру та особливості надходження прямих іноземних інвестицій в економіку на різних рівнях узагальнення.

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Попельнюхов, Р.В.

Інвестиційна привабливість економіки України (інвестиційний клімат) [Текст] / Р. В. Попельнюхов // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 21. – С. 24─28.

 

У статті проаналізовано інвестиційний клімат української економіки на підставі даних держкомстату та оцінок міжнародних рейтингових компаній. На основі цих даних розглянуто перешкоди, які стоять на шляху до підвищення інвестиційної привабливості України в очах іноземних інвесторів, та запропоновано способи їх подолання.

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Крисюк, Р.В.

Проблеми формування інвестиційних ресурсів в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Р. В. Крисюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 1. – С. 67─71

 

Важливою умовою динамічного розвитку національної економіки, її ринкового реформування та створення ефективного механізму власності в країні є забезпечення надходжень капіталів із зовнішніх джерел, створення сприятливого режиму іноземного інвестування. У статті проаналізовані взаємні інвестиційні процеси української та світової економіки за 2002-2010 роки, а також встановлено, що забезпечення умов для росту заощаджень та їх трансформація в інвестиції є необхідним чинником активізації інвестиційного процесу в Україні.

 

 Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.-10 прим.

 

Павленко, І. І.

Міжнародна торгівля та інвестиції [Текст] : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 256 с.

ББК 65.584.3я73 П12

 

В даному навчальному підручнику розглянуто міжнародну торгівлю та міжнародні інвестиції як форму взаємозв’язків між країнами, висвітлено сутність зовнішньоекономічних операцій, у тому числі міжнародної торгівлі об’єктами  інтелектуальної власності, проаналізовано місце України на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій.

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Малько, К. С.

Основні етапи та стан іноземного інвестування в економіку України [Текст] / К. С. Малько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 69─71.

 

У статті розглядаються основні етапи іноземного інвестування в економіку України та сучасний  рівень іноземних інвестицій. Проведено аналіз сфер діяльності головних країн-інвесторів в економіку України.

 

 

4. Державне регулювання інвестиційного ринку

 

 Ч/з № 1─1 прим., навч. аб.─9 прим

 

Музиченко, А.С.
Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : проблеми регулювання : навч. посібник / А. С. Музиченко. – К. : Кондор, 2009. – 406 с.

65.9(4Укр)-56я73 М89

 

У посібнику розкрито роль держави в регулюванні економіки, показано сутність інвестицій як економічної категорії та висвітлений довід державного регулювання інвестиційної діяльності в країнах з ринковою економікою. На основі аналізу стану інвестиційної діяльності в Україні, особливо в частині джерел інвестування, фінансових інвестицій та фондового ринку, обґрунтовані необхідність і функції держави в регулюванні інвестиційних процесів, визначені цілі, принципи і засоби державного регулювання інвестиційної діяльності та розроблена загальна схема регулювання.

Головна увага приділена засобам спрямування державної економічної політики на посилення інвестиційної діяльності та визначення шляхів її активізації в

реальний сектор економіки України.

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Майорова, Т.

Державна інвестиційна реформа як головний важіль у соціально-економічній стабілізації України [Текст] / Т. Майорова // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 11/12. – С. 3-8.

 

Вихід вітчизняної економіки на траєкторію зростання ставить нас перед необхідністю подолання глибокої економічної кризи через активізацію інвестиційного процесу. Визначаючи рівень технологічної основи та ефективності матеріального виробництва, інвестиційний процес є одним із визначальних факторів відтворення та функціонування, як економічної системи, та і соціальної сфери. Він поширюється не тільки на основні фонди виробничої та невиробничої сфер економіки, але й на відтворення людського капіталу. За таких умов сталість позитивних тенденцій у суспільстві буде залежати від того, наскільки економічна система забезпечує первинне генерування інвестиційних ресурсів внаслідок відтворювального процесу суб’єктів господарювання, конкурентоспроможності й ефективності функціонування, як економічної системи, так і соціальної сфери. Він поширюється не тільки на основні фонди виробничої та невиробничої сфер економіки, але й на відтворення людського капіталу. За таких умов сталість позитивних тенденцій у суспільстві буде залежати від того, наскільки економічна система забезпечує первинне генерування інвестиційних ресурсів внаслідок відтворювального процесу суб’єктів господарювання, конкурентоспроможності й ефективності функціонування їх виробництв.

Зазначене визначає необхідність активізації державної політики, спрямованої на стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, створення реальних передумов виходу країни на траєкторію стійкого економічного зростання. Цим пояснюється актуальність теми дослідження у статті.

У статті виокремлено основні проблеми активізації інвестиційного процесу в Україні. Розглянуто зміст, структуру, основні передумови та наслідки прийняття державної інвестиційної реформи для соціально-економічної стабілізації в Україні.

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Пшенична, В.П.

Особливості формування та розвитку механізму реалізації державної інвестиційної політики в Україні [Текст] / В.П. Пшенична // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 59─61.

 

У статті досліджується вплив держави на інвестиційні процеси, аналізуються особливості формування інвестиційної політики в Україні, визначається необхідність державного регулювання інвестиційної діяльності та надаються пропозиції щодо покращення механізму реалізації державної інвестиційної політики.

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Мединська, Т. В.

Забезпечення сприятливого податкового клімату з метою активізації інвестиційних процесів в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Т.В. Мединська, М. I. Мельник // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 5. – С. 23─28.

 

Активізація процесів інвестування в Україні поряд із вирішенням проблем вдосконалення системи правового регулювання, розвитку ринкової інфраструктури та усунення структурних диспропорцій, потребує також оптимізації податкової системи в контексті створення комфортних умов функціонування бізнесу в напрямі інноваційного та  конкурентоспроможного вектору вітчизняної економіки. В статті автор узагальнює ключові напрямки удосконалення податкового клімату в системі активізації інвестиційних процесів в Україні.

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Терещенко, М.А.

Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні [Текст] / М. А.  Терещенко // Інвестиції: практика та досвід : журнал. – 2009. – № 11. – С. 5-6.

 

У статті розглянуто проблему інноваційних перетворень в Україні. Намічені основні завдання стратегічного розвитку інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки. Визначені пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки. Виявлено, що умовою забезпечення в Україні сталого розвитку є досягнення значно вищого рівня інноваційної активності підприємств. Проаналізована необхідність здійснення державного регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.

 

 

 Ч/з № 1─1 прим.

 

Затонацька, Т. Г.

Податкові важелі реалізації інвестиційної політики держави [Текст] / Т. Г. Затонацька // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. – С. 24─28.

 

Одним із вагомих інструментів інвестиційної політики держави є податкові важелі стимулювання інвестиційних процесів. Залежно від обраних у країні пріоритетних напрямів соціально - економічного розвитку  приймаються рішення щодо податкового стимулювання інвестиційних процесів у цьому напрямі.

Враховуючи кризовий стан економіки країни, питання стимулювання інвестицій в галузях економіки стає досить актуальним.

Автор акцентує увагу на необхідності використання саме фіскальних важелів у період кризи. При цьому всі інструменти стимулювання інвестиційних процесів мають бути об’єднанні в єдину систему, взаємоузгоджені і відповідати існуючій державній інвестиційній політиці.