Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується

віртуальна книжкова виставка на тему:

 

 

 

Інноваційна діяльність:
пріоритетні напрямки розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

 

1. Сутнісна характеристика інновацій

2. Інноваційна політика підприємства

3. Інноваційна діяльність: стратегії розвитку та світовий досвід

 

 

 

 

1.    Сутнісна характеристика інновацій


 

Примірників : загальний читальний зал-1, навчальний абонемент – 4.

 

Заблоцький, Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посібник / Б. Ф. Заблоцький. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 427 с. – (Вища освіта в Україні).

65.291.551я73 З-12

 

Перехід економіки України до ринкового типу вимагає докорінних змін структури та якості праці, основного та оборотного капіталу, системи фінансів і напрямів капіталовкла­день. Ринкова економіка базується на пріоритеті економічної свободи людини, лібералізації її виробничої діяльності, передбачуваної державної економічної, бюджетної і грошової політики, посиленні конкуренції між виробниками. Конкуренто­спроможність продукції виробника стає чи не найважливішим критерієм його діяльності, оскільки вона забезпечує йому міцні позиції на ринку, стабільні доходи і прибутки. У свою чергу високий рівень конкурентоспроможності виробник може досягти лише постійними якісними змінами праці, технічних засобів виробництва, технологій, тобто оновленням виробництва і продукції. Стає очевидним, що ринок спонукає виробників здійснювати інновації задля збереження конкурентоспроможності їхньої продукції і послуг, які можуть забезпечити наука та освіта. адаптуватися до неминучих економічних і техніко-технологічних змін та впливати на ці зміни.

У посібнику розкрито основи формування та тенденції розвитку інновацій, проектування і фінансування інноваційних проектів на підприємстві, комерціалізацію продуктів інноваційної діяльності.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Цапук, О. Ю. Система критеріїв та показників оцінювання ефективності впровадження інноваційних розробок [Текст] / О. Ю. Цапук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 137-145. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Розвиток сучасної економіки характеризується інтенсифікацією процесів глобалізації, посиленням економічної інтеграції та стає все більш залежним від ефективного впровадження інноваційних розробок на ринку, які є одним із рушійних факторів сталого розвитку країни.

У статті розглянуті основні напрями ефективності реалізації інноваційного процесу в сучасних умовах розвитку наукоємних ринків. Проаналізовано проблеми оцінювання стану впровадження інноваційних розробок у контексті діяльності промислових підприємств. Запропоновано систему критеріїв і показників у розрізі ефектів впровадження, яка дозволяє оцінити ефективність упровадження інноваційних розробок та дає можливість виділити стратегічні альтернативи і шляхи вдосконалення процесу впровадження інноваційних розробок на промисловому ринку.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Іващенко, В. Формування процесу виробництва інновацій [Текст] / В. Іващенко // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 3/4. – С. 3─8

 

Сьогодні інноваційна модель економічного зростання стала домінуючою в країнах, що демонструють динамічний розвиток. Але переконливого теоретичного осмислення процесу виробництва інновацій вченими не зроблено.

Водночас економічний простір наповнюється інноваціями дуже швидко. Їх виробництво забезпечується діями, з втілення новацій у результаті діяльності, що генеруються цілями із забезпечення успіху та передачі інновацій в руки бізнесу. Пояснити природу цього явища традиційна економічна теорія не може. Залишається дискусійною навіть суть інновації. Що тоді вже говорити про непізнаність цілей дій із їх виробництва?

У статті ставиться задача частково компенсувати цей пробіл економічної теорії.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Лук'яненко, О. Європейський контекст інноваційної конкурентоспроможності української економіки [Текст] / О. Лук'яненко, О. Федірко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 10. – С. 33─39.

 

Сучасний конкурентний потенціал національних економік реалізується в інноваційній парадигмі розвитку. Це зумовлює необхідність пошуку ефективних механізмів мобілізації інтелектуального ресурсу, і на цій основі - постійної технологічної модернізації мікро- та макроекономічних структур.

Під дією внутрішніх та глобальних конкурентних факторів в Європейському Союзі формується унікальна мегарегіональна інноваційна система, участь в якій дозволить забезпечити Україні необхідні умови та нові можливості конкурентоспроможного розвитку у руслі економічного та соціального прогресу.

 

 

 

2. Інноваційна політика підприємства

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Погріщук, Б. В. Інновації як індикатор економічного розвитку промислових підприємств [Текст] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник, В. М. Пилявець // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 3. – С. 236-241. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Здатність до ефективного розвитку промисловості базується на конкретних перевагах кожного підприємства. Основою створення таких переваг в сучасних умовах є можливості, що несе в собі науково-технічний прогрес та застосування його надбань на практиці. Відтак, інноваційний характер відтворювальних процесів сучасної економічної системи зумовлює перехід усіх складових національного господарського комплексу на новий тип розвитку, що, у свою чергу, потребує вдосконалення механізму економічних взаємовідносин між суб’єктами господарювання.

Потреба у впровадженні інновацій промисловими підприємствами значно зростає і в зв’язку із членством України у СОТ. Посилення конкуренції за ринки збуту зумовлює одночасне підвищення якості продукції та зниження її собівартості, що можливе за умови ефективної інноваційної діяльності. Нагального вирішення потребує формування інноваційного потенціалу вітчизняної промисловості, адже зміни щодо підвищення вимог до якості продукції, посилення конкуренції, зумовили необхідність розробки механізму підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, що є особливо актуальним, зважаючи на глобальні світові трансформації.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Гасько, А. М. Управління структурним підходом до розробки інновацій на підприємстві [Текст] / А. М. Гасько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 10. – С. 89─93.

 

У статті досліджено види інноваційних структур, послідовність здійснення процесу формування інноваційної стратегії розвитку підприємств. Визначено організаційні структури інноваційної діяльності підприємств. Встановлено основні характерні особливості формування організаційної структури при здійсненні інноваційної діяльності підприємства на ринку. Запропоновано структурний підхід до розробки інновацій та інноваційної структури зростання діяльності підприємства.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Шипуліна, Ю. С. Організаційно- економічні передумови формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві [Текст] / Ю. С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 100-113. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В умовах перманентних змін зовнішнього середовища, які постійно прискорюються, одним із найбільш ефективних шляхів розвитку як окремих організацій (підприємств та установ), так і національних економік є інноваційний. Опора на інновації дозволяє не лише забезпечити відповідність внутрішніх умов розвитку зовнішнім, але й провокувати (програмувати) ці зміни  у вигідному для суб’єкта господарювання напрями, наприклад, задавати певні стандарти характеристик продукції, технологій її виготовлення та споживання тощо.

У статті викладено результати порівняльного аналізу інноваційної активності України і країн світу, визначено позиції України за показниками здатності до створення і впровадження інновацій, а також їх результативності. Виконано аналіз фактичного стану й проблем забезпечення ефективності методів регулювання і стимулювання інноваційної діяльності на рівні держави та окремого підприємства.

 

Найдюк, В. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств [Текст] / В. С. Найдюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 251-263. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Розвиток сучасної економіки характеризується інтенсифікацією процесів глобалізації, посиленням економічної інтеграції та стає все більш залежним від ефективного впровадження інноваційних розробок на ринку, які є одним із рушійних факторів сталого розвитку країни.

У статті розглянуті основні напрями ефективності реалізації інноваційного процесу в сучасних умовах розвитку наукоємних ринків. Проаналізовано проблеми оцінювання стану впровадження інноваційних розробок у контексті діяльності промислових підприємств. Запропоновано систему критеріїв і показників у розрізі ефектів впровадження, яка дозволяє оцінити ефективність упровадження інноваційних розробок та дає можливість виділити стратегічні альтернативи і шляхи вдосконалення процесу впровадження інноваційних розробок на промисловому ринку.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

Гасько, А. М. Розробка інтегрованої інноваційної стратегії розвитку підприємств [Текст] / А. М. Гасько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 9. – С. 161─164.

 

Досліджено послідовність здійснення процесу формування інноваційної стратегії розвитку підприємств. Визначено головні завдання розробки пропозицій, що направлені на підвищення ефективності виробництва, заощадження і розширення обсягів ринку, отримання переваги перед конкурентами підприємств у сучасних умовах господарювання. Встановлено, що існують три основні підходи до вироблення стратегії поведінки підприємства на ринку. Запропоновано типи стратегій інтегрованого інноваційного зростання діяльності підприємства. 

 

Білик, М. Д. Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України [Текст] / М. Д. Білик, М. В. Соколов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 9. – С. 82─87.

 

Інвестиційна діяльність підприємств відіграє ключову роль у забезпеченні сталого довготривалого економічного зростання, здійсненні техніко-технологічної модернізації економіки та підвищенні її конкурентоспроможності. Відтак удосконалення податкового механізму стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств є дуже важливим та актуальним. Воно потребує подальшого дослідження та удосконалення в силу того, що в Україні інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств не набула системного постійного характеру, хоча альтернативи такому розвитку в умовах глобалізації та інтеграції немає. Ця проблема набуває особливої актуальності у зв’язку з тим, що стан української економіки характеризується низьким рівнем інноваційності, високим ступенем зносу основного капіталу та недостатньою нормою його нагромадження.

 

3. Стратегії розвитку та світовий досвід інноваційної діяльності

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Усик, В. Стратегія інноваційного розвитку України: від проблем до перспектив [Текст] / В. Усик // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С. 32-41.

 

Важливим елементом прискорення соціально-економічного розвитку України є ефективна державна інноваційна політика, яка здатна забезпечити реалізацію інноваційної моделі розвитку та сприяти сталому розвитку країни. В Україні заде­кларовано опанування такої політики, але реальних кроків зроблено замало.

Метою статті є аналіз реалізації інноваційного потенціалу України та розроблення трансмісійного механізму його державного регулювання через Стратегію інноваційного розвитку. Під час викладу основного матеріалу було використано графічний метод, метод порівняння та індексний метод. У результаті проведеного дослідження було обґрунтовано необхідність удосконалення підходів до розробки сис­теми державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку України. Аналіз результатів стратегій інноваційного розвитку України дав змогу зробити ви­сновок, що в Україні було реалізовано песимістичний сценарій інноваційного роз­витку, хоча запропонована методика визначення індексу реалізації інноваційного потенціалу свідчить про позитивну тенденцію щодо реалізації інноваційного потенціалу. У розробленому трансмісійному механізмі державного регулювання інноваційного розвитку в Україні було визначено необхідні елементи Стратегії інноваційного розвитку. Теоретичне застосування результатів дослідження пов'язане зі структурою Стратегії інноваційного розвитку, а запропонована методика є варіан­том практичного застосування.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Мілько, І. В. Світовий досвід інноваційних та технологічних кластерів [Текст] / І. В. Мілько // Таврический экономический журнал. – 2012. – № 7. – С. 99─102.

 

В умовах глобалізації відбувається загострення міжнародної конкуренції. Особливістю сучасного етапу розвитку конкурентної боротьби на світовому ринку є зростання значення технологій та інновацій, що обумовлює технологічну конкуренцію. Кластерний підхід – це не просто сучасна концепція конкурентоспроможності, це та модель інноваційно-економічного розвитку, використання якої сприятиме розвитку підприємств та галузей економіки, збільшенню можливостей для активізації інноваційної діяльності, покращенню інвестиційної привабливості країни, прискоренню економічного зростання, підвищенню рівня життя населення. Оскільки в Україні інноваційні та технологічні кластери тільки починають формуватися, важливим є вивчення світового досвіду.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Землянкін, А. І. Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України [Текст] / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – С. 193─202 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті проаналізовано досвід Європейського Союзу щодо формування та реалізації інноваційної політики на загальноєвропейському, національному і регіональному рівнях. Розроблено пропозиції щодо умов і можливостей його використання на макро- і мезо рівнях в Україні. Визначено механізми управління інноваційною сферою за умови поступового переходу національної економіки до стадії розвитку, заснованої на власних інноваціях.

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Карпенко, С. В. Види моніторингу як інструмент інноваційного розвитку держави [Текст] / С. В. Карпенко, В. М. Земцева, Л. В. Лях // Науково-технічна інформація. – 2013. – № 3. – С. 20─27.

 

Досягнення індустріально розвинутих країн залежать у першу чергу від успішної інноваційної діяльності як цілеспрямованої, організованої і якісної зміни видів, форм і методів господарської діяльності, обумовленої зовнішніми причинами і внутрішніми можливостями, пов’язаними з ризиком і спрямованими на підвищення ефективності розвитку держави.

Для гарантування пріоритетного напряму розвитку держави необхідно забезпечити моніторинг інновацій, що сприятиме впровадженню інноваційної складової. Отже, здійснення моніторингу, тобто постійного контролю і спостережень за економічними процесами, дасть змогу точно оцінювати і прогнозувати результати інноваційної діяльності.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Ільїна, А. Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні [Текст] / А. Ільїна // Економіст. – 2013. – № 10. – С. 31─34 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті визначено сутність технопарків та їх основні завдання згідно зі світовою практикою. Проаналізовано показники, які характеризують діяльність зареєстрованих технопарків в Україні, а також інноваційно-інвестиційну діяльність вітчизняних підприємств. Досліджено вплив технопарків на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів у промисловому секторі України. Розроблено заходи щодо активізації діяльності зареєстрованих технопарків та надано пропозиції зі створення нових перспективних технопарків в Україні.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Дука, А. П. Концептуалізація інвестиційного механізму в умовах інноваційного розвитку [Текст] / А. П. Дука // Економіка та держава. – 2013. – № 11. – С. 6─10.

 

Структурні зміни, що вразили національну економіку, виражаються, з одного боку, у скороченні вкладень в економіку країни, а з другого боку-у катастрофічному стані основних засобів, відірваності фінансового капіталу від розвитку промислового виробництва, створення високотехнологічних виробництв. У той же час учені-економісти відзначають наявність необхідних ресурсів для здійснення інноваційних перетворень за відсутності ефективного механізму їхньої трансформації в інвестиції. У цьому зв’язку дослідження сутності і змісту інвестиційного механізму набуває актуального науково-практичного значення.

У статті проаналізовано основні підходи до з’ясування сутнісних ознак інвестиційного механізму інноваційного розвитку. Обґрунтовано його місце в структурі механізму господарювання та взаємозв’язок з економічним механізмом. Визначені відмінності інвестиційного механізму від фінансового та фінансово-кредитного, що дозволило виділити особливості формування його структури.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Князевич, А. Глобальний інноваційний індекс - оцінка інноваційного потенціалу України [Текст] / А. Князевич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 2. – С. 142– 148. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Наприкінці XX- на початку  XXI ст. невід’ємною частиною, концептуальним відображенням сучасної моделі економічного розвитку підприємства, галузей економіки, держав стали поняття «інновація» та «інноваційний потенціал», що отримали своє наукове трактування як складні економічні категорії. Глобалізація світової економіки, її інноваційний шлях розвитку є вирішальними факторами, що визначають ефективність і стабільність національних економік, конкурентоспроможність країн на зовнішньому ринку.

У статті проаналізовано результати присвоєння глобального інноваційного індексу України, що розглядається як оцінка інноваційного потенціалу її національної економіки. Визначено основні фактори та проблеми, що знижують рейтинг України на шляху становлення сталого інноваційного розвитку.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Лях, Л. В. Напрями інноваційного розвитку економіки України за даними міжнародних рейтингів [Текст] / Л. В. Лях // Науково-технічна інформація. – 2013. – № 1. – С. 11─16.

 

Розвиток науково-техно­логічного потенціалу й активна інноваційна діяльність є найважливішими факторами, що обумовлюють у сучасному світі трансформа­цію економіки як на національному, так і на глобальному рівні. Саме ці сфери соціально-економічного буття зумовлюють докорінні зміни в структурі національного виробництва, міжнародному поділі праці, формуванні шля­хів і моделей національного розвитку. Еко­номічне зростання значною мірою залежить від здатності країни вчасно адаптуватися до технологічних зрушень, уміння засвоювати нові економічні ніші, забезпечувати виробни­цтво нових видів продукції і послуг з високою часткою доданої вартості.

Процеси інноваційного розвитку потребу­ють постійної уваги й кваліфікованого моні­торингу, порівняння з показниками країн, що досягай успіхів у розбудові власного науко­вого потенціалу й генеруванні інновацій. Це сприятиме створенню конкурентних переваг на довготривалу перспективу.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Мусієнко, В. Д. Діяльність технопарків - запорука ефективності розвитку інноваційних процесів [Текст] / В. Д. Мусієнко, Н. А. Молозіна, Е. В. Терлецький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 82-86. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Формування нової економіки XXI століття вимагає пошуку нових орієнтирів національних стратегій економічного розвитку. Для України особливо важливим є збереження і відновлення науково - промислового потенціалу країни, забезпечення подальшого науково-технічного розвитку, створення і використання технологій більш високого рівня.

Актуальність теми зумовлена необхідністю визначення місця та ролі технологічних парків як своєрідних каталізаторів, які мають сприяти розвитку економіки України.

У статті проаналізована діяльність технопарків в Україні, визначено основні завдання, сфери їх діяльності та негативні чинники, що гальмують їхній розвиток. Спрогнозовано динаміку розвитку технопарків при збереженні сучасних тенденцій.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Сапич, В. І. Становлення національної моделі економічного розвитку України [Текст] / В. І. Сапич, Н. М. Сапич // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 1. – С. 78-87.

 

Однією зі складових успіху країн, які створили значний економічний потенціал і забезпечили для свого населення гідне життя, є обрання ними ефективної національної моделі економічного розвитку. Отже, для економіки України актуальним є вивчення досвіду країн-лідерів, щоб із урахуванням історичних, соціально-економічних і національних особливостей нашої країни запровадити доцільну модель економічного розвитку.

У статті показано, що за понад 20-річний період в Україні сформувалася специфічна економічна модель, яка не відповідає тим очікуванням, які ми мали на початку ринкової трансформації. На основі аналізу визначальних рис національних моделей сучасних провідних країн обґрунтовано доцільність впровадження в Україні наздоганяючої моделі розвитку. Дана модель у перспективі дозволить перейти Україні до суспільства із соціально-орієнтованою економікою.