Шановні викладачі та співробітники кафедри!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

 В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

 

Виставка має наступні розділи:

 

І. Екологічна політика та проблеми захисту довкілля

ІІ. Екологічна безпека як об’єкт державної екологічної політики

ІІІ. Продовольча безпека та державне регулювання продовольчого ринку

IV. Екологія і безпека товарів народного споживання

 

 

 

І. Екологічна політика та проблеми захисту довкілля

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Наместнік, В. Нормативно-правова база державної екологічної політики України [Текст] / В. Наместнік // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 189-196. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Збірник висвітлює науково-практичні підходи, погляди та результати наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та управління.

Матеріали, вміщені у збірнику, розраховані на працівників сфери державного управління, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних установ, громадських організацій, наукових і науково-педагогічних кадрів, усіх, хто вивчає або досліджує науково-практичні державно-управлінські проблеми.

 

 

 

 
Примірників – 1 (читальний зал)

 

Андрейцев, В. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави [Текст] / В. Андрейцев // Право України. – 2011. – 2. – С. 6684.

 

У статті розглядаються актуальні питання організації та функціонування правового гарантування реалізації державної екологічної політики, які викладені в моделі Концепції програми правового забезпечення природоохоронної діяльності на основі практики застосування екологічного законодавства. Автор аналізує положення Концепції, які  відтворені в Основних напрямах державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

           

 

Боголюбов, С. Право та єдина державна екологічна політика в Росії [Текст] / С. Боголюбов // Право України. – 2011. – 2. – С. 5265.

 

У статті аналізується проблема правового забезпечення і реалізації регулювання екологічних відносин у Російські Федерації з позицій визначення фундаментальних конституційно-правових передумов формування єдиної російської державної екологічної політики. Автор розкриває основні принципи, напрями та механізми правового забезпечення екологічної безпеки у сучасній державі.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Митрофанський С. В. Роль державної політики з екологічної безпеки та її впровадження в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / С. В. Митрофанський // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 157–159.

 

Відносини між людиною і природою кожного року набувають загрозливого характеру, внаслідок науково-технічного прогресу, глобальних процесів розвитку суспільства.

Постійність екологічного ризику для життя та здоров’я людей, а також довкілля внаслідок небезпечних впливів техногенного та природного характерів зумовлюють необхідність активного пошуку дієвих заходів та підходів, спрямованих на попередження настання таких впливів, ліквідацію їх наслідків у разі виникнення небезпек, надзвичайних екологічних ситуацій.

У статті розглядаються сучасні підходи до визначення поняття «екологічна безпека», здійснюється систематизація проблем державного управління з екологічної безпеки, визначаються основні екологічні проблеми та загрози, а також розглядаються шляхи удосконалення державної політики у сфері екологічної безпеки.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Фаркашова, Э. Экологическая политика с точки зрения повышения конкурентоспособности региона [Текст] / Э. Фаркашова // Регіональна економіка. – 2010. – 3. – С. 5462.

 

Конкурентоспособность, будь-то предприятий, регионов или даже самих экономик, всегда интересовала как экономическую теорию, так и практику. Факторы, влияющие на конкурентоспособность, постоянно меняются по мере развития общества. В настоящее время первоочередное внимание начинает уделяться так называемым динамическим конкурентным преимуществам, к которым относится также экологический потенциал предприятия, региона или национальной экономики в целом. В статье анализируется влияние экологической политики на конкурентоспособность с особым акцентом на экологические налоги и продаваемые разрешения на выбросы.

 

[Вгору]

 

ІІ. Екологічна безпека як об’єкт державної екологічної політики

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Фесянов, П. Державне регулювання забезпечення екологічної безпеки: досвід провідних країн світу [Текст] / П. Фесянов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 142150.

 

Проблемам формування та діяльності системи забезпечення екологічної безпеки приділялась і приділяється значна увага в різних країнах світу, де на основі глибоких аналітичних досліджень розробляються обґрунтовані пропозиції і рекомендації щодо забезпечення безпеки, впроваджуються нормативно-правові акти, створюється відповідна інституційна система.

У статті проведено аналіз досвіду провідних країн світу щодо державного регулювання забезпечення екологічної безпеки. Обґрунтовано пропозиції щодо врахування позитивного зарубіжного досвіду у цій сфері та його адаптації до умов України.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Фесянов, П. Система державного регулювання екологічної безпеки: сучасний стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області) / П. Фесянов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 2. – С. 106114.

 

Ядром системи екологічної безпеки регіону є система державного управління, яка має забезпечувати задовільний стан довкілля у звичайному режимі та його ефективний моніторинг. Головною метою системи екологічної безпеки, з одного боку, є попередження негативного впливу господарської діяльності відомств, підприємств, окремих юридичних і фізичних осіб на довкілля, а з другого – моніторинг негативних тенденцій природних та техногенних змін навколишнього природного середовища і розвитку екологічної ситуації. Крім того, суттєвим у такій системі є відпрацьовані і закріплені на законодавчому рівні фінансово-економічні механізми концентрування коштів як для забезпечення її функціонування, так і для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідацію їх наслідків і екологічну реабілітацію територій.

У статті досліджено сучасний стан державного регулювання екологічної безпеки регіону та запропоновано нові підходи до підвищення його ефективності.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Біляк, Т. О. Екологізація економічної діяльності як передумова забезпечення екологічної безпеки [Текст] / Т. О. Біляк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 41–44. (№ 8).

 

Серед складових національної безпеки значне місце займає безпека екологічна. На думку більшості дослідників, лише за умови утримання екологічної безпеки на належному рівні можливо забезпечити стійкий збалансований розвиток в країні. Разом із тим сучасний етап характеризується ускладненням екологічної ситуації, що суттєво погіршує умови життєдіяльності населення і стає важливим чинником зниження конкурентоспроможності вітчизняних господарюючих суб’єктів, особливо виходячи з міжнародних і європейських стандартів.

В статті обґрунтовано об’єктивну необхідність екологізації економічної діяльності в контексті забезпечення екологічної безпеки. Висвітлено сутність екологізації окремих сфер діяльності. Зроблено висновки та надані пропозиції щодо переходу до екологічно безпечного господарювання.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Ярощук, В. Теоретико-правові аспекти екологічної безпеки [Текст] / В. Ярощук // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 53. – С. 443–449.

 

У сучасний період науково-технічного прогресу відбувається видозміна і ускладнення взаємин людського суспільства і навколишнього природного середовища. Практично всі створені людиною технології характеризуються, з одного боку, споживанням природних ресурсів, а з іншого – збільшенням обсягу промислових відходів, що повертаються в довкілля. Це спричинило суттєве погіршення екологічної ситуації в Україні і, як наслідок, широкого поширення в суспільно-політичній лексиці набуло вживання поняття «екологічної безпеки».

У статті досліджено правову природу екологічної безпеки в рамках одного з найдискусійніших питань еколого-правової науки – про антропоцентричний і біоцентричний підходи до регулювання екологічних правовідносин.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Мудрецов, А. Экологическая безопасность: экономико-правовое регулирование [Текст] / А. Мудрецов // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 6. – С. 120126.

Экономическое регулирование экологической безопасности, как показывают теоретические исследования, а также опыт стран с развитой рыночной экономикой могут осуществляться в двух формах. В статье рассмотрены административная форма и форма саморегулирования экологической безопасности в России; основные элементы системы экологической безопасности институционального обеспечения (СИОЭБ), а также первоочередные задачи, которые необходимо решить для достижения реальной эколого-экономической безопасности в России.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Козуля, Т. В. Розв'язання задач управління екологічною безпекою за умови реалізації концепції корпораційної екологічної системи [Текст] / Т. В. Козуля, Н. В. Шаронова // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 2. – С. 6777. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Одним із головних питань розробки системи підтримки прийняття рішення (СППР) є вибір математичних моделей і методів прийняття рішень, що є основою її функціонування. Прийняття рішень для дослідженої системи в екологічному моніторингу пов’язано з її складністю, розподіленням підсистем, невизначеністю поточного стану, необхідністю враховувати велику кількість різних факторів і критеріїв, що характеризують варіанти рішень.

У статті подано теоретико-практичні засади формування оцінки екологічного ризику щодо антропогенно-навантажених територій і стану здоровя населення на корпораційній основі формування системи дослідження. Визначено переваги  концепції корпораційної екологічної системи (КЕС). Подано розрахунки ризику на основі ймовірнісно-термодинамічних показників стану об’єктів дослідження.

 

 

[Вгору]

 

ІІІ. Продовольча безпека та державне регулювання продовольчого ринку

 


Примірників – 2 (читальний зал),

8 (навчальний абонемент)

 

Димань Т. М.  Основні законодавчі документи щодо харчової безпеки в Україні [Текст] / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур // Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів [Текст] : підручник / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. – К. : ВЦ "Академія", 2011. – С. 41–44.

 

Відповідно до ст. 50 Конституції України, кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди; кожному гарантоване право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Ця норма є важливим елементом системи конституційно-правових гарантій особистої безпеки громадян. Цивільне законодавство України визначає, що серед нематеріальних благ – об’єктів цивільних прав – найвищими соціальними цінностями є життя і здоров’я людини, її честь і гідність, недоторканість та безпека (ч. 2 ст. 201 Цивільного кодексу України).

В даному розділі визначено основні законодавчі акти, що діють у галузі харчової безпеки в Україні.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Зверева Е. В. Защита потребительского рынка и экологическая безопасность [Текст] / Е. В. Зверева // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 52. – С. 379─385.

 

Сегодня особую актуальность приобретают вопросы экологической безопасности, которые тесно связаны с проблемой защиты потребительского рынка нашей страны. В свою очередь в вопросах защиты потребительского рынка на первый план выходит проблема обеспечения экологической безопасности товаров, работ, услуг, чем обуславливается повышенная актуальность исследуемых проблем.

 статье анализируется роль обеспечения экологической безопасности пищевых продуктов в защите потребительского рынка. Освещается проблема использования генномодифицированных организмов в продуктах питания.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Крисанов Д. Ф. Якість і безпечність харчової продукції [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Ф. Крисанов // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 3. – С. 103–119.

 

У сучасних умовах особливої актуальності набули проблеми продовольчої безпеки країни, серед яких однією із найважливіших є виробництво продуктів харчування, які б задовольняли вимоги показників якості й безпечності. Проведені в останні роки наукові й лабораторні дослідження та перевірки Держспоживстандартом України харчової продукції, що реалізується на вітчизняних продовольчих ринках, засвідчили, що тут виникла низка гострих проблем, пов’язаних із її якістю та безпечністю.

У статті проаналізовано ситуацію з якістю і безпечністю харчової продукції, що реалізується на ринках України, систематизовано основні загрози та небезпеки, пов’язані зі споживанням неякісного і небезпечного продовольства. Розкрито проблеми формування національної системи технічного регулювання у сфері якості й безпечності харчової продукції, обґрунтовано основні напрями і важелі, запровадження яких сприятиме посиленню захисту життя і здоров’я населення, навколишнього середовища і прав споживачів.

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Корелєска Є. Стан і перспективи розвитку ринку екологічних продуктів у період світової економічної кризи [Текст] / Є. Корелєска // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 2. – С. 156–169.

 

Останнім часом у розвинутих країнах науковці приділяють увагу дослідженню розвитку екологічних господарств. Частка екологічних продуктів у загальних оборотах споживчих товарів на сьогодні невелика, хоч і має тенденцію до зростання. Динамічне зростання ринку екопродуктів спричинене пошуком споживачами безпечних продуктів, вироблених без використання хімічних засобів, на території з невеликим рівнем забруднення навколишнього середовища.

Виникає запитання, як у ситуації сучасної світової економічної кризи функціонує сектор ринку екологічних продуктів, що стрімко розвивається. Запропонована стаття буде спробою дати відповідь на це запитання і представить оцінку розвитку ринку екологічних продуктів у європейських країнах (Польщі, Ліхтенштейні, Швейцарії, Австрії та Німеччині).

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Бабенко, I. На якому рівні у нас харчова безпека? [Текст] / I. Бабенко // Діловий вісник. – 2012. – № 4. – С. 2223.

В статті подані матеріали засідання Комітету підприємців агропромислового комплексу при ТПП України, де розглядалася діюча на даний час у нашій державі недосконала система контролю якості та безпеки не лише вітчизняних, а й імпортованих харчових продуктів. На цьому наголошували учасники засідання Комітету підприємців агропромислового комплексу при ТПП України, у роботі якого взяли участь президент ТПП України Сергій Скрипченко, віце-президент Палати Валерій Білий, експерти з безпеки харчових продуктів Євросоюзу Тоні Віл та Яна Добідовська, фахівці Міжнародної фінансової корпорації, Мінагрополітики України, виробники, юристи, керівники професійних об’єднань різних підгалузей харчової промисловості, представники Центральної випробувальної лабораторії контролю якості товарів Торгово-промислової палати України.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Бужин, О. А. Управління продовольчою безпекою визначення загальних показників потреби населення у вуглеводах, які повинні надходити з продуктами харчування [Текст] / О. А. Бужин // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 9. – С. 195–199.

Основне завдання продовольчої безпеки країни полягає у забезпеченні її населення  продуктами харчування. Створення для населення країни можливості повноцінного харчування є підґрунтям відтворення, фізіологічного формування, розвитку й забезпечення ефективного функціонування людського капіталу. Одним із важливих показників  є показник середньодобової кількості вуглеводів загального набору продуктів харчування на одного середньостатистичного жителя країни. Цей показник можна визначити на основі Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії, а також з урахуванням вікової структури населення на певний період.

У статті розглянуто Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії, а також статистичні дані про вікову структуру населення України. Запропоновано практичний підхід до визначення загальних показників потреби населення у вуглеводах, які повинні надходити з продуктами харчування.

 

 

[Вгору]

 

IV. Екологія і безпека товарів народного споживання

 

 
Примірників – 1 (читальний зал для науковців)

 

Гайворонська, З. М. Основи екології та безпеки товарів народного споживання [Электронный ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / З. М. Гайворонська, Н. Л. Ремезова. – Електрон. дані. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

В навчально-методичному посібнику представлені лекції з курсу «Основи екології та безпеки товарів на­род­ного споживання», головною метою яких є:

         виявлення причин виникнення на планеті глобальної екологічної кризи, що загрожує подальшому існуванню людства на Землі;

         показ можливих шляхів виходу з цієї кризи;

         ознайомлення з основами нової дисципліни про гармонізацію взаємодії суспільства і природи, людини і середовища, яка є теоретичною базою діяльності у сфері охорони від забруднення сировини, продуктів харчування, товарів народного вжитку;

         виховання екологічної свідомості.

 Окрім лекцій, на яких подається теоретичний матеріал, у посібнику подані практично-лабораторні роботи, під час виконання яких здійснюється один із найважливіших принципів навчального процесу – зв’язок теорії з практикою, в результаті чого теоретичний лекційний матеріал закріплюється.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Веклич О. Сектору екологічних товарів і послуг в Україні спеціальний державний патронат [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Веклич // Економіка України. – 2010. – 3. – С. 2735.

 

В статті розкрито економічну значущість сектору екологічних товарів і послуг як інвестиційно привабливого, динамічного, прибуткового сегмента внутрішнього ринку й висококонкурентного сегмента зовнішньої торгівлі. Наведено статистичну характеристику світового екологічного ринку. Вперше визначено та подано оцінку обсягу сектору екологічних товарів і послуг в Україні, розраховано щорічні темпи його розвитку, обґрунтовано пропозиції щодо комплексу необхідних державних регулятивних дій, спрямованих на активізацію цього сектору.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Семак Б. Б. Вітчизняний ринок екотекстилю: теорія і практика формування [Текст] / Б. Б. Семак // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 68–70.

В Україні в останні роки чітко намітилась тенденція збільшення обсягів виробництва і розширення асортименту різних за призначенням екологобезпечних груп товарів, включаючи і товари вітчизняної легкої промисловості.

В даній статті розкриті теоретико-методологічні засади формування вітчизняного ринку екологобезпечних текстильних матеріалів і виробів одягового й інтер’єрного призначення. Основна увага приділена  пошуку шляхів інформаційного забезпечення даного ринку та обґрунтування економічної та екологічної доцільності його створення.

 

 


Примірників – 1 (читальний зал)

 

Карінцева, О. I. Методичні аспекти аналізу інфраструктури ринку екологічних товарів та послуг (РЕТП) в Україні [Текст] / О. I. Карінцева, С. В. Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1 (51). – С. 267–273.

 

Через відсутність в Україні невизначеності у тому, кого можна віднести до виробників екологічних товарів та послуг, та неналежного розвитку інфраструктури РЕТП неможливим є повноцінне й ефективне його функціонування.

Попит на екологічні товари та послуги в Україні випередив появу і розвиток екологічної інфраструктури. Існуючі елементи РЕТП не мають ринкового механізму узгодження економічних інтересів. Ринковий механізм буде забезпечувати узгодженість економічних інтересів  суб’єктів РЕТП за умови формування його інфраструктури, що зумовлює актуальність її аналізу та оцінки.

У роботі розроблена методика аналізу та оцінки інфраструктури РЕТП і запропоновані заходи зі стимулювання розвитку всіх елементів його інфраструктури в Україні.