Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧУВАННЯ:

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ,

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА

 

Виставка має наступні розділи:

 

І. Сучасні та майбутні технології харчових виробництв

ІІ. Обладнання підприємств харчової промисловості

ІІІ. Економіка та організація харчової галузі

 

 

 

 

 

 

І. Сучасні та майбутні технології харчових виробництв

 

        Примірників – 2 (ч/з); 3 (навч. аб.)

 

 
Кравченко, М. Ф. Теоретичні основи харчових технологій [Текст] : навч. посібник / М. Ф. Кравченко, А. В. Антоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 516 с.

 

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи і закономірності органолептичних, фізико-хімічних, структурно-механічних, колоїдних, біохімічних та мікробіологічних змін, що відбуваються в технологічному процесі виготовлення харчової продукції; складу та властивостей харчових продуктів, технологічних систем, принципів побудови технологічного потоку і організації технологічного процесу, вибору науково обґрунтованих методів технологічного впливу на харчові системи, закономірностей змін харчової сировини і продуктів під впливом технологічних чинників.

 

 

 

       Примірників – 2 (ч/з); 39 (навч. аб.)

 

Теоретичні основи харчових технологій [Текст] : навч. посібник / за ред. П. П. Пивоваров. – 2-ге вид. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 363 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються основні закономірності побудови технологічних процесів виробництва харчових продуктів, а також зв’язок технології з законами фундаментальних наук, що дають можливість вдосконалення технологічних процесів виробництва продуктів харчування, управління якістю, повного та комплексного використання сировини; зміни властивостей основних складових частин сировини в процесі технологічної обробки; біохімічні та мікробіологічні основи технології в харчовій промисловості.

 

 

 

       Примірників – 2 (ч/з); 3 (навч. аб.)

 

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах [Текст] : підручник / Л. Л. Товажнянський, Л. Л. Бухкало, П. О. Капустенко, [та ін.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 832 с.

 

У підручнику викладено основи загальної технології харчової промисловості, її фізико-хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристика сировини, асортимент харчових продуктів, апарати і технологічні процеси їх виготовлення. Наведено різні типи сучасних пластинчатих теплообмінників у харчовій промисловості, представлено метод енергозбереження – пінч-аналіз. Приведені розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв’язання прикладів і контрольних задач.

 

 

 

       Примірників – 2 (ч/з); 1 (наук. аб.);

  2 (ч/з для науковців)

 

Сучасні та майбутні технології харчових виробництв [Текст] : зб. наук. ст. магістрів за результатами наук. дослідж. 2010-2011 навч. року / голов. ред. О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 83 с.

 

У збірнику подаються результати теоретичних та експериментальних досліджень магістрів спеціальностей «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» та «Технології харчування», розглядаються сучасний стан та тенденції розвитку харчової і переробної промисловості України.

 

 

 

       Экземпляров – 2 (ч/з)

 

Артемова, Е. Н. Основы технологии продукции общественного питания [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Артемова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2010. – 336 с.

 

В учебном пособии рассмотрены физиологические основы рационального питания, технологические принципы производства продукции общественного питания, основы технологии производства полуфабрикатов и блюд, контроля качества сырья и готовых изделий. Содержит вопросы для самоконтроля, а также типовые задачи по основным группам продукции общественного питания.

 

 

 

        Экземпляров – 1 (ч/з)

 

Коновалов, К. Централизованное производство кулинарной продукции [Текст] / К. Коновалов, А. Шебукова, М. Шулбаева // Питание и общество. – 2011. – № 7. – С. 22─23.

 

Современная пищевая промышленность насчитывает несколько десятков отраслей, работающих по оригинальным схемам и на специфическом оборудовании. Один из наиболее динамично развивающихся трендов – производство полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции для массового питания.

Выпуск полуфабрикатов, требующих незначительной доготовки, и полуфабрикатов высокой степени готовности стал приоритетным для пищевой промышленности. Для кулинарного производства характерен большой ассортимент, что позволяет рационально распределять сырье. Кулинарную продукцию и полуфабрикаты, имеющие длительный срок хранения, можно перевозить на значительные расстояния к местам их потребления. Их использование позволяет экономить площадь предприятий питания и время приготовления, расширить ассортимент реализуемой продукции.

В статье рассмотрены несколько видов предприятий, производящих кулинарную продукцию и их особенности.

 

 

 

       Экземпляров – 1 (ч/з)

 

Ивашов, В. И. Разработка безлюдных технологий в пищевой промышленности [Текст] / В. И. Ивашов, О. Е. Кожевникова // Мясные технологии. – 2011. – № 3. – С. 34─35.

 

Сегодня потребители уже признают концепцию здорового питания и безопасности продуктов питания, они становятся все более и более сознательными. Безопасность продуктов питания должна быть гарантирована любыми средствами, обеспечивающими, чтобы продукты питания во время их производства, обработки и потребления соответствующим  установленным способом не нанесли вред здоровью потребителей.

Автоматизированные и роботизированные линии способны обеспечить высокую производительность и качество, соответствующее современным нормативам. Они позволяют уменьшить микробиологическое загрязнение сырья, улучшить экономические показатели производства.

 

Тепфл, Стефан. Инновационные технологии обработки пищевых продуктов [Текст] / Стефан Тепфл // Мясные технологии. – 2011. – № 3. – С. 39─40.

 

Производство пищевых продуктов часто можно рассматривать в виде целенаправленного комбинирования свойств сырьевых материалов и параметров технологического процесса. В качестве альтернативы термообработке для инактивирования микроорганизмов, а также изменения структуры продукта и создания новых вариантов изделий можно использовать электрическое и магнитное поля или давление. В Германском институте пищевых технологий DIL такие процессы разработаны и внедрены в промышленную практику.

 

 

 

       Экземпляров – 1 (ч/з)

 

Коновалова, А. Молекулярная гастрономия: мифы и реальность [Текст] / А. Коновалова // Питание и общество. – 2012. – № 2. – С. 18─19.

 

Молекулярная гастрономия постоянно на слуху. И это понятно: новейшие технологии молекулярной гастрономии позволяют получить продукты с необычной консистенцией и вкусовыми сочетаниями. Для простого потребителя этот термин – загадка. Ведь химический состав продуктов никто не изменяет, искусственные вещества в блюда не добавляют. То есть на молекулярном уровне никаких изменений не происходит. Так что называть такое блюдо молекулярным некорректно. Специалисты, конечно, это понимают, однако никто не спешит отказываться от модного слова – ведь это помогает выделить свой ресторан на рынке и тем самым привлечь внимание потребителей.

В статье рассказывается, как молекулярная гастрономия разрушает традиционные понятия о том, как должны выглядеть и как надо подавать те или иные блюда. Более того: можно ли их вообще назвать блюдами? Например, жидкий хлеб или мороженое со вкусом борща и многие другие разработки.

 

 

 

ІІ. Обладнання підприємств харчової промисловості

 

  

 

Примірників – 1 (ч/з)                                           Примірників – 1 (ч/з)

 

Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]. Вип. 23 : тем. зб. наук. пр. / голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 286 с.

 

Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]. Вип. 25 : тем. зб. наук. пр. / відповід. ред. О.О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 384 с.

 

У збірниках наукових праць уміщено матеріали, в яких розкрито результати досліджень у галузі розробки та досліджень у галузі розробки та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, розробки нових технологій виробництва продуктів харчування.

Розглянуто окремі аспекти технічного рівня та якості устаткування; автоматизацію виробничих процесів; приборні методи дослідження харчових продуктів; нові технології виробництва продуктів харчування, підвищення їх харчової цінності та поліпшення споживчих властивостей.

 

 

 

       Примірників – 50 (навч. аб.)

 

Тітлов О. С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості [Текст] : навч. посіб. / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 286 с.

 

У підручнику розглянуто цикли, схеми і конструкції холодильних машин і установок, які використовуються при низькотемпературній обробці і зберіганні харчових продуктів і сировини, в об’ємі, необхідному для інженера-механіка харчової промисловості. Детально розглянуті питання практичного використання штучного холоду в інженерній практиці. Наведені останні досягнення в області екологічної безпеки систем холодильної техніки. Розглянуті міжнародні зобов’язання України стосовно використання тільки екологічно чистих робочих речовин (Монреальський та Кіотський протоколи МІХ) і пов’язаних з цим вимушених змін холодильного обладнання. В посібнику розглянуті конструкції і систематизовані нові розробки вітчизняних і зарубіжних фахівців в техніці заморожування харчових продуктів рослинного та тваринного походження (лінії «шокового» заморожування, апарати для заморожування в рідинному азоті та ін.)

 

 

 

       Экземпляров – 1 (ч/з)

 

Калюнов, В. С. Холодильные системы и пищевые технологииэффективное взаимодействие [Текст] / В. С. Калюнов // Мясные технологии. – 2012. – № 8. – С. 46─48.

 

В настоящее время предприниматели стараются использовать высокоэффективные технологии для реализации планируемых производств и оснастить их также высокоэффективными вспомогательными системами, как то: автоматизированные холодильные установки, автоматизированные котельные и т. д. После реализации плана нередко возникает ситуация – что-то не совсем так, как предполагалось. Опыт фирмы «ОК» показывает, что своевременное обращение внимания на задачи, возникающие на стыке технологических систем с холодильными установками, позволяет избежать дополнительных затрат на переделки в период эксплуатации. Несогласованность систем приводит к снижению выпуска продукции. А последнее уже может повлиять на положение производителя на рынке данной продукции.

 

 

 

         Экземпляров – 1 (ч/з)

 

Спирин, Е. Физико-механические характеристики пищевых продуктов - основа для расчета и создания нового оборудования [Текст] / Е. Спирин, А. Белехов // Питание и общество. – 2011. – № 9. – С. 13–14.

 

При производстве пищевых продуктов и полуфабрикатов (мясных, рыбных и др.) широко применяют процессы резания, перемешивания, транспортировки по трубам, спускам. Для внедрения в производство поточных механизированных линий нужны расчет и конструирование машин и аппаратов, что невозможно без знания и использования физико-механических характеристик обрабатываемых продуктов, в частности – адгезии и коэффициента внешнего трения.

В статье поданы данные для расчетов и конструирования машин, показаны изменения характеристик для условий производства, установлена их взаимосвязь, даны исходные данные для научно-обоснованных расчетов оборудования по переработке наиболее ценного сырья – мышечных тканей.

 

 

 

        Экземпляров – 1 (ч/з)

 

Романенко, Ю. И. Отечественное оборудование для обработки птицы [Текст] / Ю. И. Романенко, Г.И. Пышненко // Мясные технологии. – 2011. – № 5. – С. 26─29.

 

При промышленной переработке птицы качество конечного продукта определяется тщательностью выполнения каждой технологической операции на всех участках переработки. В случае нарушения требований технологии на одном из участков необходимо устранять допущенные ошибки с помощью ручных операций, что не только увеличивает затраты на производство, но и снижает санитарное благополучие продукта.

В настоящей статье предлагается краткий анализ оборудования для обработки птицы, обеспечивающего сокращение ручного труда. Повышение санитарного состояния производства и выпускаемой продукции

 

 

 

        Экземпляров – 1 (ч/з)

 

Патлай, И. Новые технологии дефростации на рынке Украины [Текст] / И. Патлай // Мясной бизнес. – 2012. – № 8. – С. 56─57.

 

Дефростация (от де… и англ. frostмороз) – процесс размораживания (оттаивания) продуктов питания перед употреблением в пищу или выработкой из них новых изделий.

До нынешнего времени на предприятиях Украины использовались только традиционные методы разморозки продуктов (воздушный, паровой, водяной), которые имеют ряд непреодолимых недостатков, вытекающих из свойств проходящего процесса.

Сейчас компания «ФудПлант» вместе с французской компанией Sairem представляют в Украине качественно новое решение поставленной задачи – микроволновое размораживание. Это позволяет избежать всех тех проблем, которые ассоциируются с процессом дефростации.

 

 

ІІІ. Економіка та організація харчової галузі

 

 

        Примірників – 1 (ч/з)

 

Васютинська, Ю. О. Основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] / Ю. О. Васютинська, Н. Л. Кузьмінська // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 7. – С. 97–105.

 

Світова криза показала, наскільки непередбачуваними можуть бути її наслідки для кожної з держав, незалежно від їх позицій і місця у світовій економіці. Криза змусила переглянути і внести відповідні зміни у стратегію кожної країни. Для України важливим висновком має стати те, що вітчизняна економіка інерційно залежна від економік розвинених країн, і тому всі заходи, спрямовані на подолання наслідків кризи, мають враховувати цю обставину.

Харчова промисловість є однією з галузей української промисловості, що розвивається найбільш швидкими темпами. Саме ця галузь із найменшими втратами  пережила кризовий період і з початку 2010 р. нарощує обсяги виробництва.

У статті проведено аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, при цьому харчова промисловість та її галузі розглядаються згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД). Для покращення інноваційної діяльності підприємства запропоновано звернути особливу увагу на фінансування інновацій.

 

 

 

         Примірників – 1 (ч/з)

 

Миронюк, Т. I. Необхідність інноваційної діяльності у харчовій промисловості [Текст] / Т. I. Миронюк, Т. М. Яровенко // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 2. – С. 50─53.

 

Харчова промисловість являє собою сукупність галузей, що складаються з різнопрофільних підприємств, які об’єднуються, з одного боку, технологічними та господарськими взаєминами, з іншого – зв’язком із сільським господарством, торгівлею і т.д. Від ефективності роботи харчової промисловості багато в чому залежить вирішення завдання забезпечення населення високоякісними продуктами харчування. Тому, одним з найважливіших напрямів є впровадження прогресивних технологій, розробка нових продуктів та організаційних рішень, оскільки інноваційні процеси є основою економічного розвитку, визначають успіх діяльності, забезпечують виживання і фінансову стабілізацію підприємств.

У статті визначена необхідність інноваційної діяльності у харчовій промисловості, досліджено інноваційне середовище країни, з’ясовані проблеми впровадження інновацій та наведені рекомендації щодо їх вирішення.

 

 

 

        Примірників – 1 (ч/з)

 

Лясковський, О. В. Управління економічними ризиками на харчовому підприємстві [Текст] / О. В. Лясковський, Є. П. Шутов // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 1. – С. 28─31.

 

Виробничо-господарська діяльність будь-якого підприємства здійснюється в умовах випадкового впливу різноманітних факторів зовнішнього середовища, які негативно впливають на кінцеві економічні результати. Особливістю функціонування усіх підприємств у даний період кризи економіки є посилення впливу ризиків на виробничо-господарську діяльність.

У статті досліджено сутність економічних ризиків та обґрунтовані основні елементи управління ризиками на харчовому підприємстві. Розроблені методичні положення щодо оцінки ризиків, оптимальна економіко-математична модель мінімізації ризиків на ЕОМ, елементи системи управління ризиками.

 

 

 

        Примірників – 1 (ч/з)

 

Агінська, І. В. Амортизаційні відрахування як економічний механізм оновлення основного капіталу в харчовій промисловості [Текст] / І. В. Агінська // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 1. – С. 27–29.

 

Як відомо, харчова промисловість є важливою галуззю України. В умовах світової економічної кризи харчова промисловість зазнала низку проблем. Однією з них є пошук ефективного використання капіталу підприємств для цілей модернізації, оновлення основного капіталу.

Окремі науковці постійно пропонують різні шляхи підвищення рентабельності підприємств, економічні та облікові механізми оновлення матеріально-технічної бази, а також впровадження інновацій на харчових підприємствах.

У статті розглянуто необхідність оновлення основного капіталу підприємств харчової промисловості та механізми досягнення його шляхом використання амортизаційних відрахувань.

 

 

 

        Примірників – 1 (ч/з)

 

Тарасова, О. В. Проблеми формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловості [Текст] / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 3. – С. 17─20.

 

Суттєвим фактором підвищення ефективності економіки України є активне застосування інновацій у харчовій промисловості. В умовах глобалізації економіки інвестиційні ресурси й інноваційна діяльність підприємств стають вирішальним чинником формування та посилення конкурентоспроможності національної економіки.

У статті розглянуто питання впровадження ефективних інноваційних технологічних змін як головного фактору довгострокового економічного розвитку підприємств харчової промисловості і причини, що стримують перехід до інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання. Запропоновано комплекс заходів, що сприятимуть формуванню інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловості і прискоренню реалізації інноваційної моделі їх економічного розвитку.

 

 

 

        Примірників – 1 (ч/з)

 

Олефір, В. Проблеми зростання харчової промисловості [Текст] / В. Олефір // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 26─30.

 

Харчова промисловість відноситься до провідних галузей вітчизняної індустрії. Аналіз її актуальних проблем відображено в ряді публікацій українських і російських вчених. Зокрема, в них досліджуються проблеми дотримання стандартів при виробництві харчових продуктів і напоїв, підвищення енергоефективності в харчовій промисловості тощо. Однак причини посткризової стагнації вітчизняної харчової промисловості розкриті достатньо фрагментарно, що і обумовило мету дослідження.

В статті розкрито сучасні проблеми вітчизняної харчової промисловості. Проаналізовано динаміку виробництва основних видів харчових продуктів і напоїв протягом 2007-2011 років. Виявлено основні причини стагнації харчової промисловості у 2008-2011 роках. Запропоновано ряд заходів щодо відновлення економічного зростання у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів.

 

 

 

       Примірників – 1 (ч/з)

 

Вишневецька, О. В. Динаміка відтворення основних засобів на підприємствах харчової промисловості [Текст] / О. В. Вишневецька // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 4. – С. 12–16. 

 

Харчова промисловість України є одним із системоутворюючих елементів національної економіки. Сьогодні харчова промисловість входить в першу пятірку галузей по наповненню державного бюджету, посідає перше місце за обсягами виробництва продукції в структурі промислового виробництва України, а частка харчової промисловості в загальному обсязі реалізації продукції промисловості протягом 2004-2008 років коливалась в межах 15-16%, у 2009 р. склала 19,8%.

Останнім часом розвиток харчової промисловості в Україні характеризується різким зниженням технічного рівня виробництва, спрацюванням знарядь праці, скороченням обсягу і асортименту продукції, погіршенням її якості, зменшенням обсягів надходжень до бюджету та валютних надходжень в країну від експортних операцій галузі.

У статті розкрито динаміку виробництва, обсяги введення основних засобів, динаміку зношувально-відтворювальних процесів та аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості.

 

 

 

        Примірників – 1 (ч/з)

 

Відоменко, І. О. Сучасні підходи до розробки інвестиційної стратегії підприємств [Текст] / І. О. Відоменко, Є. В. Кривша // Економіка харчової промисловості. – 2010. – № 2. – С. 8–13.

 

Загальновідомо, що інвестиційна діяльність підприємства у всіх її формах не може зводитися лише до задоволення його поточних інвестиційних потреб, які обумовлені необхідністю заміни зношених активів або їхнього приросту у зв’язку зі змінами обсягу і структури господарської діяльності. Забезпечення стійкого положення підприємства на ринку та його економічного розвитку в довгостроковому періоді вимагає відповідної інвестиційної підтримки. Це обумовлює необхідність створення системи управління інвестиційною діяльністю на основі науково вираженого передбачення її напрямків і форм, забезпечення реалізації загальних цілей розвитку підприємства та адаптування до умов зовнішнього мінливого середовища його функціонування. Ефективним інструментом перспективного управління інвестиційною діяльністю підприємства, підпорядкованого реалізації цілей економічного розвитку підприємства в у мовах істотних змін макроекономічних факторів, системи державного регулювання ринкових процесів, кон’юнктури інвестиційного ринку і, пов’язаної з цим невизначеності, є інвестиційна стратегія.

В статті наведено теоретико-методологічні та практичні рекомендації з формування інвестиційної стратегії, а саме: теоретичне узагальнення щодо принципів формування та реалізації інвестиційної стратегії, а також уточнена структура процесу формування інвестиційної стратегії.

 

 

 

        Примірників – 1 (ч/з)

 

Левицька, І. В. Проблеми інтенсифікації відтворювальних процесів на підприємствах харчової промисловості [Текст] / І. В. Левицька // Економіка харчової промисловості. – 2010. – № 3. – С. 14–17.

 

Ефективність процесу виробництва на підприємствах забезпечується характеристикою техніки та технологій, які в ньому використовуються. Якістю основних засобів визначається якість продукції, а відтоді її конкурентоспроможність та конкурентні переваги, що формують сприйняття продукції споживачами. Основні засоби в процесі експлуатації зношуються, відбувається процес старіння як фізичного, так і морального. Заміна основних засобів відбувається в процесі відтворення, що на різних підприємствах різних галузей промисловості характеризується власними особливостями: темпами, пропорціями. З огляду на це, основні засоби та процеси їх відтворення – обєкт дослідження багатьох науковців.

У статті розглянуто характеристики основних засобів, їх зношення та особливості відтворювальних процесів на підприємствах. Дана характеристика зношенню основних засобів.