Укоопспілка

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

Бібліотека

 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ:
РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

 

Рекомендаційний покажчик літератури

 

 

Укладач: бібліотекар I категорії Шляхова Н.Є.

 

 

Полтава –2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

 

 

Торгівля займає особливе місце в економічній системі суспільства та в соціальній сфері.  Характерною особливістю сучасного стану розвитку вітчизняної торгівлі можна вважати її глибоку структурну  перебудову і перехід цієї сфери з галузевої на функціональну модель.

Це означає, що всі товаророзподільчі канали, які функціонували у межах соціалістичної системи господарства, “злилися” в єдину систему і створили принципово нову сферу товарного обігу, яка функціонує на ринкових принципах і механізмах.

Для сучасного етапу розвитку торгівлі в Україні  характерні тенденції зростання конкуренції, розширення масштабів торгівлі, пошуки нових форм і методів торговельного обслуговування споживачів.

У цьому покажчику зібрана література, що надійшла до бібліотеки  у 2005-2006 р.р. Вона має задовольнити потреби викладачів, аспірантів і студентів у вивченні цієї теми.

Матеріали  розташовані  в алфавітному порядку.

Рекомендована література знаходиться у фонді бібліотеки ПУСКУ. Ознайомитись з електронними версіями підручників, навчальних посібників, статей  з періодичних видань можна  в електронному читальному залі.

 

 

 

 

Розділи бібліографічного покажчика :

 

 

1. Правові засади організації торгівлі

2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

2.1.Оптова торгівля

2.2.Роздрібна торгівля

2.3.Електронна торгівля

2.4.Комісійна торгівля

2.5.Фірмова торгівля

3. Зовнішня торгівля

4.Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

 

 

  1. Правові засади організації торгівлі

 

 

Батигіна О. Правове забезпечення реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та сировини за допомогою оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї // Пiдприємництво, господарство i право. - 2005. - N7. - С.91-93.                               

 

Братасюк В. Окремi аспекти правових порушень щодо лiцензування роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями // Право України. - 2006. - N7. - С.94-96

 

Брильов А. Про що слiд пам'ятати покупцевi : Захист прав споживачiв // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N57. - С.7-8.

 

Веремко В. Споживання прав : Новий закон про захист прав споживачiв формально розширив  права покупцiв. Але на практицi вiн буде на руку торгiвцям i виробникам //  Контракти. - 2006. - N4. - С.28-30.

 

Висоцький О. Право мiжнародної торгiвлi: поняття та змiст у контекстi системного пiдходу // Право України. - 2006. - N1. - С.109-113.

 

Воловик О. Захист продавця: якщо не правий споживач... // Бухгалтерiя.Право.Податки. Консультацiї. - 2006. - N32. - С.70-75

 

Iнкотермс : Офiцiйнi правила тлумачення торговельних термiнiв мiжнародної торгової палати.( Редакцiя 2000 р.) // Правове забезпечення господарської дiяльностi: Додаток 1 до газети "Юридичний вiсник України". - 2006. - N1(1). - С.37-73.

 

Кирієнко Н. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про рекламу // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N25-26. - С.72-79.

 

Корніюк О. Торгiвля - вiртуальна, правила - реальнi // Бухгалтерiя.Право.Податки. Консультацiї. - 2006. - N44. - С.74-76.

 

Лагутін В.Д. Економiко-правове забезпечення розвитку i функцiонування торгiвлi // ВIСТI.  Дiловий випуск. – 2006. – 10 берез.- С.17-19. Вкл.

 

Лесникова Е. Когда срок годности товара ограничен + [Електрон. ресурс] // Контракти. - 2006. - N25. - С.40-43.Д-т,К-т.

 

Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 2000 года //Финансовая консультация. - 2006. - N4. - С.26-33.

 

Назаренко В. Поняття, сутнiсть та юридична природа договору торговельної (пiдприємницької) комiсiї у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi як рiзновиду господарської   угоди + [Електрон. ресурс] // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N5. - С.39-43.

 

 

Настiльна книга працiвника торговельного пiдприємства : Збiрник систематизованого законодавства / Уклад. О. Вiтковська . - Х. : Фактор , 2006. - 448 с.

 

Норми природного убутку : Спецвипуск // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N82. - С.1-64

 

Поєдинок В. Лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй // Юридичний вiсник України . - 2006. - N42. - С.8. 

 

Самарченко О. "Виставково-ярмарковi" документи : "до", пiд час" та "пiсля" // Бухгалтерiя. Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N38. - С.39-42.

 

Світличний О. Особливостi договору про передачу прав на торговельну марку // Право України. - 2005. - N12. - С.92-95.

 

Україна. Держ. ком. з питань техн. регулювання та спожив. політики

Про затвердження Порядку проведення перевiрок у суб'єктiв господарювання сфери торгiвлi i послуг, у тому числi ресторанного господарства, якостi продукцiї, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукцiї, а також додержання правил торгiвлi на надання послуг : Наказ вiд 25.10.2006 р. N 311 // Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N49. - С.14.

 

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування населення : Постанова вiд 15.06.2006 р. N833 //Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2006. - N31. - С.8-9

 

Харченко О.С. Правовi аспекти реалiзацiї земельної дiлянки на прилюдних торгах // Часопис Київського унiверситету права. - 2005. - N4. - С.163-167.

 

Хасанова В. Деякi питання правової регламентацiї пiдприємництва у сферi внутрiшньої торгiвлi України // Пiдприємництво, господарство i право. - 2005. - N6. - С.

93-96.

 

 

2. Внутрішня торгівля. Основні форми та методи

 

Апопій В.В. Перспективнi структури й органiзацiйнi моделi у сферi торгiвлi // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2006.-10 берез. - С.7-11.Вкл.

 

Апопій В.В. Сучаснi проблеми та стратегiчнi прiоритети розвитку внутрiшньої торгiвлi України // Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2005. - N4. - С.145-153.

 

Бабий Е. Александр Прядухин операционный директор ООО"Квиза - Трейд" : Сеть супермаркетов "Велика Кишеня" // Торговый эксперт. - 2006. - N8. - С.10-11. 

 

Бузукова Е. Излишки и дефицит. Управление ассортиментом + [Електрон. ресурс] //Управление магазином. - 2006. - N3. - С.15-20.

 

Бурцев В. Бюджетирование в управлении магазином // Управление магазином. - 2006. - N7.- С.33-38.

 

Вторая молодость универсамов // Торговый эксперт. - 2006. - N5. - С.39-44.

 

Гончарук Я.А. Стан i сучаснi тенденцiї розвитку внутрiшньої торгiвлi України // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2006.-10 берез. - С.1-3.Вкл.

 

Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий : Учебник / д.э.н. Л.П. Дашков ; В.К. Памбухчиянц . - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" , 2005. - 520 с.

 

Золотухін О. Торгiвля за системою TRAID-IN // Контракти. - 2006. - N10. - С.32-36. (Д-т,К-т.)

 

Краснокутська Л. Торгiвля ювелiрними виробами // Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006 - N31. - С.56-59.

 

Кузнєцов Г. Виїзна торгiвля. Не втратьте шансу заробити! // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N49. - С.17-20.

 

Козявина Б. Дублеры : Насколько выгодно подстраиваться под чужой бренд. Война торгових марок // Бизнес. - 2006. - N36. - С.80-83.

 

Лобовко В. Что нужно современному покупателю ? : Изучая тенденции в торговле сегодня,   можно частично моделировать ее будущее. // Новая торговля. - 2006. - N3. -С.82-85.

 

Лошенюк I.Р. Сучаснi методи досягнення конкурентних переваг у роздрiбнiй торгiвлi // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України.  Серiя: Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.125-129.

 

Машляковский М. Инвестиционная привлекательность розничной торговли Украины // Новая торговля. - 2006. - N3. - С.58-62.

 

Наталенко С. Вулична торгiвля в Полтавi: ситуацiя складна, але контрольована // Полтавський вiсник. - 2006.- 2 черв. - С.23.

 

Петруня Ю. Маркетинговi комунiкацiї в роздрiбнiй торгiвлi: передумови ефективностi // Маркетинг в Українi. - 2006. - N2. - С.15-19

 

Рынок торговых помещений // Новая торговля. - 2005. - N1. - С.40-45.

 

Ряполов К. "Империя" ценой в $10 млн. : Специализация торговых центров продолжается. Очередное пополнение - "Империя мебели" // Компаньон. - 2006. - N31-32. - С. 46-47.

 

Ряполов К. Коварство и любовь в торговых рядах : В основе успеха торговых компаний лежит человеческий фактор. Как правильно построить мотивацию продавцов, избежав   распространенных ошибок? + [Електрон. ресурс] // Компаньон. - 2006. - N43. - С.90-93.

 

Ряполов К. Мягкие игры на твердой территории : Тенденцию к структурированию проявил еще один рынок - сыродельный. Украинские производители твердых сыров озаботились созданием собственных сильных торговых марок + [Електрон. ресурс] //КомпаньоН. - 2005. - N51-52. - С.30-33.

 

Саліхова О. Внутрiгалузева мiжнародна торгiвля як критерiй технологiчного рiвня країни // Економiст. - 2006. - N5. - С.24-28.

 

Саркісян Л.Г. Формування механiзму подолання економiчних диспропорцiй розвитку внутрiшньої торгiвлi // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2006.-10 берез. - С.20-21.Вкл.

 

Сезонный бизнес : Как компании, продающие сезонную продукцию, справляются с перепадами спроса // Маркетолог. - 2006. - N5. - С.3-6.

 

Солнечный остров Заполярья - "Заря" : Компания "Русский Проект" оснастила    экзотический супермаркет в Мурманске // Новости торговли. - 2006. - N7. - С.54-57.

 

Спицин М. Товародвижение и товарные запасы // Товаровед продовольственных товаров. -   2006. - N2. - С.19-23.

 

Сысоева С. Как провести инвентаризацию в магазине // Управление магазином. - 2006. - N2. - С.25-28.

 

Торгiвля за еталоном // Все для бухгалтера в торгiвлi. - 2005. - N52. - С.35-38.

 

Торгiвля через автомати: i хочеться i колеться // Бухгалтерiя.Право.Податки. Консультацiї. - 2006.-10 квіт. - N15. - С.55-56.

 

Терехов А. Уроки торгового патриарха : Одесская продуктовая розница прошла длинный путь становления, который во многих регионах еще только предстоит пройти + [  Електрон. ресурс] // Компаньон. - 2006. - N15. - С.36-38.

 

Управление товарными запасами // Товаровед продовольственных товаров. - 2006. - N3. - С.32-46.

 

Фролова В. Расставить точки :  Корпорация Sela открыла магазины нового для Украины формата - аутлет // Бизнес. - 2006. - N16. - С.111-113.

 

2.1. Оптова торгівля

 

Балабан М.П. Оптова торгiвля в iнфраструктурi товарного ринку: проблеми i тенденцiї розвитку // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2006. - N1. - С.31-35.

 

Балабан М.П. Оптова торгiвля в ринковому середовищi : Ефективнiсть функцiонування та стратегiя розвитку: Монографiя / М.П. Балабан . - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. - 153 с.

 

Брацун А.О. Структурнi змiни в розвитку малого пiдприємництва в оптовiй та роздрiбнiй торгiвлi України // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.189-192.

 

Васильева Н. EXTRAкты ритейла + [Електрон. ресурс] // Бизнес. - 2006. - N15. - С.133-136.

 

Виноградська А.М. Технологiя комерцiйного пiдприємництва : Навч. посiб. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 780 с.

 

Грузопереработка // Товаровед продовольственных товаров. - 2006. - N10. - С.7-19.

 

Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий : Учебник / д.э.н. Л.П. Дашков ; В.К. Памбухчиянц . - 6-е изд., перераб. и доп . - М.:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" , 2005. - 520 с.

 

Коломієць П. Поєднати опт i роздрiб : Сучасна торгiвля. Бесiда з професорами КНТЕУ Н. Голошубовою та В. Лагутiним // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2006.- 2черв. - С.22.

 

Лагутін В. Нестабiльнiсть оптової торгiвлi : парадокс чи закономiрнiсть ? // Урядовий кур'єр. - 2006.-6 квіт - С.6.

 

Чопенко В. Як Чиполлiно помирився iз Синьйором Помiдором : Чи прислужиться Українi  iталiйський досвiд органiзацiї гуртових продовольчих ринкiв ? //Дзеркало тижня. - 2006. - N30. - С.11.

 

 

2.2. Роздрібна торгівля

 

Волосецкая А. Мужественная канализация : Отечественные мебельные компании укрепляют   организованный сбыт путем создания крупноформатной розницы // Бизнес. - 2006. - N43. - С.128-132.

 

Гончарук Н. Виключно українське : Український ринок роздрiбної торгiвлi // Контракти. –2006.- N44. - С.34-35.

 

Гринів Б.В. Аналiз товарообороту пiдприємств роздрiбної торгiвлi : Навч. посiбник / Б.В. Гринiв . - Львiв : Львiв. комерц. академiя , 2005. - 148 с.

 

Дідківська Л.I. Тенденцiї розвитку роздрiбних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне  середовище // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N8. - С.119-125.

 

Исковских Л. Как интерактивная реклама и SMS - акции продавать помогают + [Електрон. ресурс] // Управление магазином. - 2006. - N9. - С.11-17.

 

Калинина М. Влияние развития рознично - оптовой структуры на экономические показатели //Маркетинг. - 2006. - N2. - С.89-100.

 

Канаян К. Инструменты розничного аналитика + [Електрон. ресурс] // Управление магазином. - 2006. - N2. - С.32-40.

 

Кирковский А. Технологии и задачи эффективного управления предприятием розничной торговли + [Електрон. ресурс] // Управление магазином. - 2006. - N9. - С.23-38.

 

Кулаева Н. Учет поступления товаров в организациях розничной торговли // Управление   магазином. - 2006. - N6. - С.23-26.

 

Кулаева Н. Формирование первоначальной (покупной) стоимости товаров в организации розничной торговли // Управление магазином. - 2006. - N5. - С.17-22.

 

Лігоненко Л. Роздрiбна торгiвля України у дзеркалi свiтових тенденцiй розвитку галузi + [ Електрон. ресурс] // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2005. - N6. - С.12-22.

 

Лошенюк I.Р. Сучаснi методи досягнення конкурентних переваг у  роздрiбнiй торгiвлi //  Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.125-129.

 

Машляковский М. Инвестиционная привлекательность розничной торговли Украины // Новая торговля. - 2006. - N3. - С.58-62.

 

Михайлова Е. Дифференцированый маркетинг в розничной торговле // Маркетинг. - 2006. - N2.- С.101-110.

 

Михайлова Е. Переход розничной торговли на дифференцированный маркетинг // Маркетинг. -  2006. - N3. - С.115-124.

 

Михайлова Е. Ценообразование в сфере розничных продаж + [Електрон. ресурс] // Маркетинг. - 2006. - N5. - С.113-126.

 

Нагапетьянц Р. Маркетинг в розничной торговле + [Електрон. ресурс] // Маркетинг. - 2006. - N5. - С.66-74.

 

Национальная Торговая Ассоциация России Розничные тренды : Стремительное развитие розничного рынка рождает противоречия и конфликты. Тем не менее есть и позитивные кейсы // Новости торговли. - 2006. - N11. - С.22-28.

 

Пацюк А. Оценка эффективности работы розничного предприятия // Новая торговля. - 2006. - N4. - С.40-41.

 

Пашутин С. Розничная стратегия : Управление товарными категориями как универсальный   инструмент повышения коммерческой эффективности торговых марок на   потребительском рынке // Маркетолог. - 2006. - N5. - С.39-43.

 

Петруня Ю. Маркетинговi комунiкацiї в роздрiбнiй торгiвлi: передумови ефективностi //  Маркетинг в Українi. - 2006. - N2. - С.15-19

 

Радаев В. Эволюция организационных форм в российской розничной торговле //Вопросы экономики. - 2006. - N10. - С.41-62.

 

Разливин И. Штрихкод: все гениальное просто // Управление магазином. - 2006. - N9. - С.48-53.

 

Роздрiбна торгiвля Полтавщини в 1995-2005 роках: Стат. збiрник / Керiв. авт.кол. В. Русiнов . - Полтава : Головне упр. стат. у Полт. обл. , 2006. - 63 с.

 

Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России // Управление магазином. - 2006. - N6. - С.41-54.

 

Ростова Е. Замороженный аромат : Европейская буланжерия в рознице // Новости торговли. - 2006. - N9. - С.30-32.

 

Соболєв В.О. Маркетингова орiєнтацiя пiдприємств роздрiбної торгiвлi + [Електрон. ресурс] // Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N1. - С.140-143.

 

Сушальська Т. Органiзацiя роздрiбної торгiвлi алкоголем: чого це коштує? // Бухгалтерiя. Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N27. - С.36-41.

 

 

Тамберг В. Ребрендинг в розничной торговле + [Електрон. ресурс] // Управление магазином. - 2006. - N3. - С.21-26.

 

Терехов А. Уроки торгового патриарха: Одесская продуктовая розница прошла длинный путь становления, который во многих регионах еще только предстоит пройти + [ Електрон. ресурс] // Компаньон. - 2006. - N15. - С.36-38.

 

Тягунова Н.М. Становлення нової мережi продажу книжкової продукцiї в Українi: Сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.121-124.

 

Управляемая скидка - лояльный покупатель // Новости торговли. - 2006. - N8.- С.60-61.

 

Федеев С. Конкуренция в сфере розничной торговли // Управление магазином. - 2006. - N3. - С.47-53.

 

 

2.3. Електронна торгівля

 

Виноградська А.М. Технологiя комерцiйного пiдприємництва : Навч. посiб. / А.М. Виноградська . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 780 с.

 

Воронов В. Мошенничество в электронной коммерции: Формы проявления и способы предупреждения // Маркетинг. - 2006. - N1. - С.101-114.

 

Воскресенский М. Аутсорсинг бизнес-процессов - основа управления дистанционными продажами + [Електрон. ресурс] // Проблемы теории и практики управления. - 2005. - N1. - С.63-68.

 

Иванов П. Виртуальные миры торговой галактики: Современная торговля стремится быть везде, где есть потребитель. А он все больше погружается в Интернет // Компаньон. - 2005. - N34. - С.28-30.

 

Коваленко О. Розвиток пiдприємництва в iнтернет-торгiвлi // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2005. - N6. - С.28-33.

 

Международные экономические отношения : Учебник / Под ред. В.Е. Рыбалкин . - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2005. - 605 с.

 

Теорiя та практика торговельного обслуговування: Навч. посiбник / В.В. Апопiй; I.П. Мiщук; С.I. Рудницький ; Ю.М. Хом'як . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 496 с.

 

Тягунова Н.М. Комерцiйна дiяльнiсть на ринку товарiв та послуг [Електрон. ресурс]: Опорний конспект лекцiй / к.е.н., доц. Н.М. Тягунова; О.А. Спориш, 2005. - Спосiб  доступу: Електрон. чит. зал  ПУСКУ

 

Яковлєв Ю.П. Економiка торгiвлi з використанням iнформацiйних технологiй : Навч. посiбник / Ю.П. Яковлєв . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 376 с. -

 

 

2.4. Комісійна торгівля

 

Теорiя та практика торговельного обслуговування: Навч. посiб. / В.В. Апопiй; I.П. Мiщук; С.I. Рудницький; Ю.М. Хом'як . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 496 с.

 

Нагорна О. Торгiвцi старiстю: Як заробити на антикварiатi // Контракти. - 2006. - N4. - С.50-54.

 

 

2.5. Фірмова торгівля

 

Виноградська А.М. Технологiя комерцiйного пiдприємництва : Навч. посiб. / А.М. Виноградська . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 780 с.

 

Iз "Еко-маркетом" покупцевi економлять грошi // Вечiрня Полтава. - 2006. –20 квіт.- С.3.

 

Открываем супермаркет. Этапы // Новая торговля. - 2006. - N4. - С.106-107.    

 

 

3. Зовнішня торгівля

 

Бондаренко Я. Доступно про горiлку : Торгiвля горiлкою на зовнiшнiх ринках // Контракти. -2006. - N40. - С.46-47.

 

Будкін В.С. Сучаснi тенденцiї регiональних змiн в мiжнароднiй торгiвлi + [Електрон. ресурс] // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N1. - С.104-110.

 

Булатова Е. Тенденции развития внешней торговли Украины + [Електрон. ресурс] // Вiсник  Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N3.- С.5-10.

 

Вахненко Т. Нееквiвалентнiсть зовнiшньої торгiвлi - фундаментальна проблема економiчного  розвитку країн, якi розвиваються + [Електрон. ресурс] // Економiка України. - 2006. - N2. - С.65-73.

 

Голубєва В.О. Нетарифне регулювання зовнiшньоторговельної дiяльностi шляхом застосування деяких митних формальностей // Зовнiшня торгiвля:  право та економiка. - 2006. - N2. - С.64-69.

 

Горощенко Л.Г. Динамика импортных и экспортных поставок различных видов сыров // Сыроделие и маслоделие. - 2006. - N4. - С.5-9.

 

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть : Навч. посiб. / За ред. I.I. Дахно . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 360 с.

 

Зовнiшня торгiвля послугами Полтавської областi : Стат. збiрник / Керiв. авт. кол. В. Русiнов . - Полтава : Головне упр. стат. у Полт. обл. , 2006. - 35 с.

 

Корнієнко Є. Аналiз та прогнозування показникiв зовнiшньої торгiвлi України: роль факторiв РЕОК, зовнiшнього та внутрiшнього попиту // Вiсник Нацiонального банку  України. - 2006. - N7. - С.24-31. 

 

Литвицький В. У заручниках зовнiшньої кон'юнктури + [Електрон. ресурс] : До аналiзу основних напрямiв макроекономiчного розвитку України в 2005 роцi // Вiсник  Нацiонального банку України. - 2006. - N5. - С.23-27.

 

Лихолоб Н. Интересы импортеров разделились: зерна или микс : Украинский внешнеторговый   рынок кофе, 2005 г. // Food & Drinks. - 2006. - N3. - С.46-52.

 

Овсянніков О.В. Формування зовнiшньоторговельних вiдносин на ринку зерна в Українi + [Електрон. ресурс] // Економiка АПК. - 2006. - N5. - С.122-127.

 

Покрещук О. Вiдкритiсть трансформацiйних економiк для зовнiщньої торгiвлi: емпiричнi оцiнки // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N1. - С.6-11

 

Смирнов I.Г. Митна логiстика та митна справа як чинники ефективної зовнiшньої торгiвлi України // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N1. - С.27-33

 

Цьомик Ю.В. Тенденцiї та ефективнiсть зовнiшньої торгiвлi України агропродовольчою продукцiєю // Економiка та держава. - 2006. - N4. - С.42-44.

 

 

4. Торговельна діяльність в споживчій кооперації

 

Березін О.В. Споживча кооперацiя в iнфраструктурi продовольчого ринку України // ВIСТI.  Дiловий випуск. - 2005.-29 лип. - С.1-2.(Вклад.)

 

Людвічук М. Кооперативна торгiвля: уроки iсторiї та сучаснiсть // Вiстi ЦССТУ. – 2006 - 5 жовт.- С.1,5.

 

Пасенко В. У контекстi досягнень i прорахункiв : Стан та перспективи розвитку галузi торгiвлi // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2005.-22 квіт.  - С.4.

 

Фірсова Н.В. Удосконалення аналiзу та планування витрат обiгу в пiдприємствах торгiвлi споживчої кооперацiї // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.150-156.