Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

БІБЛІОТЕКА

 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ
 ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

(ПУЕТ)

 

Бібліографічний покажчик літератури

 

Вип. 5

Доповнення до 1, 2, 4 випусків

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА

РВВ ПУЕТ

2014

 

 

ББК 91

   Н 34

УДК 014 (477. 53)

 

Укладач: Н. Є. Шляхова

 

Н 34   Наукові праці викладачів ПУЕТ. Вип. 5: допов. до 1, 2, 4 випусків : бібліографічний покажчик літератури / уклад. Н. Є. Шляхова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. – 28 с.

Бібліографічний покажчик містить бібліографічні описи наукових праць викладачів ПУЕТ: монографій, підручників, статей із наукових журналів, опублікованих тез доповідей на конференціях і семінарах.

Покажчик призначений для широкого кола наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів.

 

ЗМІСТ

Передмова

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2007-2011 рр

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2012 р

Іменний покажчик

 

ПЕРЕДМОВА

Науковцями ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» створено величезний науковий доробок: монографії, підручники, навчальні посібники, статті, що публікувалися в наукових і фахових виданнях.

Результати цієї плідної праці знайшли відображення у четвертому виданні поточного бібліографічного покажчика, створеного співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки університету.

У покажчику зібрано матеріал, який не ввійшов у попередні випуски.

Поточний бібліографічний покажчик «Наукові праці викладачів ПУЕТ» укладено з метою збереження та систематизації відомостей про внесок викладачів університету в сучасну науку.

Покажчик має два розділи..

В межах розділів матеріал згруповано по роках за алфавітом прізвищ авторів та назв документів.

Покажчик укладено в автоматизованому режимі за допомогою бібліографічної бази даних “Наукові праці науково- педагогічних працівників ПУЕТ”, електронного каталогу бібліотеки ПУЕТ та за переліком наукових праць, наданих науковим відділом ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Бібліографічний покажчик розрахований на студентів, аспірантів, професорсько-викладацький склад та широкий загал читачів.

Для більш ефективного пошуку робіт за прізвищем автора в кінці покажчика подано алфавітний перелік прізвищ авторів, які включені до цього видання.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання».

Джерела, що подані в покажчику можна отримати в загальному читальному залі, читальному залі для науковців, абонементах навчальної та наукової літератури, знайти в фонді електронної бібліотеки університету.

 

 

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2007-2011 рр.

2007

1. Гаркуша, С. В. Особенности использования гиперграфов при моделировании многоканальных mesh-сетей стандарта IEEE 802.11 / С. В. Гаркуша // Радиотехника : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2007. – Вып. 171. – С. 198–204.

 

2010

 

2. Теория и практика инновационного развития кооперативного образования и науки [Текст]. В 7 ч. Ч. 5 : материалы междунар. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава и аспирантов, (Белгород, 14–16 апр. 2010 г.). – Белгород : Изд-во Белгород. ун-та потреб. кооперации, 2010. – 330 с.

2011

3. Артеменко, І. А. Металургійна галузь України: основні проблеми функціонування та розвитку [Текст] / І. А. Артеменко, Ю. С. Рибачок // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), ч. 1. – С. 49–55.

 

4. Балабан, П. Ю. Економічні обгрунтування конкурентоорієнтованої стратегії розвитку ринків споживчої кооперації [Текст] / П. Ю. Балабан, Б. А. Курлейко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 131–136.

 

5. Барибіна, Я. О. Підходи до визначення сутності поняття "потенціал" у категоріальному апараті [Текст] / Я. О. Барибіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 48–53.

 

6. Безрукова, Н. В. Сучасні проблеми глобальної економіки [Текст] / Н. В. Безрукова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), ч. 2. – С. 39–42.

 

7. Білоброва, Т. О. МВФ і Україна: неоднозначність відносин [Текст] / Т. О. Білоброва, О. О. Завгородній // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 55–60.

 

8. Бондаренко, В. М. Маркетинг заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини [Текст] : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. М. Бондаренко ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава, 2011. – 214 с.

 

9. Брітченко, І. Г. Інноваційна діяльність у контексті стратегічного управління регіоном [Текст] / І. Г. Брітченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 34–38.

 

10. Волкова, О. В. Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва: зарубіжний досвід [Текст] / О. В. Волкова, Т. С. Юрко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 21–30.

 

11. Ворона, П. В. Особливості місцевого самоврядування України в контексті розвитку представницької влади [Текст] / П. В. Ворона // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 101–107.

 

12. Деньга, С. М. Проблеми обліку кругообігу торговельного капіталу в індустрії туризму [Текст] / С. М. Деньга // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 275–279.

 

13. Джаман, М. О. Особливості оцінки прав інтеллектуальної власності на винаходи екологічного спрямування [Текст] / М. О. Джаман, Т. О. Гусаковська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 13–16.

 

14. Джаман, М. О. Промоційно-маркетингова політика України у сфері туризму в контексті підготовки до ЄВРО-2012 [Текст] / М. О. Джаман, І. Г. Смирнов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 98–105.

 

15. Ємець, О. О. (Олег) Розв'язування економіко-математичних моделей у вигляді задачі оптимізації на переставленнях з використанням графа переставного многогранника [Текст] / О. О. (Олег) Ємець, Є. М. Ємець, Д. М. Ольховський // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 195–197.

 

16. Захарченко В. Ю. Концепція інноваційної системи податкового адміністрування [Текст] / В. Ю  Захарченко, Ю. Г. Лисенко // Економічна кібернетика. – 2011. – № 4–6 (70–72). – С. 4–12.

 

17. Захарченко В. Ю. Принципы построения информационно-аналитического комплекса налогового администрирования [Текст] / В. Ю  Захарченко // Нове в економічній кібернетиці : зб. наук. статей; за заг. ред. Ю. Г. Лисенко; Донецький нац. Ун-т. – Донецьк: «Юго-Восток», 2011. – Вип. 1. Моделювання життєздатних фінансових систем. – C. 97

 

18. Іванова, В. В. Сутність і особливості інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях [Текст] / В. В. Іванова // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 19–21.

 

19. Кайнаш, А. П. Товарознавча характеристика ковбасних виробів з рослинними добавками [Текст] : монографія / А.  П. Кайнаш. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 141 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

20. Карпенко, Є. А. Процесно-орієнтоване управління підприємствами роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Є. А. Карпенко ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава, 2011. – 342 с.

 

21. Карпенко, Н. В. Асоціативний бенчмаркінг у Міжнародному кооперативному альянсі [Текст] / Н. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 186–189.

 

22. Карцева, В. В. Діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації в контексті стійкого розвитку [Текст] / В. В. Карцева // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 246–249.

 

23. Костишина, Т. А. Удосконалення професійно-кваліфікаційної структури персоналу в контексті управління потенціалом підприємства [Текст] / Т. А. Костишина // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 202–206.

 

24. Краус, Н. М. Регуляторні механізми детінізації національної економіки [Текст] / Н. М. Краус, М. О. Максименко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51),Ч. 1. – С. 81–86.

 

25. Кушнір, Л. Л. Проблема ідентифікації стейкхолдерів у системі ресурсного забезпечення національної економіки [Текст] / Л. Л. Кушнір // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 43–49.

 

26. Лозова, О. В. Оцінювання соціальних процесів як інструмент державного регулювання національної економіки [Текст] / О. В. Лозова, С. С. Ніколенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 88–93.

 

27. Манжура, О. В. Регіональні особливості розподілу активів кредитних спілок [Текст] / О. В. Манжура // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 24–29.

 

28. Маркіна, І. А. Система управління якістю кадрового потенціалу як запорука ефективного менеджменту [Текст] / І. А. Маркіна, О. О. Михайлов

// Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 228–233.

 

29. Михайлова, Н. В. Загальні ознаки та принципи управління ризиками туристичної фірми [Текст] / Н. В. Михайлова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 222–226.

 

30. Наука и кооперация: проблемы и пути развития. [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., (Белгород, 1214 апр. 2011 г.). В 7 ч. Ч. 1 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 375 с.

 

31. Наука и кооперация: проблемы и пути развития. [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., (Белгород, 12–14 апр. 2011 г.) В 7 ч. Ч. 2 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 375 с.

 

32. Наука и кооперация: проблемы и пути развития. [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., ( Белгород, 12–14 апр. 2011 г.). В 7 ч. Ч. 5 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 375 с.

 

33. Ножова, Г. В. Обгрунтування стратегії управління інноваційною діяльністю і методика вибору пріоритетних інноваційних завдань [Текст] / Г. В. Ножова, І. Г. Брітченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 178–185.

 

34. Оніпко, Т. В. Господарська діяльність споживчої кооперації України в період нової економічної політики (1921-1928 рр.) [Текст] : дис ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Т. В. Оніпко ; Полт. ун-т екон. і торг. – Полтава, 2011. – 586 с.

 

35. Остряніна, С. В. Конкурентоспроможність підприємств молокопереробної галузі у формуванні стану продовольчої безпеки України [Текст] / С. В. Остряніна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 226–233.

 

36. Педченко Н. С. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при управлінні потенціалом розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації [Текст] / Н. С. Педченко // Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи : колективна монографія: матеріали науково-практичної конференції до 35-річчя створення економічного факультету Уманського НУС. – Умань : Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2011 –С. 416423.

 

37. Педченко, Н. С. Концептуальні підходи до формування і використання потенціалу розвитку підприємства в системі стратегічного управління [Текст] / Н. С. Педченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 220–228.

 

38. Полимерные оптические волокна [Текст] : монография / Т. В. Сахно, Г. М. Кожушко, А. О. Семенов, [и др.]. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – 227 с.

 

39. Похилюк, В. В. Амбівалентність економічних відносин і економічна безпека [Текст] / В. В. Похилюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 15–19.

 

40. Роскладка, А. А. Побудова моделі мережі процесів при впровадженні моніторингу діяльності невиробничих систем [Текст] / А. А. Роскладка, Н. I. Огуй // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 233–240.

 

41. Свічкарь, В. А. Напрями вдосконалення управління інтеллектуальним капіталом споживчої кооперації України [Текст] / В. А. Свічкарь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 250–255.

 

42. Скляр, Г. П. Соціальна відповідальність у структурі мотивації інвестування в туристичному бізнесі / Г. П. Скляр // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2011. – № 4 (49). – С. 193–198.

 

43. Стрельніков, В. Ю. Формування колективного суб'єкта в інтенсивному кооперативному навчанні майбутніх економістів [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 369–377.

 

44. Таран-Лала, О. М. Категоріальний аналіз теоретико-системних досліджень [Текст] / О. М. Таран-Лала // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 113–117.

 

45. Таран-Лала, О. М. Фундаментальні характеристики системи [Текст] / О. М. Таран-Лала // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 62–68.

 

46. Тимошенко, І. В. Механізм функціонування товариств взаємного страхування і страхових кооперативів: перспективи розвитку в України [Текст] / І. В. Тимошенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 173–179.

 

47. Хурса, М. М. Використання посередницьких послуг малими торговельними підприємствами України [Текст] / М. М. Хурса // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 2. – С. 160–164.

 

48. Шевченко, А. Ф. Продовольча безпека України в контексті формування прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення [Текст] / А. Ф. Шевченко, О. М. Шевченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 16–21.

 

49. Юрко, І. В. Розвиток видів програм лояльності торговельних підприємств [Текст] / І. В. Юрко, О. М. Карась // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 241–246.

 

50. ArtemenkoIA. International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : Manual for self study / IAArtemenko, SVGrigoreva. – Poltava : PUET EDP, 2011. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2012 р.

 

51. Артеменко, А. В. "Китайські мегатренди" для України [Текст] / А. В. Артеменко // Таврический экономический журнал. – 2012. – № 7. – С. 65–68.

 

52. Артеменко, А. В. Про теорію світо-системного аналізу мегатрендів господарського розвитку країн з перехідною економікою [Текст] / А. В. Артеменко // Таврический экономический журнал. – 2012. – № 7. – С. 25–27.

 

53. Балабан, П. Ю. Теоретичне обгрунтування етапів трансформації споживчої кооперації в економіку ринкового типу [Текст] / П. Ю. Балабан, А. М. Соколова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 1 (52). – С. 32–35.

 

54. Безрукова, Н. В. Соціальна поляризація як ключова форма вияву глобальної асиметричності [Текст] / Н. В. Безрукова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 1 (52). – С. 36–39.

 

55. Березін, О. В. Стратегія забезпечення інвестиційної привабливості рекреаційних підприємств АР Крим / О. В. Березін, М. М. Клемпарська. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2012. – 337 с.

 

56. Білінська, О. П. Проблематика формування системи оцінки персоналу підприємств і організацій споживчої кооперації України [Текст] / О. П. Білінська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2(53). – С. 160–163.

 

57. Білінська, О. П. Професійна орієнтація як структурний компонент системи оцінки персоналу організацій споживчої кооперації України [Текст] / О. П. Білінська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 189–194.

 

58. Білоброва, Т. О. Галузева структура економіки як передумова формування національної конкурентоспроможності: міжкраїнові порівняння / Т. О. Білоброва Н. Г. Базавлук// Науковий вісник  Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 3 (54). – С. 29–32.

 

59. Біологічно активні компоненти харчового концентрату поліфенолів чорниці та перспективи його використання [Текст] / Г. П. Хомич, Л. В. Капрельянц, Л. А. Осипова, [та ін.] // Харчова наука і технологія. – 2012. – № 3 (20) – С. 30–33. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

60. Бірта, Г. О. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва. Розділ 1. Лікарська технічна сировина [Текст] : монографія / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 222 c. –  Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

61. Верига, Ю. А. Развитие законодательства о бухгалтерском учете в Украине и Российской Федерации / Ю. А. Верига, С. Г. Хозяева// Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». –  Полтава : РВВ ПУЕТ. – 2012. – № 4 (55). – С. 250–257.

 

62. Власенко, Є. Ю. Факторний аналіз валютного курсу в Україні [Текст] / Є. Ю. Власенко, І. Г. Брітченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2 (53). – С. 252–256.

 

63. Волкова, О. В. Етапи формування механізму державної підтримки малого підприємництва в Україні [Текст] / О. В. Волкова, Т. С. Юрко // Економіка та держава. – 2012. – № 11. – С. 46–50.

 

64. Вороніна В. Л. Удосконалення управління прибутком торговельних підприємств / В. Л Вороніна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – № 3 (54). – С. 151–157.

 

65. Гаркуша, О. В. Про соціально-економічну природу кредитної кооперації [Текст] / О. В. Гаркуша // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 1 (52). – С. 276–283.

 

66. Гаркуша, С. В. Модель сбалансированного распределения подканалов в mesh-сети, использующей технологию WiMAX / Системи обробки інформації. – 2012. – Вип. 4 (33). – С. 68–74.

 

67. Гасюк, Л. М. Визначення мотивації в управлінні: теоретичні підходи [Текст] / Л. М. Гасюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2 (53). – С. 220–224.

 

68. Глущенко, О. I. Теоретичні та практичні аспекти використання управлінського персоналу торгівельних підприємств [Текст] / О. I. Глущенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 9. – С. 139–142. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

69. Горячева, Е. А. Исследование ароматических свойств натуральных яблочных соков [Текст] / Е. А. Горячева // Харчова наука і технологія. – 2012. – № 4. – С. 68–70. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

70. Горячова, О. О. Товарознавча оцінка натуральних яблучних соків [Текст] : монографія / О. О. Горячова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 106 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

71. Губа, Л. М. Оценка уровня качества новых кожеподобных материалов для одежды // Инновационные технологии в производстве, науке и образовании : материалы ІІ междунар. науч.-практ. конференции (Грозный, 19–21 окт. 2012 г.). – Грозный : Грозненский государственный нефтяной технический университет, 2012. – С. 89–95.

 

72. Губа, Л. М. Проблеми оцінювання якості нових матеріалів для одягу просочених полімерами / Л. М. Губа // Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи : зб. тез наук. практики студентів, аспірантів та молодих вчених / м-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – С. 39.

 

73. Гусаковська, Т. О. Особливості управління інтелектуальним капіталом туристичної компанії [Текст] / Т. О. Гусаковська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 1 (52). – С. 174–178.

 

74. Дейниченко, Г. В. Використання традицій біофортифікації для регулювання хімічного складу томатних овочів [Текст] / Г. В.Дейниченко, О. П. Юдічева // Харчова наука і технологія. – 2012. – № 2. – С. 42–45.

 

75. Деньга, С. М. Метрологічна система показників ефективності вкладення капіталу в торгівлю товарами туристичного призначення [Текст] / С. М. Деньга // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 1 (52). – С. 163–168.

 

76. Джаман, М. О. Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні [Текст] : монографія / М. О. Джаман, Г. О. Гончаров. – Полтава : Техсервіс, 2012. – 204 с.

 

77. Дробиш, Л. В. Освітній рівень населення як фактор економічного зростання регіону [Текст] / Л. В. Дробиш // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2 (53). – С. 33–37.

 

78. Дудченко, О. С. Правовой статус коллегий народных комиссариатов УССР в 1920-х гг. / О. С. Дудченко // Вестник Брянского государственного университета. Серия «История. Литературоведение. Право. Языкознание». – 2012. – № 2 (2). – С. 191–194.

 

79. Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку [Текст] : бібліогр. покажчик літератури / уклад. О. П. Галицька, І. О. Науменко, О. В. Нестеренко, Н. Є. Шляхова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 146 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

80. Єгоричева, С. Б. Брендинг як складова комплексу маркетингових комунікацій банку [Текст] / С. Б. Єгоричева // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2(53). – С. 248–252.

 

81. Ємець, О. О. (Олег) Розв'язування комбінаторних задач ігрового типу з обмеженнями-переставленнями у обох гравців: ітераційний метод [Текст] / О. О. (Олег) Ємець, О. В. Ольховська // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 4. – С. 80–93.

 

82. Жук, Ю. О. Зарубіжний досвід управління підприємствами готельного господарства на основі логвстичного підходу [Текст] / Ю. О. Жук // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 218–226. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

83. ЗахарченкоВ. Ю. Анализ динамики и направлений развития в сфере экономической безопасности Украины / В. Ю. Захарченко // Моделі управління в ринковій економіці: зб. наук. праць ; за заг. ред. та передмова Ю. Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 15. – 321 с.

 

84. Захарченко, В. Ю. Виявлення злочинів у сфері використання комп’ютерної інформації / В. Ю. Захарченко, В. І Лазуренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», 2012. – № 3 (54). – С. 196–202.

 

85. Захарченко, В. Ю. Экономическая безопасность: индикаторы и механизмы управления [Текст] : монография / В. Ю. Захарченко. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – 272 с.

 

86. ЗахарченкоВ. Ю Закономерности и сценарии развития составляющей экономической безопасности / В. Ю. Захарченко // Моделі управління в ринковій економіці: зб. наук. праць ; за заг. ред. та передмова Ю. Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 15. – С. 234246.

 

87. Захарченко, В. Ю. Індикативне управління економічною безпекою національної економіки [Текст] : монографія / В. Ю. Захарченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 335 с.

 

88. Захарченко, В. Ю. Інноваційні інструменти податкового адміністрування на основі Web-технологій / В. Ю. Захарченко // Інноваційна система податкового адміністрування в Україні: концепції, методи, інструменти : монографія. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – С. 412–434.

 

89. Захарченко В. Ю. Современные концепции менеджмента в системе управления финансовыми потоками / В. Ю. Захарченко, Ю. Г. Лисенко // Система мониторинга финансово-хозяйственной деятельности министерства: монография. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – С. 22–41.

 

90. Зима, Г. І. Про економічну обґрунтованість ставок єдиного податку для юридичних осіб (малих підприємств) – суб’єктів спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності /Г. І. Зима, Б. В. Зима // Економічний аналіз: збірник наук. праць Тернопільського національного економічного університету; за ред. С. І. Шкарабана. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 247252.

 

91. Зима Г. І. Про підходи до визначення системи критеріїв і показників оцінки заготівельної діяльності кооперативних організацій і підприємств в сучасних умовах /. Г. І. Зима, Б. В. Зима // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія „Економічні науки”– 2012. – № 4 (55). – С. 199–202.

 

92. Іванов, Ю. В. Діяльність вищих навчальних закладів України в умовах сучасної конкуренції [Текст] / Ю. В. Іванов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2 (53). – С. 145–148.

 

93. Іщейкін, Т. Є. Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України: напрями та завдання (частина 1) [Текст] / Т. Є. Іщейкін // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2 (53). – С. 211–216.

 

94. Карпенко, Є. А. Бухгалтерський облік у системі процесно-орієнтованого управління підприємством [Текст] / Є. А. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 1 (52). – С. 271–275.

 

95. Карпенко, Є. А. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в контексті податкового законодавства України та Російської Федерації [Текст] / Є. А. Карпенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 345–351. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

96. Карпенко, Н. В. Інноваційні підходи до формування маркетингових комунікацій на фармацевтичному ринку [Текст] / Н. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2 (53). – С. 119–122.

 

97. Карпенко, Н. В. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства [Текст] : монографія / Н. В. Карпенко, Н. I. Яловега. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 278 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

98. Карпенко, Н. М. Екологічний менеджмент у туристичному бізнесі [Текст] / Н. М. Карпенко, К. О. Маца // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 1 (52). – С. 56–60.

 

99. Карпенко, О. В. Облік в управлінні розвитком суб’єктів господарювання / О. В. Карпенко, Д. В. Карпенко // Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку : матеріали І міжнар. наук.-практ. Інтернет конференції, (Полтава, 20 листоп. 2012р.). – Полтава : ІнтерГрафіка, 2012. – С. 3840.

 

100. Карпенко, Ю. В. Формування собівартості готельних послуг: галузеві особливості та чинники впливу [Текст] / Ю. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 1 (52). – С. 189–193.

 

101. Карцева, В. В. Формування системи стратегічного контролінгу підприємства на базі визначення цільових показників [Текст] / В. В. Карцева // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 1 (52). – С. 184–188.

 

102. Кожушко, Г. М. Проблеми екологічної безпеки ртутних розрядних ламп побутового призначення / Г. М. Кожушко, Л. В. Дугніст, Ю. О. Басова // Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи : збірник тез наук. практики студентів, аспірантів та молодих вчених / м-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського; О. О. Шубін (голов. ред.) [та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – С. 39.

 

103. Котова, С. С. Оперативний облік видатків бюджетних установ охорони здоров'я: теорія та практика [Текст] : монографія / С. С. Котова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 225 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

104. Краус, К. М. Інноваційні концепції маркетингу [Текст] / К. М. Краус, І. В. Юрко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 99–105. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

105. Краус, К. М. Маркетингові ризики малих торговельних підприємств: види, причини, шляхи уникнення та подолання [Текст] / К. М. Краус // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 5. – С. 233–238. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

106. Кулик В. А. Формування облікової політики підприємства щодо запасів / В. А. Кулик // Науковий Вісник ПУЕТ. Серія Економічні науки. – 2012. – № 3 (54). – С. 191–195.

 

107. Лаврик, Г. В. Теоретико-правові засади функціонування і розвитку кооперації в Україні [Текст] / Г. В. Лаврик // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2012. – Вип. 58. – С. 3–9.

 

108. Лисенко, М. О. Методичний підхід до оцінки стадії розвитку системи управління знаннями організацій споживчої кооперації України [Текст] / М. О. Лисенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2 (53). – С. 181–185.

 

109. Литовченко, І. В. Природно-заповідні території як об'єкти екологічного туризму [Текст] / І. В. Литовченко, М. М. Логвин // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 1 (52). – С. 60–65.

 

110. Лозова, О. В. Пргнозування соціально-економічного розвитку як інструмент державного регулювання соціальних процесів в Україні [Текст] / О. В. Лозова, С. С. Ніколенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 4 (56). – С. 28–35.

 

111.Любимов М. О. Роль міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в забезпеченні уніфікації бухгалтерського обліку на міжнародному рівні та досвід їх застосування / М. О. Любимов, С. І. Мельник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2012. ─ № 6. – С. 257–262.

 

112. Маркина, И. А. Управление проектами [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / И. А. Маркина, Н. А. Дробитько. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

113. МацаК. А. Научные воззрения на роль географического (природного) фактора в развитии общества / К. А. Маца // Фізична географія та геоморфологія : збірник. – К.: 2012. – Вип. 3 (67). С. 613.

 

114. МацаК. А. Ноогенез как закономерный этап развития / К. А. Маца // Фізична географія та геоморфологія : збірник. Вип. 4 (68). – К., 2012. – С. 611.

 

115. Маца К. О. Екологічний менеджмент у туристичному бізнесі. / К. О. Маца // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2012. – № 1 (52). – С. 56–59.

 

116. Мокєрова, Н. В. Визначення сутності соціального капіталу споживчої кооперації [Текст] / Н. В. Мокєрова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2 (53). – С. 80–85.

 

117. Нестуля, О. О. Лідерство за визначенням "артхашастри" Каутільї [Текст] / О. О. Нестуля // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2 (53). – С. 112–119.

 

118. Оніпко, Т. В. Вплив держави на кадрову політику вітчизняної споживчої кооперації в 20-30-і роки ХХ ст. / Т. В. Оніпко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. –  2012. – Вип. ХХХІІІ. – С. 91–96.

 

119. Оніпко, Т. В. Сампсоніївська церковно-парафіяльна школа на полі Полтавської битви / Т. В. Оніпко // Історичні записки: збірник наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – Вип. 35. – С. 174–181.

 

120. Основи інформатики та технологій програмування [Текст] : навч. посібник.  У 2 ч. Ч. 1. / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, А. В. Велігура, С. М. Танченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 294 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

121. Основи інформатики та технологій програмування [Текст] : навч. посібник : У 2 ч. Ч. 2 / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, А. В. Велігура, С. М. Танченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 322 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

122. Остряніна, С. В. Критерії проведення оцінки економічної діяльності та управління рівнем конкурентоспроможності підприємства [Текст] / С. В. Остряніна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 2 (53). – С. 185–191.

 

123. Офіленко, Н. О. Товарознавча характеристика м'яса і сала свиней при різному поєднанні порід [Текст] : монографія / Н. О. Офіленко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 126 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

124. Павлуненко, Л. Е. Товароведение непродовольственных товаров [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Л. Е. Павлуненко, Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно. – [б. м.] : ПУЭТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

125. Педченко, Н. С. Використання методики трендового аналізу в системі управління соціальною складовою потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації [Текст] / Н. С. Педченко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 226–236.

 

126. Педченко, Н. С. Застосування категорії «режим використання» в контексті системного підходу до потенціалу розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації при стратегічному управлінні [Текст] / Н. С. Педченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 2 (53). – С. 164–172.

 

127. Педченко, Н. С. Механізм ідентифікації режиму використання у дослідженні потенціалу розвитку підприємства [Текст] / Н. С. Педченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. – 2012. – № 1 (52). – С. 132–138.

 

128. Педченко, Н. С. Обгрунтування термінологічногї конструкції системної категорії “ потенціал розвитку підприємства” [Текст] / Н. С. Педченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 24–30.

 

129. Педченко, Н. С. Потенціал розвитку при стратегічному управлінні підприємством [Текст] : монографія / Н. С. Педченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 365 с. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

130. Педченко, Н. С. Сутність поняття «боргова політика держави» [Текст] / Н. С. Педченко, Л. А. Лугівська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 2 (53). – С. 229–236.

 

131. Перебийніс, В. I. Логістичне управління запасами на підприємствах [Текст] : монографія / В. I. Перебийніс. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 279 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

132. Перебийніс, В. I. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] / В. I. Перебийніс, О. М. Помаз, О. В. Перебийніс // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 1 (52). – С. 23–28.

 

133. Похилюк, В. В. Фінансова безпека країни: соціальний аспект [Текст] / В. В. Похилюк // Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Чернявська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 381–394.

 

134. Прасолова, С. П. Актуальні аспекти забезпечення фінансової безпеки банку у посткризовий період [Текст] / С. П. Прасолова // Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Чернявська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 139–155.

 

135. Принципы построения информационно-аналитического комплекса налогового администрирования // Нове в економічній кібернетиці : зб. наук. ст.; за заг. ред. Ю. Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – Вип. 1. Моделювання життєздатних фінансових систем. – C. 97.

 

136. Принципы функционирования рефлексивной системы управления экономической безопасностью / Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: монография / В. Ю.  Захарченко, Р. Н. Лепа, С. Н. Шкарлет [и др.]; под ред. Р. Н. Лепы / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : АПЕКС, 2012. – Т. 1. – 560 с.

 

137. Развитие законодательства о бухгалтерском учете в Украине и Российской Федерации // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». –  Полтава : РВВ ПУЕТ. – 2012. – № 4 (55). – С. 250–257.

 

138. Рибалко-Рак Л. А. Використання інструментів управління якістю в роздрібному кооперативному торговельному підприємстві / Л. А. Рибалко-Рак, В. А. Панченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 21. – С. 123–130.

 

139. Роскладка, А. А. Діагностика процесів діяльності ВНЗ в умовах інформаційної невизначеності: ефективне використання діаграм поведінки процесу [Текст] / А. А. Роскладка // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 2 (53). – С. 149–153.

 

140. Роскладка, А. А. Експертна система моніторингу, діагностики та контролю процесів діяльності невиробничих соціально-економічних систем [Текст] / А. А. Роскладка // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 1 (52). – С. 138–144.

 

141. Роскладка, А. А. Моніторинг, діагностика та контроль процесів в управлінні вищим навчальним закладом [Текст] : монографія / А. А. Роскладка. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 316 с.

 

142. Самбурська, Н. І. Удосконалення обліку основних засобів підприємств водопостачання та водовідведення ЖКГ (Текст) / Н. І. Самбурська // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании : материалы международной научно-практической конференции, 2012. – Вып. 4, т. 27. – Одесса : Куприенко, 2012. – С. 70–76.

 

143. Скляр, Г. П. Рекреаційно-туристична привабливість регіону: екологічний та інвестиційний аспекти [Текст] / Г. П. Скляр, Н. М. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 2 (53). – С. 23–28.

 

144. Скляр Г. П. Страхування й перестрахування ризиків суб’єктів зеленого туризму як необхідна умова його розвитку. / Г. П. Скляр, І. В. Фисун // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2012. – № 4 (55). – С. 237–243.

 

145. Тягунова, Н. М. Методичні підходи до оцінки організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств [Текст] / Н. М. Тягунова, З. О. Тягунова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 2 (53). – С. 132–137.

 

146. Фастовець, А. А. Фінансова оцінка партнерської взаємодії підприємницьких структур в Україні [Текст] / А. А. Фастовець, Я. О. Кіріченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 1 (52). – С. 254–258.

 

147. Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири: монографія / за заг. ред. О. В. Чернявської. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 459 с.

 

148. Хомич, Г. П. Наукові основи технології переробки фруктово-ягідної дикорослої сировини [Текст] : дис … докт. Техн. наук : 05.18.13 / Г. П. Хомич ; Одеська нац. академія харч. Технологій. – Одеса, 2012. – 417 с.

 

149. Чернявська, О. В. Боргова безпека України як фактор фінансової стабільності [Текст] / О. В. Чернявська, А. М. Соколова // Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Чернявська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 46–77.

 

150. Чернявська, О. В. Впровадження методики оцінки кредитоспроможності набувачів державної фінансової допомоги як фактор забезпечення фінансової безпеки держави [Текст] / О. В. Чернявська, Т. С. Юрко // Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Чернявська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 118–138.

 

151. Чернявська, О. В. Оцінка бюджетної безпеки як умова стабільного зростання держави та регіону [Текст] / О. В. Чернявська, Т. С. Юрко // Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Чернявська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 77– 98.

 

152. Чернявська, О. В. Реалії та перспективи реформування пенсійної системи України [Текст] / О. В. Чернявська, О. А. Горбунова // Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Чернявська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 427–436.

 

153. Чернявська, О. В. Сучасний стан та загрози солідарної системи пенсійного страхування в Україні [Текст] / О. В. Чернявська, О. А. Горбунова // Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Чернявська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 414–427.

 

154. Шкурупій, О. В. Визначення конкурентоспроможності в параметрах «інтелектуальна праця – інновації – інтелектуальна рента» / О. В. Шкурупій, Н. Г. Базавлук // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету, 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 278–281. – Серія «Економічна думка»

 

155. Шуканов, П. В. Соціально-економічна систематизація країн світу методом кластерного аналізу / П. В. Шуканов //Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія Економічні науки. –2012. – № 4 (55). – С. 60–65.

 

156. Экспериментальное изучение биопротекторных свойств пищевого концентрата полифенолов черники при экспозиции тяжелыми металлами / Г. А. Хомич, Л. М. Шафран, Е. В. Третьякова [и др.] // Медичні перспективи. – 2012. – Т. ХУІІ, № 4. – С. 98–104.

 

157. Юрко, Т. С. Розвиток малого підприємництва як фактор фінансової безпеки домашніх господарств [Текст] / Т. С. Юрко // Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Чернявська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 394–406.

 

158. Яріш, О. В. Вплив фінансових посередників на економічне зростання в Україні [Текст] / О. В. Яріш // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 1 (52). – С. 51–56.

 

159. DmytrenkoO. Die anthologie der deutschen modernen klinen [Електронний ресурс] : deutsches lesebuch / ODmytrenko, OKobzar. – Poltava : PUET, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

160. KlymkoOL. International organizations [Електронний ресурс] : teaching manual / OLKlymko, TOBilobrova. – Poltava : PUET, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

161. Rogoza, M. The Strategic Management of Innovative Development / Mikola Rogoza, Ksenia Vergal //Economy Transdisciplinarity Cognition. – 2012. – Vol. 15, Issue 2. – P. 142145.

 

Іменний покажчик

 

Прізвище, імя, по батькові

Порядковий номер джерела

Артеменко, А. В.

51, 52

Артеменко, І. А.

3

Базавлук, Н. Г.

58, 154

Балабан, П. Ю.

4, 53

Барибіна, Я. О.

5

Басова, Ю. О

102

Безрукова, Н. В.

6, 54

Березін, О. В.

55

Білінська, О. П.

56, 57

Білоброва, Т. О.

7, 58

Бірта, Г. О.

60

Бондаренко, В. М.

8

Брітченко, І. Г.

9, 33, 62

Бургу, Ю. Г.

60

Велігура, А. В.

120, 121

Верига, Ю. А.

61

Власенко, Є. Ю.

62

Волкова, О. В.

10, 63

Ворона, П. В.

11

Вороніна В. Л.

64

Галицька, О. П.

79

Гаркуша, О. В.

65

Гаркуша, С. В.

1, 66

Гасюк, Л. М.

67

Глущенко, О. I.

68

ГончаровГ. О.

76

Горбунова, О. А.

152, 153

Горячева, Е. А.

69

Горячова, О. О.

70

Губа, Л. М.

71, 72

Гусаковська, Т. О.

13, 73

Дейниченко, Г. В.

74

Деньга, С. М.

12, 75

Джаман, М. О.

13, 14, 76

Дробиш, Л. В.

77

Дробитько, Н. А.

112

Дугніст, Л. В.

102

Дудченко, О. С.

78

Єгоричева, С. Б.

80

Ємець, Є. М.

15

Ємець, О. О. (Олег)

15, 81

Жук, Ю. О.

82

ЗавгороднійО. О.

7

Захарченко В. Ю.

16, 17, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 136

Зима, Б. В.

90, 91

Зима, Г. І.

90, 91

Іванов, Ю. В.

92

Іванова, В. В.

18

Іщейкін, Т. Є.

93

Кайнаш, А. П.

19

Капрельянц, Л. В.

59

Карась, О. М.

49

Карпенко, Д. В.

99

Карпенко, Є. А.

20, 94, 95

Карпенко, Н. В.

21, 96, 97

Карпенко, Н. М.

98, 143

Карпенко, О. В.

99

Карпенко, Ю. В.

100

Карцева, В. В.

22, 101

Кіріченко, Я. О.

146

Клемпарська, М. М.

55

Кожушко, Г. М.

38, 102, 124

Костишина, Т. А.

23

Котова, С. С.

103

Краус, К. М.

104, 105

Краус, Н. М.

24

Кулик В. А.

106

КурлейкоБ. А.

4

Кушнір, Л. Л.

25

Лаврик, Г. В.

107

Лазуренко, В. І.

84

ЛепаР. Н.

136

Лисенко, М. О.

108

Лисенко, Ю. Г.

16, 17, 83, 86, 89, 135

Литовченко, І. В.

109

Логвин, М. М.

109

Лозова, О. В.

26, 110

Лугівська, Л. А.

130

Любимов М. О.

111

МаксименкоМ. О.

24

Манжура, О. В.

27

Маркина, И. А.

112

Маркіна, І. А.

28

Маца, К. А.

113, 114

Маца, К. О.

98, 115

Мельник, С. І.

111

МихайловО. О.

28

Михайлова, Н. В.

29

Михайлюк, В. П.

119

Мокєрова, Н. В.

116

Науменко, І. О.

79

Нестеренко, О. В.

79

Нестуля, О. О.

117

НіколенкоС. С.

26, 110

Ножова, Г. В.

33

ОгуйН. I.

40

ОльховськаО. В.

81

Ольховський, Д. М.

15

Оніпко, Т. В.

34, 118, 119

Осипова, Л. А.

59

Остряніна, С. В.

35, 122

Офіленко, Н. О.

123

Павлуненко, Л. Е.

124

Панченко, В. А.

138

Педченко, Н. С.

36, 37, 125, 126, 127, 128, 129, 130

Перебийніс, В. I.

131, 132

Перебийніс, О. В.

132

Помаз, О. М.

132

Похилюк, В. В.

39, 133

Прасолова, С. П.

134

Рамазанов, С. К.

120, 121

Рибалко-Рак Л. А.

138

РибачокЮ. С.

3

Рогоза, М. Є.

120, 121

Роскладка, А. А.

40, 139, 140, 141

Самбурська, Н. І.

142

Сахно, Т. В.

38, 124

Свічкарь, В. А.

41

СеменовА. О.

38

Скляр, Г. П.

42, 143, 144

Смирнов, І. Г.

14

СоколоваА. М.

53, 149

Стрельніков, В. Ю.

43

Танченко, С М.

120, 121

Таран-Лала, О. М.

44, 45

Тимошенко, І. В.

46

Третьякова, Е. В.

156

Тягунова, З. О.

145

Тягунова, Н. М.

145

Фастовець, А. А.

146

Фисун, І. В.

144

Хозяева, С. Г

61

Хомич, Г. А.

156

Хомич, Г. П.

59, 148

Хурса, М. М.

47

ЧернявськаО. В.

133, 134, 147, 149, 150, 151, 152, 153,157

Шафран, Л. М.

156

Шевченко, А. Ф.

48

Шевченко, О. М.

48

Шкарабан, С. І.

90

ШкарлетС. Н.

136

Шкурупій, О. В.

154

Шляхова, Н. Є.

79

Шуканов, П. В.

155

Юдічева, О. П.

74

Юрко, І. В.

49, 104

Юрко, Т. С.

10, 63, 150, 151, 157

Яловега, Н. І.

97

Яріш, О. В.

158

ArtemenkoI. A.

50

BilobrovaTO.

160

VergalK.

161

GrigorevaS. V.

50

DmytrenkoO.

159

KlymkoOL.

160

KobzarO.

159

Rogoza, M.

161