Полтавський університет споживчої кооперації України

 

Бібліотека

 

 

 

Укладач:  провідний бібліотекар Матяш В.І.

 

 

 

 

Фінансова система:
 теоретичні засади та
практичні аспекти

 

 

 

 

 

Бібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

 

Полтава - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Покажчик має такі розділи:

 

Вступ

1. Фінанси. Кредит. Грошовий обіг

1.1. Фінанси

1.2. Податки

1.3. Державний бюджет

1.4. Управління фінансами

1.5. Місцеві фінанси

1.6. Фінанси підприємства

2. Страхування

3. Фінансовий контроль. Ревізія

4. Банківська система

4.1. Лізинг

4.2. Кредит

4.3. Ринок цінних паперів

5. Міжнародні фінансові відносини

 

 

 

 

 

 

[Вгору]

Вступ

 

Нинішню фінансову кризу американські вчені назвали “бідою, котра відбувається раз на сто років”. Однак вона обіцяє стати своєрідним фільтром, що відсіює найслабкіших гравців. Фінанси містять потужний потенціал оперативного впливу на господарську ситуацію відповідно до змін в економіці. Саме тому ринкові умови ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних об’єктивно оцінювати економічні процеси, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, розробляти і вирішувати актуальні питання розбудови фінансової системи і забезпечення фінансової стабілізації в державі.

Даний покажчик літератури розрахований на студентів, аспірантів, професорсько-викладацький склад. Він може надати допомогу при підборі літератури для написання лекцій, наукових, курсових, контрольних робіт.

Відбір матеріалу проводився в електронному каталозі, під час перегляду нових книг, журналів, газет, інформаційних видань.

В покажчик увійшли матеріали за  2007-2008 рр., які розташовані в систематично-алфавітному порядку.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному  залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної і наукової літератури, ознайомитися з повнотекстовими документами електронної бібліотеки.

 

 

[Вгору]

1. Фінанси. Кредит. Грошовий обіг

 

1.1. Фінанси

 

Дяченко, Ю.Ю.

Фiнансовий сектор: суть та функцiональна роль у сучаснiй економiцi [Текст] /Ю.Ю. Дяченко  / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - Вип.2. - С.110-114.

 

Мiщенко, С.

Критерiї та показники оцiнки стабiльностьi функцiонування фiнансового сектору [Текст] / С.Мiщенко  / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2008. - N9. - С.36-45.

 

Новiтнi тенденцiї розвитку свiтових фiнансiв [Текст] / / Економiчнi проблеми XXI столiття [Текст] : мiжнародний та український вимiри : монографiя / за ред. Юрiя, С.I, Савельєва, Є.В.. - К., 2007. - С.367-370.

65.5 Е45

 

Опарін, В.М.

Фiнанси [Текст] : загальна теорiя : навч. посiбник / В.М. Опарiн . - 3-тє вид., без змiн . - К. : КНЕУ , 2006. - 240 с.

65.26я73 О-60

 

Фiнанси [Текст] : навч.-метод. посiбник / О.Р. Романенко ,  д.е.н. С.Я. Огородник , М.С. Зязюн  та ін. - 2-ге вид., без змiн . - К. : КНЕУ , 2007. - 387 с.

65.261я73 Ф59

 

[Вгору]

1.2. Податки

 

Водопьянова, Е.

Налоговые накладные : практические нюансы [Текст] + [Електрон. ресурс] / Е.Водопьянова / / Контракты. - 2008. - N9. - С.20-25. - Д-т, К-т.

 

Возмещение НДС из бюджета [Текст] / / Главбух. - 2008. - N5. - С.35-38.

 

Гавриленко, Н.В.

Порiвняльний аналiз альтернативних способiв оподаткування малих пiдприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н.В.Гавриленко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N12. - С.42-52.

 

Гавриленко, Н.В.

Податкова система [Текст] : навч. посiбник / Н.В. Гавриленко . - Львiв : Новий свiт, -2000 , 2008. - 328 с.

 

Гайшунов, М.

Митнi збори. Проблемнi питання в справляннi окремих видiв митних зборiв [Текст] + [Електрон. ресурс] / М.Гайшунов  / / Митниця. - 2007. - N9. - С.5-7.

 

Гранатуров, В.М.

Податковий ризик держави : визначення та класифiкацiя [Текст] / В.М.Гранатуров , І.Б. Ясенова / / Фiнанси України. - 2007. - N10. - С.86-95.

 

Захарченко, С.

Нерезиденти, оренда нерухомостi та податок з доходiв [Текст] + [Електрон. ресурс] / С. Захарченко / / Финансовая консультация. - 2007. - N7-8. - С.15-19.

 

Зубрицька, I.

Фiлiї: ПДВ та iншi податки [Текст] / І.Зубрицька  / / ГоловБух. - 2008. - N30. - С.28-30.

 

Кисельова, О.

Механiзм оподаткування дивiдендiв [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.Кисельова / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2008. - N1. - С.26-40.

 

Коваленко, Ю.Є.

Податковий кредит по податку з доходiв фiзичних осiб та шляхи його вдосконалення [Текст] /Ю.Є.Коваленко, Т.Р. Яроцька / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N11. - С.3-5.

 

Коригування витрат з податку на прибуток [Текст] / / ГоловБух. - 2008. - N6. - С.24-28.

 

Коцупатрий, М.М.

Податковий облiк i звiтнiсть [Текст] : навч. посiбник / М.М. Коцупатрий,  С.I. Ковач, В.В. Мельничук . - К. : КНЕУ , 2006. - 312 с.

65.052.9(4Укр)201.4я73 К75

 

Мiнiмiзацiя податку на прибуток: строки поставки та платежу [Текст] / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N49. - С.62-66.

 

Мiсцевi податки i збори [Текст] / / Податкова система [Текст] : навч. посібник / Л.М.Демиденко,  Ю.Л. Субботович. - К., 2007. - С.94.

65.9(4Укр)261.43я73 Д30

 

Наука про податки як складова фiнансової науки [Текст] / / Податкова система [Текст] : навч. посiбник / Л.М. Демиденко,  Ю.Л. Субботович. - К., 2007. - С.29.

65.9(4Укр)261.43я73 Д30

 

Орлик, В.

Акцизи в українських губернiях Росiйської iмперiї в дореформений перiод [Текст] / В.Орлик / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N45. - С.61-63.

 

Ославський, М.

Особливостi фiнансово- правового регулювання мiсцевих податкiв i зборiв [Текст] / М.Ославський / / Право України. - 2007. - N11. - С.77-81.

 

Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток" [Текст] : затв. Наказом Мiнiстества фiнансiв України вiд 28.12.2000 р. N 353 / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2008. - 4 січня.- С.1-4. - ДВ-вкладка.

 

Посередницький "ПДВ: краще бути платником [Текст] / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N49. - С.52-55.

 

Синча, Н.

Оподаткування у Фiнляндiї [Текст] / Н.Синча  / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N47. - С.26-31.

 

Сунцова, О.О.

Оптимiзацiя мiсцевих податкiв i зборiв та оцiнка податкової конкуренцiї як чинники регiонального розвитку [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.О.Сунцова  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N12. - С.134-141.

 

Тимченко, О.М.

Облiк i контроль у системi адмiнiстрування ПДВ: взаємо'звязок, напрями вдосконалення [Текст] / О.М.Тимченко,  А.В. Пислиця / / Фiнанси України. - 2007. - N8. - С.91-99.

 

Томин, О.

Нидерланды : налоговая реформа 2007 года [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.Томин  / / Финансовая консультация. - 2007. - N7-8. - С.8-14.

 

[Вгору]

1.3 Державний бюджет

 

Дем'янишин, В.Г.

Теоретична концептуацiя бюджету держави [Текст] / В.Г. Дем'янишин  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.3-12.

 

Дем'янишин, В.Г.

Бюджетний механiзм держави: сутнiсть та роль у регулюваннi соцiально - економiчних процесiв [Текст] / В.Г. Дем'янишин  / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N11. - С.3-11.

 

Держбюджет- 2008: читай, думай, роби! [Текст] : [тематична добiрка] / / Все про бухгалтерський облiк. – 17 січня 2008. - С.5-25.

 

Деркач, М.

Проблемнi питання мiжбюджетних вiдносин та основнi напрями їх розв'язання [Текст] / М. Деркач / / Голос України. –2008. -25 квітня.- С.3.

 

Дiяк, I.

Нафтогазова складова держбюджету -2008 [Текст]/ І. Дiяк / / Голос України. –2007. -10 жовтня.- С.11.

 

Закон о Госбюджете - 2008: анализ изменений и последствий [Текст] / / Главбух. - 2008. - N1. - С.10-33.

 

Кравчук, О.

Амортизацiя майна, придбаного за рахунок держбюджету [Текст] / О.Кравчук / / ГоловБух. - 2008. - N10. - С.33-35.

 

Кудряшов, В.П.

Фiнансування бюджету та економiчне зростання [Текст] / В.П.Кудряшов  / / Фiнанси України. - 2007. - N9. - С.98-111.

 

Кулик, Ю.

Новi шляхи наповнення бюджету вiд ДПАУ [Текст] / Ю.Кулик / / ГоловБух. –2007. - 15 жовтня .- С.23-27.

 

Проект держбюджету за оцiнкою експерта [Текст] / / Праця i зарплата. - 2007. - N38. - С.1.

 

Тропiна, В.Б.

Бюджетне забезпечення соцiальної функцiї держави в Українi [Текст] / В.Б.Тропiна  / / Фiнанси України. - 2008. - N5. - С.15-31.

 

Україна. Верховна Рада

Про Державний бюджет України на 2008 рiк [Текст] : закон України. Проект / Україна. Верховна Рада / / Урядовий кур'єр. –2007. - 18 вересня.- С.9-16.

 

Україна. Верховна Рада

Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України [Текст]: закон вiд 28.12.2007 р. N 107-VI / Україна. Верховна Рада / / Урядовий кур'єр. –2007. - 31 грудня .- С.3-15.

 

Україна. Верховна Рада

Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України [Текст] : закон України вiд 28  грудня 2007 р. N 107-VI / Україна. Верховна Рада / / Праця i зарплата. - 2008. - N1.- C. 4-37.

 

Україна. Верховна Рада

Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв [Текст] : Закон України вiд 28.12. 2007 р. N 107-VI / Україна. Верховна Рада / / Вiсник податкової служби України. - 2008. - N3. - С.12-79.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв

Про порядок використання у 2008 роцi коштiв, передбачених у державному бюджетi для виготовлення випускних документiв про освiту [Текст] : постанова вiд 12.03.2008 р. N 184 / Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / Урядовий кур'єр. –2008. - 16 квітня.- С.13.Вкл.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв

Порядок казначейського обслуговування коштiв, передбачених у спецiальному фондi державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалiзацiю проектiв економiчного та соцiального розвитку, якi пiдтримуються Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку [Текст] : затв. постановою вiд 05.09.2007 р. N 1090 / Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2008. - N5. - С.30-41.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв

Тимчасове положення про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти [Текст] : Затв. постановою вiд 28.03.2008 р. N 274 / Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / Урядовий кур'єр. –2008. -2 квітня.- С.9-14.

 

Фiнансова конституцiя добробуту людей i розвитку країни [Текст] / / Людина i праця. - 2008. - N1. - С.2-8.

 

Хто й наскiльки побагатшає / / Полтавський вiсник. –2008. -1 лютого.- С.7.

 

Чернадчук, В.

Закон про державний бюджет як обєкт правовiдносин [Текст] / В.Чернадчук  / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N12. - С.110-114.

 

[Вгору]

1.4 Управління фінансами

 

Азаренкова, Г.

Органiзацiя управлiння фiнансовими потоками сучасного банку : стереоскопiчний погляд [Текст] + [Електрон. ресурс] / Г. Азаренкова,  Н. Лобiгер  / / Банкiвська справа. - 2008. - N4. - С.48-62.

 

Бердар, М.М.

Впровадження прогресивних методiв управлiння фiнансовими ресурсами пiдприємств у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi [Текст] / М.М.Бердар / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N5. - С.31-37.

 

Бурма, Т.Г.

Розробка узагальненої моделi управлiння потоками платежiв фiнансових iнструментiв з фiксованим доходом [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.Г. Бурма / / Держава та регiони. - 2008. - N1. - С.39-43.

 

Гапонов, К.П.

Роль натурально-стоимостных бюджетов в управлении финансами агропромышленного предприятия [Текст] / К.П. Гапонов / / Управленческий учет и бюджетирование. - 2008. - N5. - С.54-64.

 

Гладчук, Г.Г.

Управлiння витратами виробництва як необхiдна ланка ефективного господарювання [Текст] / Г.Г. Гладчук  / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N5. - С.52-57.

 

Кергул, Ю.I.

Державне управлiння бюджетно - фiнансовою, кредитною та податковою діяльністю [Текст] / Ю.І. Кергул / / Органiзацiйно-правовi засади управлiння економiкою України : навч. посiбник / Ю.І. Крегул. - К., 2004. - С.266-314.

 

Козенкова, Т.

Концептуальные основы управления финансами в интегрированных структурах [Текст] / Т. Козенкова / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N9. - С.48-58.

 

Комарецька, П.В.

Реструктуризацiя промислових пiдприємств в системi антикризового фiнансового управлiння [Текст] / П.В. Комарецька / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.61-67.

 

Красильников, В.

Некоторые проблемы внутрихолдингового финансового управления и пути их решения [Текст] / В.Красильников  / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N9. - С.64-76.

 

Макогон, В.Д.

Удосконалення системи управлiння фiнансовими потоками на мiсцевому рiвнi [Текст] / В.Д. Макогон / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N10. - С.21-26.

 

Модель фiнансової санацiї [Текст] / / Антикризове управлiння пiдприємством [Текст] : навч. посiбник / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. - К., 2007. - С.175-183.

65.290-21я73 Ш87

 

Моделi фiнансового управлiння [Текст] / / Моделi i методи прийняття рiшень в аналiзi та аудитi [Текст] : навч. посiбник / За ред. Ф.Ф. Бутинця,  М.М. Шигун. - Житомир, 2004. - С.266-294.

65.053в6я73 М74

 

Науменкова, С.В.

Особливостi управлiння фiнансами в холдингових компанiях [Текст] / С.В. Науменкова  / / Фiнанси України. - 2008. - N1. - С.93-108.

 

Новикова, И.Н.

Моделирование прибыли в рамках управления финансовыми ресурсами организации [Текст] / И.Н. Новикова  / / Потребительская кооперация. - 2007. - N4. - С.57-60.

 

Поддєрьогiн, А.М.

Ефективнiсть управлiння грошовими потоками пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.М. Поддєрьогiн ,   Я.І. Невмержицький / / Фiнанси України. - 2007. - N11. - С.119-128.

 

Полозенко, Д.

Управлiння державнимми фiнансами України в умовах економiчного зростання [Текст] / Д. Полозенко  / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N7. – С.23-25.

 

Рядно, О.

Моделювання управлiння фiнансами підприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.Рядно / / Економiка України. - 2007. - N12. - С.12-16.

 

Янчева, Л.Н.

Фiнансова звiтнiсть в iнформацiйнiй системi управлiння [Текст] / Л.Н. Янчева / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N6. - С.57-61.

 

[Вгору]

1.5 Місцеві фінанси

 

Азаренкова, Г.М.

Фiнанси [Текст] : практикум : навч. посiбник / Г.М. Азаренкова ,  I.I. Борисенко . - К. : Знання , 2008. - 279 с.

65.261я73 А35

 

Бадида, М.П.

Фiнансова забезпеченiсть мiсцевих бюджетiв : сучасний стан та перспективи вдосконалення [Текст] + [Електрон. ресурс] / М.П. Бадида / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N7-8. -  [N8. - С.35-39]. - N7, N8 під однією обкладинкою, кожен має окрему нумерацію.

 

Бечко, П.К.

Мiсцевi фiнанси [Текст]: навчальний посiбник / П.К. Бечко , О.В. Ролiнський . - К. : ЦУЛ , 2007. - 192 с.

65.9(4Укр)261.8я73 Б56

 

Бондарук, Т.Г

Обгрунтування стратегiї управлiння фiнансами мiсцевого самоврядування [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.Г. Бондарук / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N11. - С.63-72.

 

Буковинський, С.

Змiцнення фiнансової бази мiсцевого самоврядування як чинник економiчного зростання [Текст] + [Електрон. ресурс] / С.Буковинський / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N2. - С.9-15.

 

Карпiнський, Б.А.

Збалансованiсть фiнансової системи територiї: механiзм формування та державного управлiння [Текст] + [Електрон. ресурс] / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко / / Статистика України. - 2007. - N4. - С.99-104.

 

Круш, П.В.

Мунiципальне управлiння [Текст] : навч. посiбник / П.В. Круш, О.О. Кожемяченко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 168 с.

67.9(4Укр)300.66я73 К84

 

Макогон, В.Д.

Удосконалення системи управлiння фiнансовими потоками на мiсцевому рiвнi [Текст] / В.Д. Макогон  / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N10. - С.21-26.

 

Мiсцевi фiнанси [Текст] : навч. посiбник / О.Й. Вiвчар,  Я. Лобурко,  О.Б. Курило  [та ін.]  - Львiв : Вид-во Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка", 2007. - 132 с.

65.9(4Укр)261.8я73 М65

 

Рева, Т.М.

Мiсцевi фiнанси [Текст]: навчальний посiбник / Т.М. Рева, К.Ф. Ковальчук, Н.В. Кучкова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 208 с.

65.9(4Укр)261.8я73 Р32

 

Сазонець, I.Л.

Управлiння мiсцевими фiнансами [Текст]: навч. посiбник / I.Л. Сазонець, Т.В. Гринько, Г.Ю. Придатко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 264 с.

65.9(4Укр)261.8я73 С14

 

Статистичний щорiчник Полтавської областi за 2006 р [Текст] + [Електрон. ресурс] / за ред. Т.Л. Бугайченко . - Полтава : Головне упр. стат. у Полт. обл. , 2007. - 433 с. + 1 електрон. опт. диск (СD-ROM).

65.9(4Укр-4Пол)-05 С78

 

[Вгору]

1.6 Фінанси підприємства

 

Боровков, П.

Финансовая структура как современный инструмент управления экономикой предприятия [Текст] + [Електрон. ресурс] / П.Боровков  / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N2. - С.109-115.

 

Галенко, О.

Змiст та поняття аналiзу фiнансового стану при банкрутствi та санацiї  [Текст]/ О.Галенко ,  Г.В. Булкот  / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. – N7-8. - С.57-60.

 

Зятковська, Л.I.

Методологiчнi засади фiнансового забезпечення пiдприємств [Текст] / Л.І. Зятковська  / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.148-155.

 

Лагун, М.I.

Iнформацiйне забезпечення аналiзу фiнансового стану пiдприємств при визначеннi його потенцiалу  [Текст] / М.І. Лагун  / / Формування ринкових відносин в Українi. - 2007. - N9. - С.65-68.

 

Лагун, М.I.

Методичнi аспекти аналiзу фiнансового стану пiдприємств у контекстi прийняття управлiнських рiшень  [Текст] / М.І. Лагун  / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.16-20.

 

Марченко, I.В.

Фiнансовi аспекти дiлової активностi пiдприємства  [Текст] / І.В. Марченко / / Фiнанси України. - 2007. - N5. - С.136-144.

 

Обущак, Т.А.

Сутнiтсь фiнансового стану пiдприємства  [Текст] / Т.А. Обущак  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.92-101.

 

Фiлiна, Г.I.

Розвиток пiдприємства на основi самофiнансування [Текст] / Г.І. Фiлiна / / Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв господарювання : навч. посiбник / Г.І.Фiлiна. – К., 2007. - С.213-227.

65.290-93я73 Ф53

 

Хотомлянський, О.Л.

Комплексна оцiнка фiнансового стану підприємства [Текст] / О.Л.Хотомлянський , П.А. Знахуренко  / / Фiнанси України. - 2007. - N1. - С.111-117.

 

Хотомлянський, О.Л.

Теоретичнi основи управлiння фiнансовими ресурсами пiдприємств  [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.Л. Хотомлянський ,  І.О. Сiнєнко  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N2. - С.145-151.

 

Шнайдер, О.

Финансовое состояние как индикатор экономического потенциала организации [Текст] / О. Шнайдер / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N9. - С.39-44.

 

[Вгору]

2. Страхування

 

Алексеева, А.П.

Тенденции развития банковского страхования на мировом финансовом рынке [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.П. Алексеева / / Банковские услуги. - 2007. - N10. - С.12-14 .

 

Базилевич, В.Д.

Сучасна парадигма страхування : сутнiсть i протирiччя [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.Д. Базилевич  / / Фiнанси України. - 2007. - N9. - С.42-50.

 

Василенко, П.

Вiповiдальнiсть роботодавця за порушення законодавства про соцiальне страхування на випадок безробiття [Текст] / П.Василенко  / / Кадровик. - 2008. - N9. - С.16-21.

 

Великдань, Е.Н.

Роль личного страхования в организации социальной защиты населения [Текст] / Е.Н. Великдань  / / Управление персоналом. - 2007. - N20. - С.53-56.

 

Виплати з Фонду страхування на випадок безробiття: кому, коли i скiльки [Текст] / / Все про бухгалтерський облiк. –2008. - N96. - С.23-27.

 

Влияние системы страхования вкладов на рынок депозитов и поведение населения [Текст] / / Деньги и кредит. - 2008. - N2. - С.24-32.

 

Все, що ви хотiли знати про страхування  [Текст] / / Охорона працi та соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi. - 2007. - N10. - С.18-20.

 

Дацюк, Р.

Банки потянут СК. Финансовый кризис докатился до страховщиков [Текст] / Р. Дацюк / / Экономические известия. –2008. - 13 жовтня .- С.7.

 

Державне соцiальне страхування громадян вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання [Текст] : тематична добiрка / / Юридичний вiсник України . - 2008. - N3. - С.1-46.- Вкл. "Iнформацiйно - правовий банк".

 

Добровольное медицинское страхование [Текст] / / Справочник экономиста. –

2007. - N12. - С.80-84.

 

Єрмошенко, А.М.

Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення взаємодiї страхових органiзацiй i банкiвських установ  [Текст] / А.М. Єрмошенко  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.59-65.

 

Єрмошенко, А.М.

Порiвняння основних моделей банкiвського страхування [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.М. Єрмошенко  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N3. –

С.167-175 .

 

Журавська , I.

Ризики в сiльському господарствi: страхування та податковi наслiдки [Текст] / І. Журавська / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N46. – С.60-64.

 

Золотухiн, О.

"Добровольцi" страхування (облiк внескiв на добровiльне медичне страхування працiвникiв) [Текст] / О. Золотухiн / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2008. - N14. - С.51-54.

 

Iщук, Н.

Створення та загальний порядок роботи комiсiї iз соцiального страхування (у зразках документiв) [Текст] / Н. Iщук  / / Кадровик. - 2008. - N1. - С.60-72.

 

Кипреева, Е.

Оптимизация расчета страхового и перестраховочного тарифа [Текст] / Е. Кипреева  / / Управленческий учет и бюджетирование. - 2008. - N4. - С.43-47.

 

Кисельова, О.М.

Концептуальнi пiдходи щодо оподаткування страхової дiяльностi [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.М. Кисельова  / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N7-8. – [ N7. -  С.107-113]. -  N7, N8 під  однією обкладинкою, кожен номер має окрему нумерацію.

 

Ковтун, Н.В.

Сучаснi тенденцiї розвитку страхової дiяльностi в Українi : макроекономiчний i регiональний аспекти  [Текст] / Н.В. Ковтун  / / Статистика України. - 2007. - N3. - С.38-44.

 

Коляда, В.

Страховые взносы : плательщики, база обложения, ставки и сроки уплаты, ответственность [Тест] + [Електрон. ресурс] / В. Коляда / / Труд и зарплата. - 2008. - N1. - С.77-84.

 

Корнiюк, О.

Новi тенденцiї страхового ринку [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.Корнiюк  / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2008. - N3. - С.69-71.

 

Кузнецова, Л.

Управление банковскими рисками через фьючерсное хеджирование [Текст] / Л. Кузнецова   / / Деньги и кредит. - 2007. - N10. - С.22-27.

 

Мартынова, Т.

Страховка может повысить лояльность персонала [Текст] / Т. Мартынова / / Банковское обозрение. - 2007. - N11. - С.50-55.

 

Матвiєнко, Г.А.

Впровадження iнновацiйного iндексного страхування в сiльському господарствi України [Текст] / Г.А. Матвiєнко  / / Iнвестицiї: практика та досвiд. - 2008. - N17. - С.12-14.

 

Мачуський, В.

Взаємне страхування : органiзацiйно-правовi аспекти [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Мачуський  / / Право України. - 2008. - N4. - С.63-65.

 

Машина, Н.I.

Страхування для туристичних пiдприємств [Текст] : навч. посiбник / Н.I. Машина . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 368 с.

65.271.3я73 М38

 

Нагорний, В.

Допомоги Фонду страхування вiд непрацездатностi: види, умови, розмiри [Текст] / В. Нагорний  / / Все про бухгалтерський облiк. – 2008. - N96. - С.20-23.

 

Николенко , Л.Б.

О системе социального страхования и страхований социальных рисков компаний [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л.Б. Николенко  / / Банковские услуги. - 2008. - N8. - С.32-37.

 

Перестрахування ризикiв в Українi в 2007 роцi [Текст] / / Финансовые услуги. - 2008. - N3. - С.23-24.

 

Полiщук, Є.

Українi потрiбен ковчег. Ринок екологічного страхування: стан і перспективи [Текст] / Є.Полiщук,  В. Юсов,  І. Кацал  / / Консалтинг в Українi. - 2007. - N10-11. - С.9-11.

 

Рогоза, О.

Страховка от соседей. Для чего нужно страховать ремонт [Текст] / О.Рогоза  / / Потребитель + рынок. - 2008. - N9-10. - С.30-31.

 

Романенко, О.А.

Страхування як важiль впливу на демографiчнi процеси [Текст] / О.А.Романенко / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N5. - С.134-138.

 

Системи соцiального страхування зарубiжних країн [Текст] : навч. посібник / Г.В. Григораш , Т.Ф. Григораш , В.Я. Олійник  та ін.. - К. : ЦУЛ , 2008. - 144 с.

65.9(0)272я73 С40

 

Соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi [Текст] / / Юридичний вiсник України . - 2007. - N47. - С.1-48.- Вкл. "Iнформацiйно - правовий банк".

 

Спiлка, О.

Iндивiдуальна послуга. Ринок корпоративного страхування [Текст] / О.Спiлка  / / Контракти. - 2008. - N7. - С.32-33.

 

Страхование: агропромышленный комплекс [Текст] / / Экономические известия. – 9 вересня 2008. - С.10.

 

Страхование как инструмент формирования инвестиционной привлекательности регионального рынка сельскохозяйственной продукции [Текст] / / Потребительская кооперация. - 2007. - N3. - С.34-39.

 

Страховой оберег. На рынке появились новые программы страхования имущества [Текст] / / Аргументы и факты в Украине. - 2008. - N38. - С.12.

 

Страхування ризикiв при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi [Текст] / / Основи зовнiшньоекономiчної дiяльностi [Текст] : пiдручник / Г.С.Гурiна, М.Г. Луцький, Т.Л.Мостенська  та ін.. - К., 2007. - С.333-330.

65.9(4Укр)8я73 О75.

 

Ткаченко, Н.В.

Страхування [Текст} : навч. посiбник / Н.В. Ткаченко . - К. : Лiра-К , 2007. - 376 с.

65.9(4Укр)271я73 Т48

 

Ужва, А.

Добровiльне медичне страхування [Текст] + [Електрон. ресурс] /А.Ужва / / Заработная плата. - 2008. - N4. - С.80-87.

 

Шинкаренко, I.

Довгострокове страхування життя : податковi наслiдки при змiнi умов договору [Текст] /І. Шинкаренко / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2008. - N13. - С.105-107.

 

Яворська, Т.В.

Страховi послуги [Текст] : навч. посiбник / Т.В. Яворська . - К. : Знання , 2008. – 350  с.

65.271я73 Я22

 

[Вгору]

3. Фінансовий контроль. Ревізія

 

Богданов, I.

Примiрний перелiк обов'язкових ревiзiйних дiй за наявностi ознак нецiльового використання бюджетних коштiв [Текст] / І. Богданов  / / Фiнансовий контроль. - 2008. - N5. - С.59-62.

 

Дiкань, Л.В.

Контроль i ревiзiя [Текст] : навч. посiбник / Л.В. Дiкань . - 2-ге вид., перероб. i доп . - К. : Знання , 2007. - 327 с.

65.053.9(4Укр)Я73 Д45

 

Дмитренко, I.М.

До питання вдосконалення фiнансового контролю в системi державного управлiння [Текст] /І.М. Дмитренко  / / Статистика України. - 2008. - N1. - С.96-100.

 

Жадан, О.I.

Органiзацiйний аспект механiзму фiнансового контролю ефективностi використання державних коштiв [Текст] / О.І.Жадан / / Економiка та держава. - 2007. - N10. - С.86-89.

 

Жидєєва, Л.I.

Органiзацiя i методика аудиту. Контроль i ревiзiя [Електрон. ресурс] : метод. рекомендацiї / Л.I. Жидєєва , ст.викл. А.Ж. Пшенична , 2007. – Заголовок з титулу екрану.

 

Казначейська справа [Текст] : навч. посiбник / Є.О. Галушка , О.В. Охрiмовський,  Й.С. Хижняк  [та ін.] - Чернiвцi : Книги-XXI , 2008. - 464 с.

65.9(4Укр)261.3я73 К14

 

Кiндряков, А.О.

Аудит i ревiзiя в системi методiв господарського контролю [Текст]/ А.О.Кiндряков / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. – С.5-12.

 

Користiн, О.

Ревiзiя як форма фiнансового контролю [Текст]+ [Електрон. ресурс] / О.Користiн, А. Клименко / / Право України. - 2007. - N2. - С.62-65.

 

Король, В.

Правоохороннi органи. Право на проведення перевірок  [Текст]+ [Електрон. ресурс] / В.Король , О. Слiпачук  / / Заработная плата. - 2007. - N3. – С.8-14.

 

Креховець, В.

Фiктивне пiдприємництво : що воно таке ? [Текст] + [Електрон. ресурс] /В.Креховець  / / Фiнансовий контроль. - 2008. - N2. - С.49-51.

 

Никитина, Г.В.

Методы исследования финансового состояния промышленного производства [Текст] / Г.В.Никитина  / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N4. - С.25-34.

 

Огонь, Ц.Г.

Державний фiнансовий контроль у навчальному процесi [Текст] / Ц.Г.Огонь  / / Фiнанси України. - 2007. - N10. - С.157-158.

 

Перепiчка, П.

Крадiями не народжуються. Дещо про джерела формування злочинних доходів [Текст] /П. Перепiчка  / / Фiнансовий контроль. - 2008. - N2. - С.36-42.

 

Перепiчка, П.

Схеми вiдмивання доходiв: як їх розпiзнати [Текст] / П.Перепiчка  / / Фiнансовий контроль. - 2008. - N5. - С.50-56.

 

Петренко, П.

Рахункова палата України : новi виклики i проблеми державного фiнансового контролю [Текст] /П. Петренко / / Голос України. –2008. -14  березня.- С.11.

 

Полтораков, О.Ю.

Фiнансовий контроль над сектором безпеки: теорiя i практика [Текст] + [Електрон. ресурс] /О.Ю.Полтораков  / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.136-142.

 

Прасолова, С.П.

Кредитування i контроль [Текст] : практикум : навч. посібник / С.П. Прасолова . – К. : Лiра-К , 2008. - 202 с.

65.9(4Укр)262.2я73 П70

 

Стефанюк, I.

Чому французьке село процвiтає, або Дещо з досвiду органiзацiї контролю за коштами, що надаються країнами-членами ЄС агропромисловому сектору економiки [Текст] / І.Стефанюк ,  В. Дiхтярьов  / / Фiнансовий контроль. - 2008. - N2. - С.52-57.

 

Футоранська, Ю.М.

Передумови та шляхи реформування системи державного внутрiшнього фiнансового контролю в Українi [Текст] / Ю.М.Футоранська  / / Фiнанси України. - 2007. - N9. - С.151-158.

 

Чегодаев, Г.С.

Теоретические основы обеспечения финансового контроля на финансовых рынках [Текст] / Г.С.Чегодаев / / Аспирант и соискатель. - 2007. - N6. - С.30-34.

 

Чехонадских, Л.

Совершенствование методов государственного финансового контроля [Текст] /Л.Чехонадских  / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N3. – С.26-30.

 

Чумакова, I.Ю.

Аудит ефективностi у державному фiнансовому контролi зарубiжних країн [Текст] /І.Ю.Чумакова  / / Фiнанси України. - 2007. - N8. - С.137-146.

 

Юрiй, С.I.

Казначейська система [Текст] : пiдручник / С.I. Юрiй , В.I. Стоян , О.С. Даневич . - 2-ге вид., змiн. та доп . - Тернопiль : Карт-бланш , 2006. - 818 с.

65.9(4Укр)261.3я73 Ю71

 

[Вгору]

4. Банківська система

 

4.1. Лізинг

 

Долiнська, Є.Б.

Оцiнка ризику неплатежу в операцiях фiнансового лiзингу з використанням теорiї графiв [Текст] + [Електрон. ресурс]  / Є.Б.Долiнська,  Л.Б. Долiнський // Фiнанси України. - 2007. - N10. - С.121-128.

 

Дука, А.П.

Управлiння витратами за угодами фiнансового лiзингу в iнвестицiйнiй дiяльностi орендаря [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.П.Дука, Г.В.Мисака // Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N2. - С.65-70.

 

Ерохин, К.

Финансовый лизинг : правила налогообложения [Текст] /К.Ерохин  / / Контракты. - 2008. - N18. - С.14-18.- Д-к  К-т.

 

Комерцiйний кредит. Лiзинговий кредит [Текст] / / Банкiвське право України [Текст] : навч. посiбник / Д.О.Гетманцев, Н.Г. Шуклiна. - К., 2007. - С.89-94.

67.9(4Укр)302 Г44

 

Крупные лизингодатели уже задумываются об IРО [Текст] // Банковское обозрение. - 2007. - N7. - С.44-48.

 

Купалова, Г.I.

Розвиток лiзингу в Українi : облiково-аналiтичнi та фiнансово-економiчнi аспекти [Текст] + [Електрон. ресурс]  / Г.І.Купалова, Ю.С.Гринчук  / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N1. - С.120-126.

 

Логвинова, Н.

Банк и лизинговая компания - брак по расчету [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н.Логвинова / / Банковское обозрение. - 2007. - N3. - С.100-105.

 

Логвинова, Н.

Лизинг в кредит [Текст] + [Електрон. ресурс] /Н.Логвинова/ / Банковское обозрение. - 2007. - N12. - С.64-67.

 

Малов, А.

Лизинг - надежный способ долгосрочной аренды оборудования [Текст]/ А.Малов / / Тара и упаковка. - 2007. - N2. - С.16-18.

 

Мiжнародний лiзинг [Текст] / / Мiжнароднi економiчнi вiдносини [Текст] : пiдручник /І.М. Школа, В.М. Козменко,  О.В. Бабiнська. - Чернiвцi, 2007. - С.251.

65.58я73 Ш67

 

Руденко, Л.В.

Мiжнароднi кредитно-розрахунковi та валютнi операцiї [Текст] : пiдручник / Л.В. Руденко . - 2-ге вид., перероб. i доп . - К. : ЦУЛ , 2007. – 632 с.

65.582.6 Р83

 

Управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю [Текст] : навч. посібник / За ред. I.I. Дахно . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 328 с.

65.9(4Укр)8-21я73 У67

 

Усенко, Я.

Витрати лiзингоодержувача за договором лiзингу [Текст] /Я.Усенко //Справочник экономиста. - 2007. - N10. - С.41-43.

 

Черевань, I.

Лiзинг як метод фiнансування iнновацiйного розвитку виробничої бази вiтчизняних пiдприємств [Текст] / І.Черевань  / / Банкiвська справа. - 2008. - N2. - С.46-56.

 

Школа, I.М.

Мiжнароднi економiчнi вiдносини [Текст] : пiдручник / I.М. Школа , В.М. Козменко, О.В. Бабiнська . - 2-ге вид., перероб. та доп . - Чернiвцi : Книги-XXI , 2007. - 544 с.

65.58я73 Ш67

 

[Вгору]

4.2. Кредит

 

Арсеньєва, О.

Овердрафт: що це за кредит i як його облiковувати [Текст] / О.Арсеньєва / / ГоловБух. – 10 грудня 2007. - N68. - С.19-22.

 

Бондаренко, Н.

Включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених за придбаний товар за вiдсутностi товарної накладної [Текст] /Н. Бондаренко / / Вiсник податкової служби України. - 2008. - N39. - С.23-24.

 

Будут ли расти ставки по кредитам? [Текст] / / Банковское обозрение. - 2008. - N3.- С.16-21.

 

Васюренко, О.

Цiна кредитних ресурсiв як ключова складова системи управлiння кредитним ризиком [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.Васюренко, В. Подчесова  / / Банкiвська справа. - 2008. - N1. - С.28-34.

 

Власов, Д.В.

Формування кредитної системи фермерiв США [Текст] + [Електрон. ресурс] /Д.В. Власов  / / Економiка АПК. - 2008. - N2. - С.152-155.

 

Дворецкая, А.Е.

Долгосрочное банковское кредитование как фактор эффективного финансирования экономического роста [Текст] / А.Е. Дворецкая  / / Деньги и кредит. - 2007. - N11. - С.23-30.

 

Дiдух, О.

Вибивайли боргiв. Кредитний бум додав роботи колекторам i їхнiм опонентам [Текст] / О. Дiдух  / / Газета 24. –2008. - 15 вересня .- С.1А, 4А-5А вкл.

 

Дубинский, А.

Fortis усложнит жизнь Игорю Гиленко. Одна из крупнейших банковских групп Бенилюкса - Fortis Bank, который организовал синдицированный заем для банка "Надра", может не пойти на рефинансирование этого кредита [Текст] /А. Дубинский / / Экономические известия. –2008. -1 жовтня.- С.7.

 

Д'яконова, I.I.

Кредитний брокеридж: перспективи дiяльностi в Українi [Текст] / І.І.Д'яконова / / Банкiвська справа. - 2007. - N6. - С.69-74.

 

Єгоричева, С.Б.

Грошi та кредит [Електрон. ресурс] : метод. рекомендацiї / С.Б. Єгоричева , 2007. – Режим доступу: http:/phpopac/elcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Єфiмов, С.

Кредиторська заборгованiсть у процедурi банкрутства [Текст] / С.Єфімов / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2008. - N8. - С.34-37.

 

Кабанов, В.Г.

Державне регулювання мiжнародної кредитно - фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi [Текст] / В.Г.Кабанов  / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N5. - С.120-127.

 

Карпенко, Е.

Бизнес - план для получения кредита [Текст] / Е.Карпенко  / / Практика продаж. - 2008. - N3. - С.7-8.

 

Козка, А.

Овердрафт спешит на помощь [Текст] + [Электрон. ресурс] / А.Козка / / Практика продаж. - 2008. - N4. - С.20-24.

 

Козка, А.

Товарные заложники [Текст] / А.Козка / / Практика продаж. - 2008. - N5. - С.12-15.

 

Кузнецов, С.В.

Кредитный портфель коммерческого банка и оценка его качества [Текст] + [Электрон. ресурс] / С.В.Кузнецов / / Банковские услуги. - 2007. - N12. - С.29-38.

 

Куриляк, З.

Кiлька питань про розподiл податкового кредиту [Текст] / З.Куриляк / / ГоловБух. - 2008. - N57. - С.27-32.

 

Кушина, О.

Банкрутство : податкова "доля" кредиторських заборгованостей [Текст] / О.Кушина / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2008. - N8. - С.38-41.

 

Лапшина, Ю.

Податок на додану вартiсть. Консультують фахiвцi Департаменту податку на додану вартiсть ДПА України [Текст] / Ю.Лапшина , Л. Космiна / / Вiсник податкової служби України. - 2008. - N36. - С.32-36.

 

Левченко, О.М.

Мiжнароднi кредитнi розрахунки: методи управлiння [Текст] / О.М.Левченко / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N1. - С.31-36.

 

Остапчук, Я.

Унiфiкацiя правового та економiчного визначення кредиту [Текст] / Я.Остапчук / / Економiст. - 2008. - N3. - С.42-45.

 

Плохие парни [Текст] : Мелкие банки, кредитные союзы и финансовые компании охотно кредитуют проблемных заемщиков, но под 30-40% годовых / / Контракты. - 2008. - N14. - С.18-22.

 

Податковий кредит на навчання [Текст] / / Юридичний вiсник України . - 2008. - N40. - С.13.

 

Прощина, Т.

Податковий кредит з навчання: як одержати вiдшкодування [Текст] / Т.Прощина / / Все про бухгалтерський облiк. – 28 лютого 2008. - N20. - С.6-9.

 

Рейтинг схем споживчого кредитування за ступенем хитростi : банкiри дiляться секретами [Текст] / / Консалтинг в Українi. - 2007. - N12. - С.12-14.

 

Руденко, Л.В.

Мiжнароднi кредитно-розрахунковi та валютнi операцiї [Текст] : пiдручник / Л.В. Руденко . - 2-ге вид., перероб. i доп . - К. : ЦУЛ , 2007. - 632 с.

65.582.6 Р83

 

Солдаткiна, О.

Чим небезпечний кредит "на поруки". Якщо боржник не виплачуватиме кредит, банк вимагатиме грошi в поручителя [Текст] / О.Солдаткiна  / / Вечiрня Полтава. –2008. -24 вересня.- С.6.

 

Тарутина, А.Е.

Использование модельного подхода при разработке стратегии продаж товаров в кредит [Текст] + [Электрон. ресурс] / А.Е.Тарутина  / / Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N1. - С.122-126.

.

Тетянич, Л.

Вексель i податковий кредит з ПДВ [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л.Тетянич / / ГоловБух. - 2008. - N17. - С.33-35.

 

Торяник, Ж.I.

Роль iноземного капiталу у забезпеченнi достатностi ресурсного потенцiалу банкiв [Текст] + [Електрон. ресурс] / Ж.І.Торяник  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N3. - С.182-189.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв

Порядок використання у 2008 роцi коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення фiнансової пiдтримки пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення кредитiв [Текст] : затв. постановою вiд 28 лютого 2008 р. N 126 / Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2008. – 9 травня .- С.1-8.- вкл.

 

Фаррел, С.

Анатомия кредитного кризиса [Текст] + [Электрон. ресурс] / С.Фаррел, Д.Форстел / / Финансовая консультация. - 2007. - N17. - С.37-39.

 

Чернявський, К.

Формування попиту на кредитнi ресурси [Текст] + [Електрон. ресурс] / К.Чернявський / / Банкiвська справа. - 2008. - N1. - С.34-43.

 

[Вгору]

4.3. Ринок цінних паперів

 

Аксенов, Д.А.

Системы клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг Японии  [Текст]+ [Электрон. ресурс] /Д.А. Аксенов / / Деньги и кредит. - 2007. - N6. - С.52-57.

 

Ватаманюк, З.Г.

Ринок цiнних паперiв в умовах фiнансової глобалiзацiї [Текст]+ [Електрон. ресурс] / З.Г.Ватаманюк ,  Н.В.Звонар / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.82-89.

 

Ватаманюк, З.Г.

Перспективи розвитку ринку цiнних паперiв в Українi  [Текст]/ З.Г.Ватаманюк / / Фiнанси України. - 2007. - N5. - С.75-85.

 

Деревко, Ю.

Iнвестицiйнi банки: вплив на формування змiшаної моделi ринку цiнних паперiв в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] / Ю.Деревко  / / Банкiвська справа. - 2008. – N1. - С.90-94.

 

Еременко, А.

У физлиц впервые появилась возможность торговать акциями через интернет [Електрон. ресурс] / А.Еременко / / Електроннi ресурси ПУСКУ. Фiнанси. - 2008. - N1.  – Заголовок з титулу екрану.

 

Забучинська, Т.

Порiвняльно-правовий аналiз державного регулювання ринку цiнних паперiв : (досвiд України та США)  [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Т. Забучинська  / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N8. - С.57-60.

 

Квасова, О.П.

Дiяльнiсть фiнансових посередникiв на ринку цiнних паперiв України [Текст] / О.П. Квасова  / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N10. - С.35-39.

 

Редзюк, Є.В.

Вплив ринку цiнних паперiв на створення iнновацiйно орiєнтованої економiки України [Текст] + [Електрон. ресурс] / Э.В. Редзюк / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N7-8. - N7,С.96-100.

 

Святненко, А.

Медвежье настроение. Фондовый рынок несет потери [Электрон. ресурс] /А. Святненко  / / Електроннi ресурси ПУСКУ. Вип. Фiнанси. - 2008. - N1. - Заголовок з титулу екрану.

 

Терещенко, Г.М.

Проблеми становлення та напрями удосконалення функцiонування ринку цiнних паперiв в Українi  [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Г.М. Терещенко / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.97-104.

 

Украине не избежать глобальной коррекции на мировых рынках акций, но кризиса не ожидается [Электрон. ресурс] : опрос / / Електроннi ресурси ПУСКУ.  Вип. Фiнанси. - 2008. - N1. - Заголовок з титулу екрану.

 

Чеканов, О.

Ваше благо - наше благо. Управлiння цiнними паперами [Текст] / О.Чеканов / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N38. - С.68-72.

 

[Вгору]

5. Міжнародні фінансові відносини

 

Голов, С.

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi: вдосконалення та застосування [Текст] / С.Голов  / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N11. - С.43-59.

 

Головнин, М.

Денежно-кредитная политика России и стран Центральной и Восточной Европы в условиях финансовой глобализации [Текст] + [Электрон. ресурс] / М.Головнин  / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N1. - С.64-72.

 

Мельник, П.В.

Мiжнароднi резерви України: обсяги i структура [Текст] + [Електрон. ресурс] / П.В.Мельник ,  О.І Береславська  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. – N12. - С.108-116.

 

Кабанов, В.Г.

Державне регулювання мiжнародної кредитно - фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi [Текст] / В.Г.Кабанов  / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N5. - С.120-127.

 

Рач, О.М.

Особливостi фiнансової оренди необоротних активiв в умовах нацiональних i мiжнародних стандартiв [Текст] / О.М.Рач  / / Аудитор України. - 2007. - N21. – С.24-28.

 

Розинский, И.

Международные финансовые центры: мировой опыт и возможности для России [Текст] + [Електрон. ресурс] / И.Розинский / / Вопросы экономики. - 2008. - N9. - С.22-33.

 

Ткач, В.

Фiнансовi аспекти участi держави у мiжнародному ринку працi [Текст] / В.Ткач / / Банкiвська справа. - 2007. - N1. - С.65-79

 

Уманцiв, Ю.

Мiжнародне портфельне iнвестування в контекстi фiнансової глобалiзацiї [Текст] / Ю.Уманцiв ,  В.Ємець / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2008. - N9. – С.26-34.