ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

Укладач: бібліограф ГАЛИЦЬКА О.П.

 

 

 

ЕКОНОМІКА:
ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Бібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2007

 

 

 

 

 

 

 

Покажчик має такі розділи:

 

1. Економічна теорія

2. Мікроекономіка

3. Макроекономіка

4. Історія економічної думки

5. Управління економікою

   а) менеджмент

   б) маркетинг

   в) бухгалтерський облік

   г) економічний аналіз

6. Планування та економічне прогнозування

7. Економіка праці

8. Фінанси. Кредит. Грошообіг

9. Податки

10. Інвестиції

11. Страхування

   а) державне страхування

   б) соціальне страхування

12. Економіка підприємства

13. Економіка внутрішньої торгівлі

14. Споживча кооперація

15. Світова економіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Вгору]

Економічна теорія

 

Бабицький, А.

Економiка виробництва : теоретичнi i практичнi аспекти [Текст]/ Бабицький А. / / Економiка України. - 2007. - N9. - С.63-71.

 

Бабицький, А.

Економiчна теорiя соцiалу : особливостi та її можливостi [Текст] + [Електронний ресурс]  / Бабицький А./ / Персонал. - 2006. - N12. - С.52-57. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Білецька, Л.В.

Економiчна теорiя : Полiтекономiя. Мiкроекономiка. Макроекономiка [Текст]: навч. посiб. / Л.В. Бiлецька ; О.В. Бiлецький ; В.I. Савич . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 652 с.

 

Васильєв, О.

Синергетичнi пiдходи в економiчнiй теорії [Текст] + [Електрон. ресурс] / Васильєв О./ / Економiка України. - 2007. - N5. - С.75-79. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Винницька, М.Я.

Еволюцiя теорiї реальних бiзнес - циклiв [Текст] / Винницька М.Я. / / Економiка та держава. - 2007. - N4. - С.33-34.

 

Вишневський, В.

Податкова полiтика та економiчна теорiя [Текст] /  Вишневський В. / / Економiка України. - 2007. - N9. - С.4-21.

 

Возіянова, Н.Ю.

Iнституцiональна економiка як теоретична основа аналiзу внутрiшньої торгiвлi [Текст] / Возіянова Н.Ю. / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.68-79.

 

До означення причин проблем трудових i соцiальних прав працiвникiв та мiнiмалiзацiї виникнення колективних трудових спорiв. Загально - теоретичний, органiзацiйно - економiчний, соцiальний та правовий аспекти [Текст]  / / Бюлетень нацiональної служби посередництва i примирення. - 2007. - N10. - С.24-30.

 

Закони Хiкса-Маршала [Текст] / / Ринок працi : навч. посiб. / Волкова, О.В.. - К., 2007. - С.52-85.

 

Лавров, Д.

Новая информационно-поведенческая парадигма: конец равновесной теории или ее второе дыхание. Економическая теория [Текст] / Лавров Д. / / Вопросы экономики. - 2007. - N7. - С.59-73

 

Лазерник, Л.Л.

Дискурс Кейнсiанських та неокейнсiанських теорiй економiчного зростання: адаптацiя пiд потреби України [Текст] / Лазерник Л.Л./ / Економiка та держава. - 2006. – N9. - С.8-12.

 

Лощихін, О.М.

Економiчнi функцiї сучасної держави: видова характеристика та деякi проблеми систематизацiї [Текст] / Лощихін О.М. / / Право i безпека. - 2006. - N5/5. - С.27-31.

 

Мортiков, В.

Тiньовi цiни в економiчнiй теорiї [Текст] / Мортiков В./ / Економiка України. - 2007. - N8. - С.46-51.

 

Сiгайов, А.О.

Теоретичний аналiз фiнансового програмування : монетарна полiтика [Текст] / Сiгайов А.О. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N1. - С.43-46.

 

Сидоров, И.И.

Логистическая модель процессов производства материальных благ и их распределения - основа новой экономической теории и теории управления [Текст] / Сидоров И.И./ / Экономическое возрождение России. - 2006. - N1. - С.35-41.

 

Синцова, О.О.

Теоретичне визначення максимально можливих темпiв економiчного зростання країни за умови пiдвищення податкової ставки [Текст] / Синцова О.О / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.63-68.

 

Теоретико - методологiчнi пердумови генезису мотивацiї трудового потенцiалу в системi економiчних категорiй [Текст]+ [Електрон. ресурс] / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - вип.3. - С.185-192. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Ткач, А.А.

Iнституцiональна економiка : Нова iнституцiональна економiчна теорiя [Текст]: навч. посiб. / А.А. Ткач . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 304 с.

 

Федотова, В.Г.

Человек в экономических теориях : пределы онтологизации [Текст] / Федотова В.Г. / / Вопросы философии. - 2007. - N9. - С.20-31.

 

Юхименко, П.I.

Монетаризм : теорiя i практика[Текст]: монографiя / П.I. Юхименко . - К. : Кондор , 2006. - 312 с.

 

 

[Вгору]

Мікроекономіка

 

Абрютина, М.С.

Экономический баланс на микроуровне с использованием принципов национальных счетов [Текст] / Абрютина М.С./ / Вопросы статистики. – 2007. - N6. - С.26-36.

 

Городнов, В.П.

Алгоритм оцiнки багатомiрних мiкроекономiчних об'єктiв i процесiв методами аналiзу iєрархiй [Текст] / Городнов В.П.// Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.26-35.

 

Задоя, А.О.

Мiкроекономiка : курс лекцiй та вправи [Текст]: навч. посiб./ А.О. Задоя . - 5-те вид., стереотипне . - К. : Знання , 2006. - 211 с.

 

Крикун, В.Б.

Фiнансовий менеджмент i реiнжинiринг як iнструмент мiкроекономiчного регулювання в економiцi України [Текст] / Крикун В.Б./ / Економiка та держава. - 2005. - N11. - С.33-36.

 

Стеблій, Г.Я.

Мiкроекономiка [Текст]: навч. посiбник / Г.Я. Стеблiй . - К. : ИНКОС ; К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 221 с.

 

Сорокіна, Л.В.

Лiгiстична модель аналiзу стабiльностi розвитку мiкроекономiчних систем [Текст]  / Сорокіна Л.В. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. – С.138-143.

 

 

Шафран, Н.

Фундаментальний аналiз акцiй в Українi: оцiнка впливу мiкроекономiчних факторiв на формування ринкової вартостi акцiй [Текст] / Шафран Н. / / Економiст. - 2006. - N11. - С.53-57.

 

 

[Вгору]

Макроекономіка

Агеева, А.А.

Индикаторы циклических колебаний и перспективы экономики Украины [Текст]  / Агеева А.А./ / Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N2. - С.36-44.

 

Айзен, Роланд.

Аналiз мiжчасового спiввiдношення в макроекономiчнiй полiтицi [Текст] / Айзен Роланд / / Журнал європейської економiки. - 2007. - N 1 Том 6. – С.93-98.

 

Бабицький, А.

Економiка виробництва : теоретичнi i практичнi аспекти [Текст] /Бабицький  А./ / Економiка України. - 2007. - N9. - С.63-71.

 

Башко, В.Й.

Вплив дефiцитiв бюджету на рiвноважний обсяг виробництва [Текст ] /Башко В.Й./ / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N2. - С.30-36.

 

Баліцька, В.В.

Доходи та рентабельнiсть дiяльностi пiдприємств України: макроекономiчна стабiльнiсть [Текст] / Баліцька В.В. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.59-64

 

Бролл, Удо.

Макроекономiка України: оцiнка тенденцiй [Текст]  / Бролл Удо. / / Журнал європейської економiки. - 2007. - N 1 Том 6. - С.51-61.

 

Вороніна, О.

Методика визначення узагальнюючого показника економiчної ефективностi виробництва [Текст] + [Електрон. ресурс] / Вороніна О. / / Економiст. – 2007. - N4. - С.57-62. - спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Гайдуцький, А.П.

Роль мiграцiйного капiталу у забезпеченнi макроекономiчної стабiльностi країни [Текст] / Гайдуцький А.П. / / Фiнанси України. - 2007. - N7. - С.20-34.

 

Ковтун, Н.В.

Сучаснi тенденцiї розвитку страхової дiяльностi в Українi : макроекономiчний i регiональний аспекти [Текст] / Ковтун Н.В. / / Статистика України. - 2007. - N3. - С.38-44.

 

Моисеев, С.

Формализация макроэкономики и ее последствия для денежно - кредитной политики [Текст]/ Моисеев С.  / / Вопросы экономики. - 2007. - N2. - С.46-58.

 

Основнi макроекономiчнi показники розвитку України у лютому 2001 -2007 рокiв [Текст] / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N4. - С.45.

 

Петришина, Н.

Функцiї держави в економiчних системах [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Петришина Н. / / Банкiвська справа. - 2007. - N2. - С.67-82. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Пташенко, В.

Економiчна природа й особливостi виникнення корпоративних iнтересiв [Текст]  / Пташенко В./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N2. - С.15-18

 

Равенко, А.

Енергоресурси i макроекономiка [Текст] / Равенко А./ / Дзеркало тижня. - 2007. - N21. - С.1,8.

 

Самойловський, А.Л.

Страхування як фактор макроекономiчної рiвноваги та напрямки iнтенсифiкацiї ролi страхування в економiцi країни [Текст] / Самойловський А.Л./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N1. - С.26-30.

 

Хасбулатов, О.

Региональное регулирование как часть государственной макроэкономической политики [Текст] / Хасбулатов О. / / Международная экономика. - 2007. - N7. - С.52-64.

 

Хоменко, Т.

Платiжний баланс України: основнi тенденцiї та їх макроекономiчне значення [Текст]  / Хоменко Т./ / Банкiвська справа. - 2006. - N4. - С.14-29.

 

Черкас, Н.

Обмiнний курс, сальдо бюджету та структурнi зрушення в українськiй економiцi [Текст]  /Черкас Н./ / Економiст. - 2007. - N1. - С.38-42.

 

Шумська, С.С.

Нацiональне багатство: методологiчнi пiдходи та оцiнки по Українi [Текст] + [Електрон. ресурс]  / Шумська С.С./ / Економiчна теорiя. - 2006. - N4. – С.54-76. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

 

[Вгору]

Історія економічної думки

Абалкин, Л.И.

Российская школа экономической мысли. Поиск самоопределения [Текст] / Абалкин Л.И./ / Экономическое возрождение России. - 2004. - N1. - С.8-16.

 

Ананьин, О.

Карл Маркс и его "Капитал" из девятнадцатого в двадцать первый век [Текст] ЇАнаньин О./ / Вопросы экономики. - 2007. - N9. - С.72-86.

 

Відейко, М.

Особливостi економiки та полiтики на Русi [Текст] / Відейко М / / Голос України. – 19.09.2007. - С.12-13.

 

Геєць, В.М.

Академiк І.І. Лукiнов - корифей вiтчизняної економiчної думки [Текст] / Геєць В.М./ / Економiка АПК. - 2007. - N10. - С.9-17.

 

Гошовська, В.В.

Iсторико-економiчний погляд на формування стандартiв якостi життя [Текст]  / Гошовська В.В / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N1. - С.149-152.

 

Дерев'янкiн, Т.І.

Циклiчна динамiка ринкового господарства у трактуваннях вiтчизняних вчених-економiстiв кiнця XIX- початку XX ст.[Текст] / Дерев'янкiн Т.І. / / Економiка України. - 2006. - N4. - С.51-58.

 

Дэвидсон, П.

Посткейнсианская школа в макроэкономической теории [Текст] + [Електрон. ресурс]  / Дэвидсон П. / / Вопросы экономики. - 2006. - N8. - С.82-101. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Задорожный, Г.В.

Идеи М.И. Туган - Барановского и социальная экономия [Текст] / Задорожный Г.В. / / Торгiвля i ринок України. Вип. 17. Т. 1 : темат. зб. наук. праць / Коллект. автор, Ред. Шубiн, О.О.. - Донецьк, 2004. - С.8-14.

 

Корнійчук, Л.Я.

Фiзична економiя. Українська школа [Текст]/ Корнійчук Л.Я.  / / Економiка України. - 2006. - N9. - С.55-63

 

Кришталь, Г.О.

На рубеже ХIХ-ХХ вв. С.В. Витте - принципиально новый тип чиновника-менеджера [Текст] / Кришталь Г.О./ / Экономическое возрождение России. - 2004. - N1. - С.90-96.

 

Кудлак, В.Я.

Роль соцiального чинника у реформаторськiй дiяльностi М.Х.Бунге [Текст] / Кудлак В.Я./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N1. - С.21-25.

 

Мазурок, П.П.

Iсторiя економiчних учень у запитаннях i вiдповiдях [Текст]: навч. посiб.  / П.П. Мазурок . - 2-ге вид., стереотип . - К. : Знання , 2006. - 477 с.

 

Осадчая, И.

Джон Мейнард Кейнс и Лидия [Текст] + [Електрон. ресурс] : Великий реформатор капитализма и балет / Осадчая И./ / Наука и жизнь. - 2007. - N5. - С.2-7. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Пашкевич, С.

Административный полигон : Российская империя представляла собой конгломерат разнообразных управленческих систем, часть из которых может быть интересна современной Украине [Текст] + [Електрон. ресурс]

/  Пашкевич С./ / Бизнес. - 2007. - N13. - С.88-92. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Скоробогатов, А.

Институты как фактор порядка и как источник хаоса: неоинституционально - посткейнсианский анализ [Текст] + [Електрон. ресурс] / Скоробогатов А. / / Вопросы экономики. - 2006. - N8. - С.102-118. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Скидельски, Р.

Хайек versus Кейнс : дорога к примирению [Текст]/ Скидельски Р. / / Вопросы экономики. - 2006. - N6. - С.47-66.

 

Эволюция экономической теории: от А. Смита к неосмитианству [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Вопросы философии. - 2006. - N11. - С.73-84. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

[Вгору]

Управління економікою

 

Герасименко, С.С.

Фундаментальний характер статистики в ефективному управлiннi економiкою[Текст] / Герасименко С.С. / / Статистика України. - 2007. - N3. - С.26-28.

 

Матвієнко, П.

Реформування податкової системи України - нагальна потреба державного управлiння економiкою [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Матвієнко П. / / Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - Вип.2. - С.54-69. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Пісьмаченко, Л.М.

Контроль в системi державного управлiння економiкою : стан, проблеми та напрями вирiшення [Текст]  / Пісьмаченко Л.М./ / Економiка та держава. - 2006. - N8. - С.67-69.

 

Попов, Д.

Мiжнародний досвiд побудови системи оцiнки фiнансової стiйкостi як елемента загальнодержавного управлiння економкою країни [Текст] + [Електрон. ресурс] / Попов Д. / / Вiсник Нацiонального банку України. – 2005. - N4. - С.48-54. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Пустовойт, О.

Кiлькiсна та якiсна складовi економiчного розвитку України : управлiнськi аспекти [Текст] + [Електрон. ресурс]  / Пустовойт О. / / Економiка України. - 2006. - N2. - С.20-26. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Турский, І.В.

Управлiння економiчною власнiстю в посттрансформацiйнiй економiцi [Текст] / Турский І.В.  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N8. – С.54-64.

 

Управление экономикой: тенденции развития [Текст]/ / Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N3. - С.32-35.

 

Уандыкова, М.

Проблемы моделирования управления социально-экономическими системами [Текст] + [Електрон. ресурс] / Уандыкова М./ / Проблемы теории и практики управления. - 2005. - N4. - С.84-90. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Юлдашев, О.Х.

Нова iдеологiя державного управлiння економiкою [Текст] / Юлдашев О.Х. / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N2. - С.148-154.

 

 

[Вгору]

Менеджмент

Баєва, О.

Case-study як форма iнтерактивного вивчення студентами менеджменту : загальнi принципи органiзацiї та проведення практичних занять [Текст] / Баєва О. / / Персонал. - 2007. - N5. - С.72-75.

 

Бобиль, В.

Становлення сучасної системи ризик-менеджменту в кредитних установах [Текст]/ Бобиль В. / / Банкiвська справа. - 2007. - N3. - С.65-77.

 

Богомолова, И.

Социально-экономическая направленность системы менеджмента качества [Текст]  /Богомолова И./ / Управление персоналом. - 2007. - N17. - С.41-42.

 

Бузкова, Е.

Категорийный менеджмент : внедрять или не внедрять ? - вот в чем вопрос ![Текст] /Бузкова Е.  / / Управление магазином. - 2007. - N8. - С.28-30.

 

Величко, О.

Сучасний менеджмент якостi науково-педагогiчних працiвникiв вищого навчального закладу [Текст]/ Величко О./ / Вища школа. - 2007. - N5-6. - С.34-39.

 

Дремина, М.А.

Менеджмент персонала и PR [Текст] /Дремина М.А / / Менеджмент и кадры. - 2007. - N7. - С.5-13

 

Дука, А.П.

Застосування концепцiї iнтегрованого ризик-менеджменту в дослiдженнi ризикiв iнвестицiйної дiяльностi [Текст]/ Дука А.П. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.93-97.

 

Захожай, К.В.

Статистичне спостереження в системi менеджменту мiсцевих бюджетiв [Текст] + [Електрон. ресурс]  /Захожай К.В./ / Статистика України. - 2007. - N2. - С.30-34. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Кабушкин, Н.И.

Менеджмент туризма [Текст] : учебник / Н.И. Кабушкин . - Мн. : Новое знание , 2007. - 408 с.

 

Капто, С.М.

Этика менеджмента [Текст] /Капто С.М./ / Международная экономика. – 2007. - N7. - С.37-44.

 

Клець, Л.Є.

Бюджетний менеджмент [Текст]: навч. посiб. / Л.Є. Клець . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 639 с.

 

Колосов, Андрій.

Криза i досягнення менеджменту адаптивного розвитку ( на прикладi пiдприємств Луганської областi) [Текст] /Колосов А./ / Економiст. - 2007. - N8. - С.38-43.

 

Комова, С.

Манипулятивный менеджмент в пространстве рафинированного социума [Текст] /Комова С./ / Проблемы теории и практики управления. - 2007. – N3. – С.85-92.

 

Леонова, А.

Стресс - менеджмент: технология управления стрессом в профессиональной деятельности [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Леонова А. / / Управление персоналом. - 2007. - N9. - С.81-84. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Лобанов, В.

Разработка модели оценки системы менеджмента качества вуза для целей государственной акредитации [Текст] /Лобанов В./ / Университетское управление. - 2007. - N3. - С.84-91.

 

Мачошак, З.

Роль фiнансового менеджменту у покращеннi економiчної дiяльностi суб'єктiв господарювання [Текст] /Мачошак З. / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 24.08.2007. - С.6-8.

 

М’ягких, І.М.

Аналiз стратегiчної позицiї становлення менеджменту в споживчiй кооперацiї України [Текст] / М’ягких І.М. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.42-46.

 

На часi-педагогiчний менеджмент [Текст] / / Освiта України. – 22. 08.2007. - С.5.

Проселков, В.Г.

Развитие систем менеджмента: концепция "ключей управления" [Текст] /Проселков В.Г. / / Мясные технологии. - 2007. - N4. - С.52-55.

 

Рамазанов, А.

Роль менеджмента в корпоративном бизнесе [Текст] /Ромазанов А. / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N4. - С.69-76

 

Рибалко, Л.А.

Взаємозв'язок категорiй системи менеджменту якостi в галузi торгiвлi споживчої кооперації [Текст]  /Рибалко Л.А./ / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. – 2007. - N1(21). - С.74-78.

 

Смирнова, Р.

Пiдкорення Евересту : Пiдбираємо топ-менеджмент : як провести спiвбесiду [Текст] /Смирнова Р. / / Консалтинг в Українi. - 2007. - N8-9. - С.65-67.

 

Снегирева,  А.

Новые горизонты розничной торговли: категорийный менеджмент [Текст] /Снегирева А./ / Товаровед продовольственных товаров. - 2007. - N2. - С.3-8.

 

Сотниченко, В.М.

Определение степени эффективности восьми принципов менеджмента [Текст] /Сотниченко В.М.  / / Методы менеджмента качества. - 2007. - N10. - С.16-21.

 

Старинська, Г.

Проектний менеджмент: несекретна iнформацiя для власникiв бiзнесу [Текст] /Старинська Г./ / Консалтинг в Українi. - 2007. - N10-11. - С.50-51.

 

Сумець, О.М.

Основи операцiйного менеджменту [Текст]: пiдручник / О.М. Сумець . - 3-тє вид., перероб. та доп . - К. : Професiонал , 2006. - 480 с.

 

Фастолович, В.

Система екологiчного менеджменту в пiдприємствi [Текст] /Фастолович В. / / Економiка АПК. - 2007. - N7. - С.81-84.

 

Шкарлет, С.М.

Менеджмент економiчної безпеки пiдприємства на засадах аналiзу динамiки iнновацiйних процесiв [Текст] + [Електрон. ресурс] / Шкарлет С.М. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - вип.3. - С.87-91. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

[Вгору]

Маркетинг

Барилко, I.

Йдемо назустрiч клiєнтам. Подiєвий маркетинг[Текст] /Барилко І. / / Консалтинг в Українi. - 2007. - N6. - С.26-28.

 

Бондаренко, О.Ф.

Банкiвський маркетинг для будiвельного ринку [Текст] /Бондаренко О.Ф. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.126-130.

 

Величко, О.В.

Проблеми управлiння маркетингом робочої сили на ринку працi споживчої кооперацiї [Текст] /Величко О.В./ / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. – 2007. - N1(21). - С.110-112.

 

Веремейкина, Р.Л.

Сегментирование как маркетинговый инструмент на рынке электронных платежных систем [Текст] + [Електрон. ресурс] /Веремейкина Р.Л / / Банковские услуги. - 2007. - N6. - С.8-16. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Воронько, О.

Маркетинг на ринку освiтнiх послуг, поняття та сутнiсть освiтньої послуги [Текст] /Воронько О./ / Вища школа. - 2007. - N5-6. - С.84-88.

 

Выставка - эффективный инструмент маркетинга. Но им надо Уметь пользоваться![Текст] / / Маркетинг и реклама. - 2007. - N9. - С.18-24.

 

Грахов, В.

Социально-экономическое содержание методологии маркетинг-менеджмента [Текст] /Грачов В./ / Экономическое возрождение России. - 2004. - N2. - С.27-33

 

Громова, О.

Асоциативный метод в маркетинговых исследованиях [Текст] /Громова О. / / Маркетинговые исследования в Украине. - 2007. - N5. - С.43-47.

 

Джанджугазова, Е.А.

Маркетинг туристских территорий [Текст]: учеб. пособ. / Е.А. Джанджугазова . - М. : Изд. центр "Академия" , 2006. - 224 с.

 

Єрмошенко, М.М.

Механiзм управлiння маркетингом в посередницьких органiзацiях [Текст] /Єрмошенко М.М./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.73-81.

 

Жуков, С.А.

Проблеми та перспективи iнформацiйно-маркетингового забезпечення транскордонного спiвробiтництва [Текст]/Жуков С.А./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.74-81.

 

Ивашова, Н.

Как сделать выставку рентабельным маркетинговым инструментом [Текст] ЇИвашова Н./ / Маркетинг и реклама. - 2007. - N9. - С.31-33.

 

Iллященко, С.М.

Маркетинговi дослiдження [Текст]: навч. посiб. / С.М. Iлляшенко ; М.Ю. Баскакова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 192 с.

 

Iлляшенко, С.М.

Застосування маркетингових методiв оцiнки iнновацiйної продукцiї [Текст] /Iлляшенко С.М./ / Проблеми науки. - 2007. - N5. - С.33-38.

 

Ишалева, О.

Маркетинговый анализ в стратегическом управлении [Текст] /Ишалева О. / / Маркетинг. - 2007. - N5. - С.18-33.

 

Капітан, I.Б.

Використання iнформацiйних технологiй у маркетинговому управлiннi iнновацiйною дiяльнiстю пiдприємств [Текст] /Капітан I.Б. / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.95-102.

 

Карпенко, А.В.

Функцiональний взаємозв'язок маркетингу i логiстики - основа удосконалення мiкросередовища пiдприємства [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Карпенко А.В./ / Економiка та держава. - 2007. - N8. - С.21-24. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Карпенко, Д.

Индивидуально подогнанный маркетинг : Британская компания Clarks на рынке обуви [Текст] / Карпенко Д./ / Компаньон. - 2007. - N27. - С.26-30

 

Качалов, И.

Как получить максимальную прибыль? Или эффективность маркетинговых коммуникаций [Текст] /Качалов И./ / Маркетинг PRO. - 2007. - N10. - С.23-27.

 

Киселев, Г.П.

Стратегические факторы успеха маркетинговых инноваций [Текст] /Киселев Г.П./ / Маркетинг. - 2007. - N5. - С.50-60.

 

Клименко, В.I.

Роль маркетингових дослiджень у реалiзацiї iнновацiйної стратегiї на пiдприємствах харчової промисловостi [Текст] /Клименко В.П./ / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N8. - С.3-9.

 

Коломiєць, О.В.

Теоретичнi аспекти формування маркетингової товарної полiтики пiдприємства [Текст]+ [Електрон. ресурс] Коломiєць  О.В. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N4. - С.25-29. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Коновалова, Е.

Использование оценки неосязаемых активов в маркетинге [Текст] /Коновалова Е./ / Маркетинг. - 2007. - N5. - С.111-126.

 

Кракович, Д.

Новые методики в маркетинговых исследованиях [Текст] / Кракович Д. / / Маркетинговые исследования в Украине. - 2007. - N3. - С.20-25.

 

Крамська, А.О.

Удосконалення маркетингової структури управлiння товарною полiтикою пiдприємства [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Крамська А.О./ / Легка промисловiсть. - 2007. - N2. - С.48-49. - Спосiб доступу: Елеткрон. чит. зал ПУСКУ

 

Крижненко, К.О.

Маркетинговi пiдходи оцiнки вартостi торговельної марки [Текст]  /Крижненко К.О./ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.130-136.

 

Кушнерук, А.С.

Зарубiжний досвiд розвитку пiдприємств на засадах промислового маркетингу iз застосуванням iнформацiйних технологiй [Текст] /Кушнерук А.С./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.134-141.

 

Левшукова, Т.М.

Маркетингова iнформацiя в забезпеченнi кредитними ресурсами пiдприємств АПК [Текст] /Левшукова Т.М./ / Економiка АПК. - 2007. - N7. - С.153-157.

 

Максимова, Т.С.

Дiагностика динамiчних процесiв розвитку комплексу маркетингу [Текст] + [Електрон. ресурс] /Максимова Т.С. / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N8. - С.124-132. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Текст]: учебник / Под ред. В.А. Алексунин . - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" , 2007. - 716 с.

 

Матвеев, М.

Маркетинговая концепция и имидж библиотек : "Теневые" стороны коммерциализации [Текст] /Матвеев М./ / Библиотечное дело. - 2007. - N4. - С.35-38.

 

Матвiєнко, П.В.

Банкiвський маркетинг як фактор пiдвищення ефективностi банкiвської дiяльностi [Текст] + [Електрон. ресурс] /Матвiєнко П.В. / / Економiка та держава. - 2007. - N8. - С.70-75. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Муссель, М.

Система маркетинговых коммуникаций: революционный подход [Текст]        /Муссель М./ / Маркетинг PRO. - 2007. - N10. - С.28-33.

 

Орлова, Е.А.

Маркетинговая упаковка [Текст] /Орлова Е.А. / / Маркетинг PRO. - 2007. - N10. - С.58-59.

 

Основы маркетингового управления (макромаркетинга) : Региональные и международные аспекты [Текст]: учеб. пособ. / Под ред. Г.И. Бритченко ; Под ред. М.И. Белявцев . - Донецк : ДонНУ , 2004.326 с.

 

Панкрухин, А.

Маркетинговое образование [Текст] / Панкрухин А./ / Маркетинг PRO. - 2007. - N9. – С.57-60.

 

Павленко, Я.

Маркетинговi стратегiї в органiзацiї сфери громадських послуг [Текст] /Павленко Я./ / Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2007. - N2. - С.347-354.

 

Партизанский маркетинг с точки зрения экспертов [Текст] / / Маркетинг и реклама. - 2007. - N10. - С.16-27.

 

Пекар, В.

Выставка - разноплановый инструмент маркетинговых коммуникаций [Текст]/Пекар В. / / Маркетинг и реклама. - 2007. - N9. - С.26-27.

 

Рукавишников, А.

Типичные ошибки постсоветского маркетинга [Текст] / Рукавишников А. / / Компаньон. - 2007. - N42. - С.28-32.

 

Рукосуева, И.

Особенности применения маркетинга в туристском бизнесе [Текст] + [Електрон. ресурс] /Рукосуева И./ / Маркетинг. - 2007. - N4. - С.67-72. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Рыжикова, Т.

Стратегии промышленного маркетинга предприятий [Текст] /Рыжикова Т. / / Маркетинг. - 2007. - N5. - С.33-50.

 

Салогубова, Вiолетта

Комплексне оцiнювання конкурентоспроможностi ВНЗ в маркетинговому середосищi регiону[Текст] /Сологубова В./ / Економiст. - 2007. - N8. - С.34-38

 

Сидорчук, В.

Маркетинг в малом бизнесе [Текст]/Сидорчук В. / / Маркетинг. - 2007. - N5. - С.80-87.

 

Сiнiцина, О.

Виставково - ярмарковi заходи як ефективнi iнструменти маркетингу в дiяльностi пiдприємств - експонентiв [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Сініцина О./ / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2007. - N4. - С.90-95. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Ситницький, М.В.

Особливостсi впливу маркетингового потенцiалу на стратегiчну гнучкiсть пiдприємства [Текст] Ситницький М.В./ / Науково-технiчна iнформацiя. - 2007. - N2. - С.26-30.

 

Смотрич, Ж.

Исследование роли маркетинга в украинской компании [Текст]/Смотрич Ж. / / Маркетинговые исследования в Украине. - 2007. - N5. - С.26-32.

 

Сорока, К.О.

Мiсце та роль маркетингових дослiджень [Текст] + [Електрон. ресурс] /Сорока К. О./ / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N6. - С.7-12. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Улановський, О.

Фiнансовi супермаркети: маркетинговий хiд чи ефективний канал продажу ? [Текст] /Улановський О./ / Консалтинг в Українi. - 2007. - N10-11. - С.6-8.

 

Хандамова, Э.

Управление брендингом в корпоративном маркетинге [Текст] /Хандамова Э. / / Маркетинг. - 2007. - N5. - С.60-73.

 

Черкаський, I.Б.

Вплив страхового маркетингу на досягнення комерцiйних цiлей страхування [Текст] /Черкаський І.Б. / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.69-73.

 

Черкаський, І.Б.

Розвиток маркетингової дiяльностi у страховому бiзнесi [Текст] /Черкаський І.Б./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.130-133

 

Черкаський, I.Б.

Мiсце та роль маркетингу в розвитку страхової справи [Текст] /Черкаський І.Б./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.95-98

 

Черкаський, I.Б.

Функцiональнi та сутнiснi характеристики страхового маркетингу [Текст] / Черкаський І.Б./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.12-15.

 

Шелест, С.О.

Маркетинг у цiновiй полiтицi пiдприємств споживчої кооперацiї [Текст] /Шелест С.О./ / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2007. - N1(21). - С.96-99.

 

Шиллер, В.

Использование метода фокус-групп в маркетинговых исследованиях в сфере образования [Текст] /Шиллер В./ / Социология образования. - 2007. - N5. - С.15-27.

 

Ямпольская, Н.Ю.,

Маркетинговые операции при обеспечении конкурентоспособности продукции [Текст] /Ямпольская Н.Ю./ / Кожевенно-обувная промышленность. - 2007. - N3. - С.18-20.

 

 

[Вгору]

Бухгалтерський облік

Білоусов, А.

Органiзацiя розрахункiв платiжними картками, податковий i бухгалтерський облiк таких операцiй на пiдприємствах торгiвлi [Текст]/Білоусов А./ / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N22. - С.11-13.

 

Голов, С.

Справедлива вартiсть та її мiсце в системi бухгалтерського облiку  [Текст] /Голов С./ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N4. - С.3-19

 

Грачова, Р.

Нематерiальнi активи в бухгалтерському облiку [Текст] /Грачова Р. / / Контракти. – 2007. - N31. - С.29-30,35-36.Д-т,К-т.

 

Гуцайлюк, З.

Деякi питання реформування системи бухгалтерського облiку: концепцiя та реалiзацiя [Текст] / Гуцайлюк З./ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N10. - С.11-17.

 

Демченко,Т.А.

Оборотнi активи та їх вiдображення в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi [Текст] /Демченко Т.А./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.179-185.

 

Деркач, А.М.

Основи бухгалтерського облiку фермерських господарств  [Текст] /Деркач А.М./ / Економiка АПК. - 2007. - N1. - С.102-106.

 

Золотухiн, О.

Збiльшення статутного капiталу. Особливостi ведення податкового та бухгалтерського облiку на комунальних пiдприємствах  [Текст] /Золотухiн О. / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N11. - С.37-42.

 

Зосименко, Т.

Витрати на виплату матерiальної допомоги фiзичним особам: бухгалтерський облiк та оподаткування [Текст] /Зосименко Т./ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N9. - С.18-26

 

Коблянська, О.I.

особливостi бухгалтерського та податкового облiку експортних операцiй  [Текст]  / Коблянська О.I. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.101-109.

 

Ковальов, Д.

Основнi фонди на пiдприємствi торгiвлi: податковий i бухгалтерський облiк [Текст] /Ковальов Д./ / Все про бухгалтерський облiк. – 11. 6.2007. - N53. - С.13-16.

 

Козак, В.Г.

Економiчна сутнiсть способiв i видiв оцiнок у бухгалтерському облiку : їх мета та функції [Текст] + [Електрон. ресурс] /Козак В.Г./ / Економiка АПК. - 2007. - N2. - С.115-122. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Красовська, I.

Регiстри бухгалтерського облiку: розрахунки за кредитами та позиками  [Текст] / Красовська I./ / ГоловБух. - 7/ 3/2007. - N14. - С.25-28.

 

Левицька, С.

Бухгалтерський облiк: основи, перспективи розвитку [Текст]/Левицька С. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N8. - С.7-12.

 

Лишиленко, О.В.

Бухгалтерський облiк [Текст] / О.В. Лишиленко . - 2-ге вид., перероб. i доп . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 659 с.

 

Ловинська, Л.

Розрахунок податкових рiзниць за даними бухгалтерського облiку  [Текст] /Ловинська Л./ / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N11. - С.32-36.

 

Моссаковський, В.

Концепцiя пбудови бухгалтерського облiку в Українi [Текст]  /Моссаковський В.//Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N10. - С.18-25.

 

Мисака, Г.В.

Бухгалтерський облiк [Текст] : навч. посiбник / Г.В. Мисака ; В.М. Шарманська . - К. : ЦУЛ , 2007. - 400 с.

 

План рахунку бухгалтерського облiку та iнструкцiя про його застосування  [Текст] / / ГоловБух. – 5. 02.2007. - N7. - С.3-79.

 

Павлюк, I.

Проблеми бухгалтерського облiку надходження цiнностей i податкового кредиту з ПДВ та шляхи їх вирiшення  [Текст] /Павлюк І./ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N5. - С.11-22.

 

Павлюк, I.

Бухгалтерський облiк : вибуття та амортизацiї нематерiальних активiв  [Текст] /Павлюк І./ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N2. - С.3-8.

 

Пархоменко, В.

Бухгалтерський облiк орендованих основних засобiв [Текст] /Пархоменко В. / / Аудитор України. - 2007. - N16. - С.13-18.

 

Пархоменко, В.

Бухгалтерський облiк основних засобiв в орендi [Текст] /ПархоменкоВ. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N9. - С.3-8.

 

Рудченко, Ю.С.

Роль бухгалтерського облiку в системi маркетингового управлiння торговельною маркою [Текст] /Рудченко Ю.С./ / Економiка АПК. - 2007. - N1. - С.99-102.

 

Ткаченко, Н.М.

Бухгалтерський фiнансовий облiк, оподаткування i звiтнiсть [Текст]: пiдручник / проф. Н.М. Ткаченко . - 2-ге вид., випр. i доп . - К. : Алерта , 2007. - 954 с.

 

Трофименко, В.

Бухгалтерський облiк операцiй з готiвковими коштами та банкiвськими металами в банках України [Текст] + [Електрон. ресурс] /Трофименко В.

/ / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N4. - С.46-52. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

[Вгору]

Економічний аналіз

 

Багров, В.П.

Економiчний аналiз [Текст]: навч. посiб. / В.П. Багров ; I.В. Багрова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 160 с.

 

Головко, В.I.

Економiчний аналiз фiнансових результатiв [Текст]

/ / Фiнансово-економiчна дiяльнiсть пiдприємства : Контроль, аналiз та безпека: навч. посiбник / Головко, В.I., Мiнченко, А.В., Шарманська, В.М.. - К., 2006. - С.79-251

 

Донорська, А.В.

Аналiз економiчної ефективностi iнновацiйних проектiв [Текст] /Донорська А.В./ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N2. – С.15-22.

 

Деньга, С.М.

Теоретичнi аспекти економiчного контролю та аналiзу [Текст] /Деньга С.М.

/ / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2006. - N1. - С.98-104.

 

Єськов, О.Л.

Методологiчна концепцiя фундаментального аналiзу економiчної ефективностi фiктивного капiталу[Текст] /Єськов О.Л./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N2. - С.12-14.

 

Кавун, С.В.

Анализ экономической безопасности предприятия [Текст] /Кавун С.В. / / Право i безпека. - 2006. - N5/5. - С.178-181.

 

Коваленко, О.В.

Роль iнформацiйних ресурсiв в економiчному аналiзi процесiв i технологiй у виробничих системах сiльських територiй [Текст] Коваленко О.В. / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.117-126.

 

Мержа, Н.В.

Аналiз сучасної структури джерел фiнансування акцiонерних товариств на сучасному етапi розвитку економiки України [Текст] + [Електрон. ресурс] /Мержа Н.В./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N2. - С.7-12. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Мещеряков, А.А.

Аналiз економiчної сутностi понять "ринок фiнансових послуг" та "ринок банкiвських послуг"[Текст] + [Електрон. ресурс] /Мещеряков А.А. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N5. - С.31-35. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Мних, Є.

Економiчний аналiз у системi антикризового управлiння пiдприємством [Текст] /Мних Є./ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N6. - С.33-37.

 

Мних, Є.

Сучасний економiчний аналiз : питання методологiї та органiзацiї [Текст] + [Електрон. ресурс]/Мних Є. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N1. - С.55-65. - Спосiб доступу: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Наконечний, Т.С.

Економiко-математичний аналiз беззбитковостi виробництва [Текст] /Наконечний Т.С./ / Економiка АПК. - 2007. - N5. - С.120-128.

 

Нестеренко, Ж.К.

Економiчний аналiз фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] : навч. посiбник / Ж.К. Нестеренко ; А.В. Череп . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 122 с.. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Прокопенко, Ф.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с применением ПК[Текст] : учеб. пособие / И.Ф. Прокопенко ; В.И. Ганин ; В.В. Москаленко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 336 с.

 

Табачук, Г.П.

Аналiз соцiально-економiчного значення споживчого кредиту [Текст] + [Електрон. ресурс]/Табачук Г.П. / / Регiональна економiка. - 2007. - N1. - С.223-229. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Тарасенко, Н.В.

Економiчний аналiз[Текст] : навч. посiбник / Н.В. Тарасенко . - Львiв : Новий свiт-2000 , 2006. - 344 с.

 

Чигиринська, О.С.

Теорiя економiчного аналiзу[Текст] : навч. посiбник / О.С. Чигринська ; Т.М. Власюк . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 232 с.

 

 

[Вгору]

Планування та економічне прогнозування.

Бандура, О.

Пiдвищення ефективностi економiчного прогнозування на концептуальному рiвнi [Текст] Бандура О./ / Економiст. - 2007. - N3. - С.9-12.

 

Бесєдін, В.Ф.

Аналiз i прогнозування попиту та пропозицiї [Текст] Бесєдін В.Ф. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.20-28.

 

Біла, О.Г.

Фiнансове планування i фiнансова стабiльнiсть пiдприємств [Текст] /Біла О.Г./ / Фiнанси України. - 2007. - N4. - С.112-118.

 

Богданович, В.

Формалiзацiя стратегiчного планування у сферi державного управлiння[Текст] /Богданович В./ / Економiка України. - 2007. - N2. – С.13-26.

 

Боголiб, Т.М.

Фiнансове планування та прогнозування в системi вищої освiти [Текст] /Боголіб Т.М./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.98-102.

 

Боголiб, Т.М.

Система аналiзу, планування та контроль вартостi науково - технiчної продукцiї [Текст]/Боголіб Т.М./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.40-44.

 

Боровик, О.А.

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть i прогнозування її структури за системним пiдходом [Текст] /Боровик О.А./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.3-8.

 

Боровик, О.А.

Прогнозування регiональної структури дебiторської та кредиторської заборгованостi за системним пiдходом [Текст] + [Електрон. ресурс] /Боровик О.А./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - вип.3. - С.133-138. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Буга, Н.Ю.

Прогнозування економiчного розвитку проблемних регiонiв [Текст] + [Електрон. ресурс]/Буга Н.Ю. / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N7. - С.121-127. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Вербицький, I.С.

Концептуальнi засади стратегiчного планування соцiально - економiчного розвитку регiону [Текст] + [Електрон. ресурс] /Вербицький І.С./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N8. - С.157-166. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Волкова, О.В.

Багатофакторне лiнiйне моделювання в системi оцiнки та прогнозування розвитку регiональних ринкiв працi України [Текст] + [Електрон. ресурс] /Волкова О.В./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - вип.3. - С.151-156. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Годованець, Л.I.

Система планування на основi структури знань [Текст]/Годованець Л.І. / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.25-30.

 

Добрик, Л.О.

Роль фiнансового планування у складi органiзацiйно - економiчного механiзму управлiння реалiзацiйною дiяльнiстю промислових пiдприємств [Текст] /Добрик Л.О./ / Економiка та держава. - 2007. - N1. - С.51-53.

 

Донець, Л.I.

Економiчнi засади прогнозування засобiв реалiзацiї Кiотських iнiцiатив [Текст]/Донець Л.І./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N1. - С.116-120.

 

Жилянська, Л.О.

Напрями розвитку стратегiчного планування в сучасних умовах [Текст] + [Електрон. ресурс] /Жилянська Л.О./ / Економiка та держава. - 2007. - N3. - С.32-34. - Спосiб доступу: Елекрон.чит. зал ПУСКУ.

 

Зайчикова, В.В.

Прогнозування доходiв мiсцевих бюджетiв у процесi мiжбюджетного регулювання [Текст] /Зайчикові В.В./ / Фiнанси України. - 2007. - N6. – С.69-81.

 

Захаренко, А.М.

Планування структури i бюджету стимулювання системи просування товару [Текст]/Захарченко А.М./ / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2007. - N1(21). - С.104-106.

 

Іванов, Ю.

Податкове планування : управлiння строками поставки та платежу [Текст] /Іванов Ю./ / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N43. – С.52-56.

 

Кожем'якiна, С.М.

Практика використання методiв планування бюджетних доходiв[Текст]  / Кожем'якiна С.М. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. – N7-8. - С.39-43.

 

Кондiус, I.

Етапи моделювання прогнозу соцiо-еколого-економiчного розвитку регiону[Текст] + [Електрон. ресурс] /Кондіус І./ / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2007. - N2. - С.99-106. - спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Кракос, Ю.Б.

Окремi аспекти застосування методiв фiнансового планування на пiдприємствах паливно-енергетичного комплексу [Текст]/Кракос Ю.Б. / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N2. - С.22-24.

 

Луцький, М.Г.

Особливостi стратегiчного планування в сучасних корпорацiях [Текст] /Луцький М.Г./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.3-6.

 

Макаренко, I.О.

Метод iнженерного прогнозування фiнансових потокiв пiдприємства в ринкових умовах[Текст] /Макаренко І.О./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N8. - С.184-188.

 

Мащенко, О.

Прогнозування конкурентоспроможностi й економiчного ризику реалiзацiї iнвестицiйного проекту [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Мащенко О. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N2. - С.44-49. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Мельник, Т.

Кон'юнктура свiтових ринкiв : методологiчнi аспекти аналiзу та прогнозування [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Мельник Т./ / Економiст. - 2007. - N7. - С.40-43. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Мельниченко, О.В.

Проблеми планування чисельностi та аналiзу руху трудових ресурсiв фiнансово-кредитних установ України[Текст] + [Електрон. ресурс] /Мельниченко О.В./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. – N9. - С.182-186. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Нападовська, Л.

Умови реалiзацiї системного планування господарської дiяльностi торговельного пiдприємства [Текст] /Нападовська Л./ / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N10. - С.9-14.

 

Онiщик, Ю.

Податкове планування - право органiзацiї - платника податку при виконаннi податкових обов'язкiв [Текст] /Оніщик Ю./ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N9. - С.158-161.

 

Олійник, В.П.

Роль стратегiчного планування для пiдприємств споживчої кооперацiї[Текст] /Олійник В.П./ / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2007. - N1(21). - С.93-96.

 

Органiзацiя i планування на пiдприємствi [Текст] : навч. посiбник / Г.А. Семенов ; В.К. Станчевський ; М.О. Панкова ; та iн. . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 528 с.

 

Планування та прогнозування в умовах ринку [Текст] : навч. посiбник / За ред. В.Г. Воронкова . - К. : Професiонал , 2006. - 608 с.

 

Сазонова, К.В.

Економетрична модель прогнозування валової доданої вартостi в промисловостi України [Текст] /Сазонова К.В./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.118-122.

 

Семенченко, А.I.

Принципи розробки комплексної моделi стратегiчного планування у сферi державного управлiння забезпеченням нацiональної безпеки в Українi [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Семенченко А.І./ / Статистика України. - 2007. - N2. - С.86-91. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Семенченко, А.

Методичний пiдхiд до формування адаптивних механiзмiв стратегiчного планування та управлiння [Текст] /Семенченко А./ / Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2007. - N2. - С.141-154.

 

Семенченко, А.I.

Система обмежень та вимог до комплексної моделi стратегiчного планування у сферi державного управлiння забезпеченням нацiональної безпеки [Текст] /Семенченко А.І./ / Статистика України. - 2007. - N3. - С.87-90.

 

Смирнов, С.А.

Горизонт i точнiсть прогнозування в методицi ранньої дiагностики банкрутства банкiвських установ iз використанням карт Кохонена [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Смирнов С.А./ / Економiст. - 2007. - N2. - С.50-52. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Таряник, О.М.

Проблеми фiнансового планування в країнах з ринковою економiкою [Текст] /Таряник О.М./ / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N12. - С.30-33.

 

Терличко, Р.К.

Фiнансове планування в малих та середнiх пiдприємствах [Текст] /Терличко Р.К./ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. – С.77-80.

 

Шишова, О.Б.

Соцiально-економiчнi аспекти стратегiчного планування виробничої i пiдприємницької дiяльностi [Текст] /Шишова О.Б./ / Економiка АПК. - 2007. - N8. - С.60-63.

 

Штонь, I.

Прогнозування з вигодою : вплив погодних явищ на економiку України [Текст] /Штонь І./ / Надзвичайна ситуацiя. - 2007. - N7. - С.36-39.

 

Шумило, Ю.О.

Бюджетування як важливий елемент операцiйного планування[Текст] Шумило О.Ю./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N7. - С.105-111.

 

Янковой, О.Г.

Прогнозування взаємопов'язаних показникiв соцiально - економiчного розвитку України [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Янковой О.Г. / / Статистика України. - 2006. - N3. - С.61-65. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Яценко, В.

Методи прогнозування виробничих витрат [Текст] /Яценко В. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N5. - С.30-36.

 

 

[Вгору]

Економіка праці.

 

Бiдна, О.

Правове регулювання вирiшення iндивiдуальних трудових спорiв [Текст] /Бідна О. / / Кадровик. - 2007. - N10. - С.44-48.

 

Галицький, В.

Диктує ринок працi України [Текст] /Галицький В. / / Праця i зарплата. - 2006. - N45. - С.4-5.

 

Гончаров, Валентин

Ефективнiсть працi в контекстi становлення ринкової економiки в Українi: проблеми та концепцiя вдосконалення [Текст] /Гончаров В./ / Економiст. - 2007. - N8. - С.10-14.

 

Гольфа, А.В.

Теоретико - методологiчнi пердумови генезису мотивацiї трудового потенцiалу в системi економiчних категорiй [Текст] + [Електрон. ресурс] /Гольфа А.В. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - вип.3. - С.185-192. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Гонорська, А.В.

Особливостi розвитку ринку працi країн iз перехiдною економiкою [Текст] /Гонорська А.В./ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N3. – С.42-52.

 

Данюк, В.М.

Нормування працi : Збiрник завдань i вправ[Текст] : навч. посiбник / В.М. Данюк ; Г.О. Райковська . - К. : КНЕУ , 2006. - 268 с.

 

Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини [Текст]: навч. посiбник / За ред. В.М. Ковальов ; В.С. Рижиков ; О.Л. Єськов ; та iн. . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 256 с.

 

Єсінова, Н.I.

Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Текст]: навч. посiбник / Н.I. Єсiнова . - К. : Кондор , 2006. - 432 с.

 

Iванова, Н.

Українцi багато працюють i активно шукають роботу [Текст] Іванова Н. / / Праця i зарплата. - 2007. - N5. - С.3.

 

Индексация денежных доходов населения в 2007 году [Текст] / / Заработная плата. - 2007. - N10. - С.62-63.

 

Лич, Г.В.

Соцiально - економiчнi умови формування людського капiталу  [Текст] + [Електрон. ресурс] /Лич Г.В./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - вип.3. - С.160-168. - Спосiб доступу: Електрон. Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Муравка, П.П.

Ефективнiсть використання трудових ресурсiв у системi локального розселення регiону [Текст] /Муравка П.П./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.167-172.

 

Некрутенко, Н.

Сучаснi тенденцiї державного регулювання молодiжного ринку працi в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] /Некрутенко Н./ / Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - N4. - С.235-242. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Пасічник, М.

Змiна iстотних умов працi [Текст] /Пасічник М./ / Кадровик. - 2007. - N10. - С.12-15.

 

Пашутинський, Є.К.

Колективний договiр [Текст]/ Є.К. Пашутинський . - К. : КНТ , 2006. - 160 с.

 

Прощаков, В.

Молодь на ринку працi  [Текст] /Прощаков В./ / Праця i зарплата. - 2006. - N31. - С.4-5.

 

Рыжкин, И.Ю.

Бригадная форма организации труда [Текст] /Рыжкин И.Ю./ / Методы менеджмента качества. - 2007. - N9. - С.4-6.

 

Слiпачук, О.

Розробляємо положення про премiювання [Текст] /Сліпачук О./ / Заработная плата. - 2007. - N10. - С.6-11.

 

Соломонов, С.

Сдельная система оплаты труда [Текст] /Соломонов С./ / Заработная плата. - 2007. - N10. - С.28-35.

 

Строїч, С.

Звiльнення працiвникiв при лiквiдацiї: процедура та оподаткування [Текст]  /Строїч С.// Все про бухгалтерський облiк. – 11.06.2007. - N53. - С.28-31

 

Ступак, Ю.

Замiна тимчасово вiдсутнього пацiвника i сумiщення професiй [Текст] + [Електрон. ресурс] /Ступак Ю./ / Заработная плата. - 2007. - N5. - С.77-80. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Трудовий потенцiал - важливий чиник соцiально - економiчного розвитку України [Текст] / / Людина i праця. - 2007. - N10. - С.13-14.

 

Федькович, Г.

Принципи однакового ставлення та заборона дискримiнацiї за ознакою статi в галузi працi [Текст] /Федькович Г./ / Персонал. - 2007. - N4. - С.58-69.

 

Марченко, I.

Працевлаштування, переведення на iншу роботу та звiльнення працiвникiв, дiяльнiсть яких пов"язана з державною таємницею [Текст] /Марченко І. / / Кадровик. - 2007. - N10. - С.32-40.

 

 

[Вгору]

Фінанси. Кредит. Грошообіг.

 

Базась, М.Ф.

Методичнi прийоми державного фiнансового контролю [Текст] Ба зась М.Ф. / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.7-11.

 

Балiцька, В.В.

Загальнi параметри грошових потокiв пiдприємств України [Текст] / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.121-126

 

Баліцька, В.В.

Грошовi потоки в контекстi виробничої дiяльностi пiдприємств України [Текст] /Баліцька В.В.  / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.81-86

 

Белозерова,В.

Цена облигации - кредитный риск или конъюнктура рынка ? [Текст] /Белозерова В./ / Банковское обозрение. - 2007. - N11. - С.44-47.

 

Берегуля, О.

Iпотечне кредитування як банкiвська операцiя: теоретичнi основи й умови проведення [Текст] /Берегуля О./ / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N10. - С.46-48.

 

Бідак, П.П.

Проблеми i перспективи розвитку житлового iпотечного кредитування в Українi [Текст] /Бідак П.П./ / Науково-технiчна iнформацiя. - 2007. - N2. - С.13-16.

 

Білик, М.Д.

Грошовi потоки пiдприємств у мiкро- та макроекономiчному аспектi [Текст] + [Електрон. ресурс] /Білик М.Д./ / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.133-147. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Боровик, О.А.

Регiональна структура дебiторської та кредиторської заборгованостi Центрального регiону України [Текст] /Боровик О.А./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.156-162

 

Бугель, Ю.

Основнi шляхи вдосконалення сучасних методiв оцiнки кредитоспроможностi позичальника [Текст] /Бугель Ю./ / Банкiвська справа. - 2007. - N4. - С.54-59.

 

Ванькович, Д.В.

Аналiз фiнансових джерел формування iнвестицiйних ресурсiв в Українi [Текст]  /Ванькович Д.В./ / Фiнанси України. - 2007. - N7. - С.72-84.

 

Галенко, О.

Змiст та поняття аналiзу фiнансового стану при банкрутствi та санацiї [Текст]  /Галенко О./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.57-60.

 

Грицай, М.Н.

Развитие системы управления в кредитных организациях  [Текст] /Грицай М.Н./ / Деньги и кредит. - 2007. - N8. - С.22-25.

 

Грошi та кредит [Текст] : пiдручник / За ред. д.е.н., проф. М.I. Савлук . - 4-те вид., перероб. i доп . - К. : КНЕУ , 2006. - 744 с.

 

Зiнченко, В.

Пiдвищення ефективностi управлiння ризикми в умовах активiзацiї споживчого кредитування [Текст] /Зінченко В./ / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N10. - С.7-10.

 

Зятковський, I.В.

Фiнансова пiдтримка проектiв технологiчних паркiв в умовах спецiального режиму iнновацiйної дiяльностi [Текст] /Зятковський І.В. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.54-58.

 

Iльчук, П.Г.

Пiдходи до формування фiнансової стратегiї корпорацiї [Текст] + [Електрон. ресурс] Ільчук П.Г./ / Економiка та держава. - 2007. - N8. - С.40-46. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Казакова, И.И.

О методах оценки кредитоспособности заемщика [Текст] + [Електрон. ресурс]  /Казакова И.И./ / Деньги и кредит. - 2007. - N6. - С.40-45. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Кобзистий, М.О,

Змiни в структурi державного фiнансування навчального процесу [Текст] /Кобзистий М.О./ / Науково-технiчна iнформацiя. - 2007. - N3. - С.24-26

 

Козюк, В.

Проблеми розшарування глобального монетарного та фiнансвого простору [Текст] /Козюк В./ / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N10. - С.32-38.

 

Колотуха,С.

Кредитне забезпечення аграрної галузi: проблеми та шляхи їх вирiшення [Текст] /Колотуха С./ / Банкiвська справа. - 2007. - N4. - С.82-88.

 

Корнєв,  В.

Еволюцiя i перспективи фiнансового ринку України [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Корнєв В./ / Економiка України. - 2007. - N9. - С.21-29. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Криклій, А.С.

Теоретико - методологiчнi аспекти корпороативного управлiння у фiнансових установах в Українi [Текст] /Криклій А.С. / / Економiка та держава. - 2007. - N9. - С.10-12.

 

Крупка,I.М.

Тенденцiї та проблеми формування ринку кредитних послуг в Українi [Текст] /Крупка І.М./ / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N11. - С.31-34.

 

Кузьмін В.В.

Фiнансовi основи пiдприємництва [Текст] : навч. посiбник / В.В. Кузьмiн . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 192 с.

 

 

Лагун,М.I.

Iнформацiйне забезпечення аналiзу фiнансового стану пiдприємств при визначеннi його потенцiалу [Текст] /Лагун М.I./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.65-68.

 

Папуша, А.

Українськi гривнi -грошi вiдмiнної якостi [Текст] /Папуша А./ / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N9. - С.2-9.

 

Макогон,  В.Д.

Удосконалення системи управлiння фiнансовими потоками на мiсцевому рiвнi [Текст] /Макогон В.Д./ / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N10. - С.21-26.

 

Макарчик, I.М.

Аналiз та оцiнка ефективностi управлiння грошовими потоками аграрних пiдприємств [Текст] /Макарчик І.М./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.125-131.

 

Марченко, В.

Негосподарський кредит в iнвалютi [Текст]/Марченко В./ / Контракти. - 2007. - N40. - С.28-30.Д-т,К-т.

 

Марцин, В.С.

Стратегiчний розвиток кредитних вiдносин з орiєнтацiєю на ефективне використання ресурсiв банку [Текст] /Марцин В.С./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.51-55.

 

Матвієнко, П.В.

Пiдвищення ефективностi грошово - кредитних вiдносин [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Матвієнко П.В./ / Економiка та держава. - 2007. - N3. - С.44-48. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Матвієнко, П.В.

Концентрацiю грошових потокiв - на рiвень державної полiтики [Текст]  /Матвієнко П.В. / / Економiка та держава. - 2007. - N1. - С.70-74.

 

Минина, Т.И.

К вопросу о создании кредиитных бюро в свете развития потребительского кредитования в ЕС [Текст] /МИнина Т.И./ / Банковские услуги. - 2007. - N9. - С.30-35.

 

Музиченко, А.О.

Методи оптимiзацiї структури фiнансових ресурсiв[Текст] Музиченько А.О. / / Економiка АПК. - 2007. - N9. - С.63-67.

 

Нiконенко, У.М.

Вплив iнструментiв грошово- кредитної полiтики на стан грошово- кредитного ринку [Текст] /Ніконенко У.М./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.52-57.

 

Озерчук,О.В.

Роль державної фiнансової полiтики у стимулюваннi розвитку iнновацiй в Українi [Текст] /Озерчук О.В./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.99-104.

 

Орлова, А.Н.

Аналiз впливу оцiнки фiнансових iнвестицiй на власний капiтал [Текст]  /Орлова А.Н./ / Аудитор України. - 2007. - N19. - С.20-25.

 

Ревенко, Н.Г.

Реформування державного фiнансового контролю в Українi [Текст] /Ревенко Н.Г. / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N2. - С.76-80.

 

Страшек, С.

Фiнансовi кризи: як упоратися iз ними [Текст] /Страшек С./ / Журнал європейської економiки. - 2007. - N 1 Том 6. - С.78-90.

 

Федулова, Л.I.

Фiнансова складова в нацiональнiй iнновацiйнiй системi [Текст] + [Електрон. ресурс] /Федулова Л.І./ / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.14-21. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Чинахова, С.

Факторинг как способ кредитования[Текст] /Чинахова с./ / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N10. - С.37-41.

 

Чухно, А.А.

Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної полiтики [Текст] + [Електрон. ресурс] /Чухно А.А./ / Фiнанси України. - 2007. - N1. - С.3-16. - Способ доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Шiрiнян, Л.В.

Фiнансова надiйнiсть i фiнансова стiйкiсть страховикiв [Текст] /Шірінян Л.В./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.173-179.

 

Шитко, О.

Особливостi структури фiнансових активiв. Досвiд США, ЄС, та України [Текст] /Шитко О./ / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N11. - С.34-41.

 

Щербань, О.М.

Застосування iнформацiйних технологiй в iпотечному страхуваннi кредитних ризикiв [Текст] /Щербань О.М./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.236-243.

 

Що таке податковий кредит для фiзичних осiб [Текст]  + [Електрон. ресурс]

/ / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N33. - С.38-41. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

 

[Вгору]

Податки.

 

Бондарук, Т.

Податкове регулювання фiнансового забезпечення органiв мiсцевого самоврядування [Текст] /Бондарчук Т./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.160-164.

 

Головко, I.

Адмiнiстрування податкiв : погляд в iсторiю [Текст] + [Електрон. ресурс]

Головко І./ / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N31. - С.78-79. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Жигайло, Г.

Вiдстроченi податки: елементи фiнансової звiтностi [Текст] /Жигайло Г. / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N11. - С.26-54.

 

Єфименко, А.

Податковий кодекс України: питання ефективностi та суспiльної злагоди [Текст] /Єфименко А./ / Фiнанси України. - 2007. - N5. - С.3-12

 

Iванов, Ю.

Податкове планування : управлiння строками поставки та платежу [Текст] /Іванов Ю./ / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N43. - С.52-56.

 

Iлькiв, А.

Де немає власностi, немає справедливостi (деякi аспекти вiдшкодування податку на додану вартiсть) [Текст]/Ільків А./ / Юридичний вiсник України . - 2007. - N46. - С.9.

 

Карпiнський, Б.А.

Особливостi ресурсного потенцiалу в системi податкового контролю [Текст] Карпінський Б.А./ / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.182-189.

 

Квасов, А.С.

Оцiнка податкового навантаження на рiвнi пiдприємства [Текст] /Квасова А.С./ / Економiст. - 2007. - N10. - С.47-49.

 

Кириленко, В.

Формування податкової звiтностi банку при консолiдованiй сплатi податку на прибуток [Текст]/Кириленко В. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N10. - С.36-41.

 

Лютий, I.

Концепцiя реформування податкової системи України та конкурентоспроможнiсть нацiональної економiки  [Текст] + [Електрон. ресурс]/Лютий І. / / Економiка України. - 2007. - N8. - С.19-27. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Макеєва, О.

Податковi аспекти органiзацiї трудового процесу [Текст] /Макєєва О. / / Заработная плата. - 2007. - N8. - С.72-75.

 

Максимова, Л.П.

Вплив системи податкового регулювання на конкурентоспроможнiсть вiтчизняної економiки [Текст] + [Електрон. ресурс] /Максимова Л.П. / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.56-63. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Нiкулiн, О.

Облiк податкових рiзниць за допомогою робочої таблицi [Текст] /Кікулін О./ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N10. - С.47-58.

 

Ожогiна, Н.

Концептуальнi засади реформування податкової системи України на шляху до євроiнтеграцiї [Текст] /Ожогіна Н./ / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N43. - С.58-61.

 

Онiщик, Ю.

Податкове планування - право органiзацiї - платника податку при виконаннi податкових обов'язкiв [Текст] /Оніщик Ю./ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N9. - С.158-161.

 

Ославський, М.

Особливостi фiнансово- правового регулювання мiсцевих податкiв i зборiв[Текст] /Ославський М./ / Право України. - 2007. - N11. - С.77-81.

 

Палєй, С.

Застосування фiнансової i податкової звiтностi для оцiнки податкового тягаря [Текст]  /Палєй С./ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N8. - С.41-48

 

Педь, I.В.

Специфiчнi непрямi податки в нацiональних податкових системах країн свiту [Текст]/Педь І.В./ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.85-90.

 

Пiддубна, Д.

Класифiкацiя нормативно - правових актiв у сферi податкового облiку [Текст] /Піддубна Д./ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N7. - С.84-87

 

Проданчук, М.

Податковi розрахунки та звiтнiсть у системi фiнансового облiку [Текст] /Проданчук М./ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N9. - С.26-33

 

Рижий, I.М.

Основнi проблеми податкового регулювання економiки в умовах глобалiзацiї та шляхи їх подолання [Текст] /Рижий І.М. / / Економiка та держава. - 2007. - N9. – С.34-38.

 

Сергеєв, С.О.

Податки та iншi обов'язковi платежi, як предмет фiскальної дiяльностi податкових органiв [Текст] /Сергєєв С.О./ / Право i безпека. - 2006. - N5/5. - С.147-150.

 

Стратегiя, прiоритети, "гнучкi" податки та контроль- головнi складовi iнновацiйного успiху України [Текст] / / Iнтелектуальна власнiсть. - 2007. - N6. - С.4-7

 

Сунцова, О.О.

Теоретичне визначення максимально можливих темпiв економiчного зростання країни за умови пiдвищення податкової ставки [Текст] /Сунцова О.О./ / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.63-68.

 

Харламова, Г.

Методика визначення податкових рiзниць. Приклади розрахункiв [Текст] /Варламова Г./ / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N29. - С.23-29.

 

Цимбал, П.В.

Правова характеристика податкової полiтики України в 50-90 роках ХХ столiття [Текст] /Цимбал П.В./ / Право i безпека. - 2006. - N4. - С.161-164.

 

Чернова, О.В.

Податкове стимулювання iнновацiйної дiяльностi [Текст] + [Електрон. ресурс] /Чернова О.В. / / Економiка та держава. - 2007. - N7. - С.37-39. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Щербак, В.

Податкова модернiзацiя реформованих економiк [Текст] + [Електрон. ресурс] /Щербань В./ / Економiка України. - 2007. - N8. - С.71-81. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

[Вгору]

Інвестиції.

 

Бойко, А.В.

Управлiння iнвестицiйним розвитком у контекстi пiдвищення конкурентоспроможностi економiки [Текст] /Бойко А.В./ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.122-129.

 

Ванькович, Д.В.

Аналiз фiнансових джерел формування iнвестицiйних ресурсiв в Українi [Текст] /Ванькович Д.В./ / Фiнанси України. - 2007. - N7. - С.72-84.

 

Вербицька, Ю.М.

Iнвестицiйно- iнновацiйна дiяльнiсть як чинник соцiально- економiчного розвитку регiону [Текст] /Вербицька Ю.М./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N8. - С.151-157

 

Гуменюк, О.I.

Iнформацiйно-аналiтична пiдтримка iнновацiйно-iнвестицiйного оновлення промисловостi [Текст] + [Електрон. ресурс] /Гуменюк О.І./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.31-37. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Дамаскiна, М.В.

Управлiння iнвестицiйними ризиками транснацiональних корпорацiй в Українi [Текст] /Дамаскіна М.В. / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. – С.39-43.

 

 

Довбня, С.Б.

Новий пiдхiд до оцiнки економiчної ефективностi iнвестицiйних проектiв [Текст] /Довбня С.Б./ / Фiнанси України. - 2007. - N7. - С.62-71.

 

Захарiн, С.В.

Удосконалення державної амортизацiйної полiтики для стимулювання iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi [Текст]  /Захарін С.В./ / Проблеми науки. - 2007. - N10. - С.20-27.

 

Iгнатенко, А.В.

Мiжнародна практика регулювання iнвестицiйної дiяльностi [Текст] /Ігнатенко А.В./ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N3. –

С.91-98

 

Iлляшенко, К.В.

Класифiкацiя iнвестицiй: систематизований пiдхiд [Текст] /Ілляшенко К.В. / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.153-158.

 

Iнвестицiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi у 1995-2006 роках [Текст] : стат. зб. / За ред. В.А. Головко . - К. : Держкомстат України , 2007. - 105 с. - грн. 127.98.

 

Iнвестицiї в економiку Полтавщини [Текст] / / Вечiрня Полтава. – 4.10.2007. - С.5

 

Касич, А.О.

Iнновацiйно-iнвестицiйна складова конкурентоспроможностi пiдприємства [Текст] /Касич А.О./ / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2007. - N1(21). - С.49-54.

 

Касич, А.

Структурнi чинники формування iнновацiйно-iнвестицiйної системи України [Текст] /Касич А./ / Економiст. - 2007. - N10. - С.52-55.

 

Кльоба, Л.

Принципи, функцiї i методи управлiння банкiвською iнвестицiйною дiяльнiстю [Текст] /Кльоба Л./ / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N10. - С.40-44.

 

Коренєв, Е.

Iнвестицiйна культура в системi корпоративних вiдносин [Текст]  /Коренєв Е./ / Економiст. - 2007. - N8. - С.60-62.

 

Коюда , О.П.

Iнновацiйний пiдхiд до формування iнвестицiйного макросередовища в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] /Коюда О.П./ / Проблеми науки. - 2007. - N8. - С.39-44. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Лемiшко, О.О.

Iнвестицiї в основний капiтал та їх вплив на економiку України [Текст] /Лемішко О.О./ / Фiнанси України. - 2007. - N7. - С.46-61.

 

Маковецька, Т.В.

Основнi напрямки та особливостi iнвестицiйної полiтики економiчної безпеки України в умовах сучасного глобалiзованого свiту [Текст] /Маковецька Т.В./ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.61-64.

 

Орлова, А.Н.

Аналiз впливу оцiнки фiнансових iнвестицiй на власний капiтал [Текст] /Орлова А.Н./ / Аудитор України. - 2007. - N19. - С.20-25.

 

Паливода, К.

Проблеми формування та використання iнвестицiй в сучаснiй економiцi України [Текст] /Паливода К./ / Банкiвська справа. - 2007. - N4. - С.73-81.

 

Пiрiашвiлi, О.Б.

Резерви активiзацiї iнвестицiйної дiяльностi на регiональному рiвнi в Українi [Текст] /Піріашвілі О.Б./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.162-168.

 

Попов, В.Ю.

Соцiально-економiчнi наслiдки iнвестицiйної полiтики а Українi [Текст] /Попов В.Ю./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. – С.88-92

 

Солдатенко, В.

Шлях до зростання економiки України - створення iнвестицiйно - iнновацiйної моделi [Текст] /Солдатенков В./ / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N40. - С.49-55.

 

 

[Вгору]

Державне страхування.

 

Батiщев, В.

Пiдприємцi та страховi внески [Текст] /Батищев В./ / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N35. - С.53-56.

 

Борисюк, К.

Страхування iпотеки в Українi. Аналiтичний зрiз за результатами експертного опитування вiтчизняних страхових компанiй [Текст] /Борисик К. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.81-86.

 

Великдань, Е.Н.

Роль личного страхования в организации социальной защиты населения[Текст] / Великдань Е.Н. / / Управление персоналом. - 2007. - N20. - С.53-56

 

Волосович, С.

Особливостi i тенденцiї розвитку нацiональної системи страхування банкiвських вкладiв в умовах євроiнтеграцiї [Текст] /Волосович С. / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N8. - С.28-34

 

Все, що ви хотiли знати про страхування [Текст] / / Охорона працi та соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi. - 2007. - N10. - С.18-20.

 

Гусев, Ю.

Копи царя Соломона. Страхование жизни [Текст] /Гусев Ю./ / Бизнес. - 2007. - N35. - С.44-46

 

Гусев, Ю.

Уставщина. Страхование жизни [Текст] /Гусев Ю./ / Бизнес. - 2007. - N31. - С.43-44 .

 

Гусев, Ю.

Схематично : Страхование финансовых рисков /Гусев Ю.[Текст] / / Бизнес. - 2007. - N34. - С.42-44.

 

Єрмошенко, А.М.

Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення взаємодiї страхових органiзацiй i банкiвських установ [Текст] /Єрмошенко А.М./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.59-65.

 

Зiнькевич, Т.О.

Основнi проблеми iнформацiйного забезпечення розрахункiв тарифiв на українському страховому ринку [Текст] /Зінкевич Т.О./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.47-51.

 

Кисельова, О.

Фактори, якi впливають на розвиток страхового ринку України [Текст] /Кисельова О./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N2. - С.76-80.

 

Ковтун, Н.В.

Сучаснi тенденцiї розвитку страхової дiяльностi в Українi : макроекономiчний i регiональний аспекти [Текст] /Ковтун Н.В./ / Статистика України. - 2007. - N3. - С.38-44.

 

Коробенко, Н.

Пенсiйнi правовiдносини у солiдарнiй системi загальнообов'зкового державного пенсiйного страхування: поняття та особливостi [Текст] Короленко Н./ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N7. – С.111-114.

 

Лiпчинський, Я.О.

Конкурентоспроможнiсть сектору страхових послуг України [Текст] + [Електрон. ресурс] /Ліпчинський Я.О./ / Економiка та держава. - 2007. - N2. - С.42-45. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Мних, М.В.

Україна та її страховий ринок в умовах глоблiзацiї [Текст] /Мних М.В. / / Економiка та держава. - 2007. - N7. - С.26-27.

 

Обов'язкове страхування цивiльно - правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв [Текст] : тематична добiрка / / Юридичний вiсник України . - 2007. - N45. - С.3-28.- Вкладка "Iнформацiйно - правовий банк".

 

Пластун, В.Л.

Iноземний капiтал на страховому ринку України [Текст] + [Електрон. ресурс] /Пластун В.Л./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N3. - С.182-189. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Полiщук, Є.

Українi потрiбен ковчег [Текст] : ринок екологiяного страхування: стан i перспективи /Поліщук Є./ / Консалтинг в Українi. - 2007. - N10-11. - С.9-11.

 

Ринок страхування: тенденцiї та проблеми [Текст] / / Персонал. - 2007. - N1. - С.30-35.

 

Самойловський, А.Л.

Паритетнiсть страхових операцiй: страховi резерви як засiб збалансування iнтересiв страховика i страхувальника [Текст] + [Електрон. ресурс] /Самойловський А.Л./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - вип.3. - С.14-21. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Самойловський, А.Л.

Ефективнiсть страхових операцiй: iмiтацiйне моделювання гармонiчної системи прибуткової та стiйкої страхової iндустрiї [Текст] + [Електрон. ресурс] /Самойловський А.Л./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N2. - С.85-92. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Сташкевич, Ю.А.

Типи iнвестицiйних стратегiй страховикiв [Текст] + [Електрон. ресурс] /Сташкевич Ю.А./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - вип.3. - С.83-86. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Страховий стаж у солiдарнiй системi [Текст] / / Праця i зарплата. - 2007. - N41. - С.6-7.

 

Ткаченко, Н.

Дослiдження змiн у структурi капiталу страхових компанiй [Текст] /Ткаченко Н. / / Банкiвська справа. - 2007. - N4. - С.89-94.

 

Ткаченко, Н.В.

Страхування [Текст] : навч. посiбник / Н.В. Ткаченко . - К. : Лiра-К , 2007. - 376 с.

 

Черкасський, I.Б.

Вплив страхового маркетингу на досягнення комерцiйних цiлей страхування [Текст] /Черкасський І.Б./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.69-73

 

Черкасський, I.Б.

Функцiональнi та сутнiснi характеристики страхового маркетингу [Текст]  /Черкасський І.Б./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.12-15

 

Шiрiнян, Л.В.

Фiнансова надiйнiсть i фiнансова стiйкiсть страховикiв [Текст] /Шірінян Л.В./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.173-179.

 

Щербань, О.М.

Застосування iнформацiйних технологiй в iпотечному страхуваннi кредитних ризикiв [Текст] /Щербань О.М./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.236-243.

 

Юрах, В.

Правовий режим оподаткування в галузi страхування [Текст] /Юрах В./ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N4. - С.98-102

 

 

[Вгору]

Соціальне страхування.

 

Аналiз соцiально-економiчного досвiду iз запровадження страхової мадицини [Текст] / / Персонал. - 2007. - N3. - С.72-76.

 

Великдань, Е.Н.

Роль личного страхования в организации социальной защиты населения[Текст] /Великдань Е.Н. / / Управление персоналом. - 2007. - N20. - С.53-56.

 

Зеленська, Н.

Соцiальне страхування: є важливi змiни [Текст] /Зеленська Н. / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N45. - С.67-68

 

Мних, М.В.

Страхування та його роль у забезпеченнi соцiального захисту населення [Текст] + [Електрон. ресурс] /Мних М.В./ / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.39-45. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Мних, М.В.

Медичне страхування та необхiднiсть його запровадження в Українi [Текст] /Мних М.В./ / Економiка та держава. - 2007. - N2. - С.40-41.

 

Новак, I.

Соцiальний дiалог i загальнообов'язкове державне соцiальне страхування [Текст] /Новак І./ / Праця i зарплата. - 2006. - N44. - С.4-5.

 

Роик, В.

Становление системы социального страхования в России : достигнутые рубежи, ключевые проблемы и пути их решения [Текст] /Роик В. / / Российский экономический журнал. - 2007. - N1-2. - С.81-97.

 

Романенко, В.

Дискантне (публiчне) рейтингування суб'єктiв страхового бiзнесу [Текст] /Романенко В./ / Персонал. - 2007. - N3. - С.24-27

 

Соцiальне страхування: iсторiя та сучаснiсть [Текст] / / Людина i праця. - 2007. - N5. - С.22-25.

 

Соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi [Текст] / / Юридичний вiсник України . - 2007. - N47. - С.1-48.- Вкладка "Iнформацiйно - правовий банк".

 

Столяров, В.Ф.

Економiчний механiзм соцiального страхування [Текст] /Столяров В.Ф. / / Фiнанси України. - 2007. - N2. - С.31-44.

 

Тетянич, Л.

Санаторнi путiвки за рахунок фонду соцiального страхування [Текст] /Тетянич Л./ / ГоловБух. - 28/ 5/2007. - N30. - С.27-30

 

Ткаченко, Н.

Забезпечення органiзацiйно-структурної стiйкостi страховика [Текст] + [Електрон. ресурс] /Ткаченко Н./ / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2007. - N1. - С.94-101. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Устинова, Т.

Щодо змiн до Порядку обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 р. N 949) щодо страхування на випадок безробiття [Текст] /Устинова Т./ / Праця i зарплата. - 2007. - N34. - С.9-10.

 

Черкасський, Р.

Розвиток маркетингової дiяльностi у страховому бiзнесi [Текст] /Черкасський Р./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.130-133.

 

Юрiс, Л.

Звiтнiсть про кошти фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi [Текст] + [Електрон. ресурс] /Юріс Л./ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N1. - С.43-46. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Юрій, С.I.

Соцiальне страхування [Текст] : пiдручник / С.I. Юрiй ; М.П. Шаварина ; Н.В. Шаманська . - К. : Кондор , 2006. - 464 с.

 

 

[Вгору]

Економіка підприємства.

 

Боровков, П.

Финансовая структура как современный инструмент управления экономикой предприятия [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Боровков П./ / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N2. - С.109-115. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Ванина, Н.Н.

Морфологический подход к адаптации механизма амортизации основного капитала промышленных предприятий к условиям переходной экономики [Текст] + [Електрон. ресурс] /Ванина Н.Н./ / Економiка та держава. - 2007. - N8. - С.30-34. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Головко, В.I.

Фiнансово-економiчна дiяльнiсть пiдприємства : Контроль, аналiз та безпека [Текст]: навч. посiбник / В.I. Головко ; А.В. Мiнченко ; В.М. Шарманська . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 448 с.

 

Добрик, Л.О.

Роль фiнансового планування у складi органiзацiйно - економiчного механiзму управлiння реалiзацiйною дiяльнiстю промислових пiдприємств[Текст] /Добрик Л.О./ / Економiка та держава. - 2007. - N1. - С.51-53.

 

Iванов, В.

Економiчна стiйкiсть пiдприємств як фактор забезпечення стiйкого функцiонування i розвитку регiону [Текст]/Іванов В./ / Економiст. - 2007. - N8. –С.46-49.

 

Економiка пiдприємства [Текст] : дiлови iгри, ситуацiї та iмiтацiйнi задачi : навч.-метод. посiб. / Г.О. Швиданенко ; I.М. Рєпiна ; I.А. Iванов ; О.А. Москаленко . - К. : КНЕУ , 2006. - 120 с.

 

Економiка пiдприємства [Текст]: пiдручник / за ред. А.В. Шегда . - К. : Знання , 2006. - 614 с. 

 

Жуковський, М.О.

Оцiнка конкурентоспроможностi пiдприємств аграрного сектора економiки [Текст]/Жуковський М.О./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.81-92.

 

Кавун, С.В.

Анализ экономической безопасности предприятия [Текст] /Кавун С.В. / / Право i безпека. - 2006. - N5/5. - С.178-181.

 

Коваленко, Ю.С.

Факторний аналiз економiчної ефективностi аграрних пiдприємств України [Текст] /Коваленко Ю.С./ / Економiка АПК. - 2007. - N4. - С.60-68.

 

Коваль, Р.Г.

Формування умов iнвестування соцiально-економiчного розвитку пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] /Коваль Р.Г. / / Економiка та держава. - 2006. - N12. - С.49-51. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Колесникова, Е.

Оценка эффективности социально-экономической политики предприятия [Текст] Колесникова Е./ / Управление персоналом. - 2007. - N17. - С.43-44.

 

Кракос, Ю.Б.

Подход к оценке уровня финансовой составляющей экономической безопасности предприятия [Текст] /Кракос Ю.Б. / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N12. - С.7-12.

 

Кузьмiн, О.Є.

Дегресивнi i прогресивнi витрати в економiчному оцiнюваннi виробничо - господарської дiяльностi пiдприємств та iнжинiрингу [Текст] + [Електрон. ресурс] /Кузьмін О.Є.// Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N1. - С.48-62. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Куса, В.

Це солодке слово IРО. Українськi пiдприємства вiдкривають для себе прогресивний спосiб iнтеграцiї у свiтову економiку [Текст] /Куса В. / / Дзеркало тижня. - 2007. - N35. - С.8.

 

Лагун, М.I.

Класифiкацiя факторiв, що впливають на динамiку економiчного потенцiалу пiдприємства [Текст] /Лагун М.І./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.15-18.

 

Марцин, В.С.

Економiчна стратегiя конкурентної полiтики - шлях до ефективної дiяльностi пiдприємства [Текст] /Марцин В.С./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N11. – С.22-27.

 

Нечаева, С.

Решение социально-экономических проблем предприятий на основе вертикально-горизонтальной интеграции [Текст] /Нечаева С./ / Управление персоналом. - 2007. - N17. - С.45-46.

 

Пекiн, Андрiй

Економiчна безпека пiдприємств як економiко-правова категорiя [Текст] /Пекін А./ / Економiст. - 2007. - N8. - С.23-26.

 

Перетятько, А.Ю.

Органiзацiя маркетингової полiтики у складi економiчної полiтики пiдприємства [Текст]+ [Електрон. ресурс] /Перетятько А.Ю./ / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N1. - С.10-17. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Прокопенко, Н.С.

Фiнансово - економiчна стiйкiсть пiдприємств агропромислового комплексу: сутнiсть, оцiнка, регулювання [Текст] + [Електрон. ресурс] /Прокопенко Н.С./ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - вип.3. – С.113-118. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Проскура, К.

Соцiально-економiчна ефективнiсть торговельного пiдприємства: резерви i шляхи пiдвищення [Текст] /Проскура К./ / ВIСТI. Дiловий випуск. – 14.09.2007. - С.7-8.-ДВ вкладка.

 

Семенова, Д.О.

Деякi аспекти процесiв реструктуризацiї пiдприємств в умовах економiки перехiдного перiоду [Текст] /Семенова Д.О./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N8. - С.139-143.

 

Сєрiков, А.В.

Економiко - математичне моделювання необхiдних умов участi банку в проектному фiнансуваннi пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] /Сєріков А.В./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N1. - С.186-190. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Сiмак, М.

Моделювання управлiння та економiчної оцiнки конкурентоспроможностi пiдприємства в умовах ринкового механiзму [Текст] /Сімак М./ / ВIСТI. Дiловий випуск. – 24. 08.2007. - С.1-3.

 

Сорокiна, Л.В.

Дiагностика й регулювання стрибкiв економiчного розвитку пiдприємств [Текст] /Сорокіна Л.В./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N2. – С.93-100.

 

Сорокiна, Л.В.

Iнформацiйнi технологiї як iнструмент оптимiзацiї управлiння збалансованим економiчним розвитком пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] /Сорокіна Л.В./ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.189-197. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Цигилик, I.I.

Пiдприємство i внутрiшнiй економiчний механiзм в умовах пiдприємництва [Текст] + [Електрон. ресурс]/Цигилик І.І. / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N11. - С.3-10. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Улина, Г.

Роль учетно- экономической информации в управлении предприятием: опыт Японии [Текст]/Улина Г. / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N10. - С.54-57.

 

Шiковець, К.О.

Теоретико-методологiчнi основи моделювання управлiння економiчним розвитком пiдприємств [Текст].+ [Електрон. ресурс] /Шіковець К.О / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N3. - С.162-167. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

 

[Вгору]

Економіка внутрішньої торгівлі.

 

Алпатова, Н.

Комiсiйна торгiвля вроздрiб [Текст]/ Алпатова Н. / / Все про бухгалтерський облiк. – 23. 04.2007. - N38. - С.5-10.

 

Бакаева, В.

Позицирование торговых марок [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Бакаева В. / / Маркетинг. - 2007. - N4. - С.50-58. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Василевский, И.

Работа над ошибками в торговом зале [Текст]/ Василевский И. / / Управление магазином. - 2007. - N8. - С.31-33.

 

Васильев, Г.

Повышение качества обслуживания в розничной торговле [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Васильев Г. / / Маркетинг. - 2007. - N2. - С.70-78. способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Возiянова, Н.Ю.

Iнституцiональна економiка як теоретична основа аналiзу внутрiшньої торгiвлi [Текст] / Возiянова Н.Ю. / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.68-79.

 

Вуджер, К.

Развлекать увлекать и продавать : Торговые центры нового поколения должны целенаправленно управлять поведением и настроением покупателя [Текст]/ Вуджер К. / / Компаньон. - 2007. - N20. - С.36-39.

 

Горобець, О.

Регистрация торговой марки  [Текст]/ Горобець О. / / Справочник экономиста. - 2007. - N5. - С.3-6. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Дiдкiвська, Л.

Розвиток власних торговельних марок у конкурентному процесi [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Дiдкiвська Л. / / Маркетинг в Українi. - 2007. - N2. – С.30-35. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Золотухiн, О.

Торгiвля за схемою пов'язаного кредитування [Текст]/ Золотухiн О. / / Контракти. - 2007. - N28. - С.16-18.Д-т,К-т.

 

Калашников, В.М.

Класифiкацiя видiв та форм роздрiбної торгiвлi хлiбопродуктами [Текст] / Калашников В.М. / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.124-132.

 

Катеринець, Н.

Торгiвля вроздрiб за новими правилами [Текст] / Катеринець Н. / / Контракти. - 2007. - N49. - С.24-25.Д-т,К-т.

 

Кочубей, Д.

Современное решение проблемы прогнозирования спроса торговых предприятий [Текст]/ Кочубей Д. / / Маркетинговые исследования в Украине. - 2007. - N4. - С.52-57.

 

Негребельная, А.

Как управлять торговой компанией? [Текст]/ Негребельная А. / / Торговый эксперт. - 2007. - N7. - С.9-11

 

Орищук, Н.В.

Економiчнi принципи розвитку мережних торговельних структур [Текст] / Орищук Н.В. / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N3. - С.3-10

 

Остащенко, М.

Кассовая автоматизация торгового предприятия [Текст]/ Остащенко М. / / Торговый эксперт. - 2007. - N7. - С.32-39.

 

Остащенко, М.

Микроклимат торговых объектов [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Остащенко М. / / Торговый эксперт. - 2007. - N4. - С.52-55. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Пилипчук, В.П.

Мультибрендовий формат торгiвлi на ринку спортивних товарiв України[Текст] / Пилипчук В.П. / / Маркетинг в Українi. - 2007. - N5. – С.44-49.

 

Пономарьова, Ю.В.

Методичний пiдхiд до аналiзу асортиментного портфеля пiдприємств роздрiбної торгiвлi [Текст] / Пономарьова Ю.В. / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.98-105.

 

Потоцький, М.

Промисловий зразок та торговельна марка : спiввiдношення прав [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Потоцький М. / / Iнтелектуальна власнiсть. - 2007. - N4. - С.23-28. - спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Правила розничной торговли мясом и птицей, колбасными изделиями и копченостями [Текст]  / / Товаровед продовольственных товаров. - 2007. - N10. - С.22-24.

 

Сетевая торговля-основа отрасли [Текст]  // Российская кооперация. – 15.11.2007. - С.1,2-3.

 

Рассомахiна, О.

Процедура реєстрацiї торговельних марок в Українi : примусова втрата прав заявника [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Рассомахiна О. / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N8. - С.28-31. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Рябинина, М.

ПО: Управление торговым процессом [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Рябинина М. / / Торговый эксперт. - 2007. - N4. - С.34-39. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Семенихин, В.

Материальная отверственность работников торговой организации [Текст] / Семенихин В. / / Управление магазином. - 2007. - N11. - С.35-41.

 

Семенихин, В.

Трудовой договор в торговле [Текст] / Семенихин В. / / Управление магазином. - 2007. - N11. - С.46-48.

 

Скурихина, Т.Г.

Механизм управления качеством человеческих ресурсов организации оптовой торговли [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Скурихина Т.Г. / / Управление персоналом. - 2007. - N19. - С.43-45. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Тамберг, В.

Формат торговли через ситуативные модели [Текст]/ Тамберг В. / / Управление магазином. - 2007. - N4. - С.20-28

 

Теория и практика организации и проведения подрядных торгов в регионе [Текст] / под ред. А.Н. Асаул . - СПб. : Гуманистика , 2005. - 240 с.

 

Токарчук, О.В.

Класифiкацiя регiональних факторiв розвитку торгiвлi та механiзм їх взаємодiї [Текст] / Токарчук О.В. / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.111-118.

 

Україна.М-во економiки,

Правила продажу товарiв на замовлення та поза торговельними або офiсними примiщеннями [Текст] : Затв. наказом вiд 19.04.2007 р. N 103 / Україна.М-во економiки / / Все про бухгалтерський облiк. – 1.11.2007. - N101. - С.11-14

 

Юзефчук, Е.

Выгодная презентация товара - залог успешной торговли [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Юзефчук Е. / / Торговый эксперт. - 2007. - N8. - С.32-35. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

 

[Вгору]

Споживча кооперація.

 

Бабенко, С.Г.

Забезпечувати сталий розвиток, примножувати досягнутi здобутки споживчої кооперацiї України [Текст] : з доповiдi голови правлiння Укоопспiлки С.Г. Бабенка на п'ятих зборах Ради Укоопспiлки дев'ятнадцятого скликання 21 листопада 2007 року / Бабенко С.Г. / / Вiстi ЦССТУ. – 22.11.2007. - С.1,4-6.

 

Березiн, О.В.

Стан та шляхи пiдвищення заготiвельної галузi споживчої кооперацiї України [Текст]: Монографiя / О.В. Березiн ; Л.М. Березiна ; Н.В. Бутенко . - Полтава : РВЦ ПУСКУ , 2007. - 193 с.

 

Горняк, О.В.

Iнституцiйнi пiдходи до аналiзу мiжфiрмової та внутрiшньофiрмової кооперацiї [Текст]/ Горняк О.В. / / Економiчна теорiя. - 2007. - N1. - С.47-64.

 

Гриценко, М.П.

Сiльськогосподарська кооперацiя: проблеми, шляхи розв'язання [Текст] / Гриценко М.П. / / Економiка АПК. - 2007. - N1. - С.51-58.

 

Дробиш, Л.В.

Кадрова робота в системi споживчої кооперацiї та напрямки її вдосконалення[Текст] / Дробиш Л.В. / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. – 2007. - N1(21). - С.99-101.

 

Зiньковська, О.

Проблеми правового забезпечення споживчої кооперацiї [Текст] / Зiньковська О. / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 21. 09.2007. - С.7-8.-ДВ-вкладка

 

Кооперация-эффективный механизм развития экономики [Текст] / / Российская кооперация. – 29.11.2007. - С.6.

 

Круглiкова, В.В.

Система соцiально -економiчних одиниць вимiру спецiалiзацiї й кооперацiї суспiльного виробництва [Текст] / Круглiкова В.В. / / Економiка та держава. - 2007. - N9. - С.23-27.

 

Круглiкова, В.В.

Кооперацiя як необхiдна форма розвитку промислового виробництва [Текст] / Круглiкова В.В. / / Економiка та держава. - 2007. - N1. - С.48-50.

 

Левицький, В.

Удосконалення органiзацiйно - кооперативної роботи - вагомий чинник пiдвищення конкурентоспроможностi системи споживчої кооперацiї України[Текст] / Левицький В. / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 14. 09.2007. –

С.4-5.

 

Лупенко, Ю.О.

Сучасна теорiя та практика української сiльськогосподарської кооперацiї [Текст] / Лупенко Ю.О. / / Економiка АПК. - 2007. - N11. - С.154-158.

 

Маркiна, I.А.

Методика аналiзу керованостi в управлiннi споживчою кооперацiєю [Текст] / Маркiна I.А. / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2007. - N1(21). - С.35-40.

 

Маркiна, I.А.

Управлiння споживчою кооперацiєю як соцiально - економiчною системою[Текст] / Маркiна I.А. / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 25. 05.2007. – С.1-24.-ДВ - вкладка.

 

Медведев, Д.

Стимулировать все виды кооперации на селе [Текст] / Медведев Д. / / Российская кооперация. – 6.12.2007. - С.1,2

 

Первый триумф российской кооперации. К 100-летию I Всероссийского кооперативного съезда [Текст]  / / Российская кооперация. – 8.11.2007. - С.6

 

Пути развития переработки в потребительской кооперации [Текст] / / Российская кооперация. – 8.11.2007. - С.3

 

Радченко , В.

Iнновацiйнi процеси i їх вплив на ефективнiсть дiяльностi пiдприємства споживчої кооперацiї Полтавської областi : На прикладi Зiнькiвського хлiбзаводу [Текст]/ Радченко В. / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 21. 09.2007. - С.3-5.-ДВ-вкладка.

 

Рогоза, М.Є.

Iнновацiї в унiверситетi споживчої кооперацiї [Текст]/ Рогоза М.Є. / / Зоря Полтавщини. – 14. 09.2007. - С.4.

 

Скляр, Г.

Фiлософiя кооперацiї [Текст]/ Скляр Г. / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 02.02.2007. - С.1-16.- ДВ - вкладка.

 

Споживча кооперацiя України: iсторiя, сучаснiсть, перспективи [Текст]: Рекомендацiї Всеукраїнської науково - практичної конференцiї  / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 08. 06.2007. - С.15-16.-ДВ вкладка.

 

Степаненко, Д.А.

Методологические подходы к позиционированию заготовительной деятельности потребительской кооперации [Текст]/ Степаненко Д.А. / / Потребительская кооперация. - 2004. - N3. - С.93-99

 

Сторожук, В.П.

Управлiння пiдприємствами споживчої кооперацiї на засадах функцiонального пiдходу [Текст] / Сторожук В.П.

/ / ВIСТI. Дiловий випуск. – 14.12.2007. - С. 1-8-ДВ-вкладка.

 

Тимченко, Ю.В.

Кооперацiя як економiчна органiзацiя [Текст]/ Тимченко Ю.В. / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.146-151

 

Україна. Укоопспiлка,

Про господарсько - фiнансову дiяльнiсть у 2007 роцi та основнi напрямки економiчного i соцiального розвитку споживчої кооперацiї України у 2008 роцi [Текст] : постанова П'ятих Зборiв Ради Укоопспiлки дев'ятнадцятого скликання / Україна. Укоопспiлка / / Вiстi ЦССТУ. – 29.11.2007. - С.1,11.

 

Шастин, В.

Потребительская кооперация: ее пайщики и работники [Текст]/ Шастин В. / / Российская кооперация. – 05. 04.2007. - С.2

 

Яворський, М.С.

Розвиток процесiв кооперацiї в регiональнiй iнновацiйнiй системi [Текст] / Яворський М.С. / / Науково-технiчна iнформацiя. - 2007. - N3. - С.31-35

 

 

[Вгору]

Світова економіка.

 

Агеева, А.А.

Глобализация как современная тенденция развития мирового хозяйства: сущность, противоречия, перспективы [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Агеева А.А. / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N1. - С.83-95. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Арыстанбеков, К.

Экономический рост Казахстана в контексте мировой экономики [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Арыстанбеков К. / / Вопросы экономики. - 2006. - N11. - С.133-147. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Балаева, А.

Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Балаева А. / / Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - N3. - С.23-29. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Вахненко, Т.П.

Мiжнародний кредит у свiтовiй валютно - фiнансовiй системi [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Вахненко Т.П. / / Фiнанси України. - 2006. - N11. –  С.143-155. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Владимирский, Е.А.

Мировая экономика на рубеже веков : противоречия, тенденции развития [Текст]/ Владимирский Е.А. / / Экономическое возрождение России. - 2006. - N2. - С.37-41.

 

Войчак, М.

Напрями торговельно - маркетингової дiяльностi на свiтових ринках високотехнологiчної продукцiї [Текст]/ Войчак М. / / Маркетинг в Українi. - 2006. - N6. - С.57-59.

 

Глiбов, Р.В.

Аналiз пропозицiї на свiтовому ринку продовольчої продукцiї тваринного походження [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Глiбов Р.В. / / Економiка АПК. - 2007. - N2. - С.133-137. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Дамiров, Я.

ТНК як фактор включення нацiональних господарств до свiтової економiки [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Дамiров Я. / / Економiка України. - 2007. - N5. - С.67-75. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Дахно, I.I.

Свiтова економiка [Текст]: навч. посiбник / I.I. Дахно . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 264 с.

 

Зузик, Д.

Холдинг как современная форма предпринимательства в мировой экономике [Текст] + [Електрон. ресурс] / Зузик Д. / / Международная экономика. - 2007. - N9. - С.36-40. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Капкаев, А.А.

Кожевенное сырье: тенденции мирового рынка [Текст]/ Капкаев А.А. / / Кожевенно-обувная промышленность. - 2007. - N2. - С.19.

 

Козак, О.А.

Основнi тенденцiї розвитку свiтового ринку молока та молочної продукцiї

[Текст]+ [Електрон. ресурс] / Козак О.А. / / Економiка АПК. - 2007. - N3. - С.149-153. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Кудрин, А.

Инфляция : российские и мировые тенденции [Текст] + [Електрон. ресурс] / Кудрин А. / / Вопросы экономики. - 2007. - N10. - С.4-26. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Макогон, Ю.

Iнновацiйнi процеси та конкуренцiя на свiтових ринках [Текст]+ [Електрон. ресурс] = Инновационные процессы и конкуренция на мировых рынках / Макогон Ю. / / Економiст. - 2007. - N9. - С.66-67. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Мельник, Т.

Кон'юнктура свiтових ринкiв : методологiчнi аспекти аналiзу та прогнозування [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Мельник Т. / / Економiст. - 2007. - N7. - С.40-43. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Мировой рынок кондитерских изделий в 2000-2005 гг. [Текст]: тезисы аналитического обзора компании Euromonitor International / / Food & Drinks. - 2007. - N5. - С.86-93.

 

Мировой рынок водки в 2000-2006 гг. [Текст] / / Food & Drinks. - 2007. - N3. - С.94-98.

 

Мочерний, С.В.

Свiтове господарство в умовах глобалiзацiї [Текст] : монографiя / С.В. Мочерний ; Я.С. Ларiна ; С.В. Фомiшин . - К. : Нiка-Центр , 2006. - 200 с.

 

Мясников, П.

Проблемы и современные тенденции развития мирового рынка алюминия [Текст]/ Мясников П. / / Международная экономика. - 2006. - N12. - С.9-20.

 

Пастовенська, Ж.С.

Врегулювання торговельних суперечок у рамках Свiтової органiзацiї торгiвлi в контекстi мiжнародного економiчного процесуального права [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Пастовенська Ж.С. / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N5. - С.76-82. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Передерiєв, Є.

Правовi аспекти стратегiї розвитку свiтової торгiвлi [Текст] / Передерiєв Є. / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N10. - С.3-6.

 

Перспективы развития мировой энергетики [Текст] / / Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - N5. - С.19-31.

 

Петросьян, А.

Развитие мирового металлургического комплекса и фондовый рынок [Текст] / Петросьян А. / / Вопросы экономики. - 2006. - N12. - С.98-115

 

Прогноз мирового рынка молока и молочных продуктов [Текст]+ [Електрон. ресурс] / / Переработка молока. - 2006. - N12. - С.39-41. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Рєзнiкова, Н.

Тенденцiї та перспективи розвитку свiтової економiки: регiональний аспект [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Рєзнiкова Н. / / Персонал. - 2006. - N9. - С.17-23. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Розанова, Н.

Развивающиеся рынки капитала: чему учит мировой опыт [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Розанова Н. / / Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - N2. - С.24-31. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Ромат, Е.

Мировые тенденции развития рекламы [Текст]/ Ромат Е. / / Маркетинг и реклама. - 2007. - N5. - С.14-19.

 

Сергеев, С.

Тенденции мирового рынка мороженого [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Сергеев С. / / Переработка молока. - 2006. - N12. - С.58-59. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Тания, Г.

Мировые и отечественные рынки бытовой техники [Текст]/ Тания Г. / / Международная экономика. - 2007. - N3. - С.13-17

 

Фактори i умови формування та розвитку кон'юнктури свiтових ринкiв[Текст] + [Електрон. ресурс]  / / Електроннi ресурси ПУСКУ. Економiка. - 2007. - N1. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Чешков, М.

Возрождение Востока и развивающиеся страны в мировом контексте [Текст] / Чешков М. / / Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - N11. - С.69-81.

 

Шнирков, О.

Розширений ЄС у сучаснiй свiтовiй економiцi [Текст]/ Шнирков О. / / Економiчний часопис-XXI. - 2007. - N7-8. - С.21-24.

 

Шнирков, О.

Зони вiльної торгiвлi у свiтовiй економiцi [Текст]/ Шнирков О. / / Дзеркало тижня. - 2007. - N8. - С.11.

 

Эльянов, А.

Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденци и проблемы [Текст] / Эльянов А. / / Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - N2. - С.3-15.